Skapa en fråga för en datakälla

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till, ta bort eller flytta fält och filtrera eller sortera data genom att köra en fråga mot datakällan. Frågealternativen är bara tillgängliga för SQL-baserade datakällor, t.ex. Microsoft SharePoint-listor och -bibliotek, enskilda databaser (området Databasanslutningar i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek) och länkade databaser (databasanslutningar i området Länkade källor i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek).

Du kan inte hämta, filtrera eller sortera fält på källnivå för XML-filer, serverbaserade skript eller XML-webbtjänster eftersom dessa datakällor inte har något frågespråk som SQL. Hämtningen, filtreringen och sorteringen för dessa datakällor sker i stället när du skapar datavyn som visar informationen.

Om du vill ändra fälten som ingår i SharePoint-standardlistor eller SharePoint-standardbibliotek i datakällbiblioteket eller om du vill länka listor eller bibliotek till andra datakällor måste du först skapa en kopia av anslutningen till datakällan för listan eller biblioteket och sedan ändra den.

Artikelinnehåll

Unika frågealternativ för olika typer av datakällor

Lägga till, ta bort eller ordna fält

Lägga till, ta bort eller ändra ett filter

Lägga till eller ta bort en sorteringsordning

Unika frågealternativ för olika typer av datakällor

Förutom möjligheten att hämta fält, använda filter och sortera data i en datakälla tillhandahåller var och en av de olika typerna av datakällor ytterligare alternativ som du kan använda för att skapa en fråga.

SharePoint-listor och -bibliotek

När du skapar en fråga för SharePoint-listor och -bibliotek definierar du även frågans omfattning med hjälp av alternativen i listan Objekt- och mappomfattning.

Alternativ för objekt- och mappomfattning

Alternativen i listan Objekt- och mappomfattning anger om den aktuella frågan inkluderar mappar och undermappar. Detta är särskilt praktiskt när du arbetar med SharePoint-bibliotek. Om mappen Delade dokument exempelvis inte bara innehåller filer utan även undermappar som innehåller filer, kan du ange vilka filer eller mappar eller både och som ska inkluderas i frågan. Du kan välja mellan följande alternativ:

 • Om du vill att frågan ska omfatta alla filer och alla undermappar i den aktuella mappen klickar du på Standard.

 • Om du bara vill att frågan ska omfatta filerna i den aktuella mappen men inte undermapparna klickar du på EndastFiler.

 • Om du vill att frågan ska omfatta alla filer i alla mappar men inte någon av undermapparna på webbplatsen klickar du på Rekursivt.

 • Om du vill att frågan ska omfatta alla filer i alla mappar och alla undermappar på webbplatsen klickar du på RekursivtAlla.

Databasanslutningar

När du skapar en SQL-fråga för databasanslutningar kan du också ange om read- och write-uttrycken ska synkroniseras när frågan ändras.

Kryssrutan Skapa automatiskt write-uttryck
Alternativet för generering av SQL write-uttryck för databasanslutningar är aktiverat som standard. Med det här alternativet synkroniseras nya write-uttryck och read-uttryck så fort en databasanslutningsfråga ändras.

Ett Läs-uttryck är ett SQL-uttryck som hämtar och visar data som inte kan ändras. Ett write-uttryck är ett SQL-uttryck som hämtar data som kan ändras och sedan sparat till den ursprungliga datakällan. Om du automatiskt genererar write-uttryck har du redan de rapporterna genereras om du skulle behöva skapa ett dataformulär. Mer information om hur du skapar ett dataformulär finns i Infoga en datavy som ett formulär.

Länkade datakällor

Som vi nämnt tidigare kan du bara ändra en fråga för en länkad datakälla om den länkade datakällan inkluderar två databasanslutningar som är hopkopplade i stället för sammanfogade. När du arbetar med länkade databasanslutningar kan du dessutom välja att visa den resulterande informationen i tabellform eller i hierarkisk form.

Fliken Fråga i dialogrutan Egenskaper för datakälla

Tabell är det bästa alternativet om du arbetar med två länkade databaser som har ett 1:1-samband, d.v.s. en post i den ena databasen associeras med en enda post i den andra databasen.

Hierarkiskt kan vara det bästa alternativet om du arbetar med länkade databaser som har ett 1:N-samband, d.v.s. en post i en databas associeras med flera poster i andra databaser.

Överst på sidan

Lägga till, ta bort eller flytta fält

Du kan lägga till, ta bort eller flytta fält i datakällan. Om du gör det ändrar du bara vilka fält som kan visas i åtgärdsfönstret Information om datavy. Du lägger inte till, tar bort eller flyttar fält i själva informationen.

 1. Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på en datakälla i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka på Egenskaper.

 3. Klicka på Fält under Fråga på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

  Obs!: Alternativen under Fråga kan bara användas för följande SQL-datakällor: SharePoint-listor och SharePoint-bibliotek, databaser och länkade datakällor som inkluderar två databastabeller i samma databas. Om datakällan använder en anpassad fråga visas knappen Redigera anpassad fråga i stället för alternativ för Fält, Filter och Sortera. Om du vill ta bort en anpassad fråga klickar du på Konfigurera en databasanslutning, klickar på Nästa och sedan på Slutför. Klicka på Redigera kommando för varje flik i dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon som innehåller ett SQL-uttryck och ta bort SQL-uttrycket.

  Frågeområde i dialogrutan Egenskaper för datakälla för SharePoint-lista eller SharePoint-bibliotek

  Området Fråga på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Fält som visas:

  • Om du vill lägga till ett fält i datakällan klickar du på det fält som du vill lägga till under Tillgängliga fält och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill ta bort ett fält i datakällan klickar du på det fält som du vill ta bort under Fält som visas och klickar sedan på Ta bort.

  • Om du vill ändra ordning på fälten i datakällan klickar du på det fält som du vill flytta under Fält som visas och klickar sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

   Obs!: Om du flyttar ett fält uppåt i listan flyttas kolumnen åt vänster i datatabellen. Om du flyttar ett fält nedåt i listan flyttas kolumnen åt höger.

   Tips: Om du vill markera flera fält samtidigt trycker du på och håller ned CTRL och klickar på fälten.

Överst på sidan

Lägga till, ta bort eller ändra ett filter

Du kan filtrera data genom att skapa en filterfråga. När du filtrerar en datakälla tillämpar du ett filter så att endast de data i datakällan som uppfyller de villkor som du anger visas. Du kanske exempelvis har en datakälla med hundratals eller tusentals poster, och bara vill visa en delmängd av posterna. Du kan skapa ett filter så att bara en del av posterna visas i datakällan.

 1. Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på en datakälla i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka på Egenskaper.

 3. Klicka på Filter under Fråga på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

  Obs!: Alternativen under Fråga kan bara användas för följande SQL-datakällor: SharePoint-listor och SharePoint-bibliotek, databaser och länkade datakällor som inkluderar två databastabeller i samma databas. Om datakällan använder en anpassad fråga visas knappen Redigera anpassad fråga i stället för alternativ för Fält, Filter och Sortera. Om du vill ta bort en anpassad fråga klickar du på Konfigurera en databasanslutning, klickar på Nästa och sedan på Slutför. Klicka på Redigera kommando för varje flik i dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon som innehåller ett SQL-uttryck och ta bort SQL-uttrycket.

  Frågeområde i dialogrutan Egenskaper för datakälla för SharePoint-lista eller SharePoint-bibliotek

  Området Fråga på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

 4. Klicka på Filter i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Dialogrutan Filterkriterier öppnas.

Nu kan du lägga till, ta bort eller ändra ett filter.

Lägga till ett filter

Ta bort ett filter

Ändra ett filter

Lägga till en sats i ett befintligt filter

Gruppera instruktioner i ett filter

Ändra en instruktion

Ta bort en sats

Lägga till ett filter

 1. Klicka på Klicka här om du vill lägga till en ny instruktion i dialogrutan Filter.

 2. Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden.

 3. Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator.

 4. Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor.

 5. Klicka på OK.

Ta bort ett filter

 • Håll ned SKIFT när du klickar på pilen i kolumnen längst till vänster för varje instruktion i dialogrutan Filterkriterier och tryck på DEL.

Ändra ett filter

 1. Klicka på en befintlig instruktion i dialogrutan Filterkriterier och gör sedan något av följande:

  • Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden.

  • Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator.

  • Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor.

 2. Klicka på OK.

Lägga till en instruktion i ett befintligt filter

Du kan använda flera uttryck i ett enskilt filter. Det gör du genom att lägga till nya instruktioner som anger fler villkor som informationen måste uppfylla.

 1. Klicka på Och/eller i slutet av den befintliga instruktionen i dialogrutan Filterkriterier och gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett filter där data måsta matcha villkoren i båda instruktionerna klickar du på Och.

  • Om du vill skapa ett filter där data bara måste matcha villkoret i den ena instruktionerna klickar du på Eller.

 2. Klicka på Klicka här om du vill lägga till en ny instruktion på nästa rad.

 3. Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden.

 4. Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator.

 5. Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor.

 6. Klicka på OK.

Gruppera instruktioner i ett filter

När filtret innehåller flera instruktioner kanske du vill gruppera två eller flera instruktioner så att de tillämpas före andra instruktioner.

 1. Klicka på Och/eller i slutet av den andra instruktionen i dialogrutan Filterkriterier och klicka på OK.

 2. Klicka på Klicka här om du vill lägga till en ny instruktion i dialogrutan Filter.

 3. Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden.

 4. Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator.

 5. Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor.

 6. Håll ned SKIFT medan du klickar på pilarna i kolumnen längst till vänster om instruktionen som du vill gruppera och klicka sedan på Gruppera. Du tar bort grupperingen genom att klicka på Dela upp grupp.

  Exempeluttryck i rutan Filterkriterier
  Klammern som kopplar ihop två instruktioner anger att de är grupperade.
 7. Klicka på OK.

Ändra en instruktion

 • Klicka på en befintlig instruktion i dialogrutan Filterkriterier och gör sedan något av följande:

  • Klicka på fältet som innehåller de värden som du vill använda i rutan Fältnamn.

  • Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator.

  • Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor.

  • Klicka på OK.

Ta bort en instruktion

 • Klicka på pilen i kolumnen längst till vänster i den instruktion som du vill ta bort i dialogrutan Filterkriterier och tryck på DEL.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort en sorteringsordning

När du sorterar data i en datakälla ändrar du den ordning som informationen visas i. Sortering är en metod som du använder när du vill ordna om posterna så att det blir enklare att förstå informationen. Exempel på vanliga sorteringsordningar är alfabetisk och numerisk.

Du kan också sortera utifrån flera fält genom att lägga till fler fält i sorteringsordningslistan. När du sorterar baserat på flera fält avgör sorteringsordningen i vilken ordning sorteringen sker och kan påverka hur informationen visas.

 1. Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på en datakälla i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka på Egenskaper.

 3. Klicka på Sortera under Fråga på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

  Obs!: Alternativen under Fråga kan bara användas för följande SQL-datakällor: SharePoint-listor och SharePoint-bibliotek, databaser och länkade datakällor som inkluderar två databastabeller i samma databas. Om datakällan använder en anpassad fråga visas knappen Redigera anpassad fråga i stället för alternativ för Fält, Filter och Sortera. Om du vill ta bort en anpassad fråga klickar du på Konfigurera en databasanslutning, klickar på Nästa och sedan på Slutför. Klicka på Redigera kommando för varje flik i dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon som innehåller ett SQL-uttryck och ta bort SQL-uttrycket.

  Frågeområde i dialogrutan Egenskaper för datakälla för SharePoint-lista eller SharePoint-bibliotek

  Området Fråga på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

 4. Klicka på Sortera i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Dialogrutan Sortera öppnas.

Nu kan du lägga till eller ta bort en sorteringsordning.

Lägga till en sorteringsordning

 1. Klicka på det fält som du vill sortera efter under Tillgängliga fält i dialogrutan Sortera och klicka sedan på Lägg till.

 2. Om det inte finns något fält under Tillgängliga fält dubbelklickar du på Fler fält, klickar på fältet som du vill sortera efter och sedan på OK.

 3. Gör något av följande under Sorteringsegenskaper:

  • Om du vill sortera från lägsta till högsta (till exempel A, B, C eller 1, 2, 3) klickar du på Stigande.

  • Om du vill sortera ett fält från högsta till lägsta (till exempel C, B, A eller 3, 2, 1) klickar du på Fallande.

   Tips: Om du vill ändra sorteringsordning för ett fält från stigande till fallande, eller tvärtom, dubbelklickar du på fältet i listan Sorteringsordning. Observera att trekanten bredvid fältnamnet anger om ett fält sorteras i stigande eller fallande ordning.

 4. Du sorterar efter flera fält genom att lägga till fler fält i listan Sorteringsordning.

 5. Klicka på OK.

 6. Du kan också ändra i vilken ordning som fälten sorteras. Det gör du genom att klicka på ett fält i listan Sorteringsordning och sedan klicka på Flytta upp eller Flytta ned.

Ta bort en sorteringsordning

 • Klicka på det fält som du vill ta bort från sorteringsordningen under Sorteringsordning i dialogrutan Sortera och klicka sedan på Ta bort. Om du vill ta bort hela sorteringen från databasen tar du bort alla fält i sorteringsordningen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×