Skapa eller ändra en vy

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med hjälp av vyer kan du anpassa visningen av objekten i en lista eller ett bibliotek efter behov. Du kan till exempel skapa en vy över de senast skapade filerna, över listobjekt som tillhör en viss avdelning eller över filer som skapats av en viss person. Vyerna som du har skapat finns alltid tillgängliga när du granskar en lista eller ett bibliotek.

Artikelinnehåll

Översikt

Vytyper

Skapa en vy

Arbeta med mobila vyer

Lägga till kolumner

Ändra inställningarna för en kolumn

Ta bort en kolumn

Välj en annan vy eller ändra en vy

Översikt

Varje lista eller bibliotek har minst en vy vars utformning beror på av vilken typ listan eller biblioteket är samt vilka inställningar som har tillämpats. En del listor och bibliotek har flera inbyggda vyer, och du kan även skapa anpassade vyer. En uppgiftslista har till exempel flera vyer, som dagens uppgifter, uppgifter som har ålagts dig, alla uppgifter och så vidare.

Vyer på Visa-menyn

Du kan skapa personliga vyer och gemensamma vyer. När du tittar på en lista eller ett bibliotek har endast du tillgång till dina personliga vyer. Gemensamma vyer är däremot tillgängliga för alla. Du måste ha behörighet att ändra listans eller bibliotekets design för att kunna skapa en gemensam vy. Du kan även göra så att en gemensam vy blir standardvyn för en lista eller ett bibliotek.

Dessutom när du eller någon annan du utformar en webbplats, kan du länka till olika vyer eller du utformar sidor med webbdelar som gör användning av de olika vyerna.

Om du vill ge listorna och biblioteken fler användningsområden kan du lägga till extra kolumner. Du kan också skapa olika vyer som visar respektive döljer kolumner utifrån vilka behov som finns. I en viss avdelning kanske personalen endast vill visa filer som tillhör avdelningen, eller sortera filerna efter projektnummer.

Om listorna eller biblioteken är av stort omfång eller komplexa, till exempel om gruppen arbetar på flera projekt eller om flera grupper arbetar på samma projekt, kan deltagarna med hjälp av vyer ta fram de mest relevanta uppgifterna.  

Det går att välja hur många objekt som ska visas samtidigt i en vy. Du kan till exempel välja att bläddra igenom en lista med 25 eller 100 listobjekt per sida, beroende på vad du föredrar och hur snabb din anslutning är.

Med vyer kan du också styra hur listor och bibliotek visas på mobila enheter. I vissa enheter finns begränsningar för hur många tecken som kan visas i en kolumn.

Det finns flera sätt att göra listor och bibliotek mer ändamålsenliga med hjälp av vyer. Här följer några exempel på vyanvändning:

 • Filtrera efter olika kriterier, som en avdelning eller ett personnamn.

 • Sortera i en viss ordning, till exempel för att visa de senast ändrade filerna.

 • Dölja eller visa kolumner för att till exempel få en bättre fokusering.

 • Gruppera information som bygger på listuppgifter, till exempel efter avdelning.

 • Visa delsummor för kolumner, till exempel antalet avtalsdokument.

 • Visa en kalendervy över en lista med start- och slutdatum.

 • Visa en lista i ett databasprogram med funktioner för dataanalys.

 • Visa alla objekt på samma nivå i en platt vy utan mappar.

Överst på sidan

Vytyper

När du skapar en anpassad vy i Windows SharePoint Services 3.0 utgår du från en vytyp som styr hur listobjekten ska visas. Du kan till exempel skapa en vy som visar listobjekt i en linjär lista, som rader på papper, eller också kan du visualisera informationen, till exempel visa datum i en månadskalender. Du kan också basera en ny vy på en befintlig vy, vilket sparar tid.

 • Standard     I den här vyn visas listobjekt och filer på samma sätt som i en traditionell lista på en webbsida. Standardvyn är den förvalda vyn för de flesta typer av listor och bibliotek, och den går att anpassa på flera olika sätt.

 • Kalender    I den här vyn visas kalenderobjekt i ett format som till utseendet liknar en skrivbords- eller väggkalender. Du kan välja mellan daglig vy, veckovy och månadsvy i kalendern. Det kan vara användbart med en kalender för att till exempel hålla reda på tidsgränser för ett projekt eller lediga dagar.

  Kalender med veckovy

  1. Kalendrar har olika vyer.

  2. Heldagshändelser visas överst i kalendern på datumet. Andra händelser visas enligt datum och tid.

 • Datablad    I den här vyn visas data i ett redigerbart format, till exempel en tabell i en databas eller ett kalkylblad. Vyn kan vara användbar om du måste utföra omfattande redigeringar eller anpassningar, eller exportera data till ett kalkylblads- eller databasprogram. För att kunna visa databladsvyn måste det finnas en kontroll eller ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, exempelvis Office Access 2007, samt stöd för ActiveX-kontroll.

 • Gantt    I den här vyn presenteras uppgifter visuellt med fält som följer förloppet om uppgifterna gäller för ett tidsintervall. En Gantt-vy kan underlätta projekthanteringen och ger dig en snabb överblick över uppgifterna. Du kan till exempel använda vyn för att se vilka uppgifter som överlappar varandra och åskådliggöra det övergripande förloppet.

  Del av en lista i en Gantt-vy

Obs!: Andra typer av vyer kan vara tillgängliga för listan eller biblioteket.

Överst på sidan

Skapa en vy

När du visar en lista eller ett bibliotek kan du tillfälligt sortera eller filtrera filerna genom att peka på namnet på en kolumn och sedan klicka på pilen bredvid namnet. Det kan vara användbart om du vill granska filerna efter ett visst mönster. Nästa gång du visar listan eller biblioteket måste du dock upprepa stegen.

Sortera objekt i en lista eller ett bibliotek

Om du tror att visa information i en viss vägen ofta kan skapa du en vy. Du kan använda den här vyn varje gång som du arbetar med listan eller biblioteket. När du skapar en vy läggs den till Visa-menyn Visa-menyn över en lista eller ett bibliotek. Visa-menyn grupperar vyer i avsnitt, bland annat i standardvyn, personliga vyer och eventuella ytterligare offentliga vyer vyer för godkännande av innehåll (till exempel Godkänn/avvisa ), förutom kommandon för att ändra och skapa vyer.

Innan du börjar

Innan du skapar en vy, kanske du vill lägga till fler kolumner för att aktivera mer flexibilitet för att sortera, gruppera och filtrera. Mer information om hur du skapar kolumner finns i Lägg till kolumner i den här artikeln.

Om du skapar en vy för en mobil enhet bör du gränserna för din grupp mobila enheter. Hjälp om avgöra dessa begränsningar finns i arbeta med mobila vyer senare i den här artikeln.

Skapa en vy

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

 2. Klicka på Skapa vyVisa-menyn Visa-menyn .

 3. Klicka på vytypen du vill skapa under Välj vyformat. I bibliotek kan du för det mesta använda en Standardvy, men du kan välja andra vyer för specifika ändamål.

 4. Ange ett namn för vyn, till exempel sorterad efter efternamn i rutan Vynamn.

 5. Om du vill göra detta i standardvyn markerar du kryssrutan Kontrollera detta i standardvyn.

  Du kan göra det i standardvyn om det är en offentlig vy och om du har behörighet att ändra design på en lista.

 6. Välj om du vill skapa en personlig vy som bara du kan använda eller en vy som andra kan använda under Visa målgrupp i målgruppsavsnittet.

 7. I avsnittet Kolumner kan du visa och dölja kolumner genom att markera olika kryssrutor. Skriv in ordningsnumren för kolumnerna i vyn bredvid namnet på respektive kolumn.

 8. Välj om och hur informationen ska sorteras i avsnittet Sortera. Du kan använda två kolumner för sortering, till exempel först efter författare och sedan efter filnamn för varje författare.

 9. Välj om och hur filerna ska filtreras i avsnittet Filter. I en filtrerad vy visas ett mindre urval, till exempel objekt som skapats av en viss avdelning eller som har statusen Godkänd.

 10. I sektionen Gruppera kan du gruppera poster med samma värde i respektive sektioner, exempelvis en utvidgningsbar sektion för dokument av en viss författare.

 11. I sektionen Summor kan du räkna antalet poster i en kolumn, exempelvis det totala antalet ärenden. I en del fall kan du göra en sammanfattning av ytterligare information, som genomsnitt.

 12. I avsnittet Format väljer du det format som du vill använda för vyn, till exempel en skuggad lista där varannan rad är skuggad.

 13. Om listan eller biblioteket innehåller mappar kan du skapa en vy som utesluter mappar, en så kallad platt vy. Om du vill att alla objekt ska visas på samma nivå klickar du på Visa alla objekt utan mappar

 14. Om listan eller biblioteket är omfattande kan du begränsa hur många filer som kan visas totalt och hur många filer som kan visas på samma sida. Välj önskade alternativ i avsnittet Objektgräns.

 15. Om du planerar att använda vyn på en mobil enhet ska du välja önskade alternativ i avsnittet Mobil.

 16. Klicka på OK.

Överst på sidan

Arbeta med mobilvyer

I Windows SharePoint Services 3.0 kan du visa och till och med uppdatera vissa listor och bibliotek från en mobil enhet, till exempel en handdator eller mobiltelefon.

Den mobila enhetens skärmstorlek och prestanda begränsar längden och storleken på vissa delar av listor och bibliotek. Du måste ta hänsyn till dessa begränsningar när du skapar mobilvyer.

Vissa typer av listor, t.ex. diskussionstavlor, är inte tillgängliga i mobilvyer. Vissa kolumner är inte heller tillgängliga i mobilvyer, t.ex. Valuta, Ja/Nej och Person eller Grupp. Om en storleksgräns överskrids visas en ellips (…) som anger att allt innehåll inte visas.

Om gruppens medlemmar visar listor och bibliotek även på mobila enheter ska du utgå från listan Mobil när du skapar vyer.

Vyer av listor och bibliotek har följande begränsningar på mobila enheter.

Objekt

Gräns

Tecken i en listas eller ett biblioteks webbrubrik

20

Tecken i ett list- eller biblioteksnamn

20

Antalet mobila vyer

10

Antalet objekt som visas i en vy

100

Tecken i ett listobjektsnamn

20

Tecken i ett kolumnnamn

20

Enradigt textfält

256

Flerradigt textfält

256

Varje alternativ i ett alternativfält

10

Antalet alternativ i ett alternativfält

10

Tecken för varje post i ett uppslagsfält

20

Antalet alternativ i en uppslagslista

20

Tecken i ett hyperlänks- eller bildfält

20

Tecken i namnet på en bifogad fil

20

Antalet visade bifogade filer (i listobjekt)

3

Tecken i ett beräknat fält

20


Överst på sidan

Lägga till kolumner

Kolumner att din grupp kategorisera och spåra information, till exempel avdelning namn eller project tal. Du har flera alternativ för typ av kolumn som du skapar, inklusive en enskild rad med text, en nedrullningsbar lista med alternativ, ett tal som beräknas från andra kolumner eller till och med namn och bild på en person på din webbplats.

Obs!: Med följande tillvägagångssätt utgår du från list- eller bibliotekssidan där du vill lägga till en kolumn. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart. Om namnet på listan eller biblioteket inte visas där klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet.

 1. På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Skapa kolumn.

 2. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

 3. Välj vilken typ av information som du vill ska visas i kolumnen under Informationstypen i den här kolumnen är.

 4. I avsnittet Ytterligare kolumninställningar skriver du en beskrivning i rutan Beskrivning för att hjälpa andra att förstå avsikten med kolumnen och vilka data den ska innehålla. Den här beskrivningen är valfri.

 5. Beroende på vilken typ av kolumn du har valt kan fler alternativ visas i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Välj önskade ytterligare inställningar.

 6. Om du vill lägga till kolumnen i standardvyn, som personer på webbplatsen automatiskt ser först när de öppnar en lista eller ett bibliotek, så klickar du på Lägg till i standardvy.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra kolumninställningarna

Du kan ändra kolumninställningarna, bland annat kolumnnamnet. Beroende på vilken slags kolumn det är och vilken typ av lista kan du göra ytterligare ändringar. Du kan till exempel ändra vilken typ av data som vissa kolumner innehåller och begränsa antalet tecken i dem. Kontrollera så att de nya inställningarna passar den befintliga informationen innan du tillämpar dem.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

  1. Gör något av följande:

   • På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Listinställningar eller det inställningsalternativ du vill ha.

   • I en blogg klickar du på Hantera inlägg under Administrationslänkar för att visa inläggslistan. På menyn Inställningar klickar du på Listinställningar.

 2. Klicka på namnet på kolumnen du vill ändra under Kolumner.

 3. Ändra önskade inställningar och klicka sedan på OK.

Obs!: Du kan ange en kolumn som indexerad, vilket gör att det går snabbare att växla mellan vyer och bibliotek som omfattar flera mappar. Klicka på Indexerade kolumner för att visa inställningarna för en lista eller ett bibliotek. Markera kolumnen som ska indexeras och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Ta bort en kolumn

Viktigt!: Med det här tillvägagångssättet tas kolumnen och alla data i den bort.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

  1. Gör något av följande:

   • På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Listinställningar eller det inställningsalternativ du vill ha.

   • I en blogg klickar du på Hantera inlägg under Administrationslänkar för att visa inläggslistan. På menyn Inställningar klickar du på Listinställningar.

 2. Klicka på namnet på kolumnen som ska tas bort under Kolumner.

 3. Klicka på Ta bort.

  Eventuellt måste du rulla till längst ned på sidan för att se knappen Ta bort.

 4. Om du är säker på att kolumnen ska tas bort klickar du på OK när en varning visas.

Obs!: I listor och bibliotek finns vissa kolumner som inte kan tas bort, som kolumnerna Rubrik och Namn. Om en kolumn inte kan tas bort är knappen Ta bort otillgänglig. Om du inte vill visa en kolumn som inte kan tas bort i en vy kan du dölja den. Länkar till mer information om att dölja kolumner finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Välja en annan vy eller ändra en vy

Vilka vyer som är tillgängliga beror på listans eller bibliotekets inställningar och på om någon har skapat ytterligare vyer. Många listor och bibliotek har fler än en vy som standard. En uppgiftslista har till exempel en vy för uppgifter som endast du har ålagts och en vy för dagens uppgifter.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill välja en annan vy på Visa-menyn Visa-menyn , klickar du på den vy som du vill använda.

  • Om du vill ändra en vy klickar du på Visa-menyn och sedan på Ändra den här vyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×