Skapa egna menyer och snabbmenyer med hjälp av makron

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda makron i Access för att skapa egna snabbmenyer som visas när du högerklickar på formulär, rapporter eller enskilda kontroller. Du kan också skapa egna menyer som visas i menyfliksområdet för angivna formulär eller rapporter.

Proceduren för att skapa en meny med hjälp av makron består av tre huvudsakliga steg:

 1. Skapa en makrogrupp med menykommandon.

 2. Skapa ett makro som skapar själva menyn.

 3. Koppla menyn till en kontroll, ett formulär, en rapport eller databasen i sin helhet.

I följande avsnitt finns detaljerade instruktioner om de här stegen.

Steg 1: Skapa en makrogrupp med menykommandon

I det här steget skapar du en makrogrupp där varje makro motsvarar ett kommando på snabbmenyn som du skapar.

Vad är en makrogrupp?

En makrogrupp är ett enda makroobjekt som innehåller minst två oberoende makron. De enskilda makrona identifieras genom att du skriver ett namn för varje makro i kolumnen Makronamn. På bilden nedan är Makro3 en makrogrupp. EjHittatMedd och HittatMedd är enskilda makron inom gruppen, och varje makro består av två makroåtgärder.

Exempel på makrogrupp

Obs!: Kolumnen Makronamn är dold som standard. Om du vill visa kolumnen Makronamn klickar du på Makronamn i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 2. Klicka på Makronamn om du vill visa kolumnen Makronamn på fliken Design i gruppen Visa/Dölj.

 3. Gör följande för varje kommando som du vill inkludera på snabbmenyn:

  • I kolumnen Makronamn skriver du den text som ska visas på snabbmenyn (till exempel "Skriv ut rapporten" eller "Spara").

   1. Obs!: Om du vill skapa en snabbtangent så att du kan välja kommandot med tangentbordet, skriver du ett & (et-tecken) före bokstaven för snabbtangenten i kommandonamnet (exempel: "&Spara"). Den här bokstaven stryks under på menyn.

  • I kolumnen Instruktion markerar du den första åtgärd som ska utföras när någon klickar på kommandot på snabbmenyn.

  • Om du vill att fler åtgärder ska utföras när det här kommandot väljs kan du lägga till dessa åtgärder på de följande raderna. Låt cellen Makronamn vara tom för varje ytterligare åtgärd som du lägger till .

   1. Obs!: Om du vill skapa en linje mellan två menykommandon skriver du ett bindestreck (-) i kolumnen Makronamn mellan menykommandona.

 4. Spara och namnge makrot, till exempel mcrShortcutMenuCommands.

Följande bild innehåller ett exempel på en makrogrupp för en egen meny eller snabbmeny.

En menymakrogrupp i designvyn

Step 2: Skapa ett makro för att skapa menyn

Det här steget kan verka överflödiga, men för att skapa snabbmenyn i makrogruppen som du skapade i steg 1, måste du skapa ett annat makro som innehåller den NyMeny makroinstruktion. Det här makrot kallas ibland ”menymakro”.

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 2. På den första raden i makrot väljer du NyMeny i listan Instruktion.

 3. Under Instruktionsargument skriver du namnet på menyn (till exempel "Rapportkommandon") i rutan Menynamn. Det här argumentet är inte obligatoriskt, men du bör ange det om du planerar att lägga till menyn på en flik i menyfliksområdet (till exempel fliken Tillägg i ett formulär eller en rapport) i steg 3. Om du lägger till menyn som en snabbmeny i steg 3 ignoreras argumentet Menynamn.

 4. I rutan Menymakronamn anger du namnet på det makro som du skapade i steg 1.

 5. Spara och namnge makrot, till exempel mcrAddShortcutMenu.

Följande bild innehåller ett exempel på ett menymakro som skapar den meny som vi utformade i steg 1.

Ett menymakro i designvyn

Steg 3: Koppla menyn till en kontroll, ett formulär, en rapport eller en databas

Använd en eller flera av följande procedurer, beroende på var du vill att menyn ska visas.

 • Lägg till menyn på fliken Tillägg för ett formulär eller en rapport

  Gör så här om du vill att menyn ska visas på fliken Tillägg för ett angivet formulär eller en rapport:

  Fliken Tillägg med en egen meny

  1. Högerklicka på formuläret eller rapporten som du vill att menyn ska visas för och klicka sedan på Designvy.

  2. Klicka på Egenskapslista i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  3. Markera hela objektet genom att välja Formulär eller Rapport i listan högst upp i åtgärdsfönstret Egenskapssida.

  4. I egenskapsrutan Snabbmeny på fliken Annat på egenskapssidan skriver du namnet på det makro som du skapade i steg 2 (i det här exemplet: “mkrLäggTillSnabbmeny”).

   Nästa gång du öppnar formuläret eller rapporten visas fliken Tillägg i menyfliksområdet. Klicka på fliken om du vill visa menyn.

   Mer information om menyfliksområdet anpassningstekniker, till exempel att lägga till anpassade flikar eller dölja flikarna standard finns i artikeln Anpassa menyfliksområdet.

   Menyfliksområdet är en komponent i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 • Lägga till menyn som en snabbmeny för ett formulär, en rapport eller en kontroll

  Använd den här proceduren om du vill att menyn ska visas när du högerklickar på ett specifikt formulär, en rapport eller en kontroll, på det sätt som visas på bilden nedan:

  En enkel snabbmeny

  1. Högerklicka på det formulär eller den rapport där du vill att snabbmenyn ska visas och klicka sedan på Designvy.

  2. Klicka på Egenskapslista i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  3. Markera den kontroll eller det objekt som du vill koppla snabbmenyn till.

   Obs!: Om du vill markera hela objektet väljer du Formulär eller Rapport i listan högst upp i åtgärdsfönstret Egenskapssida.

  4. I egenskapsrutan Snabbmenyrad på fliken Annat på egenskapssidan skriver du namnet på det makro som du skapade i steg 2 (i det här exemplet: “mkrLäggTillSnabbmeny”).

 • Lägga till menyn som en global snabbmeny

  Med den här proceduren ersätter du alla standardsnabbmenyer i den aktuella databasen. De egna snabbmenyer som du har kopplat till specifika formulär, rapporter eller kontroller påverkas inte.

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Access-alternativ.

  2. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

  3. I rutan Snabbmenyrad under Alternativ för verktygsfält och menyflikar skriver du namnet på det makro som du skapade i steg 2 (i det här exemplet: “mkrLäggTillSnabbmeny”).

Obs!: 

 • Egna snabbmenyer ersätter standardsnabbmenyerna för de objekt som de kopplas till. Om du vill behålla vissa Access-kommandon på dessa menyer, använder du instruktionen KörKommando för att placera kommandona i makrogrupperna för respektive meny.

 • Om du kopplar en egen snabbmeny till en kontroll åsidosätts alla andra egna (anpassade) snabbmenyer som har definierats i databasen. En egen snabbmeny som kopplas till ett formulär eller en rapport åsidosätter en egen, global snabbmeny.

 • När du har angett ett menymakro för ett formulär eller en rapport för databasen, körs detta menymakro när formuläret, rapporten eller databasen öppnas. Om du ändrar menymakrot eller makrogruppen som definierar dessa kommandon medan formuläret, rapporten eller databasen är öppen, måste du stänga formuläret, rapporten eller databasen och öppna det/den igen för att kunna visa ändringarna.

 • Om du vill skapa en undermeny följer du instruktionerna för steg 1 för att skapa en separat makrogrupp som endast innehåller kommandona för undermenyn. Upprepa sedan steg 1 för att definiera kommandona för den överordnade menyn. Lägg till undermenyn som ett objekt i den överordnade makrogruppen med hjälp av makroinstruktionen NyMeny. På bilden nedan visas makrogruppen för en meny som innehåller en undermeny, samt den snabbmeny som blir resultatet. Den tredje raden i makrogruppen skapar undermenyn Exportera till... (mkrUndermeny).

  En snabbmeny med en undermeny

  Du kan skapa flera nivåer med undermenyer med hjälp av NyMeny-instruktioner i makrogrupperna för respektive menynivå. Du måste ange ett värde för argumentet Menynamn för varje NyMeny-instruktion – annars visas undermenyn som en tom rad på den överordnade menyn.

 • Makrovillkoren kan bara användas i menymakrot på den översta nivån. Med andra ord kan du använda ett villkor i ett menymakro för att ange om en viss meny eller snabbmeny ska visas, men bara för menyer på den översta nivån. Du kan inte använda villkor för att visa eller dölja kommandon eller undermenyer på menyerna. Du kan också använda ett villkor för att dölja eller visa en egen snabbmeny eller global snabbmeny.

 • Du kan också kan menymakro som du skapar i steg 2 vara en del av en makrogrupp. Om du har flera snabbmenyer för olika objekt eller kontroller kan skapa du ett enkelt makro-objekt som innehåller alla nödvändiga menyn makron. Se till att visa kolumnen Makronamn och Skriv ett unikt namn för alla makron. Använd följande notation för att referera till makrot i steg 3: makrogruppsnamn.makronamn. Till exempel mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×