Skapa en extern referens (länk) till ett cellområde i en annan arbetsbok

Du kan referera till innehållet i celler i andra arbetsböcker genom att skapa externa referenser. En extern referens (kallas även för länk) är en referens till en cell eller ett cellområde i ett kalkylblad i en annan arbetsbok, eller en referens till ett definierat namn i en annan arbetsbok. Du kan referera till specifika cellområden, ett definierat namn för det cellområdet eller definiera ett namn för den externa referensen.

Vad vill du göra?

Mer information om externa referenser

Skapa en extern referens mellan cellerna i olika arbetsböcker

Skapa en extern referens till ett definierat namn i en annan arbetsbok

Definiera ett namn som innefattar en extern referens till celler i en annan arbetsbok

Lära mig mer om externa referenser

Även om externa referenser liknar cellreferenser finns det viktiga skillnader. Du använder externa referenser när du arbetar med stora mängder data eller komplexa formler som finns i flera arbetsböcker. Du skapar den på ett annat sätt, och de ser annorlunda ut i celler eller i formelfältet.

Här kan externa referenser användas effektivt

Externa referenser är speciellt användbart när det inte är praktiskt att hålla stora kalkylbladsmodeller tillsammans i samma arbetsbok.

 • Kombinera data från flera arbetsböcker    Du kan länka arbetsböcker från flera användare eller avdelningar och sedan integrera viktiga data i en sammanfattande arbetsbok. Detta gör att du inte behöver ändra i den sammanfattande arbetsboken manuellt när källarbetsboken ändras.

 • Visa olika aspekter av data       Du kan skriva alla data i en eller flera källarbetsböcker och sedan skapa en rapportarbetsbok som innehåller externa referenser endast till relevanta data.

 • Omarbeta stora och avancerade modeller       Genom att bryta ned en komplex modell till en serie av sinsemellan beroende arbetsböcker kan du arbeta med en modell utan att öppna alla dess tillhörande blad. Mindre arbetsböcker är enklare att ändra, kräver mindre minne och går fortare att öppna, spara och beräkna.

Sätt att skapa externa referenser

Om du använder en cellreferens för att skapa en extern referens kan du sedan också använda formler på informationen. Genom att växla mellan de olika typerna av cellreferenser kan du också styra vilka celler som länkas till om du flyttar länken. Om du till exempel använder en relativ referens och flyttar länken, ändras cellen eller cellerna som den länkar till så att länkens nya position i kalkylbladet reflekteras.

När du skapar en extern referens från en arbetsbok till en annan arbetsbok bör du referera till cellerna du länkar till med namn. Du kan skapa en extern referens med ett redan definierat namn eller definiera namnet när du skapar den externa referensen. När du använder ett namn blir det lättare att komma ihåg innehållet i cellerna du länkar till. Externa referenser som använder definierade namn ändras inte om du flyttar dem eftersom namnet refererar till en viss cell eller ett visst cellområde. Om du vill att en extern referens som använder ett definierat namn ska ändras när du flyttar den, kan du ändra namnet som används i den externa referensen eller ändra cellerna som namnet refererar till.

Så ser en extern referens till en annan arbetsbok ut

Formler med externa referenser till andra arbetsböcker visas på två olika sätt beroende på om källarbetsboken – den arbetsbok som innehåller indata för en formel – är öppen eller stängd.

När källdokumentet är öppet inkluderar den externa referensen arbetsbokens namn inom hakparenteser ([ ]) följt av kalkylbladets namn, ett utropstecken (!) och de celler som innehåller indata för formeln. Följande formel lägger t.ex. till cellerna C10:C25 från en arbetsbok med namnet Budget.xls.

Extern referens

=SUMMA([Budget.xlsx]Årlig!C10:C25)

När källdokumentet inte är öppet innehåller den externa referensen hela sökvägen.

Extern referens

=SUMMA('C:\Rapporter\[Budget.xlsx]Årlig'!C10:C25)

Obs!: Om namnet på den andra arbetsboken eller det andra kalkylbladet innehåller icke alfabetiska tecken måste du ange namnet (eller sökvägen) inom enkla citattecken.

Formler som är länkade till ett definierat namn i en annan arbetsbok använder arbetsbokens namn följt av ett utropstecken (!) och det definierade namnet. Följande formel lägger t.ex. till cellerna i området med namnet Försäljning från en arbetsbok med namnet Budget.xlsx.

Extern referens

=SUMMA(Budget.xlsx!Försäljning)

Överst på sidan

Skapa en extern referens mellan cellerna i olika arbetsböcker

 1. Öppna arbetsboken som ska innehålla länken (målarbetsboken), och arbetsboken som innehåller de data du vill länka till (källarbetsboken).

 2. Klicka på Spara Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst i källarbetsboken.

 3. Markera cellen eller cellerna som du vill skapa den externa referensen i.

 4. Skriv = (likhetstecken). Om du vill utföra beräkningar eller funktioner på värdet i den externa referensen skriver du vilken operator eller funktion du vill ska föregå den externa referensen.

 5. Gå till källarbetsboken och klicka sedan på kalkylbladet som innehåller cellerna som du vill länka till.

 6. Markera cellen eller cellerna du vill länka till.

 7. Gå tillbaka till målarbetsboken och observera att Excel lägger tull referensen till källarbetsboken och de celler du markerade i föregående steg.

 8. Du kan även redigera eller ändra formeln på målkalkylbladet.

 9. Tryck på CTRL+SKIFT+RETUR.

Överst på sidan

Skapa en extern referens till ett definierat namn i en annan arbetsbok

 1. Öppna arbetsboken som ska innehålla länken (målarbetsboken), och arbetsboken som innehåller de data du vill länka till (källarbetsboken).

 2. Klicka på Spara Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst i källarbetsboken.

 3. Markera cellen eller cellerna som du vill skapa den externa referensen i.

 4. Skriv = (likhetstecken). Om du vill utföra beräkningar eller funktioner på värdet i den externa referensen skriver du vilken operator eller funktion du vill ska föregå den externa referensen.

 5. Gå till gruppen Fönster på fliken Visa, klicka på Växla fönster, klicka på namnet på källarbetsboken, och sedan på kalkylbladet som innehåller cellerna som du vill länka till.

  Gruppen Fönster på fliken Visa

 6. Tryck på F3 och markera namnet som du vill länka till.

Överst på sidan

Definiera ett namn som innefattar en extern referens till celler i en annan arbetsbok

 1. Öppna målarbetsboken och källarbetsboken.

 2. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Ange ett namn för området i rutan Namn i dialogrutan Nytt namn.

 4. Ta bort innehållet i rutan Refererar till och låt sedan markören stå kvar.

  Om namnet innehåller en formel, anger du formeln och placerar markören där du vill ha den externa referensen. Ange t.ex. =SUMMA() och placera markören mellan parenteserna.

 5. Gå till gruppen Fönster på fliken Visa, klicka på Växla fönster, klicka på namnet på källarbetsboken, och sedan på kalkylbladet som innehåller cellerna som du vill länka till.

  Gruppen Fönster på fliken Visa

 6. Markera cellen eller cellområdet som du vill länka till.

 7. Klicka på OK i dialogrutan Nytt namn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×