Skapa ett makro

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa en makro för att utföra en serie åtgärder och du kan skapa en maktrogrupp för att kunna utföra relaterade serie åtgärder.

I Microsoft Office Access 2007 kan makron finnas i makroobjekt (kallas ibland för fristående makron) eller så kan de vara inbäddade i händelseegenskaper för formulär, rapporter eller kontroller. Inbäddade makron blir en del av objektet eller kontrollen där de är inbäddade. Makroobjekt visas i navigeringsfönstret under Makron, medan inbäddade makron inte visas.

Vad vill du göra?

Lära mig mer om makroverktyget

Skapa ett fristående makro

Skapa en makrogrupp

Skapa ett inbäddat makro

Redigera makron

Styra makroinstruktioner med hjälp av villkor

Lär dig mer om makroinstruktioner

Lära mig mer om makroverktyget

Du skapar och ändrar makron med makroverktyget. Så här öppnar du det:

 • Klicka på makro på fliken Skapa i gruppen annat. Om det här kommandot är tillgängligt, klickar du på pilen under modul eller Klassmodul-knappen och klicka sedan på makro. Bild av knapp

  Makroverktyget visas.

Makroverktyget

Med makroverktyget skapar du listor med instruktioner som du vill utföra när makrot körs. När du först öppnar makroverktyget visas kolumnerna Instruktion, Argument och Kommentar.

Till vänster under Instruktionsargument skriver du och redigerar argumenten för respektive makroinstruktion, om de är obligatoriska. I en ruta till höger visas en kort beskrivning av de olika instruktionerna eller argumenten. Om du vill läsa beskrivningen klickar du på instruktionen eller argumentet.

Du kan skapa, testa och köra ett makro med hjälp av kommandona på fliken Design i makroverktyget.

I tabellen nedan beskrivs de kommandon som finns på fliken Design.

Grupp

Kommando

Beskrivning

Verktyg

Kör

Utför åtgärderna som anges i makrot.

Stega

Aktiverar stegningsläge. När du kör makrot i det här läget utförs varje åtgärd en i taget. Efter att varje åtgärd har utförts visas dialogrutan Stega genom makro. Klicka på Stega i dialogrutan om du vill flytta till nästa åtgärd. Klicka på Stoppa alla makron om du vill stoppa detta och köra andra makron. Klicka på Fortsätt om du vill avsluta stegningsläget och utföra resten av åtgärderna utan att stanna.

Hjälpverktyg

När du anger ett instruktionsargument som kan innehålla ett uttryck aktiveras den här knappen. Klicka på Verktyg så att dialogrutan Uttrycksverktyg öppnas, där du kan skapa uttrycket.

Rader

Infoga rader

Infogar en eller flera tomma åtgärdsrader ovanför den markerade raden eller raderna.

Ta bort rader

Tar bort den markerade åtgärdsraden eller -raderna.

Visa/dölj

Visa alla åtgärder

Visar fler eller färre makroåtgärder i listrutan Åtgärd .

 • Om du vill visa en längre lista med makroåtgärder klickar du på Visa alla åtgärder. När den längre listan med makroåtgärder visas, är knappen Visa alla åtgärder markerad. Om du väljer en makroåtgärd från den längre listan måste du kanske se till att databasen är uttryckligen betrodd innan du kan köra åtgärden.

 • Om du vill växla från en längre lista med makroåtgärder till en kortare lista som bara innehåller de makroåtgärder som kan användas i en databas som inte är betrodd, ser du till att knappen Visa alla åtgärder inte är markerad.

  Tips: Om knappen Visa alla åtgärder är markerad klickar du på Visa alla åtgärder så att den avmarkeras. När knappen Visa alla åtgärder inte är markerad visas en kortare lista med betrodda makroinstruktioner.

Makronamn

Visar eller döljer kolumnen Makronamn. Makronamnen är obligatoriska i makrogrupper där de behövs för att särskilja makrona från varandra, annars är de valfria. Mer information finns i Skapa en makrogrupp.

Villkor

Visar eller döljer kolumnen Villkor. Använd den här kolumnen när du anger uttryck som kontrollerar när en åtgärd utförs.

Argument

Visar eller döljer kolumnen Argument. Den här kolumnen innehåller argumenten för respektive makroåtgärd och gör det enklare att läsa genom makrot. Om kolumnen Argument inte visas, klickar du på respektive åtgärd och läser argumenten under Instruktionsargument. Du kan inte ange argument i kolumnen Argument.

Tips: Makroverktyget har gjorts i Access 2010 så att det ännu enklare att skapa, ändra och dela Access makron.

Överst på sidan

Skapa ett fristående makro

 1. Klicka på makro på fliken Skapa i gruppen annat. Om det här kommandot är tillgängligt, klickar du på pilen under modul eller Klassmodul-knappen och klicka sedan på makro. Bild av knapp

  Makroverktyget visas.

 2. Lägg till en åtgärd till makrot:

  • Klicka på den första tomma cellen i kolumnen Åtgärd i makroverktyget.

  • Skriv den instruktion som du vill använda eller klicka på pilen för att visa listan med tillgängliga instruktioner och markera sedan önskad instruktion.

   Välj en makroinstruktion

  • Ange eventuella argument för instruktionen under Instruktionsargument (i den nedre delen av makroverktyget).

   Ange instruktionsargument

   Obs!: 

   • När du skriver argumenten i rutan Instruktionsargument visas de i kolumnen Argument i instruktionslistan. Kolumnen Argument används emellertid bara för visning, du kan inte ange några argument i den kolumnen.

   • Om du vill visa en kort beskrivning av respektive argument klickar du i argumentrutan i fönstret Instruktionsargument och läser beskrivningen i rutan bredvid.

    Tips!  

    • För en åtgärdsargument vars inställningen är namn på ett databasobjekt, kan du ange argument genom att dra objektet från navigeringsfönstret till den instruktionen Objektnamn.

    • Du kan också skapa en instruktion genom att dra ett databasobjekt från navigeringsfönstret till en tom rad i makroverktyget. Om du drar en tabell, en fråga, ett formulär, en rapport eller en modul till makroverktyget, läggs en instruktion till som öppnar tabellen, frågan, formuläret eller rapporten. Om du drar ett makro till makroverktyget, läggs en instruktion till som kör makrot.

  • Du kan också skriva en kommentar för instruktionen i kolumnen Kommentar.

 3. Om du vill lägga till fler instruktioner i makrot flyttar du till en annan instruktionsrad och upprepar steg 2.

När du kör ett makro utförs instruktionerna i den ordning som du har placerat dem listan.

Överst på sidan

Skapa en makrogrupp

Om du vill gruppera flera närliggande makron i ett makroobjekt skapar du en makrogrupp.

 1. Klicka på makro på fliken Skapa i gruppen annat. Om det här kommandot är tillgängligt, klickar du på pilen under modul eller Klassmodul-knappen och klicka sedan på makro. Bild av knapp

  Makroverktyget visas.

 2. Klicka på Makronamn Bild av knapp om det inte redan är markerat på fliken Design i gruppen Visa/Dölj.

  Kolumnen Makroverktyg visas i makroverktyget.

  Obs!: I makrogrupper behövs makronamn för att särskilja de enskilda makrona från varandra. Makronnamnen visas på samma rad som makrots första instruktion. Det inget namn i namnkolumnen för de efterföljande instruktionerna i makrot. Makrot avslutas när nästa makronamn påträffas.

 3. I kolumnen Makronamn skriver du ett namn för det första makrot i makrogruppen.

 4. Lägg till de åtgärder som du vill att det första makrot ska utföra:

  • Visa instruktionslistan genom att klicka på pilen i kolumnen Instruktion.

  • Klicka på den instruktion som du vill använda.

  • Ange eventuella argument för instruktionen under Instruktionsargument.

   Om du vill visa en kort beskrivning av respektive argument klickar du i argumentrutan och läser beskrivningen till höger om argumentet.

   Tips!  

   • Du kan ställa in värdet för ett instruktionsargument som motsvarar databasobjektet namn genom att dra objektet från navigeringsfönstret till instruktionens argumentruta Objektnamn.

   • Du kan också skapa en instruktion genom att dra ett databasobjekt från navigeringsfönstret till en tom rad i makroverktyget. Om du drar en tabell, en fråga, ett formulär, en rapport eller en modul till makroverktyget, läggs en instruktion till som öppnar tabellen, frågan, formuläret eller rapporten. Om du drar ett makro till makroverktyget, läggs en instruktion till som kör makrot.

  • Du kan också skriva en kommentar för åtgärden.

 5. Flytta till nästa tomma rad och skriv namnet för nästa makro i kolumnen Makronamn.

 6. Lägg till de åtgärder som du vill att makrot ska utföra.

 7. Upprepa steg 5 och 6 för varje makro i makrogruppen.

I bilden nedan visas en mindre makrogrupp. Makrogruppen innehåller två makron, där namnen visas i kolumnen Makronamn. Varje makro innehåller två instruktioner.

Exempel på makrogrupp

Obs!: 

 • När du sparar makrogruppen blir det namn som du anger namnet på makrogruppen. I exemplet ovan är namnet på makrogruppen Macro3. Namnet visas under Makron i navigeringsfönstret. När du refererar till ett enskilt makro i en makrogrupp använder du följande syntax:

  makrogruppnamn.makronamn

  I bilden ovan refererar Macro3.FoundMsg till det andra makrot i makrogruppen.

 • Om du kör en makrogrupp antingen genom att dubbelklicka på den i navigeringsfönstret eller genom att klicka på Kör Bild av knapp i gruppen Verktyg på fliken Design, kör Access det första makrot i gruppen stoppa när den når andra makronamnet.

Överst på sidan

Skapa ett inbäddat makro

Inbäddade makron skiljer sig från fristående makron, då inbäddade makron lagras i händelseegenskaperna för formulär, rapporter och kontroller. De visas inte som objekt under Makron i navigeringsfönstret. Detta kan göra databasen enklare att hantera, eftersom du inte behöver hålla ordning på enskilda makroobjekt som innehåller makron för ett formulär eller en rapport. Inbäddade makron tas också med i formuläret eller rapporten när du kopierar, importerar eller exporterar dem.

Om du t.ex. vill hindra en rapport från att visas om det inte finns några data, bäddar du in ett makro i rapportens händelseegenskap Vid inga data. Du kan använda instruktionen Meddelanderuta som visar ett meddelande och sedan använda instruktionen AvbrytHändelse så att rapporten avbryts i stället för att visa en tom sida.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten som innehåller makron och klicka sedan på Designläge Bild av knapp eller Layoutvyn Bild av knapp i navigeringsfönstret.

 2. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 3. Klicka på kontrollen eller området som innehåller händelseegenskapen som du vill bädda in makrot i. Du kan också välja kontrollen eller området (eller hela formuläret eller rapporten) med hjälp av den nedrullningsbara listan under Markeringstyp högst upp i egenskapslistan.

 4. Klicka på fliken Händelse i egenskaplistan.

 5. Klicka på händelseegenskapen som du vill bädda in makrot i och klicka sedan på Knappen Verktyg .

 6. Klicka på Makroverktyget i dialogrutan Välj hjälpverktyg och sedan på OK.

 7. Klicka i den första raden i kolumnen Instruktion i Makroverktyget.

 8. Klicka på önskad instruktion i den nedrullningsbara listan Instruktion.

 9. Skriv alla obligatoriska argument under Instruktionsargument.

 10. Om du vill lägga till fler instruktioner klickar du i nästa rad i kolumnen Instruktion och upprepar steg 8 och 9.

 11. Klicka på Spara när makrot är klart och sedan på Stäng.

Makrot körs varje gång som händelseegenskapen utlöses.

Obs!: Access kan du skapa en makrogrupp som ett inbäddat makro. Endast den första makron i gruppen körs dock när händelsen utlöses. Efterföljande makron i gruppen ignoreras.

Överst på sidan

Redigera makron

 • Så här infogar du en instruktionsrad     Högerklicka på instruktionsraden ovanför där du vill infoga den nya raden och klicka på Infoga rader. Bild av knapp

 • Så här tar du bort en instruktionsrad     Högerklicka på instruktionsraden som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort rader. Bild av knapp

 • Så här flyttar du en instruktionsrad     Markera instruktionsraden genom att klicka på radhuvudet till vänster om instruktionen och dra den sedan till en ny plats.

Du kan infoga, ta bort eller flytta flera rader genom att först markera gruppen med rader och sedan utföra önskad operation. Du markerar en grupp med rader genom att klicka på radrubriken för den första raden som du vill markera, hålla ned SKIFT och sedan klicka på radrubriken för den sista raden som du vill markera. (Radrubriken är den skuggade rutan till vänster om varje instruktionsrad.)

Ett annat sätt att markera flera rader är att placera pekaren över radrubriken till den första raden som du vill markera och sedan klicka och dra uppåt eller nedåt så att de andra raderna markeras.

Obs!: När du markerar rader genom att klicka och dra, får den första raden som du markerar inte redan vara markerad. Om den är det, förutsätts det att du försöker att dra raden till en ny plats.

Överst på sidan

Styra makroinstruktioner med hjälp av villkor

Du kan använda vilket uttryck du vill som beräknas till Sant/Falskt eller Ja/Nej i ett villkor. Makroinstruktionen körs om villkoret beräknas till Sant (eller Ja).

Om du vill ange ett villkor för en makroinstruktion måste du först visa kolumnen Villkor i makroverktyget:

 • Klicka på Villkor Bild av knapp i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

Skriv ett uttryck i kolumnen Villkor. Skriv inget likhetstecken (=) före uttrycket. Om villkoret ska gälla för flera instruktioner samtidigt skriver du ... i varje efterföljande rad. Exempel:

Villkor som gäller för flera makroinstruktioner

Tips: Du kan ignorera en instruktion temporärt genom att skriva in värdet Falskt som villkor. Du kan ha stor nytta av att låta en instruktion ignoreras temporärt när du felsöker ett makro.

Exempel på makrovillkor

Använd detta uttryck

För att utföra instruktionen om

[Stad]="Paris"

Värdet Stad i det fält i formuläret varifrån makrot körs är Paris.

DAntal("[Ordernr]"; "Order")>35

Det finns fler än 35 uppgifter i fältet Ordernr för tabellen Order.

DAntal("*"; "Orderspecifikationer"; "[Ordernr]=Forms![Order]![Ordernr]")>3

Det finns fler än tre artiklar i tabellen Orderspecifikationer för vilka fältet Ordernr i tabellen matchar fältet Ordernr i formuläret Order.

[Leveransdatum] MELLAN #02.02.07# OCH #02.03.07#

Värdet i fältet Leveransdatum på formuläret varifrån makrot körs inte är tidigare än 02.02.07 och inte senare än 02.03.07.

Forms![Produkter]![Antal i lager]<5

Värdet i fältet Antal i lager i formuläret Produkter är mindre än fem.

ÄrNull([Förnamn])

Värdet förnamn i formuläret varifrån makrot körs är Null (har inget värde). Det här uttrycket är motsvarar [Förnamn] är Null.

[Land]="UK" OCH Forms![Försäljningssumma]![Orderbelopp]>100

Värdet i fältet Land på formuläret varifrån makrot körs är UK och värdet i fältet Orderbelopp i formuläret Försäljningssumma större än 100.

[Land] I ("Frankrike", "Italien", "Spanien") OCH Längd([Postnummer])<>5

Värdet i fältet Land i det formulär från vilket makrot körs är Frankrike, Italien eller Spanien och postnumret inte innehåller fem tecken.

Meddelanderuta("Bekräfta ändringar?";1)=1

Du klickar på OK i en dialogruta där funktionen Meddelanderuta visar Bekräfta ändringar?. Om du väljer Avsluta i dialogrutan ignoreras instruktionen.

[TempVariabler]![MinVar]=43

Värdet för den tillfälliga variabeln MyVar (skapas med hjälp av den Angetempvariabel makroinstruktion) är lika med 43.

[MacroError]<>0

Värdet för MacroError -objektet tal egenskapen är inte lika med 0, vilket innebär att ett fel har uppstått i makrot. Det här villkoret kan användas tillsammans med den Rensamakrofel och VidFel makroåtgärder att styra vad som händer när ett fel inträffar.

Mer information om uttryck finns i artikeln Skapa ett uttryck.

Överst på sidan

Lär dig mer om makroåtgärder

Medan du arbetar med makroverktyget kan du lära dig mer om en instruktion eller ett argument genom att klicka på instruktionen eller argumentet, och sedan läsa beskrivningen i rutan i makroverktygets nedre högra hörn. Alla makroinstruktioner har också hjälpavsnitt. Om du vill lära dig mer om en instruktion väljer du den i instruktionslistan och trycker på F1.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×