Skapa ett diagram i Excel med tilläggsprogrammet Visio data visualiserare

Skapa fantastiska diagram av hög kvalitet med tilläggsprogrammet Visio data visualiserare för Excel med en Office 365-prenumeration.

Du kan skapa enkla flödes scheman, kors funktionella flödesscheman och organisations scheman. Diagrammen ritas automatiskt från data i en Excel-arbetsbok. Om du sedan redigerar diagrammet i Visio synkroniseras ändringarna med Excel.

Det innebär att du inte behöver ett Visio abonnemang för att skapa fantastiska diagram i Excel. Visa, skriva ut eller dela dina diagram med andra gratis i webb versionen av Visio. Om du vill ha fler redigerings funktioner behöver du antingen en Visio abonnemang 1 eller Visio abonnemang 2 prenumeration.

Obs!: Visio data visualiserare är bara tillgängligt i Public Preview och på engelska för tillfället. När denna funktion är allmänt tillgänglig är den tillgänglig på alla språk som stöds.

Börja med tilläggsprogrammet Visio data visualiserare

Datavisualiseraren är tillgänglig för Excel på PC, Mac och webbläsaren med ett arbets- eller skolkonto.

 1. Öppna Excel och skapa en ny Tom arbets bok.

 2. Spara arbets boken på en OneDrive eller SharePoint plats för sömlös delning och optimal upplevelse. Du kan också spara filen lokalt på datorn.

 3. Kontrol lera att en tom cell är markerad i arbets boken.

 4. Välj infoga > Skaffatillägg eller tillägg. Sök efter "datavisualisera" i Office-tilläggen och välj sedan Lägg till. Om du ser ett säkerhets meddelande angående tillägget väljer du lita på det här tillägget.

 5. Logga in med det konto som är kopplat till ditt Office 365-eller Microsoft 365-abonnemang eller Välj Logga in senare.

  Obs!: När du är inloggad kan du låsa upp funktioner i Visio på webben som utskrift, delning och visning i webbläsaren. Du behöver inte en Visio-prenumeration för att använda tillägget, men om du har ett sådant kan du även göra ändringar i diagrammet.

  Om du ser en behörighets fråga väljer du Tillåt.

  Logga in med ditt konto eller logga in senare.

Ändra den data länkade tabellen för att anpassa diagrammet

 1. Välj en diagram typ och välj den mall du vill arbeta med. Då infogas ett exempel diagram och dess datalänkad tabell. Det kan ta en minut. Mallarna innehåller olika layout-och alternativ för teman som kan anpassas ytterligare i Visio.

  Med datavisualiseraren kan du välja bland flera olika typer av diagram.

 2. Om du är inloggad sparas diagrammet som en Visio fil på OneDrive-eller SharePoint-platsen. Om du inte är inloggad är diagrammet en del av dinExcel-arbetsbok i stället. Du kan alltid välja att skapa en Visio-fil genom att logga in.

 3. Om du vill skapa ett eget diagram ändrar du värdena i data tabellen. Du kan till exempel ändra den formtext som visas, figur typerna och mer genom att ändra värdena i data tabellen.

  Mer information finns i avsnittet hur data tabellen interagerar med diagrammet Datavisualiserare nedan och välj fliken för typen av diagram.

 4. Lägga till eller ta bort former för steg och personer genom att lägga till eller ta bort rader i data tabellen.

 5. Koppla ihop former för att designa diagrammets logik genom att ange ID för de kopplade formerna i motsvarande tabell kolumn för diagram typen.

 6. När du är klar med att ändra data tabellen väljer du Uppdatera i diagram området för att uppdatera visualiseringen.

  Obs!: Om det uppstår ett problem med käll data tabellen visas data kontrollen med instruktioner för hur du åtgärdar problemet. När du har ändrat tabellen väljer du försök igen i data kontrollen för att bekräfta att problemet är löst. Då visas det uppdaterade diagrammet.

Tips för att ändra data tabellen

 • Spara Excel arbets boken (om du arbetar i Visio-klienten) och Uppdatera ofta.

 • Överväg att skissa upp logiken i diagrammet på papperet först. Det kan göra det enklare att översätta till data tabellen.

Visa, skriva ut eller dela ett Visio-diagram

Du kan öppna flödesschemat för datavisualiserare i Visio på webben om du vill visa, skriva ut eller dela diagrammet med andra. Läs mer:

 1. Om du vill visa diagrammet utanför Visio på webben väljer du ellipsen (...) i diagram området och välj Öppna på webben.

  Obs!: Om du inte har loggat in ännu uppmanas du att logga in med ditt Microsoft 365-konto eller Office 365-arbets- eller skolkonto. Välj Logga in och sedan tillåta eller acceptera i alla frågor.

 2. När Visio-filen har skapats väljer du Öppna fil.

 3. I Visio på webben väljer du ellipsen (...) > skriva ut om du vill skriva ut diagrammet.

 4. Dela diagrammet genom att välja knappen dela för att skapa en länk eller ange e-postadresserna för dem du vill dela med.

Välj ellipsen (...) för fler alternativ och välj sedan öppna på webben.

Redigera diagrammet med en Visio-prenumeration

Om du har ett abonnemang för att Visio kan du göra mer med diagrammet. Lägga till text eller bilder, använda design teman och göra andra ändringar för att anpassa diagrammet. 

Gör grundläggande redigering med Visio på webben

Använd Visio på webben för grundläggande redigering i webbläsaren, till exempel att byta tema, ändra layouter, formatera former, lägga till text rutor osv.

 1. I diagram området i Excel väljer du redigera Knappen Redigera i tillägget datavisualiserare för Excel. .

  Obs!: Om du inte redan är inloggad uppmanas du att logga in med ditt arbets-eller skol konto för Microsoft 365 eller Office 365. Välj Logga in och sedan tillåta eller acceptera i alla frågor.

 2. Gör dina ändringar i diagrammet i Visio på webben.

  Om du vill

  Använda

  Lägga till och formatera text

  Alternativ för hem > teckensnitt :

  Teckensnitts alternativen på fliken Start i Visio för webben.

  Mer information finns i lägga till och formatera text.

  Ändra temat

  Design > teman Ikonen Teman

  Design > tema färger Ikonen Temafärger

  Mer information finns i använda ett tema eller en temafärg.

  Ändra diagrammets layout

  Design > layout Ikonen layout

  Mer information finns i ändra layout på ett diagram.

  Om du vill lägga till eller ändra en form medan du fortfarande håller källdata synkroniserade kan du redigera diagrammet med Visio-programmet. Sådana ändringar som görs i Visio på webben kan inte synkroniseras tillbaka till käll filen förExcel. 

 3. När du har redigerat diagrammet går du tillbaka tillExcel filen och väljer uppdatera Knappen Uppdatera i tillägget datavisualiserare för Excel. för att se dina ändringar.

Gör avancerad redigering med Visio-programmet

Använd Visio Skriv bords programmet för avancerade redigeringar, till exempel att lägga till nya former, ändra anslutningar och andra ändringar i diagrammets struktur. Visio-appen stöder dubbelriktad synkronisering, så eventuella ändringar du gör kan synkroniseras tillbaka till Excel arbets boken där du kan se diagrammets ändringar efter uppdatering.

Obs!: Om du vill redigera i Visio-appen behöver du en prenumeration på Visio abonnemang 2 .

 1. I diagram området i Excel väljer du Redigera.

 2. Spara och Stäng Excel-filen.

  Om du vill redigera i Visio-appen och synkronisera ändringar måste Excel-filen med data tabellen och diagrammet vara stängd.

 3. I Visio på webben väljer du Redigera i programmet i menyfliksområdet.

 4. Klicka på Öppna för att bekräfta. Om du får en säkerhets varning om den här Visio filen är ett betrott dokument väljer du Ja.

 5. Gör dina ändringar i diagrammet i Visio-appen.

 6. När du är klar väljer du diagram behållaren för att visa fliken data verktygs design i menyfliksområdet och väljer sedan Uppdatera källdata.

  Välj diagrammet under data verktyg design Välj Uppdatera källdata.

  Obs!: Om du försöker uppdatera källdata och länken till Visio data bryts blir det bara Visio uppmanas att länka om. Markera diagram området i Visio och välj Länka om källdataunder fliken data verktyg design . Bläddra till Visio arbets bok med käll tabellen, Välj Länkaom och uppdatera sedan källdata igen.

 7. Nu när dina data har synkroniserats tillbaka till din Excel-arbetsbok sparar du Visio filen – helst på samma plats som din Excel fil.) Stäng Visio-filen.

 8. Öppna Excel filen och välj Uppdatera i diagram området för att se ändringarna.

  Obs!: Om du stöter på en uppdaterings konflikt kan du uppdatera diagrammet. Du förlorar eventuella ändringar som du har gjort, men eventuella formateringsändringar för former eller kopplingar i behållaren bevaras.

Office 365-prenumeranter som har Visio abonnemang 2 kan använda mallar för datavisualiserare för att få mer avancerade diagram funktioner, till exempel de som beskrivs nedan. Se skapa ett data visualiserings diagram för mer information:

 • Skapa ett diagram med hjälp av anpassade stenciler

 • Skapa under processer

 • Få liv i diagrammet med data grafik

 • Ha dubbelriktad synkronisering mellan data och diagrammet

Hur data tabellen interagerar med diagrammet data visualisering

Varje kolumn i tabellen identifierar ett unikt område med flödesschemat som visas. Om du vill veta mer om varje kolumn och hur den tillämpas och påverka flödesschemat kan du läsa referensinformationen nedan.

Ett tal eller ett namn som identifierar varje figur i diagrammet. Den här kolumnen är obligatorisk och varje värde i Excel-tabellen måste vara unikt och får inte vara tomt. Det här värdet visas inte i flödesschemat.

ID för processteg identifierar varje form.

Det här är den formtext som visas i diagrammet. Beskriv vad som händer i det här steget i processen. Överväg också att lägga till en liknande eller mer beskrivande text i kolumnen alternativ text.

Beskrivning för det process steg som visas i formen.

Processteg-ID för nästa form i sekvensen. En förgrenings form har två nästa steg och representeras av kommaavgränsade tal, till exempel P600, P400. Du kan ha fler än två nästa steg.

Nästa ID för processteg i diagrammets logik.

För förgreningar visas kopplings etiketter som text avgränsade med kommatecken, till exempel Ja, nej. Ja motsvarar P600 och stämmer inte överens med P400 i exemplet. Kopplings etiketter behövs inte.

Ett namn på en specifik kopplings etikett.

Den formtyp som du vill representera i Visio-diagrammet, till exempel Process eller Beslut. Markera en cell i kolumnen och välj från listan med figur typer.

Mer information om flödesscheman och deras former finns i Skapa ett enkelt flödesschema och Skapa ett korsfunktionellt flödesschema.

Bestämmer typen av form.

Den funktion (eller simbana) som varje form tillhör. Använd kolumnerna funktion och fas för att ordna olika intressenter i flödesschemat. Den här kolumnen gäller endast för ett kors funktionellt flödes schema och ingår inte som en del av det grundläggande flödesschemat.

Den funktion eller den simbana som ett steg.

Fasen (eller tids linjen) som varje form tillhör. Använd kolumnerna funktion och fas för att ordna olika intressenter i flödesschemat. Den här kolumnen gäller endast för ett kors funktionellt flödes schema och ingår inte som en del av det grundläggande flödesschemat.

Fasen eller tids linjen där ett steg inträffar.

Alternativ text används av skärm läsare för att hjälpa dem med visuell nedsatt syn. Du kan visa alternativ text som du har angett som en del av form informationen för en form. Du behöver inte skriva in en beskrivande alternativ text.

Varje kolumn i tabellen är en unik del av det organisations schema som du ser. Om du vill veta mer om varje kolumn och hur den tillämpas och påverkar diagrammet kan du läsa informationen nedan.

Ett nummer som identifierar varje anställd i organisationsschemat. Den här kolumnen är obligatorisk och alla värden i Excel-tabellen måste vara unika och inte vara tomma. Det här värdet visas inte i diagrammet.

Ange ett unikt nummer som identifierar varje anställd i organisationsschemat.

Ange det fullständiga namnet på den anställde som du vill koppla till det anställdes ID-nummer. Den här texten visas i diagrammet som formtext.

Ange det fullständiga namnet på den anställde som du vill koppla till det anställdes ID-nummer.

Ange ytterligare uppgifter för den anställde genom att ange arbets titeln eller rollen. Den här texten visas i diagram formerna under den anställdes namn.

Ange arbets titeln eller rollen för den anställde.

Du skapar strukturen för organisationsschemat genom att använda den här kolumnen för att identifiera chef för varje anställd. Du kan lämna det tomt för dem som inte rapporterar till någon. Du anger motsvarande anställnings-ID från den första kolumnen. Du kan också skilja flera chefer åt med ett kommatecken.

Ange medarbetar-ID för chef för den anställda.

Organisations scheman i tillägget kommer med olika roll typer som du kan välja bland. Välj ett fält i kolumnen typ av roll för att välja en roll som bäst beskriver den anställde. Då ändras färgen på formen i diagrammet.

Välj de roll typer som bäst beskriver den anställde.

Se även

Om tillägget datavisualiserare för Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×