Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Project med tangent bordet och en skärm läsare för att utföra de grundläggande grundläggande uppgifterna. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du skapar ett nytt projekt, lägger till aktiviteter, tilldelar resurser, skriver ut ett projekt och mer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Project och skapa ett tomt projekt

Det är enkelt att starta ett nytt projekt i Project.

 1. Tryck på Windows-tangenten. Du hör: "Cortana, sökruta."

 2. Skriv de första bokstäverna i Project tills du hör "Project, skriv bords program".

 3. Tryck på RETUR för att öppna Project. Det öppnas med en lista över senast använda projekt och projektmallar. Du hör: ”Tomt projekt, knapp.”

 4. Tryck på blanksteg för att skapa ett nytt projekt.

Lägga till uppgifter och tilldela resurser

Det nya projektet öppnas i vyn Gantt-schema, som är den enklaste vyn att arbeta i.

 1. När du öppnar ett tomt projekt är fokus i diagrammets övre vänstra hörn. Tryck på höger piltangent tills du hör ”Kolumnrubrik, Uppgiftsnamn, markerat” och skriv sedan namnet på den första uppgiften.

 2. Tryck på HÖGERPIL tills du hör "kolumn rubrik, resurs namn" och skriv sedan namnet på den resurs som du vill hantera den här uppgiften för.

  Tips: Resursnamnet är vanligtvis namnet på en person eller en gruppwebbplats, men det kan vara vad som helst.

 3. Slutför genom att trycka på Retur. Fokus flyttas till nästa rad i kolumnen Resursnamn.

 4. Om du vill lägga till ytterligare en aktivitet trycker du på vänsterpilen tills du hör "kolumn rubrik, aktivitets namn" och skriver sedan namnet.

 5. Om du vill lägga till en resurs till uppgiften trycker du på höger piltangent tills du hör ”Kolumnrubrik, Resursnamn, markerat” och skriver sedan namnet på resursen.

  Tips: Om du lägger till en resurs som du redan har använt på en tidigare rad behöver du bara skriva de första bokstäverna i namnet på Project för att föreslå den. Det föreslagna namnet slutförs automatiskt när du trycker på Retur.

 6. Upprepa tills du har lagt till alla uppgifter och tilldelat dem resurser.

Schemalägga uppgifter i vyn Teamplanering

Du kan använda vyn grupplanering för att schemalägga de uppgifter som du har definierat.

Obs!: JAWS läser inte upp resurs- eller uppgiftsnamnen korrekt i vyn Teamplanering, så du bör använda Skärmläsaren när du schemalägger uppgifter.

 1. Byt till vyn Teamplanering genom att trycka på Alt + H, G, och sedan P. Du hör: ”Teamplanering, vy.”

 2. Tryck på nedpil för att höra namnet på den första resursen. Du kan använda upp- och nedpilarna för att navigera mellan resurserna.

 3. Tryck på höger piltangent för att gå till de uppgifter som tilldelats den markerade resursen. Du hör aktivitetens namn, följt av ”ej schemalagd aktivitet”. Om resursen har flera uppgifter kopplade till sig använder du höger och vänster piltangent för att navigera mellan dem.

 4. Tryck på Skift+F2 så att fönstret Uppgiftsinformation öppnas för den markerade uppgiften.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Start, redigerbar, redigera”, och tryck sedan på Alt + nedpil för att öppna datumväljaren.

 6. Tryck på T för att ange dagens datum som startdatum eller använd piltangenterna för att hitta rätt datum. Bekräfta valet genom att trycka på blanksteg. Skärmläsaren läser upp det valda datumet.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”Avsluta, redigerbar, redigera”, och tryck sedan på Alt + nedpil för att öppna datumväljaren.

 8. Tryck på T för att ange dagens datum som slutdatum eller använd piltangenterna för att hitta rätt datum. Bekräfta valet genom att trycka på blanksteg. Skärmläsaren läser upp det valda datumet.

 9. Slutför genom att trycka på Retur. Skärm läsaren meddelar resurs namn, aktivitets namn och de start-och slutdatum du valt.

  Tips: Om du råkar schemalägga uppgifter så att de överlappar, hör du ”Överbelagd”. Tryck på Skift + F2 igen och schemalägg uppgiften på nytt.

 10. Upprepa för alla uppgifter som inte har schemalagts.

Tips: Om du vill gå tillbaka till vyn Gantt-schema trycker du på Alt + H, G, och sedan på G.

Spara ett projekt

Du kan spara projektet på din dator eller på en delad nätverksplats.

Obs!: JAWS läser inte upp sparade platser korrekt, så du bör använda Skärmläsaren när du sparar projektet för första gången.

 1. Tryck på ALT + F, A.

 2. Gör något av följande beroende på var du vill spara projektet:

  • Tryck på N om du vill synkronisera projektet med SharePoint.

  • Tryck på K för att logga in på OneDrive.

  • Tryck på S för att spara projektet på OneDrive eller SharePoint webbplatsen.

  • Tryck på C om du vill spara projektet på datorn.

 3. Tryck på blanksteg två gånger för att bekräfta platsen, tryck på upp- eller nedpilarna för att välja exakt plats där projektet sparas – till exempel vilken mapp på datorn du vill använda. Tryck på RETUR när du har hittat rätt alternativ.

 4. Skriv det filnamn som du vill använda.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på Retur, så sparas filen.

Tips: När du har sparat projektet en gång kan du sedan snabbt spara ändringar i det genom att trycka på Ctrl + S.

Skriva ut ett projekt

Du kan behöva skriva ut projektöversikten och visa för någon.

 1. Tryck på ALT + F, P, I. Du hör: "vilken skrivare."

 2. Gå mellan tillgängliga skrivare med upp- och nedpilarna. När du hittar rätt skrivare trycker du på blanksteg för att markera den.

 3. Tryck på Alt + P, P för att skriva ut projektet.

Se även

Använd en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Kortkommandon i Project

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Använd Project för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa ett nytt projekt, lägga till uppgifter och tilldela resurser. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vi rekommenderar att du använder Microsoft Edge som webbläsare när du använder Project för webben. Eftersom Project för webben körs i webbläsaren är tangent bords gen vägarna annorlunda än de som finns i programmet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom används vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl + O (öppna) för webbläsaren – inte Project för webben.

I det här avsnittet

Öppna Project och skapa ett projekt

 1. Gå till portal.office.com eller login.microsoftonline.com i webbläsaren och logga in på ditt Office 365-konto.

 2. Öppna Project för webben genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "projekt länk" och tryck sedan på RETUR. Project öppnas i Project Home.

 3. Om du vill skapa ett Project Home projekt trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Tryck på RETUR för att skapa ett projekt" och trycker sedan på RETUR. Diagramvyn för det nya projektet öppnas.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "namnlöst projekt" och tryck sedan på RETUR. Fönstret projekt information öppnas med fokus i fältet projekt namn. Ange ett namn för det nya projektet.

 5. Om du vill ange ett start datum för projektet trycker du på TABB tills du hör "början", följt av dagens datum och trycker sedan på RETUR för att öppna datum väljaren. Använd vänster-och högerpilarna för att hitta start datum och bekräfta det genom att trycka på RETUR.

Lägga till uppgifter och tilldela resurser

Ett av de första stegen för att hantera ett projekt är att lägga till aktiviteter som gör projektet färdigt. Listan med uppgifter kan vara så enkel som en check lista över saker som måste göras, eller så kan det vara något mer komplicerat, med start-och slutdatum, relationer med andra uppgifter och annan associerad aktivitets information. Mer information om uppgifts uppgifter finns i använda en skärm läsare för att visa och redigera aktivitets information i Project.

 1. Öppna projektet som du vill lägga till en aktivitet och tilldela resurser till.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till ny uppgift, namn" och ange ett namn för uppgiften.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "tilldelad", Skriv namnet på den användare som du vill tilldela uppgiften till, tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom listan med matchande användare och tryck sedan på RETUR för att tilldela användaren till projektet. Upprepa det här steget tills alla användare du vill kopplas till och stäng sedan dialog rutan genom att trycka på ESC.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "varaktighet" och ange varaktigheten för aktiviteten, till exempel 90 minuter eller två veckor.

  Obs!: Aktiviteternas varaktighet kan anges i minuter, timmar, dagar, veckor eller månader eller deras förkortade formulär, till exempel 2D eller 4h. Om du inte anger en tidsenhet med varaktigheten är den standardvärden för dagar.

Se även

Använda en skärm läsare för att visa och redigera aktivitets information i Project

Använd en skärmläsare för att skapa en grupp i Project

Kortkommandon i Project

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Använd Project Online med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa ett nytt projekt, lägga till aktiviteter, tilldela resurser, skriva ut projektet och mycket mer. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Project Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Project Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Project Online.

I det här avsnittet

Öppna Project Online och skapa ett projekt

 1. I webbläsaren går du till portal.office.com eller login.microsoftonline.com och loggar in på ditt Office 365-konto.

  Obs!: Mer information om hur du loggar in på Project Online finns i Logga in på Project Online.

 2. Öppna Project Online-programmet genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "projekt länk" och tryck sedan på RETUR. Project öppnas på Start sidan.

 3. Om du vill skapa ett projekt trycker du på TABB-tangenten tills du hör "tabell, skapa eller importera projekt" och trycker sedan på RETUR. Sidan skapa ett nytt projekt öppnas och du hör: "företags projekt, för när du vill ha mer kontroll över projektet."

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett företags projekttrycker du på TABB tills du hör "nästa, länk" och trycker sedan på RETUR.

  • Om du vill skapa en SharePoint-uppgiftslistatrycker du på SKIFT + TABB tills du hör "SharePoint-uppgiftslista, för när du vill att alla ska kunna skapa och redigera uppgifter" och sedan trycka på RETUR. Tryck sedan på TABB tills du hör "nästa, länk" och tryck sedan på RETUR.

  Obs!: Om du vill veta mer om varje projekt kan du läsa skapa ett projekt i Project Web App.

 5. Ange projektets namn eller annan information (om det behövs). Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att flytta mellan fält. Skärm läsaren meddelar fältets Beskrivning när du flyttar.

 6. När du är klar trycker du på TABB tills du hör "Slutför, länk" och trycker sedan på RETUR.

Öppna ett befintligt projekt

Öppna något av dina befintliga projekt från projekt Center för att redigera det och till exempel lägga till nya aktiviteter.

 1. Öppna projekt Centergenom att trycka på TABB-tangenten på Start sidan Project Online tills du hör "projekt länk" och tryck sedan på RETUR.

 2. Tryck på TABB-tangenten i projekt Centertills du hör det projekt du vill öppna och tryck sedan på RETUR för att välja. Skärm läsaren läser upp projekt namnet följt av "öppna på menyn."

 3. När du har markerat projektet trycker du på CTRL + F6. Du hör: "Bläddra."

 4. Öppna projektet genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "öppna, knapp" och sedan trycka på blank steg. Tryck sedan på TABB tills du hör "i webbläsare för redigering, knapp" och tryck på blank steg.

  Projekt sidan öppnas.

Lägga till uppgifter och tilldela resurser

Ett av de första stegen för att hantera ett projekt är att lägga till aktiviteter som gör projektet färdigt. Listan med uppgifter kan vara så enkel som en check lista över saker som måste göras, eller så kan det vara något mer komplicerat, med start-och slutdatum, relationer med andra uppgifter och annan associerad aktivitets information.

Skapa en ny uppgift i en lista över SharePoint-uppgifter

Lägga till en enkel check lista med uppgifter i ett projekt med en SharePoint-uppgiftslista.

 1. Öppna projektet för redigering enligt anvisningarna i öppna ett befintligt projekt. Projekt Start sidan öppnas och du hör: "hem", följt av projekt namnet.

 2. Start sidan för projektet trycker du på TABB tills du hör "Lägg till uppgift, länk" och trycker sedan på RETUR.

 3. Fokus flyttas till fältet aktivitets namn och du hör: "aktivitets fältet är obligatoriskt". Skriv in ett aktivitets namn.

 4. Om du vill lägga till ett start datum trycker du på TABB-tangenten tills du hör "start datum, redigering" och skriver in datumet.

 5. Om du vill lägga till ett förfallo datum trycker du på TABB-tangenten tills du hör "förfallo datum, redigering" och skriver datum.

 6. Om du vill tilldela en resurs en aktivitet trycker du på TABB tills du hör "tilldelat, redigera" och skriver namnet på resursen som ska fungera för aktiviteten.

  Den här listan med föreslagna resurser visas medan du skriver. Välj ett förslag i listan genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör det förslag du vill ha och tryck sedan på RETUR.

  Tips: Resursnamnet är vanligtvis namnet på en person eller en gruppwebbplats, men det kan vara vad som helst.

 7. Tryck sedan på Retur.

  Aktiviteten läggs till i uppgifts listan och fokus flyttas till projektets Start sida.

Skapa en ny aktivitet i ett företags projekt

Om du har rätt behörighet i Project Online kan du enkelt skapa en ny uppgift i ett företags projekt.

 1. Öppna ditt företags projekt för redigering enligt anvisningarna i öppna ett befintligt projekt. Sidan projekt schema öppnas med alla aktuella uppgifter och du hör: "projekt information, sida, schema".

 2. Om du vill skapa en ny aktivitet anger du aktivitets informationen i den tomma raden längst ned i listan uppgifter.

 3. Om du vill lägga till ett aktivitets namn på en tom rad trycker du på TABB-tangenten tills du hör "markerad, redigerbar, kolumn rubrik, aktivitets namn", trycker på RETUR och skriver sedan aktivitetens namn.

 4. Om du vill ange varaktighet för en aktivitet trycker du på TABB tills du hör "markerad, redigerbar, kolumn rubrik, längd", trycker på RETUR och skriver varaktigheten.

 5. Om du vill ange start datumet för aktiviteten trycker du på TABB tills du hör "markerad, redigerbar, kolumn rubrik, start", trycker på RETUR och skriver sedan start dagen.

 6. Om du vill ange slutdatumet för aktiviteten trycker du på TABB tills du hör "markerad, redigerbar, kolumn rubrik, finish", trycker på RETUR och skriver sedan förfallo dagen.

 7. Om du vill tilldela resurser till aktiviteten trycker du på TABB-tangenten tills du hör "markerad, redigerbar, kolumn rubrik, resurs namn" och trycker sedan på Alt + nedåtpil för att bläddra i resurs listan. Tryck på blank steg för att välja en resurs. När du har valt önskade resurser trycker du på RETUR.

  Obs!: Innan du tilldelar resurser bör du kontrol lera att du har skapat ett team. Information om hur du skapar ett team i Project Online finns i använda en skärm läsare för att skapa ett team i Project.

 8. Gör något av följande om du vill välja mellan automatisk och manuell schemaläggning av en aktivitet:

  • Om du vill schemalägga uppgiften manuellt trycker du på Ctrl + Skift + M.

  • Om du vill schemalägga uppgiften automatiskt trycker du på Ctrl + Skift + A.

  Obs!: Om du vill veta mer om automatiskt eller manuellt schemalägga en aktivitet i Project Online går du till välja mellan automatisk och manuell schemaläggning av en aktivitet.

 9. När du har lagt till uppgiften stänger du och markerar projektet igen trycker du på CTRL + F6. Du hör: "Bläddra." Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Stäng, knapp" och tryck sedan på RETUR. En dialog ruta öppnas och du hör "dialog rutan Stäng". Tryck på RETUR igen.

  Fokus flyttas till projekt Center.

Spara och publicera ett projekt

När du har skapat ett företags projekt i Project Online, eller när du har gjort ändringar i det, måste du publicera projektet. Vid publiceringen görs den senaste informationen tillgänglig för andra, inklusive det gruppmedlemmar som har tilldelats projektets aktiviteter. Du kan också spara dina ändringar utan att publicera dem för andra att visa.

 1. Öppna ditt företags projekt för redigering enligt anvisningarna i öppna ett befintligt projekt. Sidan projekt schema öppnas.

 2. När du har gjort ändringar i projektet trycker du på CTRL + S för att spara. Projektet sparas och du hör: "Det gick inte att spara."

 3. Om du är redo att publicera ändringarna trycker du på CTRL + F6 tills du hör: "Bläddra." Tryck på TABB-tangenten tills du hör "publicera, knapp" och tryck sedan på RETUR. Projektet publiceras.

Skriva ut ett projekt

Du kan behöva skriva ut projektschemat från ett företags projekt för att visa det för någon.

 1. Öppna ditt företags projekt enligt anvisningarna i öppna ett befintligt projekt. Sidan projekt schema öppnas.

 2. Om du vill skriva ut projektschemat trycker du på CTRL + SKIFT + O. Dialog rutan Skriv ut öppnas. Du hör projekt namnet följt av "dialog rutan Skriv ut".

 3. Välj ett utskrifts alternativ genom att trycka på RETUR och Använd sedan upp-och nedpilarna tills du hör det alternativ du vill ha. Tryck på Retur för att välja den.

 4. Tryck på TABB för att gå igenom alternativen i dialog rutan. Tryck på Alt + nedåtpil för att expandera alternativ menyer. Tryck på RETUR för att markera.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen Skriv ut" och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använd en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Använd en skärmläsare för att skapa en grupp i Project

Kortkommandon i Project

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×