Skapa eller anpassa en webbplatsinnehållstyp

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar och anpassar webbplatsinnehållstyper.

Om du vill skapa webbplatsinnehållstyper för en webbplats måste du ha fullständig behörighet för webbplatsen. Om du vill skapa webbplatsinnehållstyper för webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen måste du vara administratör för webbplatssamlingen.

I den här artikeln

Om olika typer av webbplatsinnehåll och arv av behörigheter

Skapa en webbplatsinnehållstyp

Lägga till en dokumentmall i en innehållstyp

Göra ändringar i kolumnerna för en innehållstyp

Lägga till ett arbetsflöde i en innehållstyp

Göra en innehållstyp skrivskyddat

Ange en informationshanteringsprincip för en innehållstyp

Ändra inställningar för dokumentinformationspanelen för en innehållstyp

Hantera dokumentkonvertering för en webbplatsinnehållstyp

Ta bort en webbplatsinnehållstyp

Relaterade uppgifter

Om webbplatsinnehållstyper och arv

Innehållstyper är ordnade i en hierarki som möjliggör för en innehållstyp att ärva sina egenskaper från en annan innehållstyp. På det viset kan kategorier av dokument dela attribut i en organisation, samtidigt som grupper kan anpassa attributen för vissa webbplatser och listor.

Innehållstyper definieras först centralt i galleriet över webbplatsinnehållstyper för en webbplats. Innehållstyper som definieras på webbplatsnivå kallas webbplatsinnehållstyper. Webbplatsinnehållstyper är tillgängliga för användning på alla underwebbplatser till webbplatsen som de har definierats för. Om exempelvis en webbplatsinnehållstyp definieras i galleriet över webbplatsinnehållstyper för webbplatsen på den högsta nivån i en webbplatssamling, blir den tillgänglig för användning i listor och bibliotek på alla webbplatser i den aktuella webbplatssamlingen. Webbplatsinnehållstyper kan läggas till individuellt i listor eller bibliotek och anpassas för användning dessa listor och bibliotek. När en instans av en webbplatsinnehållstyp läggs till i en lista eller bibliotek kallas den en listinnehållstyp. Listinnehållstyper är underordnade objekt till de webbplatsinnehållstyper som de skapas från.

När du definierar en ny anpassad webbplatsinnehållstyp i galleriet över webbplatsinnehållstyper för en webbplats, börjar du med att välja en befintlig överordnad webbplatsinnehållstyp i galleriet över webbplatsinnehållstyper som utgångspunkt. Den nya webbplatsinnehållstypen som du skapar ärver alla attributen från den överordnade webbplatsinnehållstypen, exempelvis dess dokumentmall, skrivskyddade inställning, arbetsflöden och kolumner. När du skapat den här nya webbplatsinnehållstypen kan du göra ändringar i dessa attribut. När du gör ändringar i webbplatsinnehållstyper kan du ange om du vill att dessa ändringar ska gälla för andra underordnade webbplatsinnehållstyper eller listinnehållstyper som ärver attributen från dessa webbplatsinnehållstyper. Endast de attribut som de underordnade webbplatsinnehållstyperna eller listinnehållstyperna delar med en överordnad innehållstyp kan uppdateras. Om en underordnad webbplatsinnehållstyp har anpassats med extra attribut som den överordnade webbplatsinnehållstypen inte har (exempelvis extra kolumner) skrivs dessa anpassningar inte över när den underordnade webbplatsinnehållstypen uppdateras. Ändringar som du gör i en webbplatsinnehållstyp påverkar inte den överordnade webbplatsinnehållstyp som webbplatsinnehållstypen skapades från.

Överst på sidan

Skapa en webbplatsinnehållstyp

 1. Gå till den webbplats som du vill skapa den nya webbplatsinnehållstypen för.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på Skapa .

 5. Skriv ett namn och en beskrivning av den nya webbplatsinnehållstypen i avsnittet Namn och beskrivning på sidan Ny webbplatsinnehållstyp.

 6. Välj gruppen från vilken du vill välja den nya innehållstypen i listan Välj överordnad innehållstyp från.

  Gruppen Specialinnehållstyper innehåller innehållstyper som ändrar listans eller bibliotekets beteende om du väljer dessa.

 7. Välj den överordnade innehållstyp i listan Överordnad innehållstyp som du vill basera din egen innehållstyp på.

  Listan över överordnade innehållstyper skiljer sig beroende på vilket alternativ du valde i föregående steg.

 8. Välj under Grupp om den nya webbplatsinnehållstypen ska lagras i en befintlig grupp eller en ny grupp.

 9. Klicka på OK.

 10. Webbplatsinnehållsinformationen för din nya innehållstyp visas. Du kan välja alternativ på den här sidan för att definiera din nya innehållstyp ytterligare. Information om hur du anpassar webbplatsinnehållstypen finns i övriga avsnitt i det här avsnittet.

Överst på sidan

Lägga till en dokumentmall i en innehållstyp

Du kan associera en dokumentmall endast med en dokumentinnehållstyp (alla innehållstyper som härleds från den överordnade dokumentinnehållstypen). Genom att associera en dokumentmall med en innehållstyp kan du säkerställa att alla dokument baseras på en identisk mall när redigerare skapar nya dokument av denna innehållstyp.

Exempel: Organisationen kanske använder en särskild dokumentmall för juridiska kontrakt. Om du associerar denna dokumentmall med den innehållstyp som organisationen använder för juridiska kontrakt baseras alla nya juridiska kontrakt som skapas genom användning av innehållstypen på denna dokumentmall för juridiska kontrakt.

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyper inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina webbplatsinnehållstyper från en annan webbplats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på den webbplatsen.

 5. Klicka på Avancerade inställningar under Inställningar.

 6. Om den dokumentmall som du vill använda finns någonstans på webbplatsen klickar du på Ange URL:en till en befintlig dokumentmall och skriver URL:en för den mall du vill använda.

  Du kan använda en URL som relaterar till en plats på en webbplats eller resurs mapp. Dokumentmallar kan lagras i standard webbplats resurs plats http://Server namn/plats/bibliotek namn/formulär/innehåll dokumenttyp namn / eller ett biblioteksplats som har ställts in speciellt för att lagra dokumentmallar.

  I följande tabell anges exempel på de typer av URL:er som du kan använda. I exemplen antas det finnas en standardresursmapp för dokumentmallar (mappen som innehåller filerna för webbplatsinnehållstyper) på http://servernamn/webbplats/dokumentbibliotek/formulär/innehållstypnamn/, och dokumentmallen heter Docname.doc.

URL-typ

Exempel

Webbplatsrelativ

Servernamn/webbplats/biblioteksnamn/formulär/docname.doc

Resursmappsrelativ

Docname.doc

 1. Om du vill överföra den dokumentmall du vill använda klickar du på Överför en ny dokumentmall i avsnittet Dokumentmall. Klicka sedan på Bläddra. Bläddra till platsen för den fil som du vill använda i dialogrutan Välj fil, markera den och klicka sedan på Öppna.

 2. Klicka på Ja under Vill du uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här typen? i avsnittet Uppdatera webbplatser och listor om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från denna innehållstyp med dokumentmallen.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Göra ändringar av kolumner för en innehållstyp

Du kan ange de egenskaper eller metadata som du vill samla in för ett objekt av en specifik innehållstyp, genom att lägga till kolumner i webbplatsinnehållstypen. Din organisation kan exempelvis vilja följa upp en specifik uppsättning metadata för alla sina inköpsorder, till exempel kontonummer, projektnummer och projektledare. Om du lägger till kolumner för kontonummer, projektnummer och projektledare i inköpsorderinnehållstypen uppmanas användarna ange dessa metadata för objekt av denna innehållstyp.

Du kan ändra kolumner för en innehållstyp på flera olika sätt. Du kan göra följande:

Lägga till en kolumn

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyper inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina webbplatsinnehållstyper från en annan webbplats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på den webbplatsen.

 5. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatskolumner under Kolumner.

 6. Välj gruppen, från vilken du vill lägga till en kolumn, genom att klicka på pilen vid Välj kolumner under Välj kolumner från.

 7. Klicka på den kolumn som du vill lägga till under Tillgängliga kolumner och sedan på Lägg till, så flyttas kolumnen till listan Kolumner som ska läggas till.

 8. Lägg till ytterligare kolumner genom att upprepa steg 6 och 7.

 9. Klicka på Ja under Vill du uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här typen? i avsnittet Uppdatera list- och webbplatsinnehållstyper om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från denna webbplatsinnehållstyp.

Överst på sidan

Ta bort en kolumn

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyper inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina webbplatsinnehållstyper från en annan webbplats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på den webbplatsen.

 5. Klicka på namnet på den kolumn under Kolumner som du vill ta bort från innehållstypen.

 6. Klicka på knappen Ta bort och klicka sedan på OK när du får en fråga om du vill ta bort kolumnen från innehållstypen.

  Obs!: Knappen Ta bort är eventuellt inte tillgänglig för alla kolumner som är associerade med en innehållstyp.

Överst på sidan

Ändra kolumnordning

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyper inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina webbplatsinnehållstyper från en annan webbplats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på den webbplatsen.

 5. Klicka på Kolumnordning under Kolumner.

 6. Klicka på pilen bredvid den kolumn som du vill ändra ordning på i kolumnen Plats uppifrån i avsnittet Kolumnordning, och välj sedan önskat ordningsnummer.

 7. Klicka på Ja under Vill du uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här typen? i avsnittet Uppdatera webbplatser och listor om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från denna webbplatsinnehållstyp.

Överst på sidan

Göra en kolumn obligatorisk, valfri eller dold

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyper inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina webbplatsinnehållstyper från en annan webbplats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på den webbplatsen.

 5. Klicka på namnet på kolumnen som du vill göra obligatorisk under Kolumner.

 6. Gör något av följande i avsnittet Kolumninställningar:

  • Om du vill att användare ska tvingas ange information för en kolumn klickar du på Obligatoriskt.

  • Om du vill att användare själva ska få välja om de vill ange information för en kolumn klickar du på Valfritt.

  • Om du vill dölja en kolumn så att den inte visas i något av formulären Nytt, Redigera eller Visa för innehållstypen klickar du på Dold.

  • Klicka på Ja under Vill du uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här typen? i avsnittet Uppdatera list- och webbplatsinnehållstyper om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från denna webbplatsinnehållstyp.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till ett arbetsflöde i en innehållstyp

Arbetsflöden gör det möjligt att ange en affärsprocess för objekt och dokument på en webbplats. Organisationer kan använda arbetsflöden för att automatisera och hantera vissa vanliga affärsprocesser, till exempel godkännande av dokument eller granska. Lägger till ett arbetsflöde i en innehållstyp kan du kontrollera att alla objekt med den innehållstypen lyder konsekvent affärsprocesser. Om ett arbetsflöde har lagts till i en innehållstyp, kan det här arbetsflödet startas på enskilda objekt med den innehållstypen.

Obs!: Du kan bara lägga till ett arbetsflöde i en innehållstyp om ett arbetsflöde har distribuerats för webbplatsen eller arbetsytan. Om arbetsflöden inte verkar vara tillgängliga kontaktar du den centrala administratören.

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyper inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina webbplatsinnehållstyper från en annan webbplats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på den webbplatsen.

 5. Klicka på Arbetsflödesinställningar under Inställningar.

 6. Klicka på Lägg till arbetsflöde.

 7. Klicka på den arbetsflödesmall som du vill använda i avsnittet Arbetsflöde på sidan Lägg till arbetsflöde.

 8. Ange ett unikt namn för arbetsflödet vid Namn.

 9. Ange en uppgiftslista som ska användas med arbetsflödet vid Uppgiftslista.

  Meddelanden: 

  • Du kan använda standarduppgiftslistan eller skapa en ny. Om du använder standarduppgiftslistan kan arbetsflödesdeltagare enkelt hitta och visa sina arbetsflödesuppgifter genom att använda vyn Mina uppgifter för uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om uppgifterna för detta arbetsflöde innefattar eller visar känsliga eller konfidentiella data som du vill hålla separata från den allmänna uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om organisationen har många arbetsflöden eller om arbetsflöden involverar många uppgifter. I detta fall vill du kanske skapa uppgiftslistor för varje arbetsflöde.

 10. Markera en historiklista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Historiklista. I historiklistan visas alla de händelser som inträffar under varje instans av arbetsflödet.

  Obs!: Du kan använda standardhistoriklistan eller skapa en ny. Du kanske vill skapa en separat historiklista för varje arbetsflöde om organisationen har många arbetsflöden.

 11. Ange hur, när eller av vem som ett arbetsflöde kan startas i avsnittet Startalternativ.

  Obs!: Det är inte säkert att särskilda alternativ är tillgängliga om de inte stöds i den arbetsflödesmall som du har valt.

 12. Klicka på Ja i avsnittet Uppdatera list- och webbplatsinnehållstyper om du vill lägga till detta arbetsflöde i alla innehållstyper som ärver från denna innehållstyp.

 13. Klicka antingen på OK eller Nästa.

 14. Välj ytterligare önskade alternativ och klicka sedan på Spara på sidan Anpassa arbetsflöde.

Överst på sidan

Skrivskydda en innehållstyp

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyper inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina webbplatsinnehållstyper från en annan webbplats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på den webbplatsen.

 5. Klicka på Avancerade inställningar under Inställningar.

 6. Klicka på Ja vid Endast läsning under Vill du att den här innehållstypen ska vara skrivskyddad.

 7. Klicka på Ja under Vill du uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här typen? i avsnittet Uppdatera webbplatser och listor om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från denna webbplatsinnehållstyp.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ange en informationshanteringsprincip för en innehållstyp

Du kan använda en befintlig princip för webbplatssamling i en webbplatsinnehållstyp. Alternativt kan du Skapa en ny informationshanteringsprincip som gäller endast för en viss webbplatsinnehållstyp.

Använda en webbplatssamlingsprincip för webbplatsinnehållstyp

Om informationshanteringsprinciper redan har skapats för webbplatsen som webbplatssamlingsprinciper, kan du använda dem för enskilda webbplatsinnehållstyper.

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyper inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina webbplatsinnehållstyper från en annan webbplats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på den webbplatsen.

 5. Klicka på Inställningar för informationshanteringsprincip under Inställningar.

 6. Klicka på Använd en princip för en webbplatssamling under Ange principen och markera sedan den princip som du vill använda.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en ny informationshanteringsprincip för en listinnehållstyp

Du kan definiera en informationshanteringsprincip som gäller endast för en specifik webbplatsinnehållstyp. Om du skapar en informationshanteringsprincip på detta sätt, kan du inte återanvända principen för andra innehållstyper, webbplatser, listor eller bibliotek.

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyper inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina webbplatsinnehållstyper från en annan webbplats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på den webbplatsen.

 5. Klicka på Inställningar för informationshanteringsprincip under Inställningar.

 6. Klicka på Definiera en princip under Ange principen och klicka sedan på OK.

 7. Skriv en kort beskrivning av principen som du skapar i avsnittet Namn och administrativ beskrivning på sidan Redigera princip.

  Obs!: När du definierar en princip för en listinnehållstyp blir namnet på listinnehållstypen principens namn. Du kan ange unika namn endast för informationshanteringsprinciper som har definierats i listan för webbplatssamlingsprinciper.

 8. Skriv en beskrivande framställning som förklarar syftet med principen för användare i avsnittet Principframställning. Denna framställning visas för användare när de öppnar dokument eller objekt som omfattas av principen. Den ska innehålla information om vilka principfunktioner som gäller för innehållet eller vilken särskild hantering som krävs för innehållet. En principframställning kan bestå av upp till 512 tecken.

 9. Välj de enskilda principfunktioner som du vill lägga till i informationshanteringsprincipen i de följande avsnitten.

  Länkar till mer information om hur du konfigurerar egenskaper för de enskilda informationshanteringsprinciperna finns under Se även.

 10. När du har valt alla alternativ för de individuella principfunktionerna som du vill lägga till i denna informationshanteringsprincip, klickar du på OK för att använda principfunktionerna.

Överst på sidan

Ändra inställningarna för dokumentinformationspanelen för en innehållstyp

Med dokumentinformationspanelen – som visas i Microsoft Office 2010-programmen Word, Excel och PowerPoint – kan användare visa och ändra innehållstypegenskaperna för ett dokument som sparas till en dokumenthanteringsserver direkt i det Office-program som de använder för att redigera dokumentet. Om exempelvis dokumentinnehållstypen för ett särskilt bibliotek har en statuskolumn, kan användare visa statusegenskapen i dokumentinformationspanelen i Word när de redigerar dokumentet. De kan även använda dokumentinformationspanelen för att ändra värdet för statusegenskapen från Utkast till Slutgiltig. När dokumentet sparas på servern uppdateras denna egenskap automatiskt i statuskolumnen för biblioteket.

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ändra.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyper inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina webbplatsinnehållstyper från en annan webbplats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på den webbplatsen.

 5. Klicka på Inställningar för dokumentinformationspanelen under Inställningar.

 6. Gör något av följande i avsnittet Mall för dokumentinformationspanelen:

  • Om du vill använda en standardmall som visar egenskaperna (kolumnerna) som har definierats för innehållstypen, klickar du på Använd standardmallen för Microsoft Office-program.

  • Om du vill använda en befintlig anpassad mall, klickar du på Använd en befintlig anpassad mall (URL, UNC eller URN) och skriver sedan sökvägen till platsen för mallen.

  • Om du vill överföra en befintlig anpassad mall (XSN), klickar du på Överför en befintlig anpassad mall (XSN) som ska användas och sedan på Bläddra för att leta reda på den mall som du vill använda.

   Obs!: Om du tänker överföra en mall på detta sätt måste du ta bort publicerings-URL:en från mallen i InfoPath innan du publicerar och överför mallen.

  • Om du vill skapa en anpassad panel i InfoPath, klickar du på Skapa en ny anpassad mall.

   Obs!: Om du markerar detta alternativ startar och visas standardmallen som du kan anpassa för att skapa en anpassad panel.

 7. I avsnittet Visa alltid anger du om du vill att den här dokumentinformationspanelen ska visas automatiskt när dokument med den här innehållstypen först öppnas eller sparas i ett Office 2010-program.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Hantera dokumentkonverteringar för en webbplatsinnehållstyp

Platsadministratörer kan göra en dokumentkonvertering så att slutanvändarna kan konvertera dokument från en filtyp till ett annat format. Dokumentkonvertering för webbplatsinnehållstyper gör det också möjligt för platsadministratörer att konfigurera innehållstyper för att spara inställningar som definierar vilka konverterare som finns tillgängliga och hur dessa konverterare fungerar på dokument av den innehållstypen. Ett antal dokumentkonverterare finns i programmet, och ditt företag kan dessutom ha extra, anpassade konverterare. När dokumentkonvertering har aktiverats i Central administration är konverterarna tillgängliga som standard för alla platsinnehållstyper som kan användas i ett dokumentbibliotek. Detta innefattar följande innehållstyper:

 • Dokumentinnehållstyper, som Bassida, Dokument, Formulär och Bild

 • Sidlayoutinnehållstyper, som Artikelsida, Omdirigeringssida och Välkomstsida

Konverterare som har aktiverats finns tillgängliga för slutanvändarna när de markerar ett dokument av en given innehållstyp. Klicka sedan på Konvertera dokument i snabbmenyn. Bara den eller de konverterare som är specifika för dokumentfilens typ (till exempel .docx) visas.

Om det finns flera konverterare för en filtyp, till exempel XML, kanske du vill redigera listan över konverterare för att se till att användare bara kan se konverterare som är relevanta för den här innehållstypen. Du kan också vilja ändra konfigurationsalternativ för en konverterare. För dessa situationer kan du använda följande steg för att göra ändringar i dokumentkonverterare.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på webbplatssamlingens startsida.

 2. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 3. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill hantera dokumentkonvertering för.

 4. Klicka på Hantera dokumentkonvertering för den här innehållstypen under Inställningar.

  Obs!: Dokumentkonverterare är endast tillgängliga för dokumentinnehållstyper.

 5. Avmarkera kryssrutan för alla konverterare som du inte vill att slutanvändarna ska se. Kontrollera att alla konverterare du vill använda är markerade och klicka sedan på Använd.

 6. Om den konverterare du vill använda har alternativet Konfigurera kan du klicka på det om du vill ange nya konverteringsinställningar.

Överst på sidan

Ta bort en webbplatsinnehållstyp

Du kan eventuellt inte ta bort en webbplatsinnehållstyp om den används på webbplatsen.

 1. Gå till den webbplats som du vill ta bort en webbplatsinnehållstyp från.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på namnet på den webbplatsinnehållstyp som du vill ta bort.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyper inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina webbplatsinnehållstyper från en annan webbplats och webbplatsinnehållstypen måste uppdateras på den webbplatsen.

 5. Klicka på Ta bort den här webbplatsinnehållstypen under Inställningar.

 6. Klicka på OK när du får en fråga om du vill ta bort webbplatsinnehållstypen.

Överst på sidan

Relaterade uppgifter

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×