Skapa en tidslinje i Visio

Tids linjer i Visio hjälper dig att planera och kommunicera projekt scheman genom att visa projekt faser och tids gränser i ett format som är lätt att läsa och förstå.

Mallen för tids linjen

 1. Välj arkiv > nytti Visio.

 2. I sökrutan anger du tids linje.

 3. Välj mallen tids linje och sedan skapa.

Lägga grunden

Det första steget när du skapar en tids linje är att välja en tids linje form som visar tids perioden för projektet. Formen tids linje är den grund som du lägger till projekt mil stolpar och händelser. Du kan välja mellan tre format —cylindrisk, linjeeller block– för att ställa in tids linjens ton.

Olika stilar för tidslinjer

Skapa grunden för en tids linje

Du hittar rätt mall att börja med genom att gå till arkiv > nytt och sedan skriva tids linjei sökrutan.

 1. Öppna tids linje mal len i Visio.

 2. Dra en av planerings formerna (block, linjeeller cylindrisk) från stencilen planerings former till ritnings sidan.

  Dialog rutan Konfigurera tids linje öppnas.

 3. Skriv eller Välj projektets start datum i rutan Start på fliken tids period .

 4. Skriv eller Välj projektets slutdatum i rutan slut .

 5. Under skalaväljer du en tids skala för tids linjen.

  • Om du väljer veckorkan du också välja vilken dag du vill att veckorna ska börja på.

  • Om du väljer månaderkan du också välja vilken dag du vill att räkenskapsåret ska börja på.

 6. Välj det språk du vill använda för tids linjen i rutan språk på fliken tids format .

 7. Om du vill att de start-och slutdatum som du valde i steg 3 och 4 ska visas i slutet av tids linjen låter du kryss rutan Visa start-och slutdatum på tids linje vara markerad. Annars avmarkerar du kryssrutan.

 8. I listan med datum format väljer du hur du vill att datumen ska visas.

 9. Om du vill ha alla tids Skale enheter (den enhet som du valde i steg 5) för att visas på tids linjen låter du kryss rutan Visa mellan tids markeringar på tids linjen vara markerad. Annars avmarkerar du kryssrutan.

 10. I listan andra datum format väljer du hur du vill att enhets etiketterna ska se ut eller avmarkerar du kryss rutan Visa datum på mellan tids markeringar

 11. Låt kryss rutan uppdatera datum automatiskt när markörer flyttas markerad. Då visas de datum som är kopplade till markörerna automatiskt när du flyttar mil stolpar, intervall eller andra markörer på tids linjen.

 12. Klicka på OK.

Obs!: Om du vill ändra någon av dessa inställningar senare kan du högerklicka på tids linjen och sedan klicka på Konfigurera tids linje.

Överst på sidan

Lägga till mil stolpar, intervall och Bryt punkter

När du har tids linjen på plats kan du börja lägga till det viktiga innehållet: markörer som visar viktiga mil stolpar och händelser.

Tidslinje med milstolpar och intervall

Markör typ

Beskrivning

Kartnål

Ange ett specifikt mil stolpe datum på tids linjen (till exempel det datum då ett skriftligt projekt måste ges ut till en publicerare).

Cacheuppdateringsintervall

Ange ett kritiskt tidsintervall på tids linjen (till exempel den tid som krävs för att skriva ett första utkast). Välj en intervall form som matchar tids linjens format.

Idagmarkör

Visa hur lång tid som har gått sedan projektet startade. En Idagmarkör i dag flyttas automatiskt när datumen i Real världen ändras för att snabbt visa status för ditt schema i förhållande till nästa tids gräns.

Ange en mil stolpe på en tids linje

 1. Dra en mil stolpe form från stencilen planerings former och släpp den direkt ovanpå tids linjen.

 2. Skriv eller Välj datum och tid för mil stolpen i dialog rutan Konfigurera mil stolpe .

 3. Ange en beskrivning av mil stolpen i rutan Beskrivning .

 4. Välj hur du vill att datumet ska se ut i listan datum format .

 5. Klicka på OK.

Tips: Om du snabbt vill ändra datum för en mil stolpe drar du den till den plats där du vill ha den på tids linjen. Datum för mil stolpen ändras så att det matchar den nya platsen.

Ange ett tidsintervall på en tids linje

 1. Dra en intervall form från stencilen planerings former och släpp den direkt ovanpå tids linjen.

 2. Skriv eller Välj start-och slutdatum för tids perioden i rutorna start datum och slutdatum .

 3. Ange en beskrivning av intervallet i rutan Beskrivning .

 4. Välj hur du vill att datumen ska visas i listan datum format .

 5. Klicka på OK.

Tips: Om du snabbt vill ändra tidsintervall för ett intervall drar du i de gröna markerings handtagen eller flyttar det intervall du vill ha det på tids linjen. Datumet i intervallet ändras så att det stämmer överens med det nya läget.

Flytta text från en tids linje

Tids linjer kan komma att bli fullt. Om du vill göra tids linjen mer lättläst kan du flytta texten från själva tids linjen enligt följande bild.

Flytta bort text från en tidslinje

1. Klicka på det gula kontroll handtaget för att välja intervallet.

2. Dra kontroll handtaget ovanför intervall formen för att flytta texten till en bättre plats.

3. en hak paren tes anger automatiskt början och slutet av intervallet. Om du vill ändra en typ av HAK paren tes tecken högerklickar du på hak paren tes och väljer ange intervall typ.

Ange förfluten tid på en tids linje

 1. Dra formen för förfluten tid från stencilen planerings former och släpp den direkt ovanpå tids linjen. Formen justerar dess vänstra ände mot tids linjens början och gäller till dagens datum.

 2. Dra formen Idagmarkör från stencilen tids linje former till tids linjen.

 3. Formen är placerad vid det aktuella datumet för verklig världen.

  Förfluten tid på en tidslinje

Varje gång du öppnar en tids linje ritning med en förfluten tideller Idagmarkör , flyttas formerna och justeras efter det aktuella datumet.

Överst på sidan

Visa information om ett avsnitt på en tids linje

Du kan expandera ett segment i en befintlig tids linje som en andra tids linje för att visa mer information. Den utökade tids linjen representerar ett område på den ursprungliga tids linjen, men du kan arbeta med den individuellt. Du kan till exempel lägga till mil stolpar och intervall på den utökade tids linjen precis som du skulle till den ursprungliga tids linjen.

Om du lägger till en mil stolpe eller ett intervall på den ursprungliga tids linjen läggs den också till på den utökade tids linjen. Om du lägger till en mil stolpe eller ett intervall på den utökade tids linjen läggs den inte till på den ursprungliga tids linjen.

Obs!: Du måste ha en tids linje på ritnings sidan för att skapa en utökad tids linje.

Visa information om ett avsnitt

 1. Dra den utökade tids linje formen från tids linje formertill sidan.

 2. Ange önskade alternativ för den utökade tids linjen i dialog rutan Konfigurera tids linje på flikarna tids period och tids format och klicka sedan på OK. (Start-och slutdatum måste vara inom tids perioden på den ursprungliga tids linjen.)

 3. Den utökade tids linjen visas på ritnings sidan och visar följande:

  • Gråa streckade linjer för att koppla två tids linjer och ange den del av den ursprungliga tids linjen som den utökade tids linjen representerar.

  • Delade mil stolpar och intervall. Dessa synkroniseras automatiskt så att om du ändrar dem på en tids linje ändras de också på den andra.

   Obs!: Den utökade tids linjen använder samma formtyp som den ursprungliga tids linjen som standard. Om du vill ändra figur typen högerklickar du på den utökade tids linjen och klickar sedan på Ange tids linje typ.

Tips: Om du snabbt vill ändra tids rymden för en utökad tids linje drar du i de gula kontroll handtagen. Datumet på den utökade tids linjen ändras så att det matchar den nya positionen.

Överst på sidan

Synkronisera mil stolpar och intervall

Om du har flera tids linjer på en ritnings sida kan du synkronisera specifika intervall eller mil stolpar på dessa tids linjer så att de alltid är samtidigt. Om du till exempel ändrar datumet för mil stolpen på tids linje A kommer den synkroniserade mil stolpen i tids linje B automatiskt att uppdateras med den nya datum informationen. Den synkroniserade mil stolpen justeras automatiskt genom att du flyttar till den uppdaterade datum placeringen på tids linjen. 

 1. Dra en synkroniserad mil stolpe eller ett Synkroniserat intervall till en tids linje.

  Dialog rutan Synkronisera... öppnas.

 2. Öppna den första List rutan och välj den befintliga mil stolpe eller det intervall som du vill synkronisera med.

 3. Välj ett datum format.

 4. Välj OK.

Omarbeta en tids linje

Som mil stolpe datum, förutsägelser hur lång tid en process tar och till och med att projektets slutdatum flyttas. Du kan enkelt ändra och förfina en Visio tids linje som svar på ändringar.

Vad du vill ändra

Åtgärd att vidta

Projektets start-och slutdatum

Högerklicka på tids linje formen, klicka på Konfigurera tids linjeoch gå sedan till fliken tids period . Skriv eller Välj nya start-eller slutdatum och klicka sedan på OK.

Antal divisioner på en tids linje

Högerklicka på tids linje formen, klicka på Konfigurera tids linjeoch gå sedan till fliken tids period . I listan tids skala väljer du en annan tidsenhet och klickar sedan på OK.

Visning av datum och divisioner i tids linjen

Högerklicka på tids linje formen, klicka på Konfigurera tids linjeoch gå sedan till fliken tids format . Under formateringmarkerar eller avmarkerar du kryss rutor för att visa eller dölja datum-eller tids Skale markeringar på tids linjen. Klicka på OK.

Utseendet på pilspetsar på en tids linje

Högerklicka på tids linje formen, peka med pilspetsoch välj sedan det alternativ du vill använda.

Typ av mil stolpe

Högerklicka på mil stolpen, peka på Ange typ av mil stolpeoch välj sedan det format du vill använda.

Intervall typ

Högerklicka på intervall formen, peka på ange intervall typoch välj sedan det format du vill använda.

Mil stolpe datum

Högerklicka på mil stolpen och klicka sedan på Konfigurera mil stolpe. Ange önskat datum och klicka sedan på OK.

Tidsintervall datum

Högerklicka på intervallet och klicka sedan på Konfigurera intervall. Ange önskade datum och klicka sedan på OK.

Beskrivning av mil stolpe eller tidsintervall

Dubbelklicka på texten som är kopplad till mil stolpen eller intervallet. Välj beskrivningen och skriv den nya beskrivningen. Tryck på ESC när du är klar.

Placering av text som är kopplad till en mil stolpe, intervall eller Idagmarkör

Markera figuren. Dra ett kontroll handtag om du vill ändra avståndet mellan texten och tids linje fältet eller textens vinkel.

Datum format

Högerklicka på tids linjen, mil stolpen eller intervallet och klicka sedan på Konfigurera tids linje, Konfigurera mil stolpeeller Konfigurera intervall. Klicka på det format du vill använda i listan datum format och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Spara en bild av tids linjen för användning någon annan stans

Du kan spara Visio-ritningen som en bild. Sedan kan du infoga bilden i en annan Office fil, till exempel en PowerPoint presentation eller ett Word dokument.

 1. Välj arkiv > Exporteramed Visio-ritningen öppen.

 2. Välj Ändra filtyp.

 3. Under Spara ritningväljer du en av grafik fil typerna, till exempel png eller SVG.

 4. Välj knappen Spara som .

  Dialog rutan Spara som öppnas.

 5. Välj en plats där du vill spara bild filen och klicka sedan på Spara.

Nu är du redo att infoga bilden i en annan Office fil. Öppna den andra filen och välj infoga > bilder. Se infoga bilder för mer information.

Om du har Visio abonnemang 2är det ännu enklare att överföra en tids linje ritning till en PowerPoint bild. Gå till fliken Visa i menyfliksområdet och Använd knappen bild utklippen för att komma igång. Instruktioner finns i skapa en PowerPoint-presentation från Visio .

Mallen för tids linjen

 1. Välj arkiv > nytti Visio.

 2. Välj schemaunder Mallkategorier.

 3. Välj mallen tids linje under Välj en mall.

 4. Välj Skapa.

Lägga grunden

Det första steget när du skapar en tids linje är att välja en tids linje form som visar tids perioden för projektet. Formen tids linje är den grund som du lägger till projekt mil stolpar och händelser. Du kan välja bland en mängd olika format, till exempel cylindriska eller linjer, för att ställa in tids linjens ton.

Olika stilar för tidslinjer

Skapa grunden för en tids linje

Du hittar rätt mall att börja med genom att gå till arkiv > nytt och sedan skriva tids linjei sökrutan.

 1. Öppna tids linje mal len i Visio.

 2. Dra en av planerings formerna (block, linjeeller cylindrisk) från stencilen planerings former till ritnings sidan.

  Dialog rutan Konfigurera tids linje öppnas.

 3. Skriv eller Välj projektets start datum i rutan Start på fliken tids period .

 4. Skriv eller Välj projektets slutdatum i rutan slut .

 5. Under skalaväljer du en tids skala för tids linjen.

  • Om du väljer veckorkan du också välja vilken dag du vill att veckorna ska börja på.

  • Om du väljer månaderkan du också välja vilken dag du vill att räkenskapsåret ska börja på.

 6. Välj det språk du vill använda för tids linjen i rutan språk på fliken tids format .

 7. Om du vill att de start-och slutdatum som du valde i steg 3 och 4 ska visas i slutet av tids linjen låter du kryss rutan Visa start-och slutdatum på tids linje vara markerad. Annars avmarkerar du kryssrutan.

 8. I listan med datum format väljer du hur du vill att datumen ska visas.

 9. Om du vill ha alla tids Skale enheter (den enhet som du valde i steg 5) för att visas på tids linjen låter du kryss rutan Visa mellan tids markeringar på tids linjen vara markerad. Annars avmarkerar du kryssrutan.

 10. I listan andra datum format väljer du hur du vill att enhets etiketterna ska se ut eller avmarkerar du kryss rutan Visa datum på mellan tids markeringar

 11. Låt kryss rutan uppdatera datum automatiskt när markörer flyttas markerad. Då visas de datum som är kopplade till markörerna automatiskt när du flyttar mil stolpar, intervall eller andra markörer på tids linjen.

 12. Klicka på OK.

Obs!: Om du vill ändra någon av dessa inställningar senare kan du högerklicka på tids linjen och sedan klicka på Konfigurera tids linje.

Överst på sidan

Lägga till mil stolpar, intervall och Bryt punkter

När du har tids linjen på plats kan du börja lägga till det viktiga innehållet: markörer som visar viktiga mil stolpar och händelser.

Tidslinje med milstolpar och intervall

Markör typ

Beskrivning

Kartnål

Ange ett specifikt mil stolpe datum på tids linjen (till exempel det datum då ett skriftligt projekt måste ges ut till en publicerare).

Cacheuppdateringsintervall

Ange ett kritiskt tidsintervall på tids linjen (till exempel den tid som krävs för att skriva ett första utkast). Välj en intervall form som matchar tids linjens format.

Idagmarkör

Visa hur lång tid som har gått sedan projektet startade. En Idagmarkör i dag flyttas automatiskt när datumen i Real världen ändras för att snabbt visa status för ditt schema i förhållande till nästa tids gräns.

Ange en mil stolpe på en tids linje

 1. Dra en mil stolpe form från stencilen planerings former och släpp den direkt ovanpå tids linjen.

 2. Skriv eller Välj datum och tid för mil stolpen i dialog rutan Konfigurera mil stolpe .

 3. Ange en beskrivning av mil stolpen i rutan Beskrivning .

 4. Välj hur du vill att datumet ska se ut i listan datum format .

 5. Klicka på OK.

Tips: Om du snabbt vill ändra datum för en mil stolpe drar du den till den plats där du vill ha den på tids linjen. Datum för mil stolpen ändras så att det matchar den nya platsen.

Ange ett tidsintervall på en tids linje

 1. Dra en intervall form från stencilen planerings former och släpp den direkt ovanpå tids linjen.

 2. Skriv eller Välj start-och slutdatum för tids perioden i rutorna start datum och slutdatum .

 3. Ange en beskrivning av intervallet i rutan Beskrivning .

 4. Välj hur du vill att datumen ska visas i listan datum format .

 5. Klicka på OK.

Tips: Om du snabbt vill ändra tidsintervall för ett intervall drar du i de gröna markerings handtagen eller flyttar det intervall du vill ha det på tids linjen. Datumet i intervallet ändras så att det stämmer överens med det nya läget.

Flytta text från en tids linje

Tids linjer kan komma att bli fullt. Om du vill göra tids linjen mer lättläst kan du flytta texten från själva tids linjen enligt följande bild.

Flytta bort text från en tidslinje

1. Klicka på det gula kontroll handtaget för att välja intervallet.

2. Dra kontroll handtaget ovanför intervall formen för att flytta texten till en bättre plats.

3. en hak paren tes anger automatiskt början och slutet av intervallet. Om du vill ändra en typ av HAK paren tes tecken högerklickar du på hak paren tes och väljer ange intervall typ.

Ange förfluten tid på en tids linje

 1. Dra formen för förfluten tid från stencilen planerings former och släpp den direkt ovanpå tids linjen. Formen justerar dess vänstra ände mot tids linjens början och gäller till dagens datum.

 2. Dra formen Idagmarkör från stencilen tids linje former till tids linjen.

 3. Formen är placerad vid det aktuella datumet för verklig världen.

  Förfluten tid på en tidslinje

Varje gång du öppnar en tids linje ritning med en förfluten tideller Idagmarkör , flyttas formerna och justeras efter det aktuella datumet.

Överst på sidan

Visa information om ett avsnitt på en tids linje

Du kan expandera ett segment i en befintlig tids linje som en andra tids linje för att visa mer information. Den utökade tids linjen representerar ett område på den ursprungliga tids linjen, men du kan arbeta med den individuellt. Du kan till exempel lägga till mil stolpar och intervall på den utökade tids linjen precis som du skulle till den ursprungliga tids linjen.

Om du lägger till en mil stolpe eller ett intervall på den ursprungliga tids linjen läggs den också till på den utökade tids linjen. Om du lägger till en mil stolpe eller ett intervall på den utökade tids linjen läggs den inte till på den ursprungliga tids linjen.

Obs!: Du måste ha en tids linje på ritnings sidan för att skapa en utökad tids linje.

Visa information om ett avsnitt

 1. Dra den utökade tids linje formen från tids linje formertill sidan.

 2. Ange önskade alternativ för den utökade tids linjen i dialog rutan Konfigurera tids linje på flikarna tids period och tids format och klicka sedan på OK. (Start-och slutdatum måste vara inom tids perioden på den ursprungliga tids linjen.)

 3. Den utökade tids linjen visas på ritnings sidan och visar följande:

  • Gråa streckade linjer för att koppla två tids linjer och ange den del av den ursprungliga tids linjen som den utökade tids linjen representerar.

  • Delade mil stolpar och intervall. Dessa synkroniseras automatiskt så att om du ändrar dem på en tids linje ändras de också på den andra.

   Obs!: Den utökade tids linjen använder samma formtyp som den ursprungliga tids linjen som standard. Om du vill ändra figur typen högerklickar du på den utökade tids linjen och klickar sedan på Ange tids linje typ.

Tips: Om du snabbt vill ändra tids rymden för en utökad tids linje drar du i de gula kontroll handtagen. Datumet på den utökade tids linjen ändras så att det matchar den nya positionen.

Överst på sidan

Synkronisera mil stolpar och intervall

Om du har flera tids linjer på en ritnings sida kan du synkronisera specifika intervall eller mil stolpar på dessa tids linjer så att de alltid är samtidigt. Om du till exempel ändrar datumet för mil stolpen på tids linje A kommer den synkroniserade mil stolpen i tids linje B automatiskt att uppdateras med den nya datum informationen. Den synkroniserade mil stolpen justeras automatiskt genom att du flyttar till den uppdaterade datum placeringen på tids linjen. 

 1. Dra en synkroniserad mil stolpe eller ett Synkroniserat intervall till en tids linje.

  Dialog rutan Synkronisera... öppnas.

 2. Öppna den första List rutan och välj den befintliga mil stolpe eller det intervall som du vill synkronisera med.

 3. Välj ett datum format.

 4. Välj OK.

Omarbeta en tids linje

Som mil stolpe datum, förutsägelser hur lång tid en process tar och till och med att projektets slutdatum flyttas. Du kan enkelt ändra och förfina en Visio tids linje som svar på ändringar.

Vad du vill ändra

Åtgärd att vidta

Projektets start-och slutdatum

Högerklicka på tids linjen, klicka på Konfigurera tids linjeoch gå sedan till fliken tids period eller Välj nya start-eller slutdatum och klicka sedan på OK.

Antal divisioner på en tids linje

Högerklicka på tids linje formen, klicka på Konfigurera tids linjeoch gå sedan till fliken tids period . I listan tids skala väljer du en annan tidsenhet och klickar sedan på OK.

Visning av datum och divisioner i tids linjen

Högerklicka på tids linje formen, klicka på Konfigurera tids linjeoch gå sedan till fliken tids format . Under formateringmarkerar eller avmarkerar du kryss rutor för att visa eller dölja datum-eller tids Skale markeringar på tids linjen. Klicka på OK.

Utseendet på pilspetsar på en tids linje

Högerklicka på tids linje formen och klicka sedan på Visa start pilspets eller Visa slut pilspets.

Typ av mil stolpe

Högerklicka på mil stolpen och klicka sedan på Ange typ av mil stolpe. Klicka på det format du vill använda i listan typ av mil stolpe och klicka sedan på OK.

Intervall typ

Högerklicka på formen intervall och klicka sedan på ange intervall typ. Välj det format du vill använda och klicka sedan på OK.

Mil stolpe datum

Högerklicka på mil stolpen och klicka sedan på Konfigurera mil stolpe. Ange önskat datum och klicka sedan på OK.

Tidsintervall datum

Högerklicka på intervallet och klicka sedan på Konfigurera intervall. Ange önskade datum och klicka sedan på OK.

Beskrivning av mil stolpe eller tidsintervall

Dubbelklicka på texten som är kopplad till mil stolpen eller intervallet. Välj beskrivningen och skriv den nya beskrivningen.

Placering av text som är kopplad till en mil stolpe, intervall eller Idagmarkör

Markera figuren. Dra ett kontroll handtag om du vill ändra avståndet mellan texten och tids linje fältet eller textens vinkel.

Datum format

Högerklicka på tids linjen, mil stolpen eller intervallet och klicka sedan på Konfigurera tids linje, Konfigurera mil stolpeeller Konfigurera intervall. Klicka på det format du vill använda i listan datum format och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Spara en bild av tids linjen för användning någon annan stans

Du kan spara Visio-ritningen som en bild. Sedan kan du infoga bilden i en annan Office fil, till exempel en PowerPoint presentation eller ett Word dokument.

 1. Välj arkiv > Spara & skickanär Visio-ritningen är öppen.

 2. Välj Ändra filtyp.

 3. Under Spara ritningväljer du en av grafik fil typerna, till exempel png eller SVG.

 4. Välj knappen Spara som .

  Dialog rutan Spara som öppnas.

 5. Välj en plats där du vill spara bild filen och klicka sedan på Spara.

Nu är du redo att infoga bilden i en annan Office fil. Öppna den andra filen och välj infoga > bilder. Se infoga bilder för mer information.

Se även

Importera och exportera tidslinjedata mellan Visio och Project 

Övre tids linje tips i Visio

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×