Skapa ett nytt projekt från ett annat projekt eller en mall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Andra projektledare har redan uppfunnit hjulet. Du kan spara mycket tid genom att utnyttja deras arbete – befintliga projekt och mallar – när du lägger upp ett nytt projekt.

Börja med ett befintligt projekt

 1. Öppna det projekt eller den mall du vill använda som grund för det nya projektet.

 2. Klicka på Arkiv > Info.

 3. Under Projektinformation ändrar du projektets start- och slutdatum.

 4. Klicka på Spara som och välj ett nytt namn och en ny mapp för projektet.

Du kan börja arbeta med det nya projektet omedelbart, men antagligen måste du först städa upp en del av den befintliga projektinformationen.

Ett sätt att ta sig runt det här rensningsarbetet, speciellt om du vill använda den gamla filen till att skapa fler än ett nytt projekt, är att spara det gamla projektet som en mall. Du kan då rensa all statusinformation när du sparar mallen, så att bara aktiviteter och resurser blir kvar.

Utgå från en mall

 1. Klicka på Arkiv > Nytt.

 2. Sök efter mallar i rutan eller klicka på mallen du vill ha nedan.

 3. I dialogrutan för förhandsgranskning klickar du på Skapa.

Tillgängliga mallar i Backstage-området Nytt

Kontrollera att resurserna, aktiviteterna och varaktigheterna i mallen passar ditt projekt. Du kan naturligtvis ändra dem precis som du vill

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Basera ett nytt projekt på en mall

Project 2007 innehåller många standardmallar du kan använda. Fler mallar finns på Microsoft Office Online. Om din organisation har egna anpassade mallar kanske de finns på företagets intranät. Gör så här om du vill använda någon av de här mallarna:

 1. Klicka på Nytt på menyn Arkiv.

 2. Klicka på På datorn under Mallar i åtgärdsfönstret Nytt projekt.

  -ELLER-

  Om din organisation lagrar mallar på en webbplats klickar du på På webbplats under Mallar.

  Tips: Fler mallar för Office Project 2007 finns på Microsoft Office Online. Klicka på Mallar på Office Online under Mallar i åtgärdsfönstret.

 3. Klicka på flikarna i dialogrutan Mallar så att du ser vilka mallar som är tillgängliga.

 4. Klicka på den mall du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 6. Ge det nya projektet ett namn i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

Tillgängliga mallar

Det finns flera tillgängliga kategorier av mallar som kan vara användbara när du ska planera ditt projekt. I följande avsnitt får du hjälp att identifiera rätt mall för projektet.

Kundtjänstmallar

Följande mallar kan vara en utgångspunkt för kundtjänstprojekt.

Mall

Beskrivning

Övervakning av kundfeedback

Ett ramverk för att utveckla processer för övervakning av feedback från kunder i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Den här mallen fokuserar på processer för att övervaka feedback efter att den har samlats in. Den har ett begränsat fokus på själva datainsamlingen.

Förstärka kundtjänsten

Med hjälp av den här mallen kan företagets kundtjänst skapa en supportstruktur för en ny produkt. Det kan vara en komplex verksamhet där flera scheman ingår för flera olika komponenter.

Planera produktsupport

Innehåller de grundläggande steg som behövs för att upprätta en supporttjänst efter tillverkning för en ny paketerad konsumentprodukt (CPG). CPG:er är förbrukningsvaror som mat och dryck, skor och kläder, tobak och rengöringsprodukter.

Mallar för ekonomi och redovisning

Följande mallar kan vara en utgångspunkt för projekt inom ekonomi och redovisning.

Mall

Beskrivning

Förberedelse för årsredovisning

Omfattar de allmänna aktiviteter som krävs för att förbereda en årsredovisning. Mallen innehåller de aktiviteter som krävs för att inhämta nödvändig information från olika avdelningar, arbeta med andra avdelningar (till exempel PR- eller juridikavdelningen) och se till att den nödvändiga informationen presenteras korrekt, fram till utskrifts- och distributionsprocessen.

Implementering av finans- och redovisningssystem

Ger en översikt över stegen som krävs för att implementera ett finans- och redovisningssystem. Här förutsätts att det finns ett befintligt system eller processer på plats och att ett nytt system kommer att ersätta det. Dessutom förutsätts att du redan valt ut den nya programvaran.

Förberedelse av den första balansräkningen vid övergång till IFRS

Omfattar den betydande mängd finans- och redovisningsaktiviteter som krävs när företag ska förbereda den första balansräkningen vid övergång till IFRS (International Financial Reporting Standards), inom ramen för en övergång från GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

Överst på sidan

Mallar för personalavdelning och resurshantering

Följande mallar kan vara en utgångspunkt för resurshanteringsprojekt.

Mall

Beskrivning

Kompetensanalys - rekryteringsplan - rekryteringsprognos

Ger ett ramverk för allmänna personalavdelningsaktiviteter som krävs för att utföra en analys av vilka kompetenser som kan behövas och att utveckla de anställnings- och utbildningsplaner som behövs för att täcka behoven.

Utvärdering av offshoringstrategi för personalfunktioner

Omfattar de allmänna aktiviteter som behövs för att utvärdera en offshoringstrategi för personalfunktioner. Den innehåller faser för att analysera den aktuella situationen, utföra preliminära efterforskningar, göra en djupanalys och lansera ett pilotprogram.

Implementering av personalinformationssystem

Ger en översikt över de övergripande steg som krävs för att implementera ett personalinformationssystem (HRIS). Mallen är inte specifik för någon viss kommersiell programvara.

Prestationsgranskning

Omfattar de allmänna aktiviteter som definierar en vanlig kvartalsvis eller årlig prestationsgranskning. Den här mallen förutsätter att en prestationsgranskningsprocess finns upprättad och att prestationer inte är kopplade till ersättning.

Utvärdering och konsolidering av leverantör

Omfattar processer för att identifiera prioriterade leverantörer.

Offertförfrågan (RFP) från leverantör

Ger en standardprocessen för att skapa, distribuera och utvärdera offertförfrågningar från potentiella leverantörer. Den är avsedd för organisationer som måste efterleva en godkänd process för leverantörstjänster.

Mallar för försäljning och marknadsföring

Följande mallar kan vara en utgångspunkt för projekt inom försäljning och marknadsföring.

Mall

Beskrivning

Lansering av erbjudande om finansiella tjänster

Hjälper dig att spåra planering, utförande, eftermarknad och slutförande av en lansering av erbjudande om finansiella tjänster. Den här mallen fokuserar på lanseringen av erbjudandet, inte dess utveckling.

Intern förberedande utbildning

Presenterar en plan där du kan identifiera utbildningsbehov, utveckla utbildningslösningar och lansera interna utbildningsprogram. Mallen fokuserar på intern utbildning för försäljningsändamål, men det allmänna ramverket kan även användas för annan utbildning.

Hantering av inkommande offertförfrågningar (RFQ)

Ger säljchefer en strukturerad metod för hantering av offertförfrågningsprocesser (RFQ).

Planering av marknadsföringskampanj

En översikt över olika överväganden när du ska planera en marknadsföringskampanj, som att ta reda på företagets/produktens marknadsposition, samla in data och analysera kampanjens effektivitet.

Planering och utförande av marknadsföringsevenemang

En översikt över de viktigaste kategorierna som du bör tänka på när du planerar en marknadsföringsaktivitet.

Mässa – planering, genomförande och sammanfattning

Innehåller en översikt över de steg som ingår i planeringen av mässaktiviteter. Aktiviteterna bör bli färre i takt med att du besöker fler mässor och utvecklar en rytm.

Mallar för livscykler inom produktutveckling

Följande mallar kan vara en utgångspunkt för projekt som gäller livscykler inom produktutveckling.

Mall

Beskrivning

Extern utbildning i teknisk beredskap

Omfattar allt från planering till lansering av externa utbildningsprogram, från utvärdering av behoven, utveckling av material och innehåll och generering av efterfrågan till utförande.

MSF-programutveckling

Kommer från processmodellen för programutveckling, som är en viktig del av Microsoft Solutions Framework (MSF). Den här flexibla modellen förbättrar projektkontrollen, minimerar risker, förbättrar produktkvaliteten och gör utvecklingen snabbare inom programvarubranschen.

Ny produkt

Ger ett ramverk för utveckling av en ny produkt i form av en rigorös metod som bör förbättra möjligheterna till framgång.

Lansering av ny produkt

Hjälper till att definiera och hantera de viktigaste delarna i en kraftfull produktlanseringsplan: klart definierade försäljningsmål, säkerställande av färdiga kanaler, marknadsföringsfunktioner (PR, marknadsföring och annonsering), spårande av personalresurser, övervakning och det verkställande ansvaret.

Planering av produktutveckling

Ger en översikt över en strategi för produktutveckling. Den här mallen etablerar ett ramverk för att komma igång med produktutveckling genom att arbeta med företagets position på marknaden, etablera produktens infrastruktur och utnyttja kunskap om dina mål och konkurrenter.

Produktutvärdering efter lansering

Översikt över viktiga områden inom produktutvärdering efter att produkten kommit ut på marknaden.

Programutveckling

Fokuserar på de steg och processer som krävs för att påbörja utveckling av programvara. Du kan använda mallen som den är eller ändra den för rekursiv utveckling.

Lokalisering av programvara

Fokuserar på de steg och processer som krävs för en lyckad programvarulokalisering.

Överst på sidan

Mallar för effektivisering av processer och efterlevnad

Följande mallar kan vara en utgångspunkt för projekt som spårar effektivisering av processer och efterlevnadsaktiviteter.

Mall

Beskrivning

ISO 9001 - granskning av ledningssystem

Här leds du genom processen för granskning av ledningssystem för efterlevnad med ISO 9001, inklusive planerade intervall och strikta riktlinjer för granskning.

Projektkontor

Fokuserar på de steg och processer som krävs för att initiera, övervaka och upprätta ett projektkontor för företaget.

Six Sigma DMAIC-cykel

Ger en översikt över faserna, nyckelaktiviteterna och slutprodukterna i standardlivscykeln för Six Sigma.

SOX-anpassning och teknikalternativ

Den här mallen beskriver allmänna aktiviteter för att granska befintliga, interna kontroller och utvärdera potentiella teknikalternativ för en effektivare tillämpning av Sarbanes-Oxley (SOX) Section 404. I det här projektet förutsätts att organisationen redan efterlever SOX.

IT-mallar

Följande mallar kan vara en utgångspunkt för IT-projekt.

Mall

Beskrivning

Distribution av infrastruktur

Fokuserar på de steg och processer som krävs för att initiera, utforma och distribuera en ny infrastruktur.

Plan för att förbättra säkerhetsinfrastrukturen

Ger en metod för att identifiera, planera och lansera förbättringar i infrastrukturen. Fokus ligger på säkerhetsinfrastruktur i syfte att belysa planer där två primära behov måste balanseras: bibehållen säkerhet och bibehållen förmåga att göra affärer. Den här metoden kan dock användas för många infrastrukturinitiativ.

Mallar för strategisk affärsutveckling

Följande mallar kan vara en utgångspunkt för projekt inom strategisk affärsutveckling.

Mall

Beskrivning

Nytt affärsområde

En översikt över processen att utveckla en affärsidé till en ny fungerande verksamhet. Den kan anpassas för användning inom en mängd olika affärssituationer.

Utvärdering av strategisk fusion eller förvärv

Omfattar de allmänna aktiviteter som behövs för att utvärdera företagets tillväxtsstrategi. Översikten omfattar analys av marknadspositionen, utvärdering av förtjänsterna mellan samgående/förvärv och intern utveckling, utvärdering av tänkbara samgåenden/förvärv och värdering av målföretag.

Andra mallar

Följande mallar kan vara en utgångspunkt för flera andra typer av projekt.

Mall

Beskrivning

Kontorsbyggnad

Innehåller de grundläggande aktiviteter som krävs vid konstruktion av kommersiella utrymmen med flera våningar samt relationerna mellan aktiviteterna. Du kan använda mallen som ett utbildningsverktyg eller som guide till utvecklingen av anpassade scheman för dina projekt, eller så kan du ändra mallen och använda den som grund för ett första projektschema.

E-förvaltningsprojekt (E-Gov)

Innehåller ett exempel på ett E-förvaltningsprogram för en statlig eller kommunal myndighet. Exempelprogrammet är ett elektroniskt betalningssystem, ett exempel på ett förvaltningsprogram av typen Förvaltning för medborgare. Det är ordnat som ett program med tre projekt (teknisk arkitektur, säkerhetsextranät och e-betalning) och visar hur komplexa projekt kan organiseras.

Teknik

Hjälper dig att identifiera de aktiviteter som normalt krävs för ett effektivt teknikprojekt och länkar samman dem i ett vanligt schemaformat. Du kan använda den här mallen för utbildning eller ändra den och använda den som grund till ett första projektschema.

Husflytt

Fokuserar på stegen som ingår i att flytta till ett annat hus.

Behandling av skadeanmälan

Ger en översikt över processen kring skadeanmälan angående egendoms- eller livförsäkring ur försäkringsbolagets perspektiv. Mallen är utformad för bilförsäkringar men kan även användas för hemförsäkring.

Flytta kontor

Fokuserar på de steg som krävs för en lyckad flytt av kontoret från en plats till en annan.

Uppförande av bostadshus

Innehåller de grundläggande aktiviteter som ingår i att bygga enfamiljshus och den logiska relationen mellan aktiviteterna. Du kan använda den här mallen för utbildning, till att utveckla egna scheman för dina projekt eller som grund för ett första projektschema.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×