Skapa ett organisations schema i Visio

Skapa ett organisations schema i Visio

Ett organisations schema (organisations schema) är ett diagram över en rapport hierarki som ofta används för att visa relationer mellan anställda, rubriker och grupper.

Organisations scheman kan variera från enkla diagram, som i följande exempel till stora och komplexa diagram som baseras på information från en extern data källa. Formerna i organisationsschemat kan visa grundläggande information, till exempel namn och rubrik, eller uppgifter som avdelning och kostnads Center. Du kan till och med lägga till bilder i organisations schema formerna.

Organisationsschema

Skapa ett enkelt organisations schema

Följ de här stegen om du vill skapa ett litet organisations schema med standard informations fält:

 1. Peka på nyttpå fliken Arkiv , klicka på organisations schema, Välj metriska enheter eller amerikanska enheter och klicka sedan på skapa.

 2. Klicka på Avbryt när du ser dialog rutan guiden organisations schema om du bara vill skapa ett enkelt organisations schema med standard informations fält.

 3. Alternativen på fliken organisations schema visar olika typer av former, som du kan använda för medlemmar i din organisation baserat på deras positioner.

  Obs!: Information om hur du lägger till mer data i formerna finns i lägga till data i former.

 4. Om du vill koppla ihop formerna automatiskt drar du de underordnade formerna till överlägsna former enligt organisationens hierarki, eller så kan du välja att manuellt ansluta med kopplings formerna. Skriv ett namn och en rubrik för var och en av dem och Lägg till en bild med medlemmar om du vill.

 5. Du kan ordna organisations schema, mellanrum mellan figurer, höjd och bredd på former med hjälp av olika kommandon och alternativ på fliken organisations schema .

Skapa ett organisations schema automatiskt från en ny data tabell

Du kan använda den här metoden om du vill ändra eller lägga till mer information i standard informations fältet och du inte redan har data i en annan program fil.

 1. Peka på nyttpå fliken Arkiv , klicka på organisations schema, Välj metriska enheter eller amerikanska enheter och klicka sedan på skapa.

 2. På den första sidan i guiden organisations schemaväljer du information som jag anger med hjälp av guidenoch klickar sedan på Nästa.

 3. Välj Excel eller Avgränsad text, ange ett namn på den nya filen och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du väljer Excelöppnas ett kalkyl blad i Microsoft Office Excel med exempel text. Om du väljer avgränsad textöppnas en Microsoft Notepad-sida med exempel text.

 4. När Excel eller Anteckningar öppnas använder du exempeltexten som ett exempel på den typ av information som ska tas med, och skriver din egen information över exempeltexten.

  Viktigt!: Ta inte bort namn -och Reports_to kolumner, men du kan ändra, ta bort eller lägga till andra kolumner som du kan behöva i organisationsschemat.

 5. Avsluta Excel-eller Notepad-filen när du har lagt till informationen och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.

 6. Om du vill lägga till bilder i organisationsschemat väljer du Inkludera inte bilder i organisationsschemat, annars väljer du leta reda på mappen som innehåller organisations bilderna. Följ återstående instruktioner på den här sidan och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.

 7. På sista sidan i guiden kan du ange hur mycket av organisationen som ska visas på varje sida. Du kan välja att jag vill ange hur mycket av min organisation som ska visas på varje sida, eller så kan du låta guiden definiera varje sida automatiskt genom att välja Jag vill att guiden ska dela upp organisationsschematpå alla sidor.

 8. Om du vill hyperlänka och synkronisera personal formen på sidorna väljer du länken för den anställda för Personalen på sidorna och Synkronisera personal formen över sidorna.

 9. När du har gjort alla dina val klickar du på Slutför.

  Obs!: Specifik hjälp är tillgänglig för de flesta guide sidor. Om du vill ha hjälp trycker du på F1 eller klickar på knappen Hjälp .

Skapa ett organisations schema automatiskt genom att använda en befintlig data Källa

Den här metoden är bäst om den information som du vill ta med i organisationsschemat redan finns i ett dokument, till exempel ett Microsoft Office Excel-kalkylblad, Microsoft Exchange Server-katalog, en ODBC-kompatibel data källa eller en org plus-textfil.

 1. Kontrol lera att tabellen eller kalkyl bladet innehåller kolumner för namn på anställda, unika ID: n och vem som rapporterar till vem.

  Obs!: Du kan namnge kolumnerna som du vill. När du kör guiden organisations schema kan du ta reda på vilka kolumner (eller fält namn) som innehåller namn, ID och rapport-till.

  • Namn på anställd    Så som de anställdas namn visas i det här fältet visas de i formerna i organisationsschemat.

  • Unik identifierare    Om namnen inte är unika inkluderar du en kolumn med ett unikt ID, till exempel ett anställnings nummer, för varje anställd.

  • Den person som den anställda rapporterar till    Det här fältet måste innehålla varje överordnads unika identifierare, t.ex. ett namn eller anställningsnummer. (Lämna fältet tomt för den anställda som finns överst i organisationsschemat.)

 2. Peka på nyttpå fliken Arkiv , klicka på organisations schema, Välj metriska enheter eller amerikanska enheter och klicka sedan på skapa.

 3. På den första sidan i guiden markerar du informationen som redan är lagrad i en fil eller databas och klickar sedan på Nästa för att fortsätta.

 4. Välj den filtyp där organisations informationen lagras genom att klicka på Bläddraoch bläddra till den här filen. Välj det språk du vill använda i diagram guiden och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.

 5. På nästa sida i guiden väljer du den kolumn (fält) i data filen som innehåller den information som definierar din organisation, till exempel namn, rapporter och förnamn. Klicka på Nästa för att fortsätta.

 6. På nästa sida i guiden kan du definiera vilka fält du vill visa genom att använda knapparna Lägg till och ta bort och Visa ordningen på fälten med hjälp av knapparna upp och ned . Klicka på Nästa för att fortsätta.

 7. På nästa sida i guiden kan du välja vilka fält från data filen som du vill lägga till i organisations schema former som formdata. Klicka på Nästa för att fortsätta.

 8. Om du vill lägga till bilder i organisationsschemat väljer du Inkludera inte bilder i organisationsschemat, annars väljer du leta reda på mappen som innehåller organisations bilderna. Följ återstående instruktioner på den här sidan och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.

 9. På sista sidan i guiden kan du ange hur mycket av organisationen som ska visas på varje sida. Du kan välja att jag vill ange hur mycket av min organisation som ska visas på varje sida, eller så kan du låta guiden definiera varje sida automatiskt genom att välja Jag vill att guiden ska dela upp organisationsschematpå alla sidor.

 10. Om du vill hyperlänka och synkronisera personal formen på sidorna väljer du länken för den anställda för Personalen på sidorna och Synkronisera personal formen över sidorna.

 11. När du har gjort alla dina val klickar du på Slutför.

  Obs!: Specifik hjälp är tillgänglig för de flesta guide sidor. Om du vill ha hjälp trycker du på F1 eller klickar på knappen Hjälp

Visa grupper med hjälp av gruppramar eller prickade linjer

När du skapar ett organisationsschema kan du ordna om informationen så att den avspeglar virtuella teamförhållanden. Du kan flytta relaterade former så att de ligger nära varandra och sedan lägga till prickade linjer mellan dem för att visa sekundära rapporteringsstrukturer, eller använda formen Teamram för att framhäva ett virtuellt team. Den prickade linjen fungerar som en vanlig koppling. Grupp ramen är i stort sett en modifierad rektangel som du kan använda för att gruppera och namnge grupper visuellt.

Organisationsschema med Teamram och prickad linjerelation

Uppdatera genererade organisations scheman

Om du vill återspegla ändringar i en organisations struktur måste du uppdatera organisationsschemat manuellt eller skapa ett nytt diagram. Om du skapar ett nytt diagram tas inga ändringar som gjorts i det tidigare diagrammet med i det nya diagrammet. Om du har lagt till teman eller foton i formerna måste de läggas till igen för att diagrammet ska se likadant ut.

Om formerna är länkade till data uppdateras data normalt när du kör Uppdatera data, men bara i befintliga former. När du uppdaterar data läggs inga eller tas bort.

Skapa ett enkelt organisations schema

Den här metoden är bäst för att skapa ett litet organisations schema med standard informations fält. Standard fälten är:

 • Avdelning

 • Telefon

 • Namn

 • Befattning

 • E-post

 • Peka på nyttpå fliken Arkiv , peka på företagoch klicka sedan på organisations schema.

 • Från stencilen organisations schema former i fönstret former drar du formen på den översta nivån för din organisation, till exempel Executive, till sidan.

 • Skriv ett namn och en rubrik för formen när formen är markerad. Det kan t.ex. finnas en chef som heter Tosh Meston och som har befattningen vd.

  Obs!: Information om hur du lägger till mer data i formerna finns i lägga till data i former.

 • Dra en form för den första underordnade personen till den överordnade formen från stencilen organisations schema-former i fönstret former . Formerna kopplas automatiskt ihop i en hierarki.

  Tips: Om du vill skapa länkarna måste du släppa den underordnade formen till mitten av den överordnade formen.

 • Gör färdigt organisationsschemat genom att fortsätta att dra underordnade former till överordnade former, och skriv namn och titel för varje form.

Skapa ett organisations schema automatiskt från en ny data tabell

Den här metoden är bäst om standard informations fälten inte passar det du behöver, och du har inte redan data i ett annat program.

 1. Peka på nyttpå fliken Arkiv , peka på företagoch klicka sedan på guiden organisations schema.

 2. Klicka på Information som anges med hjälp av guiden på den första sidan i guiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Välj Excel eller Avgränsad text, ange ett namn på den nya filen och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du väljer Excelöppnas ett kalkyl blad i Microsoft Office Excel med exempel text. Om du väljer avgränsad textöppnas en Microsoft Notepad-sida med exempel text.

 4. När Excel eller Anteckningar öppnas använder du exempeltexten som ett exempel på den typ av information som ska tas med, och skriver din egen information över exempeltexten.

  Viktigt!: Du måste behålla kolumnerna namn och rapporter , men du kan ändra, ta bort eller lägga till andra kolumner.

 5. Avsluta Excel eller Anteckningar och slutför guiden.

  Obs!: Specifik hjälp är tillgänglig för de flesta guide sidor. Om du vill ha hjälp trycker du på F1 eller klickar på knappen Hjälp .

Skapa ett organisations schema automatiskt genom att använda en befintlig data Källa

Den här metoden är bäst om den information som du vill ta med i organisationsschemat redan finns i ett dokument, till exempel ett Microsoft Office Excel-kalkylblad eller en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontrol lera att tabellen eller kalkyl bladet innehåller kolumner för namn på anställda, unika ID: n och vem som rapporterar till vem.

  Obs!: Du kan namnge kolumnerna som du vill. När du kör guiden organisations schema kan du ta reda på vilka kolumner (eller fält namn) som innehåller namn, ID och rapport-till.

  • Namn på anställd    Så som de anställdas namn visas i det här fältet visas de i formerna i organisationsschemat.

  • Unik identifierare    Om namnen inte är unika inkluderar du en kolumn med ett unikt ID, till exempel ett anställnings nummer, för varje anställd.

  • Den person som den anställda rapporterar till    Det här fältet måste innehålla varje överordnads unika identifierare, t.ex. ett namn eller anställningsnummer. (Lämna fältet tomt för den anställda som finns överst i organisationsschemat.)

 2. Peka på nyttpå fliken Arkiv , peka på företagoch klicka sedan på guiden organisations schema.

 3. På den första sidan i guiden markerar du den information som redan är lagrad i en fil eller databas.

 4. Klicka på Nästaoch följ de återstående anvisningarna i guiden.

  Obs!: Specifik hjälp är tillgänglig för de flesta guide sidor. Om du vill ha hjälp trycker du på F1 eller klickar på knappen Hjälp .

Visa grupper med hjälp av gruppramar eller prickade linjer

När du skapar ett organisationsschema kan du ordna om informationen så att den avspeglar virtuella teamförhållanden. Du kan flytta relaterade former så att de ligger nära varandra och sedan lägga till prickade linjer mellan dem för att visa sekundära rapporteringsstrukturer, eller använda formen Teamram för att framhäva ett virtuellt team. Den prickade linjen fungerar som en vanlig koppling. Grupp ramen är i stort sett en modifierad rektangel som du kan använda för att gruppera och namnge grupper visuellt.

Organisationsschema med Teamram och prickad linjerelation

Uppdatera genererade organisations scheman

Om du vill återspegla ändringar i en organisations struktur måste du uppdatera organisationsschemat manuellt eller skapa ett nytt diagram. Om du skapar ett nytt diagram tas inga ändringar som gjorts i det tidigare diagrammet med i det nya diagrammet. Om du har lagt till teman eller foton i formerna måste de läggas till igen för att diagrammet ska se likadant ut.

Om formerna är länkade till data uppdateras data normalt när du kör Uppdatera data, men bara i befintliga former. När du uppdaterar data läggs inga eller tas bort.

Skapa ett enkelt organisations schema

Den här metoden är bäst för att skapa ett litet organisations schema med standard informations fält. Standard fälten är:

 • Avdelning

 • Telefon

 • Namn

 • Befattning

 • E-post

 • Peka på nyttpå menyn Arkiv , peka på arbeteoch klicka sedan på organisations schema.

 • Från stencilen organisations schema former i fönstret former drar du formen på den översta nivån för din organisation, till exempel Executive, till sidan.

 • Skriv ett namn och en rubrik för formen när formen är markerad. Det kan t.ex. finnas en chef som heter Tosh Meston och som har befattningen vd.

 • Dra en form för den första underordnade personen till den överordnade formen från stencilen organisations schema-former i fönstret former . Formerna kopplas automatiskt ihop i en hierarki.

  Tips: Om du vill skapa länkarna måste du släppa den underordnade formen till mitten av den överordnade formen.

 • Gör färdigt organisationsschemat genom att fortsätta att dra underordnade former till överordnade former, och skriv namn och titel för varje form.

Skapa ett organisations schema automatiskt från en ny data tabell

Den här metoden är bäst om standard informations fälten inte passar det du behöver, och du har inte redan data i ett annat program.

 1. Peka på nyttpå menyn Arkiv , peka på arbeteoch klicka sedan på guiden organisations schema.

 2. Klicka på Information som anges med hjälp av guiden på den första sidan i guiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Välj Excel eller Avgränsad text, ange ett namn på den nya filen och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du väljer Excelöppnas ett kalkyl blad i Microsoft Office Excel med exempel text. Om du väljer avgränsad textöppnas en Microsoft Notepad-sida med exempel text.

 4. När Excel eller Anteckningar öppnas använder du exempeltexten som ett exempel på den typ av information som ska tas med, och skriver din egen information över exempeltexten.

  Viktigt!: Du måste behålla kolumnerna namn och rapporter , men du kan ändra, ta bort eller lägga till andra kolumner.

 5. Avsluta Excel eller Anteckningar och slutför guiden.

  Obs!: Specifik hjälp är tillgänglig för de flesta guide sidor. Om du vill ha hjälp trycker du på F1 eller klickar på knappen Hjälp .

Skapa ett organisations schema automatiskt genom att använda en befintlig data Källa

Den här metoden är bäst om den information som du vill ta med i organisationsschemat redan finns i ett dokument, till exempel ett Microsoft Office Excel-kalkylblad eller en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontrol lera att tabellen eller kalkyl bladet innehåller kolumner för namn på anställda, unika ID: n och vem som rapporterar till vem.

  Obs!: Du kan namnge kolumnerna som du vill. När du kör guiden organisations schema kan du ta reda på vilka kolumner (eller fält namn) som innehåller namn, ID och rapport-till.

  • Namn på anställd    Så som de anställdas namn visas i det här fältet visas de i formerna i organisationsschemat.

  • Unik identifierare    Om namnen inte är unika inkluderar du en kolumn med ett unikt ID, till exempel ett anställnings nummer, för varje anställd.

  • Den person som den anställda rapporterar till    Det här fältet måste innehålla varje överordnads unika identifierare, t.ex. ett namn eller anställningsnummer. (Lämna fältet tomt för den anställda som finns överst i organisationsschemat.)

 2. Peka på nyttpå menyn Arkiv , peka på arbeteoch klicka sedan på guiden organisations schema.

 3. På den första sidan i guiden markerar du den information som redan är lagrad i en fil eller databas.

 4. Klicka på Nästaoch följ de återstående anvisningarna i guiden.

  Obs!: Specifik hjälp är tillgänglig för de flesta guide sidor. Om du vill ha hjälp trycker du på F1 eller klickar på knappen Hjälp .

Överst på sidan

Visa grupper med hjälp av gruppramar eller prickade linjer

När du skapar ett organisationsschema kan du ordna om informationen så att den avspeglar virtuella teamförhållanden. Du kan flytta relaterade former så att de ligger nära varandra och sedan lägga till prickade linjer mellan dem för att visa sekundära rapporteringsstrukturer, eller använda formen Teamram för att framhäva ett virtuellt team. Den prickade linjen fungerar som en vanlig koppling. Grupp ramen är i stort sett en modifierad rektangel som du kan använda för att gruppera och namnge grupper visuellt.

Organisationsschema med Teamram och prickad linjerelation

Uppdatera genererade organisations scheman

Om du vill återspegla ändringar i en organisations struktur måste du uppdatera organisationsschemat manuellt eller skapa ett nytt diagram. Om du skapar ett nytt diagram tas inga ändringar som gjorts i det tidigare diagrammet med i det nya diagrammet. Om du har lagt till teman eller foton i formerna måste de läggas till igen för att diagrammet ska se likadant ut.

Om formerna är länkade till data uppdateras data normalt när du kör Uppdatera data, men bara i befintliga former. När du uppdaterar data läggs inga eller tas bort.

Se även

Video: Skapa organisationsschema

Skapa ett organisationsschema automatiskt utifrån data om anställda

Skapa ett organisationsschema utan externa data

Visa eller dölja information i ett organisations schema i Visio

Strukturera formerna i organisationsschemat

Om att dela upp organisationsschemat på flera sidor

Hitta exempel på organisations schema för Visio-mallar och-diagram 

Skapa Visio-diagram med en pekskärm

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×