Skapa en fråga för en datakälla

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till, ta bort eller ordna fält och även filtrera eller sortera data med hjälp av en fråga till datakällan. Frågealternativ är endast tillgänglig för följande datakällor:

 • Structured Query Language SQL-baserade datakällor, inklusive Microsoft SharePoint-listor och bibliotek

  Obs!: Du kan ändra frågealternativ i anslutningar till datakällor som har kopierats från en befintlig anslutning till en SharePoint-lista eller ett bibliotek.

 • Enskilda databaser

 • Länkade databaser

Obs!: Val av fält, filtrering och sortering på nivån källa är inte tillgängliga för XML-filer, RESTEN, RSS- och serverbaserade skript eller SOAP webbtjänster, eftersom dessa datakällor som inte har ett frågespråk som SQL. I stället fältet markering, filtrering och sortering för dessa datakällor ska utföras när du skapar datavy som visar data.

Om du vill ändra de fält som har lagts till för standard SharePoint-listor eller bibliotek i listan datakällor, eller om du vill länka listor eller bibliotek till andra datakällor du först måste du skapa en kopia av data datakälla anslutning för listan eller biblioteket och sedan ändra den.

I den här artikeln

Unika frågealternativ för olika typer av datakällor

Lägga till, ta bort eller flytta fält

Lägga till, ta bort eller ändra ett filter

Lägga till eller ta bort en sorteringsordning

Unika frågealternativ för olika typer av datakällor

Förutom möjligheten att hämta fält, använda filter och sortera data i en datakälla tillhandahåller var och en av de olika typerna av datakällor ytterligare alternativ som du kan använda för att skapa en fråga.

SharePoint-listor och -bibliotek

Du kan inte ändra frågan för SharePoint-listor och bibliotek som du kan göra andra källor i listan datakällor. Du kan dock kopiera anslutning för en SharePoint-lista eller ett bibliotek och skapa en anpassad fråga på listan eller biblioteket så att det visar de data som du vill använda. När du skapar en ny anslutning till datakälla för en SharePoint-lista kan kopiera du källdata inte. I stället kan skapa du ytterligare en anslutning till samma data.

När du skapar en fråga för SharePoint-listor och -bibliotek definierar du även frågans omfattning med hjälp av alternativen i listan Objekt- och mappomfattning.

Alternativ för objekt- och mappomfattning

Alternativen i listan Objekt- och mappomfattning anger om den aktuella frågan inkluderar mappar och undermappar. Detta är särskilt praktiskt när du arbetar med SharePoint-bibliotek. Om mappen Delade dokument exempelvis inte bara innehåller filer utan även undermappar som innehåller filer, kan du ange vilka filer eller mappar eller både och som ska inkluderas i frågan. Du kan välja mellan följande alternativ:

 • Om du vill att frågan ska omfatta alla filer och alla undermappar i den aktuella mappen klickar du på Standard.

 • Om du bara vill att frågan ska omfatta filerna i den aktuella mappen men inte undermapparna klickar du på EndastFiler.

 • Om du vill att frågan ska omfatta alla filer i alla mappar men inte någon av undermapparna på webbplatsen klickar du på Rekursivt.

 • Om du vill att frågan ska omfatta alla filer i alla mappar och alla undermappar på webbplatsen klickar du på RekursivtAlla.

Databasanslutningar

När du skapar en SQL-fråga för databasanslutningar kan du också ange om read- och write-uttrycken ska synkroniseras när frågan ändras.

Kryssrutan Skapa automatiskt write-uttryck
Alternativet för generering av SQL write-uttryck för databasanslutningar är aktiverat som standard. Med det här alternativet synkroniseras nya write-uttryck och read-uttryck så fort en databasanslutningsfråga ändras.

Ett Läs-uttryck är ett SQL-uttryck som hämtar och visar data som inte kan ändras. Ett write-uttryck är ett SQL-uttryck som hämtar data som kan ändras och sedan sparat till den ursprungliga datakällan. Om du automatiskt genererar write-uttryck har du redan de rapporterna genereras om du skulle behöva skapa ett dataformulär. Mer information om hur du skapar ett dataformulär finns i Skapa dataformulär.

Länkade datakällor

Som vi nämnt tidigare kan du bara ändra en fråga för en länkad datakälla om den länkade datakällan inkluderar två databasanslutningar som är hopkopplade i stället för sammanfogade. När du arbetar med länkade databasanslutningar kan du dessutom välja att visa den resulterande informationen i tabellform eller i hierarkisk form.

Fliken Fråga i dialogrutan Egenskaper för datakälla

Tabell är det bästa alternativet om du arbetar med två länkade databaser som har ett 1:1-samband, d.v.s. en post i den ena databasen associeras med en enda post i den andra databasen.

Hierarkiskt kan vara det bästa alternativet om du arbetar med länkade databaser som har ett 1:N-samband, d.v.s. en post i en databas associeras med flera poster i andra databaser.

Överst på sidan

Lägga till, ta bort eller flytta fält

Du kan lägga till, ta bort eller flytta fält i datakällan. Om du gör det ändrar du bara vilka fält som kan visas i åtgärdsfönstret Information om datavy. Du lägger inte till, tar bort eller flyttar fält i själva informationen.

 1. Klicka på Datakällor i navigeringsfönstret.

 2. Högerklicka på en datakälla och välj Egenskaper på fliken Datakällor i galleriet.

  Dialogrutan Datakällor egenskaper visas.

  Frågeområde i dialogrutan Egenskaper för datakälla för SharePoint-lista eller SharePoint-bibliotek
  Området Fråga på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.
 3. Om datakällan är en SharePoint-lista eller en databasanslutning – Klicka på fliken källa och under fråga klickar du på fält.

  – ELLER –

  Om datakällan är en länkad datakälla, klicka på fält under fråga, fliken fråga.

  Meddelanden: 

  • Alternativen under frågan är endast tillgänglig för följande SQL-datakällor, SharePoint-listor och bibliotek (när datakällan är en kopia av en SharePoint-lista eller ett bibliotek), databaser och länkade datakällor som omfattar två databastabeller i samma databas.

  • Om datakällan använder en egen fråga kan se du knappen Redigera anpassad fråga i stället för alternativ för fält, filtrera och Sortera. Följ de här anvisningarna om du vill ta bort den anpassa frågan:

   1. Klicka på Konfigurera databasanslutningen, klicka på Nästa och klicka sedan på Slutför.

   2. Klicka på Kommandot Redigera i dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon för varje flik som visar ett SQL-uttryck och sedan ta bort SQL-uttrycket.

    Mer information om hur du ändrar den anpassade frågan finns i avsnittet Lägg till en databas som datakälla.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Med fält:

  • Om du vill lägga till ett fält i datakällan klickar du på det fält som du vill lägga till under Tillgängliga fält och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill ta bort ett fält från datakällan under Ingår fält klickar du på fältet som du vill använda och klicka sedan på Ta bort.

  • Om du vill ändra ordningen på fälten i datakällan under Ingår fält klickar du på fältet som du vill flytta och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

   Obs!: Om du flyttar ett fält uppåt i listan flyttas kolumnen åt vänster i datatabellen. Om du flyttar ett fält nedåt i listan flyttas kolumnen åt höger.

  • Klicka på OK.

   Tips: Om du vill markera flera fält samtidigt trycker du på och håller ned CTRL och klickar på fälten.

   Dialogrutan Inkluderade fält

Överst på sidan

Lägga till, ta bort eller ändra ett filter

Du kan filtrera data genom att skapa en filterfråga. När du filtrerar en datakälla tillämpar du ett filter så att endast de data i datakällan som uppfyller de villkor som du anger visas. Du kanske exempelvis har en datakälla med hundratals eller tusentals poster, och bara vill visa en delmängd av posterna. Du kan skapa ett filter så att bara en del av posterna visas i datakällan.

 1. Klicka på Datakällor i navigeringsfönstret.

 2. Högerklicka på en datakälla och välj Egenskaper på fliken Datakällor i galleriet.

  Dialogrutan Datakällor egenskaper visas.

  Frågeområde i dialogrutan Egenskaper för datakälla för SharePoint-lista eller SharePoint-bibliotek
  Området Fråga på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.
 3. Om datakällan är en SharePoint-lista eller en databasanslutning – Klicka på fliken källa och klicka på filtrera under frågan.

  – ELLER –

  Om datakällan är en länkad datakälla, klicka på fliken fråga och klicka på filtrera under frågan.

  Meddelanden: 

  • Alternativen under frågan är endast tillgänglig för följande SQL-datakällor, SharePoint-listor och bibliotek (när datakällan är en kopia av en SharePoint-lista eller ett bibliotek), databaser och länkade datakällor som omfattar två databastabeller i samma databas.

  • Om datakällan använder en egen fråga kan se du knappen Redigera anpassad fråga i stället för alternativ för fält, filtrera och Sortera. Följ de här anvisningarna om du vill ta bort den anpassa frågan:

   1. Klicka på Konfigurera databasanslutningen, klicka på Nästa och klicka sedan på Slutför.

   2. Klicka på Kommandot Redigera i dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon för varje flik som visar ett SQL-uttryck och sedan ta bort SQL-uttrycket.

    Mer information om hur du ändrar den anpassade frågan finns i avsnittet Lägg till en databas som datakälla.

 4. Klicka på Filter i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Dialogrutan Filterkriterier öppnas.

Nu kan du lägga till, ta bort eller ändra ett filter.

Lägga till ett filter

Ta bort ett filter

Ändra ett filter

Lägga till en instruktion i ett befintligt filter

Gruppera instruktioner i ett filter

Ändra en instruktion

Ta bort en instruktion

Lägga till ett filter

 1. Klicka på Klicka här om du vill lägga till en ny instruktion i dialogrutan Filter.

 2. Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden.

 3. Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator.

 4. Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor.

 5. Klicka på OK.

Ta bort ett filter

 • Klicka på pilen i kolumnen längst till vänster i en sats i dialogrutan Filterkriterier och trycker på DELETE.

Ändra ett filter

 1. Klicka på en befintlig instruktion i dialogrutan Filterkriterier och gör sedan något av följande:

  • Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden.

  • Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator.

  • Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor.

 2. Klicka på OK.

Lägga till en instruktion i ett befintligt filter

Du kan använda flera uttryck i ett enskilt filter. Det gör du genom att lägga till nya instruktioner som anger fler villkor som informationen måste uppfylla.

 1. Klicka på Och/eller i slutet av den befintliga instruktionen i dialogrutan Filterkriterier och gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett filter där data måsta matcha villkoren i båda instruktionerna klickar du på Och.

  • Om du vill skapa ett filter där data bara måste matcha villkoret i den ena instruktionerna klickar du på Eller.

 2. Klicka på Klicka här om du vill lägga till en ny instruktion på nästa rad.

 3. Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden.

 4. Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator.

 5. Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor.

 6. Klicka på OK.

Gruppera instruktioner i ett filter

När filtret innehåller flera instruktioner kanske du vill gruppera två eller flera instruktioner så att de tillämpas före andra instruktioner.

 1. Klicka på Och/eller i slutet av den andra instruktionen i dialogrutan Filterkriterier och klicka på OK.

 2. Klicka på Klicka här om du vill lägga till en ny instruktion i dialogrutan Filter.

 3. Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden.

 4. Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator.

 5. Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor.

 6. Håll ned SKIFT medan du klickar på pilarna i kolumnen längst till vänster om instruktionen som du vill gruppera och klicka sedan på Gruppera. Du tar bort grupperingen genom att klicka på Dela upp grupp.

  Exempeluttryck i rutan Filterkriterier
  Klammern som kopplar ihop två instruktioner anger att de är grupperade.
 7. Klicka på OK.

Ändra en instruktion

 • Klicka på en befintlig instruktion i dialogrutan Filterkriterier och gör sedan något av följande:

  • Klicka på fältet som innehåller de värden som du vill använda i rutan Fältnamn.

  • Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator.

  • Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor.

  • Klicka på OK.

Ta bort en instruktion

 • Klicka på pilen i kolumnen längst till vänster i den instruktion som du vill ta bort i dialogrutan Filterkriterier och tryck på DEL.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort en sorteringsordning

När du sorterar data i en datakälla ändrar du den ordning som informationen visas i. Sortering är en metod som du använder när du vill ordna om posterna så att det blir enklare att förstå informationen. Exempel på vanliga sorteringsordningar är alfabetisk och numerisk.

Du kan också sortera utifrån flera fält genom att lägga till fler fält i sorteringsordningslistan. När du sorterar baserat på flera fält avgör sorteringsordningen i vilken ordning sorteringen sker och kan påverka hur informationen visas.

 1. Klicka på Datakällor i navigeringsfönstret.

 2. Högerklicka på en datakälla och välj Egenskaper på fliken Datakällor i galleriet.

  Dialogrutan Datakällor egenskaper visas.

  Frågeområde i dialogrutan Egenskaper för datakälla för SharePoint-lista eller SharePoint-bibliotek
  Området Fråga på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.
 3. Om datakällan är en SharePoint-lista eller en databasanslutning – Klicka på fliken källa och under fråga klickar du på fält.

  – ELLER –

  Om datakällan är en länkad datakälla, klicka på fält under fråga, fliken fråga.

  Meddelanden: 

  • Alternativen under frågan är endast tillgänglig för följande SQL-datakällor, SharePoint-listor och bibliotek (när datakällan är en kopia av en SharePoint-lista eller ett bibliotek), databaser och länkade datakällor som omfattar två databastabeller i samma databas.

  • Om datakällan använder en egen fråga kan se du knappen Redigera anpassad fråga i stället för alternativ för fält, filtrera och Sortera. Följ de här anvisningarna om du vill ta bort den anpassa frågan:

   1. Klicka på Konfigurera databasanslutningen, klicka på Nästa och klicka sedan på Slutför.

   2. Klicka på Kommandot Redigera i dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon för varje flik som visar ett SQL-uttryck och sedan ta bort SQL-uttrycket.

    Mer information om hur du ändrar den anpassade frågan finns i avsnittet Lägg till en databas som datakälla.

 4. Klicka på Sortera i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Dialogrutan Sortera visas.
  Dialogrutan Sortera

Nu kan du lägga till eller ta bort en sorteringsordning.

Lägga till en sorteringsordning

 1. Klicka på det fält som du vill sortera efter under Tillgängliga fält i dialogrutan Sortera och klicka sedan på Lägg till.

  Obs!: Om inga fält visas under tillgängliga fält dubbelklickar du på Fler fält, klicka på det fält som du vill sortera efter och klicka sedan på OK

 2. Gör något av följande under Sorteringsegenskaper:

  • Om du vill sortera från lägsta till högsta (till exempel A, B, C eller 1, 2, 3) klickar du på Stigande.

  • Om du vill sortera ett fält från högsta till lägsta (till exempel C, B, A eller 3, 2, 1) klickar du på Fallande.

   Tips: Om du vill ändra sorteringsordning för ett fält från stigande till fallande, eller tvärtom, dubbelklickar du på fältet i listan Sorteringsordning. Observera att trekanten bredvid fältnamnet anger om ett fält sorteras i stigande eller fallande ordning.

 3. Du sorterar efter flera fält genom att lägga till fler fält i listan Sorteringsordning.

 4. Klicka på OK.

 5. Du kan också ändra i vilken ordning som fälten sorteras. Det gör du genom att klicka på ett fält i listan Sorteringsordning och sedan klicka på Flytta upp eller Flytta ned.

Ta bort en sorteringsordning

 • Klicka på det fält som du vill ta bort från sorteringsordningen under Sorteringsordning i dialogrutan Sortera och klicka sedan på Ta bort. Om du vill ta bort hela sorteringen från databasen tar du bort alla fält i sorteringsordningen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×