Skapa ett pivotdiagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Om pivotdiagram och datakällor

Delarna i ett PivotDiagram

Ett exempel på

Skapa ett PivotDiagram

Uppdatera data i ett PivotDiagram

Filtrera data i ett PivotDiagram

Anpassa data i pivotdiagramnoder

Begränsa antalet noder i nivåer

Om pivotdiagram och datakällor

Ett pivotdiagram är en samling former arrangerade i en trädstruktur som hjälper dig analysera och summera data i ett visuellt, lättförståeligt format. Det börjar som en enda form, som kallas den översta noden, med information som importerats från ett kalkylblad, en tabell, vy eller kub. Du kan dela upp den översta noden i en nivå med undernoder för att visa dina data på olika sätt.

Obs!: Om du vill använda en visuell bild av varje rad i ett kalkylblad, en tabell eller en vy men du inte behöver analysera eller sammanfatta data kan du använda funktionen Länka Data till former på fliken Data . Mer information finns i förbättra dina data med datagrafik.

Kategorier, nivåer och noder

För att förstå kategorier, nivåer och noder kan du tänka på varje element i samband med datakällan:

 • Varje kolumn i datakällan är antingen numerisk eller icke-numerisk.

 • Tänk på de icke-numeriska kolumnerna som kategorier – som kvartal, försäljare eller telefonnummer. Dessa kan bli en nivå under den översta noden. Tänk på att värdena under en kolumn som telefonnummer kan vara siffror, men de är inte siffror som kan adderas eller summeras på annat sätt.

 • Tänk på de numeriska kolumnerna som data med siffror eller valuta som du kan summera eller räkna ut ett genomsnittsvärde av, eller som kan ha minimum- och maximumvärden.

 • Tänk på varje nod som en grupp rader från datakällan som har ett gemensamt värde i en specificerad kolumn. Till exempel, för kategorin "Kvartal" skulle alla rader med kv 4 grupperas under en enda nod.

Datakällor

Du kan använda följande datakällor för att skapa ett pivotdiagram:

 • Microsoft Office Excel-arbetsbok

 • Microsoft Office Access-databas

 • Microsoft SharePoint-lista

 • Microsoft SQL Server-databas

 • Microsoft SQL Server Analysis Services

 • Andra OLE DB- eller ODBC-datakällor

Överst på sidan

Delarna i ett pivotdiagram

Delarna i ett pivotdiagram

1. Namn på pivotdiagrammet

2. Översta noden i pivotdiagrammet

3. Överslagsform

4. Databeskrivning

5. Formerna kv 3 och kv 4 tillsammans är en nivå

6. Nod med en form för att lägga till effekt

Överst på sidan

Exempel

Du har ett Excel-kalkylblad med information om försäljning av sportartiklar för de senaste två kvartalen som det som visas nedan.

Försäljningsdata i ett Excel-kalkylblad

Vad du behöver veta är:

 • Hur mycket tjänade varje sportavdelning?

 • Hur mycket tjänades under varje kvartal?

 • Hur stor vinst gjorde varje försäljare?

Ett pivotdiagram kan visa data som ordnats i tre olika trädvyer för att svara på dessa tre frågor.

Följande figur visar tre sätt att visa dina källdata för att svara på dina specifika frågor.

Data uppdelat på 3 sätt i ett pivotdiagram

Överst på sidan

Skapa ett pivotdiagram

Du kan använda mallen PivotDiagram om du vill skapa ett PivotDiagram eller du kan infoga en Pivotnod form i ett diagram. Det här avsnittet beskriver hur du använder mallen PivotDiagram för att skapa ett PivotDiagram. Information om hur du infogar Pivotnod former till andra Visio-diagram finns i Infoga ett PivotDiagram i en ritning. Mer information om hur du skapar en ritning med flera pivotdiagram finns i lägga till flera pivotdiagram i en ritning.

När du skapar ett pivotdiagram, hjälper dig guiden Dataväljare att välj en datakälla. Data importeras sedan till den översta noden i pivotdiagrammet, som visas i din ritning. Sedan expanderar du den översta noden för att visa de data du vill analysera.

Obs!: Det är bra att kontrollera att den översta cellen i varje kolumn i ditt Excel-kalkylblad är en kolumnrubrik snarare än en rad med data. Rubriker är inte obligatoriska, men de gör det färdiga pivotdiagrammet mycket lättare att förstå.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Ny, Affär och dubbelklicka sedan på Pivotdiagram.

 3. Följ stegen i guiden Dataväljare.

  När du har klickat på Slutför visas följande tre former på ritningssidan:

  • En databeskrivning med information om datakällan

  • En textruta för namnet på pivotdiagrammet

  • Den översta noden som innehåller den importerade datauppsättningen

 4. Klicka på den översta noden på ritningssidan och klicka på den kategori (oftast en kolumn i datakällan) som du vill gruppera dina data under Lägg till kategori i fönstret Pivotdiagram.

  Obs!: Det kan bli nödvändigt att maximera fönstret Pivotdiagram för att kunna se alla funktioner.

Om du vill expandera de nya undernoderna ytterligare klickar du på den nod du vill expandera och upprepar steg 4.

Överst på sidan

Uppdatera data i ett pivotdiagram

Du kan uppdatera data i ett befintligt pivotdiagram. Om din ritning innehåller mer än ett pivotdiagram kan du uppdatera ett av dem eller alla.

 • Om du vill uppdatera ett pivotdiagram markerar du det i ritningen. Klicka på Uppdatera i gruppen Data på fliken Pivotdiagram.

 • Om du vill uppdatera alla pivotdiagram i en ritning klickar du på pilen under Uppdatera och sedan på Uppdatera alla.

Överst på sidan

Filtrera data i ett pivotdiagram

Varje nod på en nivå i ett pivotdiagram representerar en grupp rader i datakällan som har ett gemensamt värde. Till exempel innehåller en nod för det fjärde kvartalet (kv 4) alla numeriska data för raderna som har kv 4 i kvartalskolumnen.

Du kan använda filter för att välja vilka noder som ska visas på en given nivå. Till exempel, om data för det första kvartalet inte längre är intressanta, kan du dölja noden kv 1:

 1. Högerklicka på de data (kategorinamnet) som du vill filtrera under Lägg till kategori i fönstret Pivotdiagram och klicka sedan på Konfigurera kolumn.

 2. I dialogrutan Konfigurera kolumn under Filter under Visa data där: kategorinamn, Välj operationerna i kolumnen längst till vänster och Skriv värdena i kolumnen längst till höger för att ange vilka data som du vill arbeta med.

  Bara de noder med information som överensstämmer med de kriterier du markerade visas i ritningen.

Om du vill ta bort filtret återställer du åtgärderna i kolumnen längst till vänster i listan Var ska data visas till (Välj en åtgärd).

Obs!: Om datakällan är en SQL Server Analysis Services-kub, högerklicka på objektet som du vill filtrera och klicka på Konfigurera Dimension i dialogrutan Konfigurera Dimension klickar du på Konfigurera nivå. I dialogrutan Konfigurera nivå under Filter under Visa data där kategorinamn, Välj operationerna i kolumnen längst till vänster och Skriv värdena i kolumnen längst till höger för att ange vilka data som du vill arbeta med.

Överst på sidan

Anpassa data i pivotdiagramnoder

När du expanderar en pivotdiagramnod visas en standarduppsättning med data i varje nod. Du kan ändra vilka numeriska data som visas, namnet på data och hur numeriska data summeras.

Visa eller dölja specifika data

När du visar eller döljer numeriska data (oftast en kolumn i datakällan) används ändringen i alla noder i det markerade pivotdiagrammet.

 1. Markera en nod i pivotdiagrammet.

 2. Markera eller avmarkera de kryssrutor för data som du vill visa eller dölja under Lägg till summa i fönstret Pivotdiagram.

Ändra hur numeriska data summeras

Standarddata som visas i en pivotdiagramnod är summan av den första kolumnen från datakällan. Du kan ändra summeringsfunktionen från Summa till Genomsnitt, Min, Max eller Antal.

Obs!: Detta gäller inte för SQL Server Analysis Services.

 • Högerklicka på det objekt som du vill ändra under Lägg till summa i fönstret Pivotdiagram och välj önskad summeringsfunktion.

Ändra namn på objekt i listorna Lägg till kategori och Lägg till summa

 1. Högerklicka på det objekt du vill ändra under Lägg till kategori eller Lägg till summa i fönstret Pivotdiagram och klicka sedan på Konfigurera kolumn.

 2. Ange ett nytt namn i rutan Namn i dialogrutan Konfigurera kolumn.

  Om du vill återställa ursprungsnamnen klickar du på Använd källnamn.

Överst på sidan

Begränsa antalet noder i nivåer

Du kan välja hur många noder du vill visa på en nivå eller på alla nivåer i ditt pivotdiagram. Detta är bra om du arbetar med stora kalkylblad, tabeller eller vyer där du inte behöver se alla data uppdelade i separata noder.

Om du till exempel bara vill visa de första 5 noderna i en nivå med försäljare eller de första 20 noderna i en nivå med order.

Begränsa antalet noder som visas på alla nivåer

 1. Klicka på den översta noden i det pivotdiagram du vill ändra.

 2. Klicka på Dataalternativ i gruppen Data på fliken Pivotdiagram så att dialogrutan öppnas.

 3. Markera kryssrutan Begränsa objekt i varje detaljnivå under Dataalternativ i dialogrutan Alternativ för pivotdiagram.

 4. I rutan Maximalt antal objekt anger du det maximala antalet noder som du vill visa.

  För varje nivå visas en ny nod med en ellips (...) i namnlisten i ditt pivotdiagram. Dessa former innehåller de dolda noderna för varje nivå.

Begränsa antalet noder som visas på en enda nivå

 1. Markera angiven form på den nivå som du vill ändra i ditt pivotdiagram.

 2. Klicka på Sortera och filtrera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Pivotdiagram.

 3. Markera kryssrutan Begränsa objekt på denna detaljnivå under Visa i dialogrutan Överslagsalternativ.

 4. Ange det maximala antalet noder som du vill visa i rutan Maximalt antal objekt.

  En ny nod med en ellips (...) i namnlisten visas i ditt pivotdiagram. Denna form innehåller dolda data för den nivån.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×