Office
Logga in

Skapa en lista över alla OneDrive platser i din organisation

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln gäller globala administratörer och SharePoint i Office 365.

Visa lista över OneDrive användare och URL: er i din organisation

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. Välj rapporter i den vänstra rutan och välj sedan användningen.

 4. Klicka på panelen OneDrive-filer eller klicka på Välj en rapport och sedan på OneDrive användningen.

 5. Klicka på Exportera i det övre högra hörnet av tabellen längst ned.

Skapa en lista över alla OneDrive URL-adresser i din organisation använder Microsoft PowerShell

I listan som du skapar i den här övningen kommer att sparas i en textfil.

 1. Hämta den senaste versionen av SharePoint Online Management Shell.

 2. Anslut till SharePoint Online som global administratör eller SharePoint-administratör i Office 365. Mer information om hur du gör detta finns på komma igång med SharePoint Online Management Shell.

 3. Hämta SharePoint och Project Klientobjektmodellen bibliotek.

 4. Spara följande text till en textfil. Du kan till exempel spara den på en fil med namnet GetODSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. Redigera följande variabler i början av skriptfilen och använd den information som är specifik för din organisation. Anta i följande exempel att domännamnet för din organisation är contoso.com.

  • $AdminURI   Det här alternativet anger URI för SharePoint Online-administrationstjänsten, till exempel https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Det här alternativet anger ett globalt administratörskonto i Office 365-organisationen, till exempel admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Det här alternativet anger lösenordet för kontot som anges av $AdminAccount, till exempel "J$P1ter1".

  • $LogFile   Anger den fullständiga sökvägen till den textfil som skapas och innehåller en lista över alla OneDrive URL i din organisation. Exempel: Om du vill spara filen på skrivbordet, använder du 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

  Obs!: Exemplen på PowerShell-skript i den här artikeln har ingen support enligt något standardsupportprogram eller någon standardsupporttjänst från Microsoft. Exempelskripten ges i befintligt skick utan några som helst garantiutfästelser. Vidare frånsäger sig Microsoft alla underförstådda garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Hela risken i samband med användningen av eller prestandan hos exempelskripten och dokumentationen vilar på dig. Under inga omständigheter ska Microsoft, dess upphovspersoner eller någon annan som är involverad i skapandet, produktionen eller leveransen av skripten hållas ansvariga för någon som helst skada (inklusive, men inte begränsat till, skador avseende utebliven vinst, driftavbrott, förlust av affärsinformation eller annan ekonomisk skada) som uppstår till följd av användning eller svårighet eller omöjlighet att använda någon Microsoft-tjänst, även om Microsoft har fått information om att sådana skador kan uppstå.

 6. Spara textfilen som en PowerShell script-fil genom att ändra namnsuffix filen till .ps1. Till exempel spara filen GetODSites.txt som GetODSites.ps1.

 7. Gå till den mapp där skriptet som du skapade i föregående steg finns i SharePoint Online Management Shell, och köra skript, till exempel:

  .\GetODSites.ps1

  Obs!: Om du får ett felmeddelande om att det inte går att köra skript kan behöva du ändra körning av principer. Mer information finns i Om körning av principer.

När skriptet slutförs skapas en textfil i den plats som anges av variabeln $LogFile i skriptet. Den här filen innehåller en lista över OneDrive URL: er i din organisation. Följande text ger ett exempel på hur listan med URL: er i den här filen ska formateras.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Mer information

När du har URL-Adressen för en användares OneDrive kan du få mer information om den med hjälp av cmdlet Get-SPOSite och ändra inställningarna genom att använda cmdleten Set-SPOSite .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×