Skapa en tabell

När du skapar en Access-databas kan du lagra data i tabeller – ämnesbaserade listor som innehåller rader och kolumner. Du kan till exempel skapa en Kontakter-tabell där du lagrar en lista med namn, adresser och telefonnummer, eller en Produkter-tabell för att lagra information om produkter.

Den här artikeln förklarar hur du skapar en tabell, lägger till fält i en tabell och hur du anger tabellens primärnyckel. Här förklaras också hur du anger egenskaper för fält och tabeller.

Eftersom andra databasobjekt förlitar sig på tabeller i så hög grad, bör du alltid börja utforma databasen med att skapa alla dess tabeller, och sedan skapa övriga objekt. Innan du skapar tabeller ska du fundera noga över dina krav och bestämma vilka tabeller du behöver. En introduktion till planering och design av en databas finns i artikeln Grundläggande databasdesign.

I den här artikeln

Översikt

Skapa en ny tabell

Lägga till ett fält i en tabell

Spara en tabell

Översikt

En tabell är ett databasobjekt som du använder för att lagra information om ett visst ämne, till exempel anställda eller produkter. En tabell består av poster och fält.

Varje post innehåller information om en instans av tabellens ämne, till exempel en viss anställd. En post kallas också en rad eller en instans.

Varje fält innehåller data om en aspekt av tabellens ämne, till exempel förnamn eller e-postadress. Ett fält kallas också en kolumn eller ett attribut.

En post består av fältvärden, till exempel Contoso AB eller testperson@example.com. Ett fältvärde kallas också ett faktum.

Tabellen Kunder i Access som visar en layout med poster och fält

1. En post

2. Ett fält

3. Ett fältvärde

En Access-databas kan innehålla många tabeller, som var och en lagrar information om ett specifikt ämne. Varje tabell kan innehålla många fält med olika typer av data, till exempel text, tal, datum och hyperlänkar.

Egenskaper för tabeller och fält

Tabeller och fält har även egenskaper som du kan ange för att styra deras egenskaper eller beteende.

Egenskapssidor för tabeller och fält
En tabell som öppnats i designvyn.

1. Tabellegenskaper

2. Fältegenskaper

I en Access-databas är tabellegenskaper attribut för en tabell som påverkar utseendet eller beteende för hela tabellen. Tabellegenskaper anges i tabellens egenskapssida i designvyn. Du kan till exempel ange tabellens egenskap Standardvy för att bestämma hur tabellen ska visas som standard.

En fältegenskap gäller för ett visst fält i en tabell och definierar en av fältets egenskaper eller en del av fältets beteende. Du kan konfigurera vissa fältegenskaper i Databladsvy. Du kan också ange alla fältegenskaper i designvyn med hjälp av fönstret Fältegenskaper.

Datatyper

Varje fält har en datatyp. Datatypen för ett fält anger vilken typ av data som lagras i fältet, till exempel stora mängder text eller bifogade filer.

Datatypsinställning

En datatyp är en fältegenskap, men den skiljer sig från andra fältegenskaper enligt följande:

 • Du anger datatypen för ett fält i designrutnätet för tabellen, inte i fönstret Fältegenskaper.

 • Ett fälts datatyp avgör vilka andra egenskaper fältet har.

 • Du måste ange datatypen för ett fält när du skapar fältet .

  Du kan skapa ett nytt fält i Access genom att mata in data i en ny kolumn i databladsvyn. När du skapar ett fält genom att skriva in data i databladsvyn tilldelas automatiskt en datatyp för fältet, baserat på det värde som du anger. Om det du skriver inte kan tolkas som någon annan datatyp anges datatypen till text i Access. Du kan ändra datatypen med hjälp av menyfliksområdet.

Exempel på automatisk identifiering av data

I följande tabell visas hur automatisk identifiering av data fungerar i databladsvyn.

Om du anger:

så skapar Access ett fält med datatypen:

John

Text

http://www.contoso.com

Du kan använda alla giltiga prefix för Internet-protokoll. Giltiga prefix är till exempel http://, https:// och mailto:.

Hyperlänk

1

Number, Long Integer

50 000

Number, Long Integer

50 000,99

Number, Double

50000,389

Number, Double

12/67

Datum- och tidsformat som känns igen är de som gäller för ditt användarspråk.

Date/Time

31 december 2016

Date/Time

10:50:23

Date/Time

10:50 AM

Date/Time

17:50

Date/Time

12,50 kr

Den valutasymbol som identifieras är den som gäller för ditt användarspråk.

Currency

21,75

Number, Double

123,00 %

Number, Double

3,46E+03

Number, Double

Tabellrelationer

Även om varje tabell lagrar data om ett specifikt ämne, lagrar tabeller i en Access-databas vanligtvis data om ämnen som är relaterade till varandra. En databas kan till exempel innehålla:

 • En kundtabell med företagets kunder och deras adresser.

 • En produkttabell med de produkter som företaget säljer, inklusive priser och bilder för varje artikel.

 • En ordertabell som håller ordning på kundbeställningar.

Eftersom du lagrar data om olika ämnen i olika tabeller behöver du något sätt att koppla samman data, så att du enkelt kan kombinera relaterade data från de olika tabellerna. Du kopplar data som lagras i olika tabeller genom att skapa relationer. En relation är en logisk koppling mellan två tabeller som anger fält som finns i båda tabellerna.

Nycklar

Fält som ingår i en tabells relation kallas för nycklar. En nyckel består vanligtvis av ett fält, men kan bestå av mer än ett fält. Det finns två typer av nycklar:

 • Primärnyckeln    En tabell kan ha endast en primärnyckel. En primärnyckel består av ett eller flera fält som unikt identifierar varje post som du lagrar i tabellen. Det är ofta ett unikt ID-nummer, till exempel ett artikelnummer, ett serienummer eller en kod som fungerar som primärnyckel. Du kan till exempel ha en kundtabell där varje kund har ett unikt kund-ID-nummer. Fältet Kundnr är primärnyckeln i tabellen Kunder. När en primärnyckel innehåller fler än ett fält består den vanligtvis av befintliga fält som, tillsammans, ger unika värden. Du kan till exempel använda en kombination av efternamn, förnamn och födelsedatum som primärnyckel för en tabell om personer.

 • Sekundär nyckel:    En tabell kan också ha en eller flera sekundära nycklar. En sekundär nyckel innehåller värden som motsvarar värden i en annan tabells primära nyckel. Du kan till exempel ha en tabell som heter Order, där varje order har ett kundnummer som motsvarar en post i tabellen Kunder. Fältet Kund-ID är en sekundär nyckel i tabellen Order.

Förhållandet mellan värden i nyckelfält utgör grunden för en tabellrelation. Du använder tabellrelationer för att kombinera data från relaterade tabeller. Anta till exempel att du har en tabell som heter Kunder och en tabell som heter Order. I tabellen Kunder är varje post identifierad med hjälp av primärnyckelfältet ID.

För att associera varje order med en viss kund lägger du till ett externt nyckelfält i tabellen Order som är länkat till fältet ID i tabellen Kunder. Sedan skapar du en relation mellan de båda nycklarna. När du lägger till en post i tabellen Order använder du ett värde för kund-ID som hämtas från tabellen Kunder. Närhelst du vill visa information om kunden för en order använder du relationen för att fastställa vilka data i tabellen Kunder som hör ihop med vilka poster i tabellen Order.

En Access-tabellrelation som visas i fönstret Relationer
En tabellrelation visas i fönstret Relationer.

1. En primär nyckel visas med nyckelikonen vid fältnamnet.

2. En extern nyckel – notera att ingen nyckelikon visas.

Fördelar med att använda relationer

Genom att hålla data åtskilda i relaterade tabeller får man följande fördelar:

 • Konsekvens    Eftersom varje data endast registreras en gång (i en enda tabell) är det mindre risk för oklarheter eller inkonsekvens. Kundens namn sparas till exempel endast en gång, i en tabell med kunder, snarare än att spara det flera gånger (och eventuellt inkonsekvent) i en tabell som innehåller orderdata.

 • Effektivitet    Registrering av data på ett enda ställe innebär att du använder mindre diskutrymme. Dessutom tillhandahåller mindre tabeller informationen snabbare än stora tabeller. Och om du inte använder separata tabeller för olika ämnen kommer dina tabeller att innehålla nullvärden (avsaknad av data) och redundans, vilket kan slösa på utrymmet och ge sämre prestanda.

 • Begriplighet    Utformningen av en databas är enklare att förstå om dess ämnen är ordentligt indelade i tabeller.

Tips: Planera tabeller med relationer i åtanke. Du kan använda Uppslagsguiden för att skapa ett sekundärnyckelfält om den tabell som innehåller motsvarande primärnyckel redan finns. Relationen skapas av Uppslagsguiden.

Överst på sidan

Skapa en ny tabell

En enkel databas, till exempel en kontaktlista, kan använda endast en tabell. Många databaser använder flera tabeller. När du skapar en ny databas skapar du en ny fil på datorn som fungerar som en behållare för alla objekt i databasen, inklusive dina tabeller.

Du kan skapa en tabell genom att skapa en ny databas, infoga en tabell i en befintlig databas eller genom att importera eller länka till en tabell från en annan datakälla – t.ex. en Microsoft Excel-arbetsbok, ett Microsoft Word-dokument, en textfil eller en annan databas. När du skapar en ny tom databas infogas en ny tom tabell automatiskt. Du kan sedan börja definiera fälten genom att mata in data i tabellen.

Vad vill du göra?

Skapa en ny tabell i en ny databas

Skapa en ny tabell i en befintlig databas

Skapa en tabell genom att importera eller länka

Använda en SharePoint-webbplats för att skapa en tabell

Ange primärnyckeln för en tabell

Ange egenskaper för en tabell

Skapa en ny tabell i en ny databas

 1. Klicka på Arkiv > Nytt. Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Nytt.

 2. Skriv ett namn på den nya databasen i rutan Filnamn.

 3. Klicka på mappikonen för att bläddra till en annan plats att spara databasen.

 4. Klicka på Skapa.

  Den nya databasen öppnas. En ny tabell som heter Tabell1 skapas och öppnas i databladsvyn.

Skapa en ny tabell i en befintlig databas

 1. Klicka på Arkiv > Öppna. Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Öppna.

 2. I dialogrutan Öppna väljer du den databas du vill öppna. Klicka sedan på Öppna.

 3. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

  En ny tabell infogas i databasen och tabellen öppnas i databladsvyn.

Skapa en tabell genom att importera eller länka

Du kan skapa en tabell genom att importera data eller länka till data som lagras på någon annan plats. Du kan bland annat importera eller länka till data i Excel-kalkylblad, SharePoint-listor, XML-filer, andra Access-databaser och Microsoft Outlook-mappar.

När du importerar data skapar du en kopia av dessa data i en ny tabell i den aktuella databasen. Senare ändringar av källdata kommer inte att ha någon effekt på importerade data och ändringar av importerade data påverkar inte källdata. När du har anslutit till en datakälla och importerat data därifrån kan du sedan använda dessa importerade data utan att ansluta till källan. Du kan ändra designen för en importerad tabell.

När du länkar till data skapar du en länkad tabell i den aktuella databasen som utgör en aktiv länk till den befintliga information som är lagrad någon annanstans. När du ändrar data i en länkade tabellen ändrar du samma data i källan. När data ändras i källan kommer den förändringar att visas i den länkade tabellen. Du måste kunna ansluta till datakällan när du använder en länkad tabell. Du kan inte ändra designen för en länkad tabell.

Obs!: Du kan inte redigera data i ett Excel-kalkylblad med hjälp av en länkad tabell. I stället kan du importera källdata till en Access-databas och sedan länka till den databasen från Excel.

Skapa en ny tabell genom att importera eller länka till externa data

 1. Klicka på Arkiv > Öppna. Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Öppna.

 2. I dialogrutan Öppna väljer och öppnar du databasen där du vill skapa en ny tabell.

 3. På fliken Externa data klickar du på någon av de tillgängliga datakällorna i gruppen Importera och länka. Om du använder Access 2007 finns datakällorna i gruppen Importera.

  Bild av menyfliksområdet i Access

 4. Följ anvisningarna i de dialogrutor som visas vid varje steg.

  Den nya tabellen skapas och visas i navigeringsfönstret i Access.

Du kan också importera eller länka till en SharePoint-lista med hjälp av ett kommando på fliken Skapa.

Överst på sidan

Använda en SharePoint-webbplats för att skapa en tabell

Du kan skapa en tabell i databasen som importerar från eller länkar till en SharePoint-lista. Du kan också skapa en ny SharePoint-lista med hjälp av en fördefinierad mall. De fördefinierade mallarna i Access innefattar Kontakter, Uppgifter, Ärenden och Händelser.

 1. Klicka på Arkiv > Öppna. Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Öppna.

 2. I dialogrutan Öppna markerar du den databas där du vill skapa en ny tabell. Klicka sedan på Öppna.

 3. Gå till gruppen Tabeller på fliken Skapa och klicka på SharePoint-listor.

 4. Gör något av följande:

  • Skapa en SharePoint-lista som är baserad på en mall

   1. Klicka på Kontakter, Uppgifter, Ärenden eller Händelser.

   2. Skriv URL-adressen till den SharePoint-webbplats där listan ska skapas i dialogrutan Skapa ny lista.

   3. Skriv ett namn på den nya listan och en beskrivning av den i rutorna Ange namnet på den nya listan och Beskrivning.

   4. Om du vill öppna den länkade tabellen när den har skapats markerar du kryssrutan Öppna listan vid slutförande (markerad som standard).

  • Skapa en ny egen lista

   1. Klicka på Egen.

   2. Skriv URL-adressen till den SharePoint-webbplats där listan ska skapas i dialogrutan Skapa ny lista.

   3. Skriv ett namn på den nya listan och en beskrivning av den i rutorna Ange namnet på den nya listan och Beskrivning.

   4. Om du vill öppna den länkade tabellen när den har skapats markerar du kryssrutan Öppna listan vid slutförande (markerad som standard).

  • Importera data från en befintlig lista

   1. Klicka på Befintlig SharePoint-lista.

   2. Skriv i dialogrutan Hämta externa data URL-adressen för den SharePoint-webbplats som innehåller de data som du vill importera.

   3. Klicka på Importera källdata till en ny tabell i den aktuella databasen och sedan på Nästa.

   4. Markera kryssrutan vid varje SharePoint-lista som du vill importera.

  • Länka till en befintlig lista

   1. Klicka på Befintlig SharePoint-lista.

   2. Skriv i dialogrutan Hämta externa data - SharePoint-webbplats URL-adressen för den SharePoint-webbplats som innehåller listan som du vill länka till.

   3. Klicka på Länka till datakällan genom att skapa en länkad tabell och klicka sedan på Nästa.

   4. Markera kryssrutan vid varje SharePoint-lista som du vill länka till.

Överst på sidan

Ange primärnyckeln för en tabell

Om du inte har ett specifikt skäl för att inte göra det, ska du ange en primärnyckel för varje tabell. Ett index för primärnyckeln, som kan förbättra databasens prestanda, skapas automatiskt i Access. Access gör också så att varje post har ett värde i primärnyckelfältet, och att värdet alltid är unikt. Unika värden är avgörande, eftersom det annars inte finns något sätt att säkert skilja en viss rad från andra rader.

När du skapar en ny tabell i databladsvyn, skapas en primärnyckel automatiskt. Den får fältnamnet ID och tilldelas datatypen Räknare.

I designvyn kan du ändra eller ta bort primärnyckeln, och ange primärnyckeln för en tabell som inte redan har en.

Avgöra vilka fält som ska användas som en primärnyckel

Ibland kanske du redan har data som du vill använda som primärnyckel. Du kan till exempel ha befintliga anställningsnummer för dina anställda. Om du skapar en tabell för att spåra personalinformation kanske du bestämmer dig att använda befintliga anställningsnummer som primärnyckel för tabellen. Eller kanske anställningsnummer endast är unika i kombination med avdelnings-ID, vilket kräver att du använder båda fälten tillsammans som primärnyckel. En bra kandidat för primärnyckel har följande egenskaper:

 • Varje post har ett unikt värde för fältet eller för en kombination av fält.

 • Fältet eller kombinationen av fält är aldrig tomt eller null – det har alltid ett värde.

 • Värdena ändras inte.

Om det inte finns några lämpliga data om du vill använda som primärnyckel, kan du skapa ett nytt fält som primärnyckel. När du skapar ett nytt fält för att använda det som primärnyckel anger du värdet på fältets datatyp till Räknare för att kontrollera att den uppfyller de tre egenskaperna i ovanstående lista.

Ange och ändra primärnyckeln

 1. Markera den tabell vars primärnyckel du vill ange eller ändra.

 2. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 3. Markera det eller de fält som du vill använda som primärnyckel i designrutnätet.

  När du vill markera ett fält klickar du på radväljaren för önskat fält.

  Om du vill välja fler än ett fält håller du ned CTRL och klickar sedan på radväljaren för varje fält.

 4. Klicka på Primärnyckel i gruppen Verktyg på fliken Design.

  Gruppen Verktyg på fliken Design

  En nyckelindikator visas till vänster om det eller de fält som du anger som primärnyckel.

Ta bort primärnyckeln

 1. Markera den tabell vars primärnyckel du vill ta bort.

 2. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 3. Klicka på radväljaren för aktuell primärnyckel. Om primärnyckeln består av flera fält, håller du ned CTRL och klickar på radväljaren för varje fält.

 4. Klicka på Primärnyckel i gruppen Verktyg på fliken Design.

  Gruppen Verktyg på fliken Design

  Nyckelindikatorn tas bort från fältet eller fälten som tidigare användes som primärnyckel.

Obs!: När du sparar en ny tabell utan att ange en primärnyckel, uppmanas du att skapa ett nytt fält för primärnyckeln. Om du klickar på Ja, skapas ett ID-fält som använder datatypen Räknare för att ange ett unikt värde för varje post. Om tabellen innehåller redan ett Räknare-fält, används det som primärnyckel. Om du klickar på Nej läggs inget fält till och ingen primärnyckel anges.

Överst på sidan

Ange egenskaper för en tabell

Förutom att ange egenskaper för fält kan du också ange egenskaper som gäller för en hel tabell eller för hela poster.

 1. Välj den tabell vars egenskaper du vill ange.

 2. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 3. På fliken Design går du till gruppen Visa/dölj och klickar på Egenskapssida.

  Gruppen Visa/dölj på fliken Design i Access

  Egenskapssidan för tabellen visas.

 4. På egenskapssidan klickar du på fliken Allmänt.

 5. Klicka i rutan till vänster om den egenskap du vill ange, och ange sedan en inställning för egenskapen.

  Tillgängliga tabellegenskaper

  Använd denna tabellegenskap

  Om du vill

  Visa vyer på SharePoint-webbplatser

  Ange om vyer som baseras på tabellen kan visas på en SharePoint-webbplats.

  Obs!: Effekterna av denna inställning beror på inställningen för databasegenskapen Visa alla vyer på SharePoint-webbplatsen.

  Utökat underdatablad

  Visa alla underdatablad när du öppnar tabellen.

  Underdatabladshöjd

  Gör något av följande:

  • Om du vill att underdatabladsfönstret ska expanderas så att det visar alla rader lämnar du denna egenskap inställd på 0 ".

  • Om du vill ange en bestämd höjd på underdatabladet anger du önskad höjd i tum.

  Orientering

  Ange vyns orientering, utifrån om språket skrivs från vänster till höger eller från höger till vänster.

  Beskrivning

  Ange en beskrivning för tabellen. Denna text kommer att visas i tabellens knappbeskrivning.

  Standardvy

  Ange Datablad, Pivottabell eller Pivotdiagram som standardvy när du öppnar tabellen. Observera att alternativen för pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter har tagits bort från Access från och med Access 2013.

  Verifieringsuttryck

  Skriv in ett uttryck som måste vara sant för att du ska kunna lägga till eller ändra en post.

  Verifieringstext

  Skriv ett meddelande som visas när en post bryter mot uttrycket i Verifieringsuttrycket.

  Filter

  Definiera villkor som visar enbart matchande rader i databladsvyn.

  Sortera efter

  Välja ett eller flera fält om du vill ange standardsorteringsordning för rader i databladsvyn.

  Underdatabladsnamn

  Ange om ett underdatablad ska visas i databladsvyn och, om så är fallet, vilken tabell eller fråga som ska tillhandahålla raderna i underdatabladet.

  Länka underordnade fält

  Visa en lista över de fält i tabellen eller frågan som används för underdatabladet och som matchar egenskapen Länka huvudfält som har angivits för tabellen.

  Länka huvudfält

  Visa en lista över de fält i tabellen som matchar egenskapen Länka underordnade fält som har angivits för tabellen.

  Filtrera vid inläsning

  Automatiskt använda filterkriterierna i egenskapen Filter (genom att ange denna till Ja) när tabellen öppnas i databladsvyn.

  Ordna vid inläsning

  Automatiskt använda filterkriterierna i egenskapen Ordna vid (genom att ange denna till Ja) när tabellen öppnas i databladsvyn.

  Tips: Om du vill ha mer utrymme för att skriva eller redigera en inställning i egenskapsrutan kan du öppna rutan Zooma genom att trycka på Skift+F2. Om du anger egenskapen Verifieringsuttryck till ett uttryck och vill ha hjälp med att skapa det, klickar du på Knappen Verktyg bredvid egenskapsrutan Verifieringsuttryck så att Uttrycksverktyget visas.

 6. Spara ändringarna genom att trycka på CTRL+S.

Överst i avsnittet

Överst på sidan

Infoga, lägga till eller skapa ett nytt fält i en tabell

Du sparar varje bit av data som du vill kunna spåra i ett fält. I en tabell över kontakter kan du till exempel skapa fält för Efternamn, Förnamn, Telefonnummer och Adress. I en tabell över produkter du fälten Produktnamn, Artikelnummer och Pris.

Innan du väljer fält ska du försöka dela upp informationen i så små delar som möjligt. Det är mycket enklare att kombinera data senare än det är att dela upp dem ytterligare. I stället för ett enda fält för Namn bör du till exempel skapa separata fält för Efternamn och Förnamn. Sedan kan du enkelt söka eller sortera efter förnamn, efternamn eller båda. Om du planerar att rapportera, sortera, söka efter eller beräkna någon viss information ska du placera denna information i ett fält för sig.

När du har skapat ett fält kan du även ange fältegenskaper för att kontrollera dess utseende och beteende.

Vad vill du göra?

Lägg till ett fält genom att skriva in data

När du skapar en ny tabell eller öppnar en befintlig tabell i databladsvyn kan du lägga till ett fält i tabellen genom att skriva in data i kolumnen Lägg till nytt fält i databladet.

Datablad i Access med kolumnen Lägg till nytt fält

1. Ange data i kolumnen Lägg till nytt fält.

 1. Skapa eller öppna en tabell i databladsvyn genom att högerklicka på den tabell som du vill använda i navigeringsfönstret och sedan klicka på Databladsvy på snabbmenyn.

 2. I kolumnen Lägg till nytt fält anger du namnet på det fält som du vill skapa.

  Använd ett beskrivande namn så att fältet blir enklare att identifiera.

 3. Skriv in data i det nya fältet.

Lägga till ett fält med hjälp av en fältmall

Ibland är det enklare att välja de fält som passar dina behov från en fördefinierad lista med än att skapa ett fält manuellt. Du kan använda listan Fler fält listan i Access 2010, 2013 eller 2016 eller åtgärdsfönstret Fältmallar i Access 2007 för att välja från en lista över fältmallar. En fältmall är en fördefinierad uppsättning egenskaper som beskriver ett fält. Fältmallsdefinitionen innehåller ett fältnamn, en datatyp, en inställning för fältegenskapen Format och andra fältegenskaper.

Följ dessa steg om du använder Access 2010, 2013 eller 2016.

 1. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Databladsvy.

 2. Klicka på Fler fält i gruppen Lägg till och ta bort på fliken Fält.

  Skärmbild på Lägg till och ta bort grupp på menyfliken Fält.

 3. Välj ett fält i listan Fler fält om du vill infoga den nya kolumnen. Fältet placeras till höger om den kolumn där markören finns. Om du väljer ett av fältalternativen under rubriken Snabbstart, till exempel Adress, skapas flera fält i tabellen som ska innehålla de olika delarna i en adress.

Följ dessa steg om du använder Access 2007.

 1. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Databladsvy.

 2. På fliken Datablad går du till gruppen Fält och kolumner och klickar på Nytt fält.

  Bild av menyfliksområdet i Access

 3. Välj ett eller flera fält i fönstret Fältmallar och dra dem till den plats i tabellen där du vill infoga den nya kolumnen.

Ange fältegenskaper

När du har skapat ett fält kan du även ange fältegenskaper för att kontrollera dess utseende och beteende.

Genom att ange fältegenskaper kan du till exempel:

 • Bestämma hur informationen ska visas i ett fält

 • Förhindra felaktig inskrivning i ett fält

 • Ange standardvärden för ett fält

 • Göra så att sökning och sortering går snabbare för ett fält

Du kan ange några av de tillgängliga fältegenskaperna i databladsvyn. Men om du vill få tillgång till och använda hela listan med fältegenskaper måste du däremot använda designvyn.

Ange fältegenskaper i databladsvyn

Du kan byta namn på ett fält och ändra dess datatyp och Format, samt ändra vissa av de tillgängliga fältegenskaperna i databladsvyn.

Öppna en tabell i databladsvyn

 1. I navigeringsfältet högerklickar du på den tabell du vill öppna.

 2. Klicka på Databladsvy på snabbmenyn.

Byta namn på ett fält

När du skapar ett fält genom att skriva in data i databladsvyn tilldelas fältet automatiskt ett standardnamn i Access. Namnet Fält1 tilldelas det första nya fältet, Fält2 det andra nya fältet och så vidare. Som standard används ett fälts namn som dess etikett där fältet visas, t.ex. som en kolumnrubrik i ett datablad. Du bör ändra namnen till mer beskrivande fältnamn för att göra dem enklare att använda när du visar eller redigerar poster.

 1. Högerklicka på rubriken för det fält som du vill byta namn på (till exempel Fält1).

 2. Klicka på Byt namn på fält på snabbmenyn. Om du använder Access 2007 klickar du på Byt namn på kolumn på snabbmenyn.

 3. Ange det nya namnet i fältrubriken.

  Fältnamn kan bestå av högst 64 tecken (bokstäver och siffror), inklusive blanksteg.

Ändra datatyp för ett fält

När du skapar ett fält genom att skriva in data i databladsvyn undersöker Access dessa data för att fastställa lämplig datatyp för fältet. Om du till exempel anger 1/1/2017 känner Access igen det som ett datum och anger datatypen för det fältet till Date/Time. Om Access inte kan avgöra någon bestämd datatyp anges datatypen till Text som standard (Short Text om du använder Access 2016).

Datatypen för fältet avgör vilka andra fältegenskaper du kan ange. Du kan till exempel endast ange egenskapen Lägg endast till för ett fält som har datatypen Hyperlänk eller PM (Long Text om du använder Access 2016).

Det kan finnas tillfällen då du manuellt vill ändra fältets datatyp. Antag till exempel att du har rumsnummer som liknar datum, till exempel 10/2017. Om du anger 10/2017 i ett nytt fält i databladsvyn väljer den automatiska datatypsfunktionen Datum/tid som datatyp för fältet. Eftersom rumsnummer är etiketter, och inte datum, ska de använda datatypen Text. Gör så här om du vill ändra datatypen för ett fält:

 1. Klicka på fliken Fält i menyfliksområdet. Om du använder Access 2007 klickar du på fliken Datablad.

 2. I listan Datatyp i gruppen Formatering väljer du den datatyp som du vill använda. Om du använder Access 2007 går du till listan Datatyp. I gruppen Datatyp och formatering väljer du den datatyp som du vill använda.

  Vilka datatyper finns tillgängliga?

  Se datatyper för Access-skrivbordsdatabaser för en fullständig lista över tillgängliga datatyper i Access-databaser.

  Obs!: Den maximala storleken på en Access-databasfil är 2 GB.

  Tips om datatyper

  • Om du vill optimera prestanda bör du använda lämpligast Fältstorlek när du skapar ett fält med text eller tal. Om du till tänker lagra postnummer med förutsägbar längd, anger du den längden som fältstorlek. Du kan ange fältstorleken genom att ange ett värde i egenskapsrutan Fältstorlek. Mer information finns i avsnittet Ange andra fältegenskaper.

  • För telefonnummer, artikelnummer och andra tal som du inte tänker använda för matematiska beräkningar, bör du välja datatypen text i stället för datatypen tal. Ett numeriskt värde som lagras som text kan sorteras och filtreras mer logiskt.

Ändra format för ett fält

Förutom att fastställa datatypen för ett nytt fält kan Access även ange egenskapen Format för fältet, beroende på vad du skriver. Om du till exempel skriver in 10:50 FM, anger Access datatypen till Datum/tid och egenskapen Format till Medellångt tidsformat. Om du vill ändra fältets egenskap Format manuellt gör du följande:

 1. Klicka på fliken Fält i menyfliksområdet. Om du använder Access 2007 klickar du på fliken Datablad.

 2. I listan Format går du till gruppen Formatering och anger det format du vill ha. Om du använder Access 2007 går du till listan Format. I gruppen Datatyp och formatering anger du det format som du vill använda.

  Obs!: Listan Format kanske inte är tillgänglig för vissa fält (till exempel för fältet Text), beroende på vilken datatyp som används för fältet.

Ange andra fältegenskaper

 1. I databladsvyn klickar du på det fält som du vill ange egenskapen för.

 2. Om du använder Access 2010, 2013 eller 2016 väljer du de egenskaper som du vill använda på fliken Fält i gruppen Egenskaper, Formatering eller Fältverifiering.

 3. Om du använder Access 2007 väljer du önskade egenskaper i gruppen Datatyp och formatering på fliken Datablad.

Ange fältegenskaper i designvyn

Du kan ange alla fältegenskaper när du arbetar med en tabell i designvyn. I designvyn anger du datatypen för ett fält i designrutnätet för tabellen, och du anger andra egenskaper i fönstret Fältegenskaper.

Öppna en tabell i designvyn

 1. I navigeringsfältet högerklickar du på tabellen.

 2. Klicka på Designvy på snabbmenyn.

Ändra datatyp för ett fält

 1. Markera det fält i tabellrutnätet vars datatyp du vill ange.

 2. I kolumnen Datatyp väljer du en datatyp i listan.

  Vilka datatyper finns tillgängliga?

  Se datatyper för Access-skrivbordsdatabaser för en fullständig lista över tillgängliga datatyper i Access-databaser.

  Obs!: Den maximala storleken på en Access-databasfil är 2 GB.

  Tips om datatyper

  • För telefonnummer, artikelnummer och andra tal som du inte tänker använda för matematiska beräkningar, bör du välja datatypen text i stället för datatypen tal. Ett numeriskt värde som lagras som text kan sorteras och filtreras mer logiskt, men är svårare att använda i beräkningar.

  • För datatyperna text och tal kan du ange fältstorlek eller datatyp mer exakt genom att ange ett värde i egenskapsrutan Fältstorlek.

Ange andra fältegenskaper

 1. Markera det fält i tabellrutnätet vars egenskaper du vill ange. Egenskaperna för fältet visas i fönstret Fältegenskaper.

  Datatypen för fältet avgör vilka egenskaper du kan ange.

 2. I fönstret Fältegenskaper anger du de inställningar som du vill använda för varje egenskap. Du kan också trycka på F6 eller använda piltangenterna för att välja en egenskap.

  Vilka fältegenskaper finns tillgängliga?

  I Introduktion till datatyper och fältegenskaper hittar du en fullständig lista med alla fältegenskaper som du kan använda för olika datatyper.

  Obs!: Inte alla egenskaper är tillgängliga för alla fält. Fältets datatyp avgör vilka egenskaper den har.

 3. Om du vill ha mer utrymme för att ange eller redigera en egenskapsinställning i egenskapsrutan trycker du på SKIFT+F2 för att visa rutan Zooma.

  Tips: Om du anger en indatamask eller ett valideringsuttryck och vill ha hjälp med designen klickar du på Knappen Verktyg bredvidegenskaps rutan för att visa rätt verktyg.

 4. Spara ändringarna genom att trycka på CTRL+S.

Spara en tabell

När du skapat eller ändrat en tabell bör du spara dess design. När du sparar en tabell för första gången bör du ge den ett namn som beskriver de data som den innehåller. Du kan använda upp till 64 alfanumeriska tecken, inklusive blanksteg. Du kan till exempel ge en tabell namnet Kunder, Reservdelslager eller Produkter.

Tips: Du bör bestämma dig för en namngivningskonvention för objekt i databasen och använda den konsekvent.

 1. Om du använder Access 2010, 2013 eller 2016 klickar du på Arkiv > Spara, eller trycker på CTRL+S.

 2. Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och klickar sedan på Spara eller trycker på CTRL+S.

 3. Om du sparar tabellen för första gångenskriver ett namn för tabellen och klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×