Skapa ett fält för datum och tider

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du lägger till ett datum- och tidsfält i en tabell i en skrivbordsdatabas genom att öppna tabellen i designvyn, klicka på den första tomma rutan under Fältnamn, ange ett namn för det nya fältet, klicka på den intilliggande rutan Datatyp och välja Datum/tid i listan.

Obs!: I Access web app kan du använda fönstret sida vid sida för att skapa tabeller, men när du har skapat kan du öppna den i designvyn – bara högerklickar du på den och klicka sedan på Redigera tabell.

I en webbdatabas öppnar du tabellen i databasvyn, klickar på Fält och sedan på Datum och tid i gruppen Lägg till och ta bort.

När du har skapat datum- och tidsfältet kan du lägga till det i ett formulär med hjälp av fältlistan. Öppna formuläret i design- eller layoutvy och visa fältlistan genom att trycka på ALT+F8. Klicka på Visa alla tabeller överst i fältlistan och lägg till datum- och tidsfältet i formuläret genom att dubbelklicka på det.

När du lägger till ett datum- och tidsfält kan du ange vilket datumformat som du vill använda för fältet. Du kan använda ett fördefinierat format eller skapa ett anpassat format. Läs vidare om du vill veta mer.

Artikelinnehåll

Översikt

Lägga till ett datum/tid-fält i en tabell

Tillämpa ett format på ett datum- och tidsfält

Styra inmatningen av datum- och tidsdata med hjälp av en indatamask

Fördefinierade och anpassade format som du kan använda

Översikt

I Access lagras datum- och tidsdata som decimaltal. Heltalsdelen i värdet representerar datumet och resten av talet representerar tiden. Eftersom datum- och tidsdata är numeriska är det enkelt att utföra beräkningar, t.ex. för åldersbestämning.

Visningsformat

Oftast vill användare inte se själva värdet i ett datum- och tidsfält eftersom det inte ser ut som ett datum eller en tid. När du använder ett datum- och tidsvärde visas det i Access i ett användarvänligt format, t.ex. 2012-11-22. Om du inte anger vilket format du vill använda visas datumet och tiden i formaten Datum och Långt tidsformat.

Giltiga värdeintervall

Du kan inte använda datum som ligger utan för det giltiga värdeintervallet, men om du inte är arkeolog, historiker eller liknande, är det inte troligt att du behöver använda sådana datum. Giltiga datum- och tidsvärden löper från -657 434,0 (1 januari 100 e. Kr. 00:00:00) till 2 958 465,9999 (31 december 9999 e. Kr. 23:59:59).

Om du anger ett datum utanför det intervallet eller om Access inte tolkar det du skriver som ett datum visas ett felmeddelande och du kan välja mellan att ange ett nytt värde eller konvertera fältet till text.

Mer information om datatypen Datum/tid finns i artikeln Introduktion till datatyper och fältegenskaper.

Skillnader i en Access-webbprogrammet eller en Webbdatabas

Datum- och tidsfält fungerar inte på samma sätt i Access-appar och webbdatabaser som i skrivbordsdatabaser. När du arbetar i en Access-app eller i en webbdatabas bör du ha följande begränsningar i åtanke:

 • Du har inte lika många fördefinierade datumformat att välja mellan som i en skrivbordsdatabas, men du kan ange ett anpassat format som efterliknar ett fördefinierat format.

 • Tabelldesignvyn är inte tillgänglig i en webbdatabas, men du kan ändra tabelldesignen och exempelvis lägga till ett datum- och tidsfält i databladsvyn.

 • Du kan inte använda indatamasker. I en Access-app kan du använda indataledtrådar, men de styr inte inmatningen, utan tonas bort när du börjar skriva.

Överst på sidan

Lägga till ett datum/tid-fält i en tabell

I en Access-app eller skrivbordsdatabas använder du designvyn för att lägga till ett fält i en tabell. I en webbdatabas använder du databladsvyn.

Lägga till fältet i en app eller i en skrivbordsdatabas

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. Skriv ett namn för det nya fältet i rutan Fältnamn på nästa tillgängliga rad.

 3. Välj Datum/tid från listan i rutan Datatyp.

Lägga till ett datum- och tidsfält i designvyn

Lägga till fältet i en webbdatabas

 1. Öppna tabellen.

 2. Klicka på Fält och sedan på Datum och tid i gruppen Lägg till och ta bort.

 3. Skriv ett namn för det nya fältet.

Lägga till datum/tid-fält i databladsvyn

Överst på sidan

Tillämpa ett format på ett datum- och tidsfält

Det finns flera fördefinierade format i Access för datum- och tidsdata, men om dessa format inte uppfyller dina behov kan du ange ett anpassat format. Som standard används det allmänna datumformatet: åååå-mm-dd hh:mm:ss.

Obs!:  Det här avsnittet gäller inte webbdatabaser. I en webbdatabas kan du bara välja mellan två datumformat: Kort och långt datumformat. Du anger formatet i databladsvyn. Kontrollera att datum- och tidsfältet är markerat, klicka på Fält, gå till gruppen Egenskaper, klicka på Format och välj önskat format.

Tillämpa ett fördefinierat format

 1. Öppna tabellen i designvyn. Om du inte redan har ett datum- och tidsfält lägger du till ett (anvisningar finns i föregående avsnitt).

 2. Markera det datum/tid-fält du vill formatera i designrutnätets övre del.

 3. Klicka på pilen i egenskapsrutan Format i avsnittet Fältegenskaper och välj ett format i listrutan.

  Egenskapen Format för ett datum- och tidsfält

 4. När du har valt ett format visas den smarta etiketten Alternativ för uppdatering av egenskap och du kan tillämpa det nya formatet på andra tabellfält och kontroller som borde ärva den. Du tillämpar ändringarna i hela databasen genom att klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera format överallt fältnamn används. I det här fallet är fältnamn namnet på datum/tid-fältet.

 5. Om du vill använda ändringarna för hela databasen klickar du på Ja när dialogrutan Uppdatera egenskaper visas med formulär och andra objekt som kommer att ärva det nya formatet.

 6. Spara ändringarna och byt till databladsvyn om du vill kontrollera att formatet stämmer.

Använda ett eget format

Om du vill skapa ett eget format anger du ett teckenmönster i egenskapen Format för fältet. Anpassade format för fält med datatypen Datum/tid kan innehålla två avsnitt, ett för datum och ett för tid, och avsnitten avgränsas med semikolon.

När du använder ett anpassat format för fältet Datum/tid kan du kombinera olika format genom att ha två avsnitt, ett för datum och ett annat för tid. Du avgränsar då avsnitten med ett semikolon. Du kan till exempel kombinera det allmänna datumformatet och det långa tidsformatet på följande sätt: åååå-mm-dd;hh:mm:ss. Följ anvisningarna nedan om du vill använda ett anpassat datum- eller tidsformat:

 1. Högerklicka på tabellen som du vill arbeta med i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera det datum/tid-fält du vill formatera i designrutnätets övre del.

 3. Klicka på egenskapsrutan Format i den nedre delen och ange sedan det anpassade formatet med tecken från tabellen platshållare och anpassade format avgränsaretabell.

 4. När du har angett ett format visas den smarta etiketten Alternativ för uppdatering av egenskap och du kan tillämpa det nya formatet på andra tabellfält och kontroller som borde ärva den. Du tillämpar ändringarna i hela databasen genom att klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera format överallt fältnamn används. I det här fallet är fältnamn namnet på datum/tid-fältet.

 5. Om du använder ändringarna för hela databasen visas dialogrutan Uppdatera egenskaper med formulär och andra objekt som kommer att ärva det nya formatet. Klicka på Ja om du vill använda formatet.

 6. Spara ändringarna och byt sedan till databladsvyn om du vill kontrollera att formatet stämmer.

Överst på sidan

Styra inmatningen av datum- och tidsdata med hjälp av en indatamask

Om du vill tvinga användarna att ange datum och tid i ett visst format kan du använda en indatamask. Indatamasker kan användas för fält i tabeller, för frågeresultat och för kontroller i formulär och rapporter. Som vi sett i avsnitten ovan är det formatet, inte indatamasken, som påverkar hur informationen visas.

Obs!:  Du kan inte skapa en indatamask i en Access-app eller i en webbdatabas.

Lägga till en indatamask

 1. Markera datum/tid-fältet och klicka på egenskapen Indatamask på fliken Allmänt i rutnätets nedre del.

 2. Indatamaskguiden öppnas med anvisningar om hur du väljer ett format för indatamasken.

 3. Om du vill använda formatet klickar du på Ja och sedan på Spara.

Överst på sidan

Fördefinierade och anpassade format som du kan använda

Fördefinierade format med exempel

Format

Beskrivning

Exempel

Allmänt datumformat

(Standard) Visar datumvärden som tal och tidsvärden som timmar, minuter och sekunder. För båda typer av värden används de datum- och tidsavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows. Om värdet inte har någon tidskomponent, visas bara datumet. Om värdet inte har någon datumkomponent, visas bara tiden.

2015-06-30 10:10:42

Långt datum

Visar bara datumvärden, som anges med det långa datumformatet enligt de nationella inställningarna i Windows.

Måndag 29 augusti 2012

Medellångt datum

Visar datumet som åå-mmm-dd, men använder den datumavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows.

29/aug/12
29-aug-12

Kort datum

Visar datumvärden som anges med det korta datumformatet enligt de nationella inställningarna i Windows.

29/8/2012
29-08-2012

Långt tidsformat

Visar timmar, minuter och sekunder. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:42

Medellångt tidsformat

Visar timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:00

Kort tidsformat

Visar bara timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:00

Platshållare och avgränsare för anpassade format

Använd valfri kombination av följande komponenter när du skapar ett anpassat format. Om du exempelvis vill visa veckonummer och dag i veckan skriver du ww/w.

Viktigt!: Anpassade format som inte överensstämmer med datum/tid-inställningarna i de nationella inställningarna i Windows ignoreras. Mer information om de nationella inställningarna finns i Windows Hjälp.

Komponenter för datumformatet

Format

Beskrivning

d

Dagen i månaden med en eller två siffror beroende på dag (1 till och med 31).

dd

Dagen i månaden med två siffror (01 till och med 31).

ddd

De första tre bokstäverna i veckodagen (mån till lör).

dddd

Veckodagens fullständiga namn (måndag till söndag).

w

Veckodag (1 till och med 7).

ww

Veckonummer (1 till och med 53).

m

Månaden med en eller två siffror beroende på månad (1 till och med 12).

mm

Månaden med två siffror (01 till och med 12).

mmm

De tre första bokstäverna i månaden (Jan till och med Dec).

mmmm

Månadens fullständiga namn (januari till och med december).

q

Kvartalet under året (1 till 4).

y

Numret på dagen under året (1 till och med 366).

yy

De två sista siffrorna för året (01 till och med 99).

yyyy

Det fullständiga året (0100 till och med 9999).

Komponenter för tidsformat

Format

Beskrivning

h

Timme med en eller två siffror beroende på timme (0 till och med 23).

hh

Timme med två siffror (00 till och med 23).

n

Minut med en eller två siffror beroende på minut (0 till och med 59).

nn

Minut med två siffror (00 till och med 59).

s

Sekund med en eller två siffror beroende på sekund (0 till och med 59).

ss

Sekund med två siffror (00 till och med 59).

Komponenter för klockformat

Format

Beskrivning

AM/PM

Tolvtimmarsklocka med de versala bokstäverna "AM" eller "PM". Till exempel 9:34 PM.

am/pm

Tolvtimmarsklocka med de gemena bokstäverna "am" eller "pm". Till exempel 9:34 pm.

A/P

Tolvtimmarsklocka med den versala bokstaven "A" eller "P". Till exempel 9:34 P.

a/p

Tolvtimmarsklocka med den gemena bokstaven "a" eller "p". Till exempel 9:34 p.

AMPM

Tolvtimmarsklocka med lämplig förmiddags- och eftermiddagsbeteckning på det sätt som definieras i de nationella inställningarna i Windows

Komponenter för avgränsare

Obs!: Avgränsare anges i de nationella inställningarna i Windows.

Avgränsare visas som en del av ett datum- och tidsvärde. Förutom standardavgränsarna för datum (/) och tid (:), kan du använda korta teckensträngar inom citattecken som en anpassad avgränsare. Citattecknen visas inte. Till exempel visas "," som ett kommatecken.

Avgränsare

Beskrivning

:

Avgränsare för tidsformat, t.ex. hh:mm

/

Avgränsare för datumformat, t.ex. mmm/åååå

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×