Skapa ett enkelt flödesschema

Skapa ett enkelt flödesschema

Flödesscheman är diagram som visar instruktionerna i en process. Det är enkelt att skapa enkla flödesscheman och eftersom formerna är enkla och visuella är de lätta att förstå.

Obs!    Du kan även skapa ett enkelt flödesschema automatiskt baserat på data med hjälp av diagrammet Datavisualiserare i Visio Online abonnemang 2. Mer information finns i Skapa ett datavisualiserardiagram.

Mallen Enkelt flödesschema i Visio har former för att illustrera många olika typer av processer och den är i synnerhet användbar för att visa enklare affärsprocesser, som utvecklingsprocessen för offerter i exemplet nedan.

Exempel på flödesschema med offertprocess

Förutom mallen för det enkla flödesschemat har Visio även ett stort antal olika mallar för mer specifika diagramtyper, till exempel dataflödesdiagram, tidslinjer och programvarumodellering. 

Skapa ett flödesschema

 1. Starta Visio.

 2. Klicka på kategorin Flödesschema.

 3. Dubbelklicka på Enkelt flödesschema.

 4. Dra en flödesschemaform för varje steg i den process du dokumenterar till ritningen.

 5. Koppla flödesschemaformerna genom att placera muspekaren över den första formen och klicka på den lilla pilen som visas och som pekar på den form som du vill koppla till. Om den andra formen inte är placerad mitt emot den första formen klickar du på och håller ned den lilla pilen, drar den till den andra formen och släpper kopplingen mitt på den andra formen.

 6. Om du vill lägga till text till en form eller koppling markerar du den och skriver sedan. När du har skrivit klart klickar du på en tom yta på sidan.

 7. Om du vill ändra riktning på en kopplingspil markerar du kopplingen och klickar på Linje i gruppen Figurformat på fliken Form, pekar på Pilar och väljer den pilriktning och det pilformat som du vill använda.

Ange justering och avstånd

 1. Markera allt på ritningssidan genom att trycka på Ctrl+A.

 2. Gå till fliken Start. Klicka på Placering i gruppen Ordna och sedan på Autojustera och autoavstånd.

Om du inte är nöjd med resultatet ångrar du åtgärden genom att trycka på Ctrl+Z och provar andra alternativ under knapparna Justera och Placering.

Exempel på flödesschema med offertprocess

Betydelsen av formerna i flödesschemat

När du öppnar mallen Enkelt flödesschema öppnas även stencilen Enkelt flödesschema - former. Varje form i stencilen representerar ett särskilt steg i en process. Formerna har ingen standardinnebörd eller universell betydelse, utan har den innebörd som de som skapar och läser flödesschemat kommer överens om. I de flesta flödesscheman används bara tre eller fyra av formerna, såvida det inte finns en särskild anledning att använda fler.

Formerna i Visio har namn som speglar hur de oftast används. Här är några av de vanligaste:

 • Start/Slut    Använd den här formen för det första och sista steget i processen.

  Formen Begränsare

 • Process    Den här formen representerar ett typiskt steg i en process. Det här är den vanligaste formen i praktiskt taget alla processer.

  Formen Process

 • Beslut    Den här formen anger en punkt då nästa steg beror på utfallet av ett beslut. Det finns många möjliga utfall, men oftast finns det bara två: Ja och nej.

  Formen Beslut

 • Underprocess    Använd den här formen för att ange ett antal steg som tillsammans bildar en underprocess som definieras någon annanstans, vanligtvis på en annan sida i samma dokument. Detta är praktiskt om diagrammet är väldigt långt och komplext.

  Formen Fördefinierad process

 • Dokument    Den här formen står för ett steg som resulterar i ett dokument.

  Formen Dokument

 • Data    Den här formen innebär att information tillförs processen utifrån, eller lämnar processen. Formen kan även användas för att representera material och kallas ibland även formen In-/utdata.

  Formen Data

 • Referens på sidan    Den här lilla cirkeln anger att nästa (eller föregående) instruktion finns någon annanstans på ritningen. Det är särskilt praktiskt för stora flödesscheman där du annars skulle behövt en mycket lång koppling, som kan vara svår att följa.

  Formen Referens på sidan

 • Referens till andra sidor    Om du släpper den här formen på ritningen visas en dialogruta där du kan skapa ett antal hyperlänkar mellan två sidor i ett flödesschema eller mellan en underprocessfigur och en separat flödesschemasida där instruktionerna i den underprocessen visas.

  Formen Referens till andra sidor

Betydelsen av formerna i flödesschemat

När du öppnar mallen Enkelt flödesschema öppnas även stencilen Enkelt flödesschema – former. Varje form i stencilen står för ett steg i processen.

Visio 2010 innehåller många andra specialiserade stenciler och former som du kan använda i flödesscheman. Mer information om hur du hittar fler former finns i Använda fönstret Former för att ordna och hitta former.

 • Start/Slut    Använd den här formen för det första och sista steget i processen.

  Formen Begränsare

 • Process    Den här formen står för ett steg i processen.

  Formen Process

 • Underprocess    Använd den här formen för att ange ett antal instruktioner som tillsammans utgör en underprocess som definieras någon annanstans, vanligen på en annan sida av samma ritning.

  Formen Fördefinierad process

 • Dokument    Den här formen står för ett steg som resulterar i ett dokument.

  Formen Dokument

 • Data    Den här formen innebär att information tillförs processen utifrån, eller lämnar processen. Formen kan även användas för att representera material och kallas ibland även formen In-/utdata.

  Formen Data

 • Referens på sidan    Den här lilla cirkeln anger att nästa (eller föregående) instruktion finns någon annanstans på ritningen. Det är särskilt praktiskt för stora flödesscheman där du annars skulle behövt en mycket lång koppling, som kan vara svår att följa.

  Formen Referens på sidan

 • Referens till andra sidor    Om du släpper den här formen på ritningen visas en dialogruta där du kan skapa ett antal hyperlänkar mellan två sidor i ett flödesschema eller mellan en underprocessfigur och en separat flödesschemasida där instruktionerna i den underprocessen visas.

  Formen Referens till andra sidor

Obs!: Hittar du inte den form du behöver?     Mer information om hur du hittar fler former finns i Använda fönstret Former för att ordna och hitta former

Skapa ett flödesschema
 1. Klicka på fliken Arkiv.

  Visas inte fliken Arkiv?

  Om fliken Arkiv inte visas går du till nästa steg i instruktionerna.

 2. Klicka på Ny, Flödesschema och klicka sedan på Enkelt flödesschema under Tillgängliga mallar.

 3. Klicka på Skapa .

 4. Dra en flödesschemafigur för varje instruktion i processen du dokumenterar till ritningen.

  Obs!: I avsnittet Betydelsen av formerna i flödesschemat finns mer information om vilka former du ska använda för de olika stegen.

 5. Koppla samman flödesschemaformerna på något av följande sätt.

  Koppla samman två former.

  1. Klicka på Koppling i gruppen Verktyg på fliken Start.

  2. Dra från en kopplingspunkt Kopplingspunkt – blått X på den första formen till en kopplingspunkt på den andra formen. Kopplingens ändpunkter blir röda när formerna har kopplats samman.

   Flödesschema med röda kopplingspunkter.

  Koppla en form till flera från en och samma kopplingspunkt.

  Som standard anges kopplingar till Rät vinkel så om du kopplar en och samma punkt på en form till tre andra former ser det ut som i exemplet nedan.

  Figur kopplad till tre andra figurer med rätvinkliga kopplingar.

  Om du vill att kopplingarna ska stråla ut från den centrala kopplingspunkten på den första figuren till punkter på var och en av de övriga figurer du kopplar till, anger du att du vill använda kopplingstypen Rak koppling, som i exemplet nedan.

  Flödesschema med raka kopplingar som strålar ut från en central kopplingspunkt.

  1. Klicka på Koppling i gruppen Verktyg på fliken Start.

  2. För varje form du vill sammankoppla drar du från en och samma kopplingspunkt Kopplingspunkt – blått X på den första formen till en kopplingspunkt på var och en av de andra formerna.

  3. Högerklicka på varje koppling och klicka på Rak koppling.

 6. Om du vill återgå till vanlig redigering klickar du på Pekverktyg i gruppen Verktyg på fliken Start.

 7. Om du vill lägga till text till en form eller koppling markerar du den och skriver sedan. När du har skrivit klart klickar du på en tom yta på sidan.

 8. Om du vill ändra riktning på en kopplingspil markerar du kopplingen och klickar sedan på pilen till höger om Linje i gruppen Former, pekar på Pilar och väljer vilken riktning du vill att pilen ska ha.

Överst på sidan

Skriva ut ett stort flödesschema

Det enklaste sättet att skriva ut ett flödesschema som är större än skrivarpapperet är att skriva ut det på flera pappersark och sedan tejpa ihop delarna.

Innan du börjar skriva ut är det viktigt att du kontrollerar att ritningssidan, så som den visas i Visio, innehåller hela flödesschemat. Eventuella former som visas utanför kanten av ritningssidan i Visio skrivs inte ut.

Så här skriver du ut ett stort flödesschema:

 1. Öppna flödesschemat och klicka på Storlek i gruppen Utskriftsformat på fliken Design och markera Anpassa till ritning.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

  Visas inte fliken Arkiv?

  Om fliken Arkiv inte visas går du till nästa steg i instruktionerna.

 3. Klicka på Skriv ut och klicka sedan på Förhandsgranska.

  I förhandsgranskningsläget avgränsas de olika sidorna med prickade linjer.
  De prickade linjerna visar hur ritningen skrivs ut på olika papper.
 4. Så här skriver du ut flödesschemat på flera papper:

  1. Klicka på Utskriftsformat i gruppen Skriv ut i förhandsgranskningsläge.

  2. Välj rätt pappersstorlek om den inte redan är markerad i rutan Skrivarpapper på fliken Utskriftsformat.

  3. Klicka på OK.

  4. Klicka på Helt ark i gruppen Förhandsgranska för att se hur ritningen skrivs ut på varje papper. (Du kan växla mellan sidorna genom att klicka på Nästa delark eller Föregående delark.)

  5. När du är nöjd med hur ritningen visas klickar du på Skriv ut i gruppen Skriv ut.

  6. När du har skrivit ut ritningen kan du fixa till kanterna, lägga sidorna överlappande och tejpa ihop dem.

 5. Så här skriver du ut flödesschemat på ett enda papper:

  1. Klicka på Utskriftsformat i gruppen Skriv ut i förhandsgranskningsläge.

  2. Välj rätt pappersstorlek om den inte redan är markerad i rutan Skrivarpapper på fliken Utskriftsformat.

  3. Markera Anpassa till under Förstoring vid utskrift.

  4. Skriv 1 i rutan bredvid sidor vågrätt och i rutan bredvid sidor lodrätt till höger om rutan Anpassa till.

  5. Klicka på OK.

  6. Klicka på Skriv ut i gruppen Skriv ut.

Betydelsen av formerna i flödesschemat

När du öppnar mallen Enkelt flödesschema öppnas även stencilen Enkelt flödesschema – former. Varje form i stencilen står för ett steg i processen.

Endast ett fåtal av alla former används ofta på stencilen Enkelt flödesschemaformer. Här beskrivs de vanligaste formerna. Om du vill veta mer om mindre vanliga former öppnar du den expanderbara länken (Mindre vanliga flödesschemaformer) i slutet av det här avsnittet.

 • Begränsare    Använd den här formen för det första och sista steget i processen.

  Formen Begränsare

 • Process    Den här formen står för ett steg i processen.

  Formen Process

 • Fördefinierad process    Använd den här formen för att ange ett antal instruktioner som tillsammans utgör en underprocess som definieras någon annanstans, vanligen på en annan sida av samma ritning.

  Formen Fördefinierad process

 • Beslut    Den här formen anger en punkt då nästa steg beror på utfallet av ett beslut. Det finns många möjliga utfall, men oftast finns det bara två: Ja och nej.

  Formen Beslut

 • Dokument    Den här formen står för ett steg som resulterar i ett dokument.

  Formen Dokument

 • Data    Den här formen innebär att information tillförs processen utifrån, eller lämnar processen. Formen kan även användas för att representera material och kallas ibland även formen In-/utdata.

  Formen Data

 • Former i flödesscheman    Du kan högerklicka på den här multiformen för att ange någon av följande former: Process, Beslut, Dokument och Data. All text som du skriver på formen eller information som du lägger till i dess formdata kopplas till formen.

  Så här ser formen ut i stencilen:

  Figurer i flödesscheman

  Så här ser det ut när du drar formen till ritningssidan och högerklickar på den:

  Figurer i flödesschema med snabbmeny

 • Lagrade data    Använd den här formen för ett steg som resulterar i att information lagras.

  Lagrad dataform

 • Referens på sidan    Den här lilla cirkeln anger att nästa (eller föregående) instruktion finns någon annanstans på ritningen. Det är särskilt praktiskt för stora flödesscheman där du annars skulle behövt en mycket lång koppling, som kan vara svår att följa.

  Formen Referens på sidan

 • Referens till andra sidor    Om du släpper den här formen på ritningen visas en dialogruta där du kan skapa ett antal hyperlänkar mellan två sidor i ett flödesschema eller mellan en underprocessfigur och en separat flödesschemasida där instruktionerna i den underprocessen visas.

  Formen Referens till andra sidor

Mindre vanliga flödesschemaformer

 • Dynamisk koppling    Med den här kopplingen ritas en bana runt former som påträffas.

  Formen Dynamisk koppling

 • Koppling mellan linje och kurva    Den här kopplingen har justerbar böjningsgrad.

  Koppling mellan linje och kurva

 • Automatisk höjd på rutan    Den här textrutans kantlinje anpassas efter mängden texten som du skriver. Du kan ange bredden genom att dra formens sidor. Formen är inte ett steg i processen, men den är ett praktiskt sätt att lägga till en textruta i flödesschemat.

  Automatisk höjd på rutan

 • Anteckning    Den här textrutan inom hakparenteser anpassas efter mängden text som du skriver. Du kan ange bredden genom att dra formens sidor. Precis som formen Automatisk höjd på rutan utgör heller inte den här ett steg i processen. Med den här formen kan du lägga till kommentarer om flödesschemats former.

  Kommentarform

 • Manuell inmatning    I det här steget anger en person information i processen.

  Manuellt inmatad figur

 • Manuell funktion    Det här steget måste utföras av en person.

  Manuell åtgärd-form

 • Intern lagring    Den här formen står för information som lagras på en dator.

  Form för intern lagring

 • Direktdata    Den här formen står för information som lagras så att enskilda poster är tillgängliga direkt. Detta motsvarar hur data lagras på datorns hårddisk.

  Formen Direkta data

 • Sekventiella data    Den här formen står för information som lagras i följd, till exempel data lagrade på magnetband. När data lagras i följd måste den också hämtas i följd. För att till exempel kunna komma åt post 7 måste du först gå igenom post 1–6.

  Form för sekventiella data

 • Kort och pappersremsa    Den här formen står för ett fysiskt kort eller en fysisk pappersremsa. Tidiga datorsystem använde ett system med hålkort och pappersremsor för att lagra och hämta data, samt lagra och köra program.

  Kortform

 • Visa    Den här formen står för information som ska visas för en person, oftast på en datorskärm.

  Visa form

 • Förberedelse    Den här formen anger var variabler initieras inför en procedur.

  Förberedelseform

 • Parallelläge    Den här formen visar var två olika processer kan fungera samtidigt.

  Formen parallelläge

 • Slingavslutare    Den här formen markerar det högsta antalet gånger som en slinga kan köras innan den måste gå vidare till nästa steg.

  Form för slinggräns

 • Överföring av kontroll    Den här formen anger ett steg som går till ett annat steg än det vanliga nästa steget när vissa villkor uppfylls.

  Form för kontrollöverföring

Skapa ett flödesschema

 1. Peka på Nytt på menyn Arkiv, peka på Flödesschema och sedan på Grundläggande flödesschema.

 2. Dra en flödesschemaform för varje steg i den process du dokumenterar till ritningen.

 3. Koppla samman flödesschemaformerna på något av följande sätt.

  Obs!: Mer information om andra sätt att koppla ihop former finns i Lägga till kopplingar mellan former i Visio.

  Koppla samman två former.

  1. Klicka på kopplingsverktyget Bild av knapp i verktygsfältet Standard.

  2. Dra från en kopplingspunkt Kopplingspunkt – blått X på den första formen till en kopplingspunkt på den andra formen. Kopplingens ändpunkter blir röda när formerna har kopplats samman.

   Kopplingssluten är röda när former har limmats

  Koppla en form till flera från en och samma kopplingspunkt.

  Som standard anges kopplingar till Rät vinkel så om du kopplar en och samma punkt på en form till tre andra former ser det ut som i exemplet nedan.

  Figur kopplad till tre andra figurer med rätvinkliga kopplingar.

  Om du vill att kopplingarna ska stråla ut från den centrala kopplingspunkten på den första figuren till punkter på var och en av de övriga figurer du kopplar till, anger du att du vill använda kopplingstypen Rak koppling, som i exemplet nedan.

  Figur som är kopplad till tre andra figurer med raka kopplingar.

  1. Klicka på kopplingsverktyget Bild av knapp i verktygsfältet Standard.

  2. För varje form du vill sammankoppla drar du från en och samma kopplingspunkt Kopplingspunkt – blått X på den första formen till en kopplingspunkt på var och en av de andra formerna.

  3. Högerklicka på varje koppling och klicka på Rak koppling.

 4. Klicka på pekverktyget Pekarknappen i verktygsfältet Standard för att återgå till vanlig redigering.

 5. Om du vill lägga till text till en form eller koppling markerar du den och skriver sedan. När du har skrivit klart klickar du på en tom yta på sidan.

 6. Om du vill byta riktning på en kopplingspil markerar du kopplingen och pekar på Åtgärder på menyn Form, och klickar på Byt plats på ändpunkter.

Skriva ut stora flödesscheman

Det enklaste sättet att skriva ut ett flödesschema som är större än skrivarpapperet är att skriva ut det på flera pappersark och sedan tejpa ihop delarna.

Innan du börjar skriva ut är det viktigt att du kontrollerar att ritningssidan, så som den visas i Visio, innehåller hela flödesschemat. Eventuella former som visas utanför kanten av ritningssidan i Visio skrivs inte ut. Du kan kontrollera om ritningssidan är tillräckligt stor för flödesschemat med förhandsgranskningen i dialogrutan Utskriftsformat (menyn Arkiv, Utskriftsformat, fliken Skrivarinställning).

Ett flödesschema som är för stort för ritningssidan bredvid ett flödesschema som passar i ritningssidan i Visio

1. Flödesschemat är för stort för ritningssidan i Visio.

2. Flödesschemat ryms på ritningssidan i Visio.

Anpassa ritningssidan i Visio till ditt flödesschema

 1. Öppna flödesschemat och klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv.

 2. Klicka på fliken Sidstorlek.

 3. Klicka på Anpassa storleken till innehållet under Sidstorlek.

Du kan välja Förhandsgranska på menyn Arkiv om du vill se hur flödesschemats utskrift kommer att se ut. I bilden nedan visas ett flödesschema som skrivs ut på fyra pappersark i Letter-storlek.

Förhandsgranskning av ett stort flödesschema som skrivs ut på 4 ark

Skriva ut ett stort flödesschema på flera pappersark

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Välj rätt pappersstorlek om den inte redan är markerad i rutan Skrivarpapper på fliken Utskriftsformat. Klicka inte på OK riktigt än.

 3. Klicka på Anpassa storleken till innehållet på fliken Sidstorlek. I förhandsgranskningen visas nu skillnaden mellan den nya sidan och skrivarpapperet.

 4. Klicka på OK.

 5. Du kan välja Förhandsgranska på menyn Arkiv om du vill se hur flödesschemat kommer att skrivas ut.

  Obs!: Eventuella skuggade marginaler mellan sidorna markerar områden som skrivs ut på båda pappersarken, så att det inte finns några luckor i flödesschemat när du sätter ihop delarna.

 6. När ritningen har skrivits ut kan du fixa till kanterna, lägga sidorna överlappande och tejpa ihop dem.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×