Skapa en arbetsbok som går att använda i tidigare versioner av Excel

Vissa funktioner i Excel för Mac 2011 fungerar inte eller fungerar annorlunda i tidigare versioner av Excel. Om du arbetar med arbetsböcker som har skapats i en tidigare version av Excel eller delar arbetsböcker med andra som använder en tidigare version av Excel, kan du identifiera problem med hjälp av Kompatibilitetsrapport. Vissa problem kan orsaka en avsevärd funktionsförlust eller en mindre återgivningsförlust i en tidigare version av Excel. Undvik förluster av data eller funktioner i en tidigare version av Excel genom att göra de ändringar som krävs i Excel för Mac 2011-arbetsboken.

När du sparar en Excel för Mac 2011-arbetsbok i filformatet Excel 97 till Excel 2004 körs kompatibilitetsrapporten automatiskt. Om du vill kontrollera om en arbetsbok är kompatibel med Excel 2008 måste du emellertid köra kompatibilitetsrapporten manuellt första gången som du sparar arbetsboken. Du kan sedan ange att kompatibilitetsrapporten ska köras automatiskt varje gång som du sparar den arbetsboken. I kompatibilitetsrapporten visas en lista över de kompatibilitetsproblem som upptäcks och för många problem visas en hjälpknapp. När kompatibilitetsrapporten körs automatiskt anges också i vilken version av Excel som ett potentiellt kompatibilitetsproblem uppstår. Information om hur du kör kompatibilitetsrapporten finns i Kontrollera kompatibiliteten för ett dokument.

Följande tabeller innehåller information om funktioner som inte fungerar eller som fungerar annorlunda i tidigare versioner av Excel.

Kalkylbladsfunktioner

Funktion

Funktion i tidigare versioner av Excel

Kalkylbladsstorleken överskrider 256 kolumner och 65 536 rader

I Excel för Mac 2011 och Excel 2008 är kalkylbladsstorleken 16 384 kolumner och 1 048 576 rader, men kalkylbladsstorleken i Excel 97 till Excel 2004 är begränsad till 256 kolumner och 65 536 rader. Data i celler utanför de här kolumn- och radgränserna går förlorade i Excel 97 till Excel 2004.

Scenarier med referenser till celler utanför rad- och kolumngränserna för det valda filformatet

Om ett scenario i kalkylbladet refererar till en cell utanför kolumn- och radgränserna för Excel 97 till Excel 2004 (256 kolumner och 65 536 rader), fungerar inte scenariot om du sparar arbetsboken i filformatet Excel 97 till Excel 2004. Öppna Scenariohanteraren och leta reda på det scenario som innehåller en referens till celler som ligger utanför kolumn- och radgränserna för den tidigare versionen av Excel. Ändra sedan referensen till en plats inom de gränserna. Klicka på Konsekvensanalys under Analys på fliken Data och sedan på Scenariohanteraren. Leta reda på det scenario som orsakar kompatibiltetsproblemet i rutan Scenarier och redigera sedan referensen för det.

Datum i ett kalenderformat

I Excel för Mac 2011 och Excel 2008 kan du skapa anpassade internationella kalenderformat som inte fungerar i Excel 97 till Excel 2004. Undvik funktionsförlust genom att ändra kalenderformatet till ett språk (eller en nationell inställning) som fungerar i Excel 97 till Excel 2004.

Arbetsboken innehåller fler celler med data än vad som tillåts i tidigare versioner av Excel

I Excel 2008 begränsas det totala antalet tillgängliga cellblock av det tillgängliga RAM-minnet. Ett cellblock innehåller 16 kalkylbladsrader. I Excel 97 till Excel 2004 stöds upp till 16 kalkylblad med 4 096 cellblock per kalkylblad, vilket ger totalt 64 000 cellblock.

Miniatyrdiagram

Det går inte att spara miniatyrdiagram i filformatet Excel 97 till Excel 2004.

Färgformaterad text i sidhuvuden och sidfötter

I Excel för Mac 2011 och Excel 2008 kan du använda färgformaterad text i sidhuvuden och sidfötter. Du kan inte använda färgformatering i sidhuvuden och sidfötter i Excel 97 till Excel 2004. Färgformateringsinformationen visas som oformaterad text i tidigare versioner av Excel.

Cellformatering eller formatmallar som inte tillåts i det valda filformatet

I Excel för Mac 2011 och Excel 2008 finns olika alternativ för cellformatering och cellformatmallar tillgängliga, t.ex. specialeffekter och skuggor. De här alternativen finns inte tillgängliga i Excel 97 till Excel 2004. När du sparar arbetsboken används det närmsta tillgängliga formatet i Excel, vilket kan vara identiskt med ett annat format som du har använt för något annat. Du kan undvika duplicering av format genom att ändra eller ta bort cellformatering och cellformatmallar som inte fungerar innan du sparar arbetsboken i filformatet Excel 97 till Excel 2004.

Cellformat

I Excel för Mac 2011 och Excel 2008 kan du använda 64 000 unika cellformat, men i Excel 97 till Excel 2004 kan du använda maximalt 4 000 unika cellformat. Unika cellformat omfattar alla specifika kombinationer av formatering som används i en arbetsbok. Du kan undvika att bli av med specifika cellformat som du vill ska vara tillgängliga i Excel 97 till Excel 2004 genom att ta bort en del cellformat som inte är lika viktiga att behålla.

Över 256 typsnittsfamiljer

I Excel för Mac 2011 och Excel 2008 finns 1 024 globala typsnittsfamiljer tillgängliga och du kan använda upp till 512 typsnittsfamiljer per arbetsbok. I Excel 97 till Excel 2004 tillåts endast upp till 256 typsnittsfamiljer per arbetsbok. Du kan undvika att bli av med specifika typsnittsfamiljer som du vill ska vara tillgängliga i Excel 97 till Excel 2004 genom att ta bort de typsnittsfamiljer som du inte behöver.

Pivottabellfunktioner

Funktion

Funktion i tidigare versioner av Excel

Pivottabell med fler än 32 500 objekt

I Excel för Mac 2011 kan en pivottabellrapport innehålla 1 048 576 unika objekt per fält. I Excel 97 till Excel 2004 kan en pivottabellrapport däremot endast innehålla 32 500 objekt per fält.

Regler för villkorsstyrd formatering som används i celler i dolda rader eller kolumner

Regler för villkorsstyrd formatering som används i celler i dolda rader eller kolumner går förlorade i Excel 97 till Excel 2004.

Namngivna uppsättningar som inte har associerats med en pivottabell

Namngivna uppsättningar som inte har associerats med en pivottabell tas bort i Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004.

Pivottabell- eller dataanslutning som innehåller serverinställningar som inte finns i tidigare versioner av Excel

Vissa serverinställningar för pivottabell- eller dataanslutning är inte tillgängliga i Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 och går därför förlorade.

Pivottabell som innehåller data som representeras med funktionen Visa värden som

Funktionen Visa värden som fungerar inte i Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004. Det går inte att visa data med värden som du har angett (t.ex. % av totalsumma, % av kolumnsumma eller löpande summa). Dessa anpassade utdata sparas inte, utan ersätts med ursprungsvärdena från datakällan.

Temabaserade pivottabellformat

Temabaserade pivottabellformat är inte tillgängliga i Excel 97 till Excel 2004 och går därför inte att visa.

Pivottabeller i tidigare versioner av Excel

En pivottabellrapport som du skapar i Excel för Mac 2011 går inte att uppdatera i Excel 97 till Excel 2004.

Pivottabell med fält i kompakt format

Kompakt format (separat eller i kombination med tabellformat och dispositionsformat) kan användas i Excel för Mac 2011 för att förhindra att relaterade data sprids vågrätt utanför skärmen och för att så gott det går undvika rullning. Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel 97 till Excel 2004 och fälten visas därför i tabellformat.

Pivottabell som innehåller ett eller flera fält med upprepade etiketter

Upprepade etiketter är inte tillgängliga i Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 och etiketterna går förlorade när du uppdaterar pivottabellrapporten i en tidigare version av Excel.

Funktioner för sortering och filtrering

Funktion

Funktion i tidigare versioner av Excel

Sortering med fler än tre sorteringsvillkor

I Excel för Mac 2011 kan du använda sorteringar med upp till 64 sorteringsvillkor som data sorteras efter, men i Excel 97 till Excel 2004 tillåts endast sorteringar med upp till tre villkor. Du kan undvika att bli av med sorteringsinformation i Excel 97 till Excel 2004 genom att ändra sorteringen till en sortering där maximalt tre villkor används. I Excel 97 till Excel 2004 kan du också sortera data manuellt. All sorteringsinformation förblir emellertid tillgänglig i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, förutsatt att sorteringen inte har redigerats i Excel 97 till Excel 2004.

Data som filtreras efter cellfärg, ikonuppsättning eller typsnittsfärg

I Excel för Mac 2011 kan du filtrera efter cellfärg, typsnittsfärg eller ikonuppsättning. De här filtertyperna fungerar inte i Excel 97 till Excel 2004. Om du vill undvika att förlora filterfunktioner kan det vara bra att rensa filtret innan du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-filformat. I Excel 97 till Excel 2004 kan du sedan filtrera informationen manuellt. All filtertillståndsinformation är dock fortfarande tillgänglig i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte filtertillståndsinformationen redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Data som filtreras efter fler än två villkor

I Excel för Mac 2011 kan du filtrera data efter fler än två villkor. Om du vill undvika att förlora filterfunktioner kan det vara bra att rensa filtret innan du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-filformat. I Excel 97 till Excel 2004 kan du sedan filtrera informationen manuellt. All filtertillståndsinformation är dock fortfarande tillgänglig i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte filtertillståndsinformationen redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Data som filtreras efter en grupperad hierarki med datum som resulterar i fler än två villkor

I Excel för Mac 2011 kan du filtrera datum efter en grupperad hierarki. Eftersom detta inte fungerar i Excel 97 till Excel 2004 bör du överväga att dela upp hierarkin med datum. Om du vill undvika att förlora filterfunktioner kan det vara bra att rensa filtret innan du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-filformat. I Excel 97 till Excel 2004 kan du sedan filtrera informationen manuellt. All filtertillståndsinformation är dock fortfarande tillgänglig i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte filtertillståndsinformationen redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Formelfunktioner

Funktion

Funktion i tidigare versioner av Excel

Matrisformler som refererar till andra kalkylblad

I Excel för Mac 2011 begränsas arbetsboksmatriser som refererar till andra kalkylblad endast av det tillgängliga minnet, men i Excel 97 till Excel 2004 får kalkylblad endast innehålla upp till 65 472 arbetsboksmatriser som refererar till andra kalkylblad. Arbetsboksmatriser som överskrider den maximala gränsen konverteras till och visas som #VÄRDEFEL!.

Formler som innehåller fler värden, referenser eller namn än vad som är tillgängligt i det valda filformatet

I Excel för Mac 2011 är den maximala längden på formelinnehåll 8 192 tecken och den maximala interna formellängden är 16 384 byte. I Excel 97 till Excel 2004 är den maximala längden på formelinnehåll 1 024 tecken och den maximala interna formellängden är 1 800 byte. När kombinationen av formelargument (värden, referenser och/eller namn inräknat) överskrider de maximala begränsningarna i Excel 97 till Excel 2004, resulterar formlerna i #VÄRDEFEL! om du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-filformat.

Kapslade formler

I Excel för Mac 2011 kan en formel innehålla upp till 64 kapslingsnivåer, men i Excel 97 till Excel 2004 tillåts endast sju kapslingsnivåer maximalt. Formler med fler än sju kapslingsnivåer sparas inte, utan konverteras till #VÄRDEFEL!.

Formler som innehåller funktioner med fler argument än vad som är tillgängligt i det valda filformatet

I Excel för Mac 2011 får en formel innehålla upp till 255 argument, men i Excel 97 till Excel 2004 är det maximala antalet argument i en formel endast 30. Formler med fler än 30 argument per funktion sparas inte, utan konverteras till #VÄRDEFEL!.

Formler som använder fler operander än vad som tillåts av det valda filformatet

I Excel för Mac 2011 är det maximala antal operander som kan användas i formler 1 024, men i Excel 97 till Excel 2004 är det maximala antalet operander i formler endast 40. Formler med fler än 40 operander sparas inte, utan konverteras till #VÄRDEFEL!.

Formler som innehåller fler än 29 argument

I Excel för Mac 2011 kan en användardefinierad funktion som du skapar med hjälp av VBA (Visual Basic for Applications) innehålla upp till 60 argument, men i Excel 97 till Excel 2004 begränsas antalet argument i användardefinierade funktioner av VBA till maximalt 29. Formler med fler än 29 argument per funktion sparas inte, utan konverteras till #VÄRDEFEL!.

Nya funktioner

Excel för Mac 2011 innehåller nya och namnändrade funktioner. Eftersom de här funktionerna inte är tillgängliga i Excel 97 till Excel 2004 eller Excel 2008 returnerar de felet #NAMN? i stället för de förväntade resultaten när arbetsboken öppnas i en tidigare version av Excel. I en del fall läggs prefixet _xlfn till i formeln, t.ex. =_xlfn.IFERROR (1,2).

Formler som innehåller referenser till tabeller som inte fungerar i det valda filformatet

I Excel för Mac 2011 kan du använda strukturerade referenser för att göra det lättare att arbeta med tabelldata när du använder en formel som refererar till en tabell - antingen delar av tabellen eller hela tabellen. Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel 97 till Excel 2004 eller Excel 2008 och strukturerade referenser konverteras där till cellreferenser.

Formler som innehåller referenser till tabeller i andra arbetsböcker som inte har öppnats i den aktuella instansen av Excel

I Excel för Mac 2011 kan du använda strukturerade referenser för att göra det lättare att arbeta med tabelldata när du använder en formel som refererar till en tabell - antingen delar av tabellen eller hela tabellen. Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel 97 till Excel 2004 eller Excel 2008 och strukturerade referenser konverteras där till cellreferenser. Om de strukturerade referenserna hänvisar till tabeller i andra arbetsböcker som inte är öppna för tillfället, konverteras de emellertid till och visas som #REFERENS!-fel.

Dataverifieringsregler som refererar till fler än 8 192 cellområden som inte hänger samman

I Excel för Mac 2011 kan dataverifieringsregler referera till fler än 8 192 cellområden som inte hänger samman. I Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 fungerar inte den här typen av dataverifieringsregel och kommer därför inte att sparas.

Dataverifieringsregler som refererar till värden i andra kalkylblad

I Excel för Mac 2011 kan du använda dataverifieringsregler som refererar till värden i andra kalkylblad. I Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 fungerar inte den här typen av dataverifiering och går därför inte att visa i kalkylbladet. Däremot förblir alla dataverifieringsregler tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, förutsatt att reglerna inte har redigerats i Excel 2008 eller Excel 97 till Excel 2004.

Datakonsolideringsområde med referenser till celler utanför rad- och kolumngränserna för det valda filformatet

I Excel för Mac 2011 kan datakonsolideringsområden innehålla formler som refererar till data utanför kolumn- och radgränserna för det valda filformatet. I Excel 97 till Excel 2004 är kalkylbladsstorleken för Excel 97 till Excel 2004 endast 256 kolumner och 65 536 rader. Formelreferenser till data i celler utanför de här kolumn- och radgränserna justeras och visas därför kanske inte korrekt.

Matrisformler som refererar till en hel kolumn

Matrisformler som refererar till en hel kolumn i Excel för Mac 2011 och Excel 2008 konverteras till och visas som #OGILTIGT!-fel när beräknas om i Excel 97 till Excel 2004.

Definierade namn med formler som innehåller fler än 255 tecken

När namngivna områden i en formel överskrider den gräns på 255 tecken som tillåts i Excel 97 till Excel 2004 fungerar formeln korrekt, men den trunkeras i dialogrutan Namn och går inte att redigera.

Formler som är länkade till andra arbetsböcker som är stängda

När formler i en arbetsbok är länkade till andra arbetsböcker som är stängda, kan de endast visa upp till 255 tecken när de beräknas om i Excel 97 till Excel 2004. Formelresultaten kan då trunkeras. Du kan undvika trunkerade formelresultat i Excel 97 till Excel 2004 genom att leta reda på de celler som innehåller formler som länkar till andra arbetsböcker som är stängda, så att du kan kontrollera länkarna och göra de ändringar som krävs.

Dataverifieringsformel innehåller fler än 255 tecken

När en dataverifieringsformel överskrider den gräns på 255 tecken som tillåts i Excel 97 till Excel 2004 fungerar formeln korrekt, men den trunkeras och går inte att redigera.

Matriser med fler än 256 kolumner eller 65 536 rader

I Excel för Mac 2011 kan du använda matrisformler som innehåller element för fler än 256 kolumner och 65 536 rader. I Excel 2008 överskrider detta gränsen för matriselement vilket innebär att oväntade resultat kan returneras.

Anpassade beskrivningar för användardefinierade VBA-funktioner

I Excel för Mac 2011 kan du använda VBA (Visual Basic for Applications) för att skapa användardefinierade funktioner med anpassade beskrivningar. Anpassade beskrivningar tillåts inte i Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 och kommer därför att tas bort.

Funktioner för villkorsstyrd formatering

Funktion

Funktion i tidigare versioner av Excel

Villkorsstyrd formatering innehåller fler än tre villkor

I Excel för Mac 2011 kan villkorsstyrd formatering innehålla upp till 64 villkor, men i Excel 97 till Excel 2004 visas endast de första tre villkoren. Alla regler för villkorsstyrd formatering är dock fortfarande tilgängliga i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte reglerna redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Överlappande områden för villkorsstyrd formatering

Överlappande områden för villkorsstyrd formatering tillåts inte i Excel 97 till Excel 2004 och den villkorsstyrda formateringen visas inte som förväntat. Alla regler för villkorsstyrd formatering är dock fortfarande tilgängliga i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte reglerna redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Typer av villkorsstyrd formatering

Excel för Mac 2011 innehåller ytterligare typer av villkorsstyrd formatering, t.ex. datastaplar, färgskalor, ikonuppsättningar, värden som rangordnas högst eller lägst, värden som ligger över eller under medel, unika värden eller dubblettvärden och tabellkolumnjämförelse för att avgöra vilka celler som ska formateras. De här typerna av villkorsstyrd formatering visas inte i Excel 97 till Excel 2004. Alla regler för villkorsstyrd formatering är dock fortfarande tilgängliga i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte reglerna redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Alternativet Avbryt om Sant för villkorsstyrd formatering

I Excel 97 till Excel 2004 går det inte att utföra villkorsstyrd formatering utan att stoppa när villkoret har uppfyllts. Villkorsstyrd formatering används inte längre efter att det första villkoret har uppfyllts. Alla regler för villkorsstyrd formatering är dock fortfarande tilgängliga i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte reglerna redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Villkorsstyrd formatering i celler som inte är angränsande

I Excel 97 till Excel 2004 visas villkorsstyrd formatering inte i celler som inte är angränsande. Däremot förblir alla regler för villkorsstyrd formatering tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, förutsatt att reglerna inte har redigerats i Excel 97 till Excel 2004.

Villkorsstyrd formatering i pivottabeller

De resultat av villkorsstyrd formatering som visas i pivottabellrapporter i Excel 97 till Excel 2004 är inte desamma som i pivottabellrapporter i Excel för Mac 2011. Alla regler för villkorsstyrd formatering är dock fortfarande tilgängliga i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte reglerna redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Villkorsstyrd formatering som refererar till värden i andra kalkylblad

I Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 visas inte villkorsstyrd formatering som refererar till värden i andra kalkylblad. Alla regler för villkorsstyrd formatering är dock fortfarande tilgängliga i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte reglerna redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Villkorsstyrd formatering som använder formler för text som innehåller regler

I Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 kan villkorsstyrd formatering som använder formler för text som innehåller regler inte visas korrekt. Alla regler för villkorsstyrd formatering är dock fortfarande tilgängliga i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte reglerna redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Villkorsstyrd formatering som använder områdesbaserade regler

I Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 kan villkorsstyrd formatering som använder områdesbaserade regler inte visas korrekt när de områdesbaserade reglerna innehåller formelfel.

Villkorsstyrd formatering med ikonuppsättningar

I Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 är villkorsstyrd formatering som visar specifika ikonuppsättningar inte tillgänglig och ikonuppsättningarna visas därför inte i kalkylbladet. Alla regler för villkorsstyrd formatering är dock fortfarande tilgängliga i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte reglerna redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Datastapelregler som använder ett negativt värde

I Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 visas inte villkorsstyrd formatering som innehåller en datastapelregel som använder ett negativt värde. Alla regler för villkorsstyrd formatering är dock fortfarande tilgängliga i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte reglerna redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Villkorsstyrd formatering som refererar till fler än 8 192 cellområden som inte hänger samman

I Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 visas inte villkorsstyrd formatering som refererar till fler än 8 192 cellområden som inte hänger samman. Alla regler för villkorsstyrd formatering är dock fortfarande tilgängliga i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte reglerna redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Datastapelregler som använder en fyllning, kantlinje eller inställning för stapelriktning

I Excel 2008 och Excel 97 till Excel 2004 visas inte villkorsstyrd formatering som innehåller en datastapelregel som använder en enfärgad fyllning eller kantlinje, eller riktningsinställningar från vänster till höger eller höger till vänster för datastaplar. Alla regler för villkorsstyrd formatering är dock fortfarande tilgängliga i arbetsboken, och tillämpas när arbetsboken öppnas på nytt i Excel för Mac 2011, såvida inte reglerna redigeras i Excel 97 till Excel 2004.

Diagramfunktioner

Funktion

Funktion i tidigare versioner av Excel

Diagramrubriker och dataetiketter

Diagram- eller axelrubriker begränsas till 255 tecken i Excel 97 till Excel 2004 och alla tecken utöver detta går förlorade.

Anpassade figurfyllningar, figurkonturer och figureffekter

Anpassade figurfyllningar, figurkonturer och figureffekter (t.ex. ljusskens- och fasningseffekter eller formatering med tonad linje) är inte tillgängliga i Excel 97 till Excel 2004 och visas därför inte.

Färger i diagram

I Excel för Mac 2011 och Excel 2008 tillåts upp till 16 miljoner färger, men i Excel 97 till Excel 2004 begränsas färgerna till de som är tillgängliga på standardfärgpaletten. Färger som inte är tillgängliga ändras till den närmaste färgen på standardfärgpaletten, som kan vara en färg som redan används.

Datapunkter i 2D- och 3D-diagram

I Excel för Mac 2011 kan du använda fler än 32 000 datapunkter per serie i 2D-diagram och fler än 4 000 datapunkter per serie i 3D-diagram. Detta överskrider gränserna för datapunkter per serie i Excel 97 till Excel 2004 och Excel 2008.

Funktioner för grafik, objekt och ActiveX-kontroller

Funktion

Funktion i tidigare versioner av Excel

Specialeffekter för objekt

I Excel för Mac 2011 och Excel 2008 kan du använda specialeffekter, t.ex. transparenta skuggor, som inte är tillgängliga i Excel 97 till Excel 2004. Specialeffekterna tas bort. Dessutom, när du infogar text i en figur i Excel för Mac 2011 och Excel 2008 och texten är bredare än figuren, visas texten utanför figurens gränser. I Excel 97 till Excel 2004 trunkeras den här texten. Du kan undvika trunkerad text genom att anpassa storleken på figuren efter texten.

Inbäddade objekt

Inbäddade objekt som skapas i Excel för Mac 2011 och Excel 2008 går inte att redigera i Excel 97 till Excel 2004.

Text som överskrider gränserna för figurer, WordArt eller textrutor

I Excel för Mac 2011 kan du visa textrutor i objekt som figurer och visa texten utanför gränserna för de objekten. I Excel 97 till Excel 2004 visas inte text som överskrider gränserna för ett objekt.

Textrutor med textformatering

I ett objekt som en figur i Excel för Mac 2011 kan du använda en textruta som innehåller flera spalter med text. I Excel 97 till Excel 2004 visas texten, men i ett annat format.

Funktioner för samarbete

Funktion

Funktion i tidigare versioner av Excel

Delade arbetsböcker

Du kan inte dela en arbetsbok i filformatet Excel för Mac 2011 med personer som använder Excel 97 till Excel 2004. Om du vill fortsätta dela en arbetsbok med personer som använder Excel 97 till Excel 2004 och se till att alla funktioner i den delade arbetsboken är tillgängliga i tidigare versioner, ska du spara den delade arbetsboken i filformatet Excel 97 till Excel 2004 och sedan dela och ändra den i detta filformat.

Se även

Inaktivera kompatibilitetsrapporten

Kända problem i Excel 2011

Specifikationer och begränsningar för Excel 2011

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×