Skapa en webbplats

Innan du skapar en webbplats ska du bestämma om du vill ha en underwebbplats inom den befintliga webbplatsstrukturen eller en ny webbplats på den högsta nivån. I den här artikeln får du med grundläggande information hjälp att bestämma dig. Om du behöver ytterligare vägledning eller om du behöver skapa flera underwebbplatser eller webbplatser på den högsta nivån ska du överväga att rådgöra med administratören.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Översikt

Bestämma om en underwebbplats eller en webbplats på den högsta nivån ska skapas

Skapa en underwebbplats under den befintliga webbplatsen

Skapa en webbplats på den högsta nivån genom att använda standardsidan för att skapa webbplatser

Alternativa sätt att skapa webbplatser

En webbplats är en grupp sammanhängande webbsidor som din arbetsgrupp kan använda för att arbeta med projekt, hålla möten och dela information. Ditt företag kan använda underwebbplats och webbplats på den högsta nivån för att dela in webbplatsinnehåll i olika separata webbplatser som kan hanteras var för sig. Ett företag kanske exempelvis väljer att ha separata webbplatser för varje produkt eller region.

Webbplatser på den högsta nivån kan ha flera underwebbplatser och underwebbplatser kan i sin tur ha flera underwebbplatser. En webbplats på den högsta nivån med tillhörande underwebbplatser är en struktur som kallas webbplatssamling.

Om du kan skapa webbplatser eller underwebbplatser beror på hur din organisation har konfigurerat sina webbplatser och vilken behörighet som krävs för att skapa dem. Vissa organisationer behöver ha full kontroll över vem som kan skapa webbplatser eller när eller var webbplatserna skapas. I andra organisationer har användarna större åtkomst och större frihet att vid behov skapa webbplatser.

Underwebbplats

Du kan skapa en ny underwebbplats inom den befintliga webbplatsstrukturen om du ha behörigheten Design. En ny underwebbplats har automatiskt den överordnade webbplatsens URL i den första delen av sin URL. En underwebbplats kan ärva behörigheter och navigering av den befintliga webbplatsen, men du kan också ange unika behörigheter och navigering. En ny webbplats använder exempelvis per automatik det befintliga övre länkfältet och startsidan, men du kan också bestämma att den ska ha ett eget övre länkfält och startsida.

Det översta länkfältet

Det övre länkfältet visas som en eller flera hyperlänkade flikar överst på alla sidor. Om din webbplats exempelvis heter Konventplanering kan länkar till din Konventplanering-webbplats visas i det övre länkfältet i den överordnade webbplatsen så att personer som besöker webbplatsen enkelt kan hitta din Konventplanering-webbplats.

När du skapar en ny underwebbplats kan du inkludera den i navigeringselement på den överordnade webbplatsen så att användarna lättare kan hitta din webbplats. Du kan exempelvis lägga till underwebbplatsen i det övre länkfältet i den överordnade webbplatsen och i Snabbstart på den överordnade webbplatsen. På de flesta användarsidor visas Snabbstart vid kanten direkt under länken Visa allt webbplatsinnehåll.

Snabbstart

Webbplats på den högsta nivån

Du måste på grund av standardinställningen vara administratör för att kunna skapa webbplatser på den högsta nivån (och webbplatssamlingar baserade på webbplatser på den högsta nivån), men administratören kan aktivera standardsidan för att skapa webbplatser så att även andra personer kan skapa webbplatser på den högsta nivån. Om standardsidan för att skapa webbplatser aktiverats kan personer med behörigheten Fullständig behörighet, Design, Delta och Läsa skapa webbplatser. En webbplats på den högsta nivån kan inte ärva navigering eller behörigheter från en annan webbplats. Den har sina egna navigeringselement och behörigheter, men behörigheterna kan ändras. När du skapar en ny webbplats på den högsta nivån läggs inte länkar till den automatiskt till på en annan webbplats. Du kan redigera navigeringselementen på andra webbplatser vid ett senare tillfälle så att de pekar på din webbplats.

Obs!: Nya webbplatser på den högsta nivån och tillhörande webbplatssamlingar skapas automatiskt i en webbplatskatalog som är baserad på serversökvägen. URL för en webbplats som heter Webbplats_A blir exempelvis: http://servernamn/sites/Webbplats_A/default.aspx. Sökvägsnamnet blir automatiskt /sites, även om namnet kan variera beroende på vilket språk som används på webbplatsen. En administratör kan ändra namnet eller platsen för denna sökväg genom att definiera hanterade sökvägar. När du skapar en webbplats med standardsidan för att skapa webbplatser kan du emellertid inte ändra webbplatssökvägen.

Överst på sidan

Bestämma om en underwebbplats eller en webbplats på den högsta nivån ska skapas

Du måste bestämma om du vill skapa underwebbplatser inom samma webbplatssamling eller webbplatser på den högsta nivån i separata webbplatssamlingar. Beslutet ska grundas på hur mycket webbplatserna har gemensamt, om du vill kunna hantera dem individuellt och om du vill att de ska ha samma element, exempelvis för navigering och sökning.

Webbplatserna i en webbplatssamling kan ha samma:

 • Navigering

 • Innehållstyper

 • Arbetsflöden

 • Säkerhetsgrupper

 • Uppslagsfält i listor

 • Sökområde

 • Funktionsuppsättning

Välj underwebbplatser i samma webbplatssamling när du:

 • Vill ha samma navigering på olika webbplatser.

 • Vill att underwebbplatserna ska ärva behörigheter från överordnade webbplatser.

 • Vill att webbplatserna ska ha samma listor.

 • Vill att webbplatserna ska ha samma designelement (exempelvis teman och format).

Välj webbplatser på den högsta nivån i separata webbplatssamlingar när du:

 • Behöver separat säkerhet för olika webbplatser.

  Obs!: Även om du kan ha unika behörigheter för en underwebbplats kan du vid vissa tillfällen vilja säkerställa att två webbplatser inte har samma användare eller behörigheter. I dessa fall ska du använda separata webbplatssamlingar.

 • Kan behöva flytta webbplatssamlingen till en annan databas i framtiden.

 • Vill kunna säkerhetskopiera eller återställa endast en specifik webbplats.

 • Vill kunna begränsa ett arbetsflödes omfattning till endast en webbplats.

 • Vill ha ett separat sökområde för en specifik webbplats.

Överst på sidan

Skapa en underwebbplats under den befintliga webbplatsen

Innan du skapar en webbplats ska du säkerställa att du är på den plats på din webbplats där du vill skapa en ny underwebbplats.

Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på Skapa på sidan för allt webbplatsinnehåll.

Tips: I vanliga fall kan du använda Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp i stället för att slutföra det här steget.

 1. Klicka på Webbplatser och arbetsytor under Webbsidor.

 2. Ange vid Rubrik och beskrivning ett namn på webbplatsen. Namnet är obligatoriskt.

  Namnet visas överst på webbsidan och i navigeringselement som underlättar för användare att hitta och öppna webbplatsen.

 3. Ange en beskrivning av syftet med din webbplats i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

  Beskrivningen visas överst på webbsidan och underlättar för användare att förstå syftet med din webbplats.

 4. Ange vid Webbplatsadress en URL för din webbplats. Den första delen har redan angetts.

  Undvik problem vid uppdatering och ändring av webbplatsen genom att inte använda något av följande specialtecken i webbadressen.

  Specialtecken som ska undvikas

  Specialtecken som ska undvikas

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. Klicka på en flik under Mallval och välj den webbplatsmall som du vill använda.

  Exempel på vanliga standardwebbplatsmallar

 6. Välj vid Behörigheter om du vill ge åtkomst till samma användare som har åtkomst till denna överordnade webbplats eller till en unik uppsättning användare.

  Om du klickar på Använd unika behörigheter kan du konfigurera behörigheter senare, efter att du angett all information på den aktuella sidan.

 7. Välj vid Navigering om du vill att den nya underwebbplatsen ska synas i navigeringselementet i den överordnade webbplatsen.

  På de flesta användarsidor visas automatiskt Snabbstart vid kanten direkt under länken Visa allt webbplatsinnehåll. Det övre länkfältet visas som en eller flera hyperlänkade flikar överst på alla sidor.

 8. Ange i Ärv navigering om du vill att webbplatsen ska ärva sitt övre länkfält från den överordnade webbplatsen eller ha sin egen uppsättning länkar i det övre länkfältet.

  Den här inställningen påverkar också om den nya webbplatsen visas som en del av den överordnade webbplatsens navigeringsfält med synlig sökväg. Navigeringsfältet med synlig sökväg innehåller en uppsättning hyperlänkar med vilka webbplatsanvändarna snabbt kan navigera upp i webbplatshierarkin inom ramen för en webbplatssamling som Konventplanering. När du navigerar nedåt i webbplatshierarkin visas navigeringsfältet med synlig sökväg på sidan som du navigerat till. Om du klickar på Nej kommer din underwebbplats inte att innehålla den överordnade webbplatsens navigeringsfält med synlig sökväg.

 9. Klicka på Skapa.

  Om du angett att du vill att underwebbplatsen ska ha samma behörighet som den överordnade webbplatsen, skapas den nya webbplatsen när du klickar på Skapa. Om du angett unika behörigheter visas sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen, där du kan konfigurera grupper för underwebbplatsen.

 10. Om sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen visas ska du ange om du vill skapa nya grupper eller använda befintliga grupper för besökare, medlemmar och ägare av den här webbplatsen. Gör i varje avsnitt följande:

  • Om du klickar på Skapa en ny grupp accepterar du automatiskt det namn som skapats för den nya SharePoint-gruppen, eller anger ett nytt namn, och lägger sedan till de personer du önskar. Verifiera namn som du anger genom att klicka på bocken eller klicka på adressboken och sök efter fler namn i katalogen.

   Vid Besökare på webbplatsen kan du också lägga till alla autentiserade användare i gruppen Besökare, vilket automatiskt ger medlemmarna i gruppen behörighet att läsa innehållet på webbplatsen.

  • Om du klickar på Använd en befintlig grupp väljer du önskad SharePoint-grupp i listan.

   Om du har flera SharePoint-grupper kan listan visas i förkortad form. Klicka på Fler om du vill se den fullständiga listan eller Mindre om du vill förkorta listan.

 11. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en webbplats på den högsta nivån genom att använda standardsidan för att skapa webbplatser

Innan du kan skapa en webbplats med standardsidan för att skapa webbplatser måste en administratör först aktivera standardsidan för att skapa webbplatser i Central administration för SharePoint.

Om standardsidan för att skapa webbplatser aktiveras, visas ett meddelande med en länk för att skapa en webbplats i listan Meddelanden på webbplatsen. Om du inte ser meddelandet ber du administratören om information om URL till standardsidan för att skapa webbplatser.

 1. Gå till webbplatsen på översta nivån i webbplatssamlingen.

  Om du är på en underwebbplats till webbplatsen på den översta nivån klickar du på startsidan i det övre länkfältet eller på den första webbplatsen i hierarkin i navigeringsfältet med synlig sökväg. Om sökvägen exempelvis är Gruppwebbplats>Marknadsföring>Projekt, eftersom du är på Projekt-sidan för webbplatsen Marknadsföring, klickar du på Gruppwebbplats.

 2. Titta i listan Meddelanden på startsidan för webbplatsen på den högsta nivån.

  Om du inte ser ett meddelande om standardsidan för att skapa webbplatser på startsidan, visar du den fullständiga listan genom att klicka på Meddelanden. Om du inte ser listan Meddelanden klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sök efter Meddelanden under Listor.

  Tips: Om du redan har en URL för standardsidan för att skapa webbplatser, kan du ange eller klistra in URL:en direkt i adressfältet i webbläsaren utan att först hitta meddelandet om standardsidan för att skapa webbplatser.

 3. I meddelandet med rubriken Standardsidan för att skapa webbplatser klickar du på URL:en för att skapa en ny webbplats. Om du inte ser URL:en klickar du på meddelandet så att det öppnas helt.

  Meddelandet heter med standardinställningen Standardsidan för att skapa webbplatser men administratören kan ha anpassat det.

 4. Ange ett namn på din webbplats vid Rubrik och beskrivning på sidan Ny SharePoint-webbplats. Namnet är obligatoriskt.

  Namnet visas överst på webbsidan och i navigeringselement som underlättar för användare att hitta och öppna webbplatsen.

 5. Ange en beskrivning av syftet med webbplatsen i rutan Beskrivning vid Rubrik och beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

  Beskrivningen visas överst på webbsidan och underlättar för användare att förstå syftet med din webbplats.

 6. Ange vid Webbplatsadress en URL för din webbplats. Den första delen har redan angetts.

  Undvik problem vid uppdatering och ändring av webbplatsen genom att inte använda något av följande specialtecken i webbadressen.

  Specialtecken som ska undvikas

  Specialtecken som ska undvikas

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. Klicka på en flik under Mallval och välj den webbplatsmall som du vill använda.

  Exempel på vanliga standardwebbplatsmallar

  • Gruppwebbplats     Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats där grupper kan skapa, organisera och dela information. Mallen innehåller ett dokumentbibliotek och vanliga listor, t.ex. Meddelanden, Kalender, Kontakter och Länkar.

  • Tom webbplats     Markera den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats med en tom hemsida som du planerar att anpassa. Du kan använda ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, t.ex. Microsoft Office SharePoint Designer 2007, för att lägga till interaktiva listor eller ytterligare funktioner.

  • Webbplats för Dokumentarbetsyta     Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats som underlättar för dina gruppmedlemmar att arbeta tillsammans med dokument. Mallen innehåller ett dokumentbibliotek för att lagra huvuddokument och stödfiler, en lista över Uppgifter för att tilldela arbetsuppgifter och en lista över Länkar till resurser som relaterar till dokumentet.

  • Wiki-webbplats     Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats där användare snabbt och enkelt kan lägga till, redigera och länka webbsidor.

  • Bloggwebbplats     Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats där användare kan skicka information och tillåta andra att kommentera den.

  • Webbplats för Grundläggande mötesarbetsyta     Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats som hjälper dig att planera, organisera och hålla reda på dina möten med resten av gruppen. Mallen innehåller följande listor: Mål, Deltagare, Dagordning och Dokumentbibliotek.

  • Webbplats för Tom mötesarbetsyta     Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en tom mötesarbetsyta som du kan anpassa efter dina behov.

  • Webbplats för Mötesarbetsyta för diskussioner och beslut     Välj den här mallen om du vill skapa en webbplats för att granska dokument och spela in beslut som fattas på mötet. Mallen innehåller följande listor: Mål, Deltagare, Dagordning, Dokumentbibliotek, Åtgärder och Beslut.

  • Webbplats för Mötesarbetsyta för tillställningar     Välj den här mallen om du vill skapa en webbplats som hjälper dig att planera och koordinera tillställningar. Mallen innehåller följande listor: Deltagare, Vägbeskrivningar, Att ta med, Diskussioner och Bildbibliotek.

  • Webbplats för Mötesarbetsyta för möten med flera sidor     Välj den här webbplatsmallen om du vill skapa en webbplats som hjälper dig att planera, organisera och hålla reda på dina möten med flera sidor. Mallen innehåller följande lista: Mål, Deltagare och Dagordning utöver två tomma sidor som du kan anpassa efter dina behov.

 8. Klicka på Skapa.

  Sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen visas, där du kan konfigurera grupper för webbplatsen.

 9. Acceptera det namn som automatiskt skapats för den nya SharePoint-gruppen i varje avsnitt på sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen eller ange ett nytt namn och lägg till de personer eller grupper du önskar. Verifiera namn som du anger genom att klicka på bocken eller klicka på adressboken och sök efter fler namn i katalogen.

 10. Klicka på OK.

Överst på sidan

Alternativa sätt att skapa webbplatser

Det finns andra sätt att skapa webbplatser på om du är administratör eller utvecklare eller om du har ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services.

 • Skapa webbplatser i Central administration av SharePoint     Om du är serveradministratör kan du skapa webbplatssamlingar med Central administration av SharePoint. Mer information finns i Hjälp om Central administration och i planeringshandboken för Windows SharePoint Services.

 • Skapa webbplatser med en kommandoradsåtgärd    Om du är administratör kan du skapa webbplatser med kommandot createsites och parametrar. Mer information finns i Hjälp om Central Administration och planeringshandboken för Windows SharePoint Services.

 • Skapa webbplatser genom programmering    Om du är utvecklare kan du skapa och anpassa webbplatser genom programmering. Mer information finns i Microsoft Windows SharePoint Services Developer Center.

 • Skapa webbplatser med ett kompatibelt webbdesignprogram    Om du har ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services kan du skapa och anpassa webbplatser med webbdesignprogrammet. Mer information finns i Hjälp i programmet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×