Skapa ett diagram i ett formulär eller en rapport

Ett diagram är en bild som visar numeriska data i en komprimerad visuell layout och som avslöjar viktiga datarelationer. Du kan lägga till ett diagram i ett formulär/en rapport för att visualisera data och fatta välgrundade beslut. Du kan också binda diagrammet till en tabell eller fråga och anpassa diagrammet med en mängd egenskaper. Du kan även göra diagrammet interaktivt. Om du till exempel markerar ett annat kategorifält i formulärets eller rapportens filter kan se du olika diagramvärden. I Access kan du skapa stapel-, linje-, cirkel- och kombinationsdiagram.

Obs!   Har du problem med att visa diagrammet? Mer information finns i diagrammet försvinner när du lägger till en förklaring (serie) i fönstret diagram inställningar.

Kombinationsdiagram: ett grupperat stapeldiagram med årlig hemförsäljning och linjediagram med genomsnittligt pris per månad

Exempel på kombinationsdiagram

Vad vill du göra?

Skapa ett diagram
Första steg
Datainställningar
Formatinställningar
Viktiga överväganden
Länka ett diagram till data i ett formulär eller en rapportVälj den bästa diagram typen för dina behov
Kolumn (med steg-för-steg-video
) – Rad (med steg-för-steg-video
) — Liggande (med steg-för-steg-video
) – Cirkel (med steg-för-steg-video
) — Kombination (med steg-för-steg-video
)metod tips för att skapa
diagram i Access-diagramförsvinner när du lägger till en förklaring (serie) i fönstret diagram inställningar

Skapa diagram

De grundläggande stegen för att skapa ett diagram i Access är:

 • Binda diagrammet till en datakälla (till exempel en tabell eller fråga).

 • Mappa fälten i diagramdimensionerna, som är de huvuddelarna i ett diagram. Dimensionerna Axel (kategori), Förklaring (serie) och Värden (Y-axel) anges på olika sätt beroende på vilken typ av diagram som används.

 • Lägga till ytterligare diagramelement (till exempel dataetiketter och trendlinjer) för att förbättra och förtydliga diagrammet.

 • Formatera diagrammet och olika element. Du kan också formatera enskilda dataserier som är en uppsättning värden i en stapel, en linje eller en cirkelsektor som motsvarar diagramförklaringen.

Överst på sidan

Första steg

 1. Skapa eller öppna ett formulär eller en rapport i Design-vyn. Skapa genom att välja skapa > formulär design eller rapport design. Öppna genom att högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfältet och välj sedan Formulärdesign eller Rapportdesign.

 2. Välj Design > Infoga diagram Ikon för modernt diagram , välj en diagramtyp och släpp den i formuläret eller rapporten. Mer information finns i Välja bästa diagramtyp för dina behov.

  Fönstret Diagraminställningar öppnas och ett exempeldiagram visas i rutnätet Formulärdesign.

  Exempeldiagram

  Använd kontrollhandtagen Pekare i form av lodrät dubbelriktad pil Horisontell dubbelriktad pilmarkör-bild för att ändra storlek på ett diagram eller flytta diagrammet genom att dra det Ikonen Kompass

  Konfigurera diagrammets datakälla i fönstret Diagraminställningar, markera fälten Axel (kategori), Förklaring (serie) och Värden (Y-axel) och formatera diagrammet.

Överst på sidan

Datainställningar

 1. Välj fliken Data i fönstret Diagraminställningar.

 2. Välj Tabeller, Frågor eller Båda och välj sedan en datakälla i listrutan. Direktfrågor stöds.

  Som standard ersätts exempeldiagrammet med ett aktivt diagram som använder de två första fälten i datakällan som dimensionerna Axel (kategori) och Värden (Y-axel). Den första kolumnen i en tabell är ofta en primärnyckel och du kanske inte vill använda den som ett mått i ett diagram. Diagramegenskapen Förhandsgranska realtidsdata styr om du ser realtidsdata.

  Tips   : Om datakällan innehåller många fält kan det vara enklare att skapa en fråga som begränsar fälten till bara sådana som du vill använda så att du kan förenkla fältvalen.

 3. I avsnitten Axel (kategori), Förklaring (serie) och Värden (Y-axel) väljer du minst två fält för att skapa ett diagram. Gör följande:

  • Axel (kategori)    Välj ett eller flera fält under det här avsnittet.

   Den här diagramdimensionen visar vågräta värden i en XY-diagramlayout i ett grupperat stående stapeldiagram och ett linjediagram samt lodräta värden i ett grupperat liggande stapeldiagram.

   Ikon för axel i grupperat stående stapeldiagram

   Axel i grupperat stående stapeldiagram

   Ikon för axel i linjediagram

   Axel i linjediagram

   Ikon för axel i grupperat liggande stapeldiagram

   Axel i grupperat liggande stapeldiagram

   Standardaggregering för ett datumfält är månader. Om du vill ändra det klickar du på nedpilen och väljer i listan, till exempel Ingen om du vill ta bort aggregeringen.

   När du markerar fler än ett Axel (kategori)-fält skapas en hierarki med skalstreck längs dimensionsraden (till exempel tillstånd inom en division).

   En datahierarki med skalstreck
  • Förklaring (serie)    Välj ett fält under det här avsnittet.

   Den här diagramdimensionen pivoterar fältvärden till kolumnrubriker. Till exempel transponeras värden i ett tillståndsfält som kolumnrubriker och var och en blir en separat dataserie.

   Pivot överför tillståndsvärden till kolumnrubriker
  • Värden (Y-axel)     Välj ett eller flera fält under det här avsnittet.

   Den här diagramdimensionen visar -lodräta värden i en XY-diagramlayout i ett grupperat stående stapeldiagram och ett linjediagram samt vågräta värden i ett grupperat liggande stapeldiagram.

   Ikon för värden i grupperat stående stapeldiagram

   Värden i grupperat stående stapeldiagram

   Ikon för värden i linjediagram

   Värden i linjediagram

   Ikon för värden i grupperat liggande stapeldiagram

   Värden i grupperat liggande stapeldiagram

   Varje fält du väljer motsvarar en dataserie. När du väljer två eller flera Värden (Y-axel)-fält kan du inte välja ett Förklaring (serie)-fält. Värden (Y-axel)-fälten blir förklaringen som standard.

   Som standard aggregeras alla valda fält. För numeriska fält och valutafält är standardaggregeringen Summa. För alla andra fält är standardaggregeringen Antal. Om du vill ändra aggregeringen klickar du på nedpilen och väljer i listan, till exempel Ingen om du vill ta bort aggregeringen.

   Obs!    Textfält måste använda aggregeringen Antal. Alla valda Värden (Y-axel)-fält måste antingen vara aggregerade eller icke-aggregerade.

Obs!    Andra fältkombinationer är möjliga men tänk på följande:

 • Välj minst ett Axel (kategori)- och ett Värden (Y-axeln)-fält.

 • Du kan bara välja ett Förklaring (serie)-fält men du kan välja fler än ett fält i avsnitten Värden (Y-axel) eller Axel (kategori).

 • Om du väljer ett Axel (kategori)-fält och ett Förklaring (serie)-fält kan du bara välja ett Värden (Y-axel)-fält. Om du vill lägga till ett extra Värden (Y-axel)-fält avmarkerar du fältet Axel (kategori) eller Förklaring (serie).

 • Om du väljer ett Förklaring (serie)-fält väljer du bara ett Värden (Y-axel)-fält och den måste aggregeras.

Överst på sidan

Formatinställningar

 1. Välj fliken Format i fönstret Diagraminställningar.

 2. Välj en data serie i den nedrullningsbara List rutan.

  Formatera olika dataserier på fliken Format

  Varje dataserie har en unik uppsättning egenskaper

 3. Ange en eller flera av följande egenskaper för varje dataserie:

  • Visningsnamn    Namnet på dataserien i diagramförklaringen.

  • Diagramtyp     Den här egenskapen visas endast för kombinationsdiagram. Använd den här egenskapen för att lägga till olika diagramtyper i kombinationsdiagrammet, en för varje dataserie. Standardkombinationsdiagrammet är grupperat stående stapeldiagram för den första dataserien och linjediagram för den andra dataserien. Du kan ange olika diagramtyper för varje dataserie. Om diagrammet bara har en enstaka dataserie är det ett grupperat stående stapeldiagram.

   Obs!   Blanda inte ihop den här egenskapen med egenskapen Diagramtyp på diagrammets egenskapssida.

  • Linjetjocklek     Välj en tjocklek i steg om 0,25 punkter. Den här egenskapen visas bara för linjediagram.

  • Strecktyp     Välj linjetypen Fylld, Streck, Punkt, Streck punkt eller Streck punkt punkt. Den här egenskapen visas bara för linjediagram.

  • Rita serie efter     Välja en primär eller sekundär axel för att rita en dataserie. Använd det här alternativet när diagramdataserierna skiljer sig kraftigt eller är olika mått (t.ex. pris och volym). Ett kombinationsdiagram med grupperad stående stapel och linje som också har axelrubriker fungerar ofta bäst.

  • Saknar dataprincip     Välj något av följande: Rita som noll för att representera saknade data som 0, Rita inte för att ignorera saknade data och Rita som interpolerat värde för att beräkna nya data som fyller i saknade data. Den här egenskapen visas bara för linjediagram.

  • Seriefyllningsfärg     Välj en färg för att fylla i dataserierna, till exempel en stående stapel eller en liggande stapel.

  • Kant linje färg för serie    Välj en färg för att lägga till en kontur för dataserien, till exempel en stående stapel eller en liggande stapel.

  • Visa dataetikett     Välj detta alternativ för att visa en dataetikett som förtydligar dataserien.

  • Visa trendlinjer     Välj detta alternativ för att visa en trendlinje, som är ett sätt att visa datatendenser.

  • Alternativ för trendlinje     Välja någon av följande trendlinjer:

   • Linjär     Det här är en anpassad, rak linje för datauppsättningar som ökar eller minskar i jämn takt.

   • Exponentiell     Det här är en böjd linje med positiva tal som stiger eller faller i konsekvent stigande takt.

   • Logaritmisk     Det här är en anpassad, böjd linje med ändringstaktsdata som snabbt ökar eller minskar och sedan planar ut.

   • Polynom     Det bästa alternativet när data fluktuerar, till exempel vinster eller förluster över en stor mängd data.

   • Potens     Det här är en böjd linje med positiva tal som ökar i en viss takt, till exempel acceleration med 1-sekundsintervall.

   • Glidande medelvärde     Det här är ett sätt att jämna ut fluktuationer i data och visa ett mönster eller en trend tydligare.

  • Trendlinjenamn     Ange ett namn som är mer relevant och som visas i diagramförklaringen.

  • Markörform     Välj en form som en linjemarkör. Den här egenskapen visas bara för linjediagram.

Överst på sidan

Viktiga överväganden

Aggregering    Datakällan börjar ofta som en uppsättning icke-aggregerade data men när du skapar ett diagram skapar Access som standard aggregerade beräkningar, till exempel Summa, Antal och Medelvärde i fälten för att förenkla antalet dataserier. Men du kan ta bort de aggregerade standardberäkningarna genom att välja Ingen i listrutan. Den här processen med att markera fält och välja aggregering skapar ett SELECT-, SQL GROUP BY- eller TRANSFORM-uttryck som lagras i egenskapen Transformerad radkälla. Om du vill se uttrycket högerklickar du på egenskapen och väljer Zooma. Följande är en sammanfattning av de tre huvudalternativen:

 • Om du väljer fälten Axel (kategori) och Värden (Y-axel) men tar bort aggregeringarna så konverterar Access radkällan till ett enklare SELECT-uttryck. Till exempel:

  SELECT [Segment], [Sales] FROM [Orders]
 • Om du väljer fälten Axel (kategori) och Värden (Y-axel) konverterar Access radkällan till ett GROUP BY-uttryck. Exempel:

  SELECT [Segment], Sum([Sales]) AS [SumOfSales FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment]
 • Om du även väljer ett Förklaring (serie)-fält konverterar Access radkällan till en korsfråga (med TRANSFORM SQL-frågeuttrycket). Fältvärdena som returneras av PIVOT-satsen i TRANSFORM SQL-frågeuttrycket används som kolumnrubriker, till exempel ett tillståndsfält, som kan ha många rubriker, där varje rubrik är en separat dataserie. Exempel:

  TRANSFORM Sum([Sales]) AS [SumOfSales] SELECT [Segment] FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment] PIVOT [State]

Mer information om dataaggregering finns i Göra sammanfattningsdata lättare att läsa med hjälp av en korsfråga.

Egenskaper    Om du vill anpassa diagrammet ytterligare väljer du Design > egenskaps sida > <diagram namn>, där alla diagram relaterade egenskaper visas. Tryck på F1 för varje egenskap för att få hjälp om den egenskapen. När du ändrar en egenskap på egenskapssidan ändras motsvarande i fönstret Diagraminställningar och tvärtom.

Det finns många Format-egenskaper som är unika för diagram. Du kan använda dessa till att formatera axelvärden, rubriker och diagrammet. Det finns också flera Data-egenskaper som är unika för diagram, till exempel Förhandsgranska realtids, Transformerad radkälla, Diagramaxel, Diagramförklaring och Diagramvärde.

Lägga till en sekundär lodrät axel    När du skapar ett diagram finns det vanligtvis en primär lodrät axel men du kan lägga till en sekundär lodrät axel när data varierar mycket eller för att rita olika mått, till exempel pris och volym. Skalan för den sekundära lodräta axeln visar värdena för dess associerade dataserie. Om du vill lägga till en sekundär lodrät axel använder du egenskapen Rita serie efter på fliken Format i fönstret Diagraminställningar.

Lägga till en trendlinje    För numeriska data kanske du vill lägga till en trendlinje för att visa datatendenser. Du kan använda alternativen Trendlinje och Trendlinjenamn på fliken Format i fönstret Diagraminställningar.

Ändra diagrammet     Du kan ändra ett diagram genom att öppna formuläret eller rapporten i design- eller layoutvyn och sedan välja diagrammet som öppnar fönstret Diagraminställningar. Om du vill växla till en annan diagramtyp väljer du ett annat diagram i listrutan Diagramtyp. Du kan också ändra ett enstaka diagram till ett kombinationsdiagram genom att ändra egenskapen Diagramtyp på egenskapssidan (och inte på fliken Format i fönstret Diagraminställningar).

Uppdatera källdata     Du kan uppdatera diagramdata genom att växla till formulär- eller rapportvyn och sedan välja Uppdatera alla (eller trycka på F5).

Diagraminställningar    Om fönstret Diagraminställningar är stängt kontrollerar du att diagrammet är markerat och väljer sedan Design > Diagraminställningar.

Klassiskt diagram    Blanda inte ihop det nya diagrammet Ikon för modernt diagram , som baseras på modern teknik, med det klassiska diagrammet Ikon för äldre diagram , som är en ActiveX-kontroll. Men du kan fortfarande använda det klassiska diagrammet och även lägga till det i ett formulär eller en rapport där det nya diagrammet ingår.

Överst på sidan

Länka ett diagram till data i ett formulär eller en rapport

Om du vill göra så att ett diagram interagerar med data i ett formulär eller en rapport binder du diagrammet till samma datakälla som formuläret eller rapporten. Ange ett matchande fält för dataegenskaperna Länka underordnade fält och Länka huvudfält för diagrammet.

 1. Skapa ett formulär eller en rapport som är bunden till en datakälla. Mer information finns i Skapa ett formulär i Access eller Skapa en enkel rapport.

 2. Lägga till ett diagram i samma formulär eller rapport. Mer information finns i Skapa ett diagram.

 3. Gör egenskapen Datakälla för diagrammet samma som egenskapen Datakälla för formuläret eller rapporten.

 4. Klicka på diagrammet, öppna diagrammets egenskapslista genom att trycka på F4 och klicka sedan på fliken Data.

 5. Klicka på knappen Skapa Knappen Verktyg i egenskapsrutan Länka underordnade fält eller Länka huvudfält.

  Dialogrutan Fältlänkar underformulär visas.

 6. I Länka huvudfält och Länka underordnade fält väljer du det fält som du vill länka och klickar sedan på OK. Ofta är det bäst att använda ett kategorifält till exempel tillstånd, segment eller region.

  Om du inte är säker på vilka fält du ska använda klickar du på Föreslå så får du rekommendationer.

 7. Spara formuläret eller rapporten, växla till formulär- eller rapportvyn och kontrollera sedan att diagrammet fungerar som förväntat. Filtrera till exempel formuläret eller rapporten efter ett kategorifält som tillstånd, segment eller region, för att visa olika resultat i diagrammet. Mer information finns i Använda ett filter för att visa markerade poster i en Access-databas.

Överst på sidan

Välj bästa diagramtyp för dina behov

Följande avsnitt innehåller bakgrundsinformation om diagram och hjälper dig att fastställa vilka diagramtyper som du använder.

Vad är ett diagram?

Ett diagram är en bild som visar numeriska data i en komprimerad visuell layout och som avslöjar viktiga datarelationer. Ett diagram har många element. Vissa av dessa element visas som standard, andra kan läggas till vid behov. Du kan ändra visningen av diagramelement genom att ändra storleken på dem eller genom att ändra formatet. Du kan också ta bort diagramelement som du inte vill visa. Följande diagram visar grundläggande diagramelement.

Översikt över ett diagram

Överst på sidan

Vilka diagram kan du skapa?

I Access kan du skapa stapel-, linje, cirkel- och kombinationsdiagram. Det här avsnittet beskriver varje diagram hur de används bäst.

Stående stapeldiagram

I ett stående stapeldiagram visas kategorier längs den vågräta axeln (egenskapen Axel (kategori)) och värden längs den lodräta axeln (egenskapen Värden (Y-axel)). Vanligtvis kan du välja ett fält för dimensionen Axel (kategori) och ett eller flera fält för en Värden (Y-axel)-dimension, som var och en blir en dataserie. Om du väljer fler än ett fält för en Värden (Y-axel)-dimension bör du överväga att rita längs en separat axel.

Access har stöd för tre typer av stående stapeldiagram.

Diagram

Beskrivning

Enkelt grupperat stapeldiagram

Grupperat stående stapeldiagram

Använder lodräta staplar för att jämföra värden i vågräta kategorier. Används ofta för ett område med värden (antal element), skalor (undersökningsresultat) och namn (platser eller personer).

Enkelt liggande stapeldiagram

Stående stapeldiagram

Liknar ett grupperat stående stapeldiagram men visar två eller flera dataserier i varje stapel. Används ofta för att visa förhållandet mellan dataserierna jämfört med helheten.

Enkelt 100 % stående stapeldiagram

100 % stående stapeldiagram

Liknar ett stående stapeldiagram men kolumnvärdena går upp till 100 %. Används ofta för att jämföra procent som varje dataserie bidrar till helheten.

Överst på sidan

Rad

I ett linjediagram fördelas kategorierna jämnt längs den vågräta axeln (egenskapen Axel (kategori)) och värdena fördelas jämnt längs den lodräta axeln (egenskapen Värden (Y-axel) ). Vanligtvis kan du välja ett fält för dimensionen Axel (kategori) och ett eller flera fält för en Värden (Y-axel)-dimension, som var och en blir en dataserie. Om du väljer fler än ett fält för en Värden (Y-axel)-dimension bör du överväga att rita längs en separat axel.

Access har stöd för tre typer av linjediagram.

Diagram

Beskrivning

Enkelt linjediagram

Linjediagram

Visar kontinuerliga, jämnt fördelade data längs båda axlar för att jämföra värden över tid. Används ofta för att visa trender för likadana intervall, till exempel månader, kvartal eller räkenskapsår och för att jämföra två eller flera dataserier.

Enkelt staplat linjediagram

Staplat linjediagram

Liknar ett linjediagram men visar två eller flera dataserier i varje linje. Används ofta för att jämföra relaterade trender.

Enkelt 100 % staplat linjediagram

100 % staplat linjediagram

Liknar ett staplat linjediagram men visar trender som en procentandel över tid. Används ofta för att jämföra relaterade trender till en helhet på 100 %.

Obs!   På fliken format i fönstret diagram inställningar är följande egenskaper unika för linje diagram: linje tjock lek, streck typ, saknad data Policyoch markör form.

Tips    Om det finns många kategorier eller då värdena är approximerade ska du använda linjediagram utan markörer.

Överst på sidan

Liggande stapeldiagram

I ett liggande stapeldiagram ordnas kategorier längs den lodräta axeln (egenskapen Värden (Y-axel)) och värdena ordnas längs den vågräta axeln (egenskapen Axel (kategori)). Liggande stapeldiagram vänder på den normala placeringen av axel- och värdedimensionen. Vanligtvis kan du välja ett fält för dimensionen Axel (kategori) och ett eller flera fält för en Värden (Y-axel)-dimension, som var och en blir en dataserie. Om du väljer fler än ett fält för en Värden (Y-axel)-dimension bör du överväga att rita längs en separat axel.

Access har stöd för tre typer av liggande stapeldiagram.

Diagram

Beskrivning

Enkelt grupperat liggande stapeldiagram

Grupperat liggande stapeldiagram

Använder vågräta fält till att jämföra värden i lodräta kategorier. Används ofta när axeletiketter är långa eller värdena representerar varaktighet.

Enkelt staplat liggande stapeldiagram

Staplad liggande stapel

Liknar ett grupperat liggande stapeldiagram men visar två eller flera dataserier i varje stapel. Används ofta för att visa förhållandet mellan dataserierna jämfört med helheten.

Enkelt 100 % staplat liggande stapeldiagram

100 % staplad liggande stapel

Liknar ett liggande stapeldiagram men fältvärdena går upp till 100 %. Används ofta för att jämföra procent som varje dataserie bidrar till helheten.

Överst på sidan

Cirkeldiagram

I ett cirkeldiagram visas kategorier som cirkelsektorer (egenskapen Axel (kategori)). Datavärden (egenskapen Värden (Y-axel)) summeras som procent av en helhet som visas som en cirkel. Välj bara ett fält för dimensionen Axel (kategori) och bara ett fält för dimensionen Värden (Y-axel). Använd inte fältet Förklaring (serie) eftersom Axel (kategori)-fältet blir förklaring som standard. På fliken Format i fönstret Diagraminställningar finns det bara en dataserie och bara en egenskap, Visa dataetikett. Färgerna som används i diagramförklaringen anges som standard och kan inte ändras.

Access har stöd för en typ av cirkeldiagram.

Diagram

Beskrivning

Enkelt cirkeldiagram

Cirkeldiagram

Visar proportionerna för kategorierna som procent till en helhet. Det bästa alternativet för en dataserie med enbart positiva värden och mindre än tio kategorier.

Överst på sidan

Kombinationsdiagram

Ett kombinationsdiagram kombinerar två eller flera diagramtyper, till exempel ett grupperat stående stapeldiagram och ett linjediagram för att förklara olika men relaterade data.

Access har stöd för ett kombinationsdiagram där du kan kombinera någon av de andra diagramtyperna och mappa varje diagram till en annan dataserie. Du kan till exempel mappa ett grupperat stående linjediagram till en dataserie med årlig hemförsäljning och ett linjediagram med en dataserie med månatligt genomsnittspris genom att använda egenskaperna Dataserie och Diagramtyp på fliken Format i fönstret Diagraminställningar. Du kan också ändra ett diagram till ett kombinationsdiagram genom att ändra egenskapen Diagramtyp på fliken Data på egenskapssidan.

Diagram

Beskrivning

Enkelt kombinationsdiagram för valfri kombination

Anpassat kombinationsdiagram

Kombinerar två olika diagram som du väljer.

Överst på sidan

Rekommendationer för att skapa Access-diagram

Använd följande riktlinjer för att skapa det diagram du vill använda och som är lätt att förstå.

 • Ha en plan när du börjar. Titta på olika diagram i böcker, i rapporter och på Internet. Bestäm i förväg vilket diagram som fungerar bäst i ditt fall och utseendet du vill åstadkomma.

 • Välja vilka fält du vill visa relationer för i diagrammet. Du kan skapa en fråga som begränsar resultatet till precis de fält du behöver för diagrammet.

 • När du skapar ett diagram kan du välja en dimension i taget. Du kan se ändringarna direkt och bättre förstå hur varje fält, dimension och aggregering påverkar diagrammet.

 • Sikta på enkelhet när skapar diagrammet. Begränsa antalet dataserier så att användaren inte överväldigas av för många siffror, kolumner, staplar eller sektorer som är svåra att läsa.

 • Skapa först utseendet för datarelationerna och grunddiagrammet. Formatera sedan diagrammet och alla dataserier. Var genomtänkt när du väljer färger, redigerar text och lägger till andra diagramelement. Sikta på en balans mellan tomt utrymme och betydelse.

 • Experimentera med men minimera användningen av stödlinjer, färger, specialeffekter, etiketter, cellutfyllnad och andra formateringsegenskaper. Undvik fetstil, mörka färger och överdrivna linjer.

 • När du tror att du är klar bör du granska diagrammet igen och se om du har gjort diagrammet så enkelt och rent som möjligt. Kom ihåg att ”mindre är mer”.

Överst på sidan

Diagrammet försvinner när du lägger till en förklaring (serie) i fönstret diagram inställningar

I vissa fall kan diagrammet försvinna. Det här kan inträffa om diagrammets data källa baseras på en parameter fråga eller när du använder ett värde i en formulär kontroll som villkor i frågan. Vi fortsätter att undersöka problemet för att avgöra det bästa sättet att lösa det.

Överst på sidan

Se även

Introduktion till kontroller

Introduktion till formulär

Introduktion till rapporter i Access

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×