Skapa eller anpassa en webbplatsinnehållstyp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln förklaras det hur du skapar nya webbplatsinnehållstyper eller ändrar befintliga webbplatsinnehållstyper

I den här artikeln

Om olika typer av webbplatsinnehåll och arv av behörigheter

Skapa en webbplatsinnehållstyp

Associera en dokumentmall med en webbplatsinnehållstyp

Göra ändringar i kolumnerna för en innehållstyp

Lägga till ett arbetsflöde i en webbplatsinnehållstyp

Göra en innehållstyp skrivskyddat

Ta bort en webbplatsinnehållstyp

Med rätt behörighet kan du skapa ny webbplats innehållstyper. Du kan sedan lägga till dessa innehållstyper i listor och bibliotek på webbplatsnivå som du har skapat dem, förutom underordnade webbplatser. Till exempel är en webbplatsinnehållstyp som du skapar på webbplatsen på översta nivån tillgänglig för listor och bibliotek på alla webbplatser i webbplatssamlingen. Innehållstyper som skapas på en lägre nivå webbplats är inte tillgängliga på högre nivå webbplatser.

Viktigt!: För att kunna skapa och ändra webbplatsinnehållstyper, måste du ha behörighetsnivån Fullständig behörighet som den standard namn webbplatsägare gruppera och har följande användarbehörigheter:

 • Överordnad webbplats    Hantera listor, lägga till och anpassa sidor

 • Underordnade webbplats    Hantera listor, lägga till och anpassa sidor

 • Lista eller ett dokumentbibliotek    Hantera listor

Överst på sidan

Om webbplatsinnehållstyper och arv

Under ett enskilt projekt kan ett företag producera flera olika typer av material, exempelvis offerter, juridiska avtal, uppgiftsåtagande och specifikationer för produktdesign. Ett företag kan vilja samla in och hantera olika typer av metadata om respektive typ av innehåll. Metadata kan exempelvis innehålla ett kontonummer, ett projektnummer eller en projektledare. Även om dokument kanske lagras tillsammans eftersom de hänförs till samma projekt kan de skapas, användas, delas och bevaras på olika sätt. Organisationer kan definiera olika uppsättningar dokument som innehållstyper.

Innehållstyper kan organisationer att ordna, hantera och hantera innehåll på ett konsekvent sätt över en webbplatssamling. Genom att definiera innehållstyper för specifika typer av dokument eller information produkter, en organisation kan se till att hanteras innehåll på ett konsekvent sätt. Innehållstyper kan förekomma som mallar som du använder för en lista eller bibliotek och du kan använda flera mallar till en lista eller ett bibliotek så att de kan innehålla flera typer av objekt eller dokument.

Innehåll typer är ordnade i en hierarki    Innehållstyper som är ordnade i en hierarki som gör att en innehållstyp ärver egenskaper från en annan. Den här strukturen kan du hantera hela kategorier av dokument konsekvent i organisationen.

Ny webbplatsinnehållstyper baseras på en överordnad innehållstyp    När du definierar en ny anpassad webbplatsinnehållstyp i galleriet för innehållstyper webbplats för en webbplats kan starta du genom att välja en befintlig överordnade webbplatsinnehållstyp i galleriet för webbplatsen innehållstyper som utgångspunkt. Den nya webbplatsinnehållstypen som du skapar ärver alla attribut i dess överordnade webbplatsinnehållstyp, till exempel dess dokumentmall, Skrivskydd, arbetsflöden och kolumner. När du har skapat den här nya webbplatsinnehållstypen kan du göra ändringar, till exempel att lägga till eller ta bort kolumner.

Underordnade webbplatsinnehåll som ärver från överordnat    Innehållstyper som du skapar baseras på en överordnad innehållstyp och därför ärver attribut för den överordnade innehållstypen. Ett exempel på en underordnad innehållstyp ska vara en listinnehållstyp, baserat på en överordnad innehållstyp som gäller för en lista eller ett bibliotek. Ändringar som görs direkt till den här underordnade listinnehållstyp påverkar inte den överordnade innehållstypen som är baserad. De attribut som kan ärvas från en överordnad innehållstyp är:

 • Dokumentmall

 • Skrivskyddsinställning

 • Arbetsflöden

 • Kolumner

 • Utökningsattribut som lagts till av andra program

När du uppdaterar en överordnad innehållstyp kan du välja om underordnade innehållstyper ska ärva ändringarna. När du väljer att uppdatera alla innehållstyper som ärver från överordnade innehållstyper, uppdateras alla inställningarna på den sidan för de innehållstyper som är underordnade den innehållstyp du ändrar. Den här uppdateringen åsidosätter eventuella tidigare anpassningar av list- och webbplatsinnehållstyperna som ärver från överordnade innehållstyper.

Arv för innehållstyper

Om du till exempel endast ändrar dokumentmallen på sidan Avancerade inställningar och väljer att uppdatera listinnehållstyper och underordnade webbplatsinnehållstyper, uppdateras dokumentmallen och skrivskyddsinställningarna på alla underordnade innehållstyper eftersom båda dessa inställningar finns på samma sida. På liknande sätt uppdateras alla ändringar som görs på sidan Arbetsflödesinställningar samtidigt på underordnade innehållstyper. Varje kolumn har en egen sida, kallad Ändra kolumn för webbplatsinnehållstyp, och därför måste inställningarna för varje kolumn uppdateras separat.

Observera att alla attribut för ett listinnehåll skriva som visas på den överordnade innehållstypen – än namn, beskrivning och grupp – kan uppdateras på underordnade typer. Kolumner eller inställningar som inte visas på den överordnade typen kan inte uppdateras.

Om du vill säkerställa att ändringarna du gör i den överordnade innehållstypen inte skriver över inställningar i underordnade innehållstyper kan du markera de underordnade innehållstyperna som skrivskyddade. Det kan vara önskvärt i vissa situationer, men det begränsar också möjligheterna att centralt styra hierarkin av innehållstyper.

En överordnad innehållstyps inställningar kan skriva över en underordnad innehållstyps inställningar även om du har markerat innehållstypen som skrivskyddad, om du uttryckligen anger att den överordnade innehållstypen inte ska vara skrivskyddad och sedan uppdaterar ändringarna på de underordnade innehållstyperna.

Webbplatsinnehåll typer lagras i grupper    När du skapar en ny webbplatsinnehållstyp måste du välja om du vill spara den i en befintlig grupp eller att lagra i en ny grupp som du skapar. Om du inte vill att din nya webbplatsinnehållstypen ska användas i andra kan du skapa en grupp med namnet _dold och lagra dina webbplatsinnehållstyp i den.

Överst på sidan

Skapa en webbplatsinnehållstyp

Om du vill skapa webbplatsinnehållstyper för en webbplats måste du ha fullständig behörighet för webbplatsen. Om du vill skapa webbplatsinnehållstyper för webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen måste du vara administratör för webbplatssamlingen.

 1. Gå till webbplatsen där du vill skapa den nya webbplatsinnehållstypen.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder -menyn Webbplatsåtgärder ,

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i avsnittet Gallerier.

  Sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp visas.

 4. Klicka på Skapa på sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp.

  Sidan Ny webbplatsinnehållstyp visas.

  Fönstret Ny webbplatsinnehållstyp

 5. Skriv ett namn och en beskrivning för den nya webbplatsinnehållstypen under Namn och beskrivning.

 6. Välj från vilken överordnad innehållstyp du vill välja den nya innehållstypen i listan Välj överordnad innehållstyp från. Den här listan innehåller alla grupper för Webbplatsinnehållstyp som används på den aktuella webbplatsen.

 7. Välj den överordnade innehållstypen som du vill basera din innehållstyp på i listan Överordnad innehållstyp. Listan med överordnade innehållstyper skiljer sig åt beroende på vilken grupp för Webbplatsinnehållstyp du valde i listan Välj överordnad innehållstyp från.

 8. Välj under Grupp om den nya webbplatsinnehållstypen ska lagras i en befintlig grupp eller en ny grupp.

 9. Klicka på OK.

  Webbplatsinnehållstyp: Den nya innehållstyp namn sidan visas. Du kan välja alternativ på sidan vill finjustera den nya innehållstypen.

Överst på sidan

Associera en dokumentmall med en webbplatsinnehållstyp

Obs!: Dokumentmallar kan endast associeras med dokumentinnehållstyper, inte med mappar, listor eller diskussionstavlor.

 1. Gå till webbplatsen där webbplatsinnehållstypen som du vill ändra har definierats.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder -menyn Webbplatsåtgärder .

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i avsnittet Gallerier.

 4. Klicka på länken till den webbplatsinnehållstyp du vill ändra på sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp.

  Konfigurationssidan för webbplatsinnehållstypen som du valde visas.

 5. Klicka på Avancerade inställningar i avsnittet Inställningar.

  Sidan Avancerade inställningar för webbplatsinnehållstyp visas.

  Fönstret Avancerade inställningar för webbplatsinnehållstyp

 6. Skriv URL-Adressen för platsen där den dokumentmall som du vill använda för att ange URL-Adressen för en befintlig dokumentmall i avsnittet Dokumentmall. Följande tabell innehåller exempel på olika typer av URL: er som du kan använda. Exemplen baseras på webbplatsen innehållstyp mappen resurser som http://Server NameSite/_cts/innehåll namn / och dokumentmallen som docname.doc.

URL-namn

Exempel

Relativ sökväg till servern

Webbplats/_cts/Innehållstypsnamn/doknamn.doc

Absolut sökväg till servern

http://contoso/Webbplats/_cts/Innehållstypnamn/doknamn.doc

 1. Om du vill överföra den dokumentmall som du vill använda, klickar du på Överför en ny dokumentmall i avsnittet Dokumentmallar, och klicka sedan på Bläddra. Bläddra till platsen för den fil som du vill använda i dialogrutan Välj fil, markera den och klicka sedan på Öppna.

  När du laddar upp en ny dokumentmall mallen automatiskt finns i dokumentet mall resurs standardmappen på http://servernamn namn / / _cts/webbplatsinnehåll namn /

 2. Ange om innehållstyper som ärver egenskaper av den här innehållstypen ska uppdateras vid ändringar i avsnittet Uppdatera webbplatser och listor.

  Om du markerar alternativet Ja används den valda dokumentmallen för andra innehållstyper (underordnade innehållstyper) som ärver från den här innehållstypen (överordnad innehållstyp).

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Göra ändringar av kolumner för en innehållstyp

Du kan ange de egenskaper eller metadata som du vill samla in för ett objekt av en specifik innehållstyp, genom att lägga till kolumner i webbplatsinnehållstypen. Din organisation kan exempelvis vilja följa upp en specifik uppsättning metadata för alla sina inköpsorder, till exempel kontonummer, projektnummer och projektledare. Om du lägger till kolumner för kontonummer, projektnummer och projektledare i inköpsorderinnehållstypen uppmanas användarna ange dessa metadata för objekt av denna innehållstyp.

Du kan ändra kolumner för en innehållstyp på flera olika sätt. Du kan göra följande:

Lägga till en befintlig kolumn i en webbplatsinnehållstyp

Gör på följande sätt om du vill lägga till en kolumn som redan är definierad på webbplatsen eller den överordnade webbplatsen till en webbplatsinnehållstyp. Genom att lägga till en kolumn i en innehållstyp säkerställer du att kolumnen eller fältet visas i den lista eller det bibliotek du associerar innehållstypen till.

 1. Gå till webbplatsen där webbplatsinnehållstypen som du vill ändra har definierats.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder -menyn Webbplatsåtgärder .

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i avsnittet Gallerier.

 4. Klicka på länken till den webbplatsinnehållstyp du vill ändra på sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp.

  Konfigurationssidan för webbplatsinnehållstypen som du valde visas.

  Om innehållstyp webbplatsnamn inte hyperlänkade eller väljas, betyder det att den här webbplatsen ärver dess webbplatsinnehållstyper från en annan plats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på webbplatsen.

 5. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatskolumner i avsnittet Kolumner.

  Sidan Lägg till kolumner i webbplatsinnehållstyp visas.

 6. Välj önskad grupp i listan Välj kolumner från i avsnittet Välj kolumner.

  I följande tabell beskrivs de grupper som är tillgängliga som standard samt vilka kolumntyper de innehåller.

Välj den här

För att visa detta

Alla grupper

Alla kolumner som är tillgängliga för alla grupper.

Baskolumner

Kolumner som är användbara i många olika slags listor och bibliotek.

Baskontaktkolumner och baskalenderkolumner

Kolumner som är användbara i kontakt- och kalenderlistor. Dessa kolumner används vanligtvis för att synkronisera metadata från klientkontakt- och kalenderprogram som är kompatibla med SharePoint-teknik, t.ex. Microsoft Office Outlook 2007.

Basdokumentkolumner

Standarddokumentkolumner från Dublin Core Metadata Set.

Basuppgiftskolumner och basärendekolumner

Kolumner som är användbara i uppgifts- och ärendelistor. Dessa kolumner används vanligen för att synkronisera metadata från klientuppgifts- och ärendeprogram som är kompatibla med SharePoint-teknik, t.ex. Microsoft Office Outlook 2007.

Grupparbeteskolumner

Kolumner som är användbara i grupparbeteslistor som används på grupparbetsytan.

Utökade kolumner

En uppsättning kolumner för särskilda syften.

 1. Markera kolumnen som du vill lägga till i listan Tillgängliga kolumner och klicka sedan på Lägg till.

  Du kan snabbt lägga till flera kolumntyper genom att hålla ned CTRL och klicka på var och en av de tillgängliga kolumner som du vill lägga till.

 2. Under Uppdatera list- och webbplatsinnehållstyper anger du om underordnade innehållstyper som ärver egenskaper av den här webbplatsinnehållstypen ska uppdateras vid ändringar.

 3. När du har lagt till önskade kolumner klickar du på OK.

Överst på sidan

Lägga till en ny kolumn i en webbplatsinnehållstyp

Följ den här proceduren om du vill definiera en ny kolumn och lägga till den till en webbplatsinnehållstyp. Observera att den nya kolumnen du skapar blir tillgänglig på den webbplats den skapades på och på de underordnade webbplatserna. När du har skapat den nya kolumnen kan du lägga till den till andra innehållstyper och även till listor och bibliotek. Om du inte vill att din nya kolumn ska kunna användas av andra kan du dölja den genom att lägga till den till en ny grupp vid namn "_Dold."

 1. Gå till webbplatsen där webbplatsinnehållstypen som du vill ändra har definierats.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder -menyn Webbplatsåtgärder .

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i avsnittet Gallerier.

 4. Klicka på länken till den webbplatsinnehållstyp du vill ändra på sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp.

  Konfigurationssidan för webbplatsinnehållstypen som du valde visas.

 5. Klicka på Lägg till från ny webbplatskolumn i avsnittet Kolumner.

  Sidan Ny webbplatskolumn visas.

 6. Skriv ett namn på den nya kolumntypen i avsnittet Namn och typ och välj sedan vilken typ av information som ska kunna lagras i kolumnen.

  Kolumnnamn är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel om en kolumn med namnet ”beskrivning” är redan definierade i din webbplatssamling, kan inte du skapa en ny kolumn med namnet ”beskrivning”.

 7. Välj antingen en befintlig grupp i avsnittet Grupp eller skriv namnet på en ny grupp där den nya kolumnen ska lagras.

 8. Ange i avsnittet Ytterligare kolumninställningar övriga önskade kolumninställningar. Du kan till exempel ange en beskrivning av kolumnen, ange om det finns obligatorisk information för den, det högsta antalet tecken som kan lagras i kolumnen och ett standardvärde för kolumnen.

 9. Ange under Uppdatera list- och webbplatsinnehållstyper om underordnade innehållstyper som ärver egenskaper av den här webbplatsinnehållstypen ska uppdateras vid ändringar.

 10. Ange i avsnittet Kolumnverifiering den formel du vill använda för att verifiera data i den här kolumnen när nya objekt läggs till i listan. Du kan till exempel ange ett högsta antal objekt som en användare kan ange i en kolumn, eller använda en formel för att se till att riktnumret i ett telefonnummer finns med i en kolumn.

 11. När du har lagt till önskade kolumner klickar du på OK.

Överst på sidan

Ta bort en kolumn

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

Om innehållstyp webbplatsnamn inte hyperlänkade eller väljas, betyder det att den här webbplatsen ärver dess webbplatsinnehållstyper från en annan plats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på webbplatsen.

Klicka på namnet på den kolumn under Kolumner som du vill ta bort från innehållstypen.

 1. Klicka på Ta bort och sedan på OK när du får en fråga om du vill ta bort kolumnen från innehållstypen.

Ändra kolumnordningen för en webbplatsinnehållstyp

Du kan ändra i vilken ordning kolumnerna visas för en webbplatsinnehållstyp så att de till exempel följer en logisk ordning.

 1. Gå till webbplatsen där webbplatsinnehållstypen som du vill ändra har definierats.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder -menyn Webbplatsåtgärder .

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i avsnittet Gallerier.

 4. Klicka på länken till den webbplatsinnehållstyp du vill ändra på sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp.

  Konfigurationssidan för webbplatsinnehållstypen som du valde visas.

 5. Klicka på Kolumnordning i avsnittet Kolumner.

 6. Ändra kolumnordningen som du vill ha den med hjälp av listrutorna i kolumnen Plats uppifrån i avsnittet Kolumnordning.

  Ändra kolumnordningen

 7. Ange i avsnittet Uppdatera webbplatser och listor om underordnade innehållstyper som ärver den här webbplatsinnehållstypen ska uppdateras vid ändringar.

Göra en kolumn obligatorisk, valfri eller dold

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder .

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

Välj en avisering och Skriv texten här. Du kan också ange AlertPosition egenskapen.

 1. Klicka på namnet på kolumnen som du vill göra obligatorisk under Kolumner.

 2. Gör något av följande i avsnittet Kolumninställningar:

  • Om du vill att användare ska tvingas ange information för en kolumn klickar du på Obligatoriskt.

  • Om du vill att användare själva ska få välja om de vill ange information för en kolumn klickar du på Valfritt.

  • Om du vill dölja en kolumn så att den inte visas i något av formulären Nytt, Redigera eller Visa för innehållstypen klickar du på Dold.

  • Klicka på Ja under Vill du uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här typen? i avsnittet Uppdatera webbplatser och listor om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från denna webbplatsinnehållstyp.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till ett arbetsflöde i en webbplatsinnehållstyp

Obs!: Ett arbetsflöde måste vara distribuerat i webbplatssamlingen för att du ska kunna lägga till det i en webbplatsinnehållstyp. Kontakta serveradministratören om arbetsflödet som du vill lägga till inte är tillgängligt.

 1. Gå till webbplatsen där webbplatsinnehållstypen som du vill ändra har definierats.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder -menyn Webbplatsåtgärder .

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i avsnittet Gallerier.

 4. Klicka på länken till den webbplatsinnehållstyp du vill ändra på sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp.

  Konfigurationssidan för webbplatsinnehållstypen som du valde visas.

 5. Klicka på Arbetsflödesinställningar i avsnittet Inställningar.

  Sidan Ändra arbetsflödesinställningar visas.

 6. Klicka på Lägg till arbetsflöde.

 7. Välj arbetsflödesmallen som du vill lägga till samt önskade arbetsflödesinställningar på sidan Lägg till arbetsflöde.

  Fönstret Lägg till arbetsflöde

 8. Gör något av följande:

  • Om arbetsflödet som du lägger till har sidan Anpassa arbetsflöde klickar du på Nästa för att gå till den sidan, väljer önskade inställningar och klickar sedan på OK.

  • Om arbetsflödet inte har sidan Anpassa arbetsflöde klickar du på OK.

   Mer information om att lägga till arbetsflöden i listor, bibliotek och innehållstyper finns i länkarna under Se även.

Överst på sidan

Skrivskydda en innehållstyp

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder .

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

  Om innehållstyp webbplatsnamn inte hyperlänkade eller väljas, betyder det att den här webbplatsen ärver dess webbplatsinnehållstyper från en annan plats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på webbplatsen.

 5. Klicka på Avancerade inställningar under Inställningar.

 6. Klicka på Ja vid Endast läsning under Vill du att den här innehållstypen ska vara skrivskyddad.

 7. Klicka på Ja under Vill du uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här typen? i avsnittet Uppdatera webbplatser och listor om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från denna webbplatsinnehållstyp.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort en webbplatsinnehållstyp

När du tar bort en innehållstyp från en lista eller ett bibliotek kan användare inte längre lägga till nya instanser av den webbplatsinnehållstypen i listor och bibliotek. Att du tar bort en webbplatsinnehållstyp innebär inte att instanser av den webbplatsinnehållstypen tas bort som tidigare har associerats med listor eller bibliotek och som nu finns som listinnehållstyper. Det innebär inte heller att objekt som skapats från den innehållstypen tas bort.

 1. Gå till den webbplats som du vill ta bort en webbplatsinnehållstyp från.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder .

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ta bort.

  Om innehållstyp webbplatsnamn inte hyperlänkade eller väljas, betyder det att den här webbplatsen ärver dess webbplatsinnehållstyper från en annan plats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på webbplatsen.

 5. Klicka på Ta bort den här webbplatsinnehållstypen under Inställningar.

 6. Klicka på OK när du får en fråga om du vill ta bort webbplatsinnehållstypen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×