Skapa egna menyer och snabbmenyer med hjälp av makron

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Access makron för att skapa egna menyer som visas när du högerklickar på formulär, rapporter eller enskilda kontroller. Du kan också skapa egna menyer som visas i menyfliksområdet för vissa formulär och rapporter.

Om du vill skapa en meny med hjälp av makron kan du utföra tre Huvudsteg:

 1. Skapa ett makro objekt med submacros som innehåller kommandona på menyn.

 2. Skapa ett annat makro-objekt som skapas i själva-menyn.

 3. Koppla på menyn till en kontroll, ett formulär, en rapport eller till databasen som en helhet.

I följande avsnitt för att gå igenom stegen i detalj.

Obs!: Använder du Access 2007? I så fall kan du gå vidare nedåt till avsnittet skapa anpassade snabbmenyer i Access 2007.

Tips: Om du vill lära dig att skapa anpassade snabbmenyer i Access med Visual Basic for Applications (VBA) kod finns i artikeln Skapa en snabbmeny för ett formulär, en formulärkontroll, eller en rapport.

Steg 1: Skapa ett makro objekt med submacros som innehåller menykommandon

I det här steget kan skapa du ett makro objekt med submacros varje delmakro som kommer att vara en separat kommandot på snabbmenyn..

Vad är en delmakro?

Du kan använda ett delmakro i ett makro-objekt för att definiera en uppsättning makroåtgärder. Submacros inom ett makro objekt kan anropas separat från olika kontroller och objekt händelser. Enskilda submacros inom ett makro objekt var och en har ett unikt namn och kan innehålla en eller flera makroinstruktioner.

 1. Klicka på Makro på fliken Skapa i gruppen Makron och kod.

 2. För varje kommando som du vill använda på din egen snabbmeny:

  1. Lägga till ett delmakro för makro-uttryck i designfönstret makro och namnet på delmakro vad du vill ska visas på snabbmenyn (till exempel ”skriva ut” eller ”uppdatera”).

   Tips: Om du vill skapa en snabbtangent så att du kan använda tangentbordet för att välja kommandot, skriver du ett et-tecken (&) före den bokstav som du vill ska vara snabbtangent i kommandonamn (till exempel ”&Refresh”). Den här bokstaven visas understruken på menyn.

  2. Inom delmakro, väljer du den första åtgärden som ska genomföras när du klickar på kommandot på snabbmenyn.

  3. Om det finns fler åtgärder som du vill ska genomföras när du väljer det här kommandot kan du lägga till dem som separata makroåtgärder inom samma delmakro.

 3. Spara och namnge makro objektet till exempel mcrShortcutMenuCommands.

  Följande bild visar ett exempel på makro objekt med tre submacros för en egen meny eller snabbmeny.

  Skärmbild av Access makro designfönstret med tre delmakro-uttryck.

Steg 2: Skapa ett andra makro-objekt som skapas på menyn

Det här steget kan verka överflödiga, men om du vill skapa snabbmenyn från makro objektet som du skapade i steg 1, måste du skapa en andra makro objektet som innehåller makroinstruktionen. Den här makroinstruktion kallas ibland ”menymakro”.

 1. Klicka på Makro på fliken Skapa i gruppen Makron och kod.

 2. Välj Ny menyi kombinationsruta Lägg till ny instruktion i makrofönstret design.

 3. I rutan Menynamn argumentet för makroinstruktionen NyMeny skriver du namnet på menyn (till exempel ”Formulärkommandon”). Argumentet är inte obligatorisk, men rekommenderas mer information om i steg 3 klickar du planerar att lägga till menyn i en flik i menyfliksområdet (till exempel fliken Tillägg i ett formulär eller en rapport). Om menyn läggs till som en snabbmeny i steg 3, ignoreras argumentet Menynamn .

 4. I rutan Makronamn menyn argumentet anger du namnet på det makro-objekt som du skapade i steg 1.

 5. Spara och namnge andra makro objektet, till exempel mcrAddShortcutMenu.

  Följande bild visar ett exempel på menyn makro objekt som skapas i menyn vi utformat i steg 1.

  Skärmbild av ett Access-objekt för makro med makroinstruktionen.

Steg 3: Koppla menyn till en kontroll, formulär, rapport eller databas

Beroende på valfri plats på menyn ska visas, använder du en eller flera av följande procedurer.

Lägga till menyn på fliken tillägg av ett formulär eller en rapport

Använd den här proceduren om du vill använda på menyn ska visas på fliken Tillägg för ett visst formulär eller en rapport.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten där du vill att menyn ska visas i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på Egenskapssida i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Markera hela objektet genom att välja formulär eller en rapport i listan överst i åtgärdsfönstret egenskapssida.

 4. På fliken annat på egenskapssidan i egenskapsrutan Menyraden skriver du namnet på det makro-objekt som du skapade i steg 2 (i det här exemplet ”mcrAddShortcutMenu”).

 5. Spara ändringarna formuläret eller rapporten.

  Nästa gång du öppnar formuläret eller rapporten, visas fliken Tillägg i menyfliksområdet. Klicka på fliken om du vill visa på menyn som visas i följande bild:

  Skärmbild av tillägg menyfliksområdet i Access

  Mer information om menyfliksområdet anpassningstekniker, till exempel att lägga till anpassade flikar eller dölja flikarna standard finns i artikeln Skapa ett anpassat menyfliksområde i Access.

På menyn Lägg till som en snabbmeny för ett formulär, en rapport eller en kontroll

Använd den här proceduren om du vill använda på menyn ska visas när du högerklickar på ett visst formulär, rapport eller kontroll.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten där du vill använda snabbmenyn ska visas i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på Egenskapssida i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Markera den kontroll eller det objekt som du vill bifoga snabbmenyn.

  Om du vill markera hela objektet, Välj formulär eller en rapport i listan överst i åtgärdsfönstret egenskapssida.

 4. På fliken annat på egenskapssidan i egenskapsrutan Snabbmenyrad skriver du namnet på det makro-objekt som du skapade i steg 2 (i det här exemplet ”mcrAddShortcutMenu”).

 5. Kontrollera att Snabbmenyn har angetts för egenskapen Ja.

 6. Spara ändringarna formuläret eller rapporten.

  Nästa gång du öppnar formuläret eller rapporten och högerklicka sedan på formulär, rapport eller en kontroll visas en snabbmeny med kommandona associerade enligt följande bild:

  Skärmbild av en snabbmeny i ett Access-formulär

På menyn Lägg till som en global snabbmeny

Den här proceduren ersätter alla standardsnabbmenyer i den aktuella databasen. Anpassade snabbmenyer som du har kopplat till specifika formulär, rapporter och kontroller påverkas inte.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Skriv namnet på det makro som du skapade i steg 2 (i det här exemplet ”mcrAddShortcutMenu”) i rutan Snabbmenyrad under menyfliksområdet och alternativ i verktygsfältet.

 4. Klicka på OK om du vill spara ändringarna i dialogrutan Access-alternativ .

 5. Stäng och öppna databasen för att ändringarna ska börja gälla.

Anpassade snabbmenyer ersätta standardsnabbmenyer för de objekt som de är kopplade till. Om du vill behålla vissa Access-kommandon på menyerna Använd makroinstruktionen KörKommando för att återställa kommandona i makrot objekt i menyer som du vill ha dem i.

En anpassad snabbmeny som är kopplad till en kontroll ersätter eventuella andra egna menyer som har definierats i databasen. En anpassad snabbmeny som är ansluten till ett formulär eller en rapport ersätter en egen global snabbmeny.

När du anger ett menymakro för ett formulär eller en rapport eller för databasen, körs makrot menyn när formulär, rapport eller databasen öppnas. Om du gör ändringar i menyn makro objekt eller makro-objekt som definierar dess kommandon medan formulär, rapport eller databasen är öppen kan du stänga formulär, rapport eller databasen och öppna den om du vill se ändringarna.

Om du vill skapa en undermeny på en genväg menyn lista över kommandon, har utfört steg 1 om du vill skapa en separat makro-objektet som innehåller bara kommandona på undermenyn, enligt följande bild:

Skärmbild av ett makro i Access med två submacros

Följ steg 1 om du vill definiera kommandon för högre nivå menyobjekt. Lägg till undermenyn som ett objekt i objektet på en högre nivå makro med makroinstruktionen NyMeny . Följande illustration visar objektet makro för en meny med en undermeny. Det tredje delmakrot i detta exempel makro objekt skapas undermenyn Exportera till … (mcrShortcutSubMenuCommands).

Skärmbild av ett Access-makro med fyra submacros

Följande bild visar den resulterande slutförda snabbmenyn med en undermeny:

Skärmbild av en snabbmeny med en undermeny

Du kan skapa flera nivåer med undermenyer genom att använda NyMeny makroåtgärder i makro-objekt för varje nivå i menyn. Se till att ange ett värde för argumentet Menynamn för varje instruktionen annars undermeny visas som en tom rad i menyn högre nivå.

Makro uttryck villkor med hjälp av Om/sedan/Else block som stöds i menyobjekt makro objektet endast. Med andra ord kan du använda ett villkorsuttryck i ett makro menyobjekt för att avgöra om en viss meny eller snabbmeny visas, men endast för menyer på den översta nivån. Du kan inte använda villkorsuttryck om du vill visa eller dölja kommandon eller undermenyer på menyer. Du kan också använda en villkorsuttrycket om du vill dölja eller visa en egen snabbmeny eller global snabbmeny.

Du kan också kan menymakro som du skapar i steg 2 vara en del av ett makro-objekt. Om du har flera snabbmenyer för olika objekt eller kontroller kan skapa du ett enkelt makro-objekt som innehåller alla nödvändiga menyn makron. Se till att ha ett unikt namn för varje delmakro. Använd följande notation för att referera till makrot i steg 3: MacroObjectName.SubmacroName. Till exempel mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Överst på sidan

Skapa anpassade snabbmenyer i Access 2007

Design makrofönstret skiljer sig i Access 2007 jämfört med senare Expandera så följande avsnitt för att följa dem om du använder Access 2007.

I det här steget skapar du en makrogrupp varje makro som kommer att vara en separat kommandot på snabbmenyn..

Vad är en makrogrupp?

En makrogrupp är ett enskilt makro-objekt som innehåller två eller flera oberoende makron. Enskilda makron identifieras genom att skriva ett namn för alla makron i kolumnen Makronamn. I följande bild är Macro3 en makrogrupp. NotFoundMsg och FoundMsg är enskilda makron i gruppen varje makro som består av två makroåtgärder.

Exempel på makrogrupp

Obs!: Kolumnen Makronamn döljs som standard. Klicka på Makronamnom du vill visa kolumnen Makronamn på fliken Design i gruppen Visa/Dölj .

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 2. Klicka på Makronamn om du vill visa kolumnen Makronamn på fliken Design i gruppen Visa/Dölj .

 3. För varje kommando som du vill använda på din egen snabbmeny:

  • Skriv den text som du vill ska visas på snabbmenyn (till exempel ”Skriv ut rapport” eller ”spara”) i kolumnen Makronamn .

   1. Obs!: Om du vill skapa en snabbtangent så att du kan använda tangentbordet för att välja kommandot, skriver du ett et-tecken (&) före den bokstav som du vill ska vara snabbtangent i kommandonamn (till exempel ”&Save”). Den här bokstaven visas understruken på menyn.

  • Markera den första åtgärden som ska genomföras när du klickar på kommandot på snabbmenyn i kolumnen åtgärd .

  • Om det finns fler åtgärder som du vill ska genomföras när du väljer det här kommandot kan du lägga till dem på alla efterföljande rader. Lämna cellen Makronamnet tomt för varje efterföljande åtgärd.

   1. Obs!: Om du vill skapa en linje mellan två menykommandon, skriver du ett bindestreck (-) i kolumnen Makronamnet mellan kommandona menyalternativen.

 4. Spara och namnge makrot, till exempel mcrShortcutMenuCommands.

Följande bild visar ett exempel på makrogrupp för en egen meny eller snabbmeny.

En menymakrogrupp i designvyn

Det här steget kan verka överflödiga, men för att skapa snabbmenyn i makrogruppen som du skapade i steg 1, måste du skapa ett annat makro som innehåller makroinstruktionen . Det här makrot kallas ibland ”menymakro”.

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 2. Markera NyMeny i listan åtgärd på den första raden i makrot.

 3. Under Instruktionsargumenti rutan Menynamn skriver du namnet på menyn (till exempel ”rapport kommandon”). Argumentet är inte obligatorisk, men rekommenderas mer information om i steg 3 klickar du planerar att lägga till menyn i en flik i menyfliksområdet (till exempel fliken Tillägg i ett formulär eller en rapport). Om menyn läggs till som en snabbmeny i steg 3, ignoreras argumentet Menynamn .

 4. Ange namnet på det makro som du skapade i steg 1 i rutan Makronamn i menyn .

 5. Spara och namnge makrot, till exempel mcrAddShortcutMenu.

Följande bild visar ett exempel menymakro som skapas i menyn vi utformat i steg 1.

Ett menymakro i designvyn

Beroende på valfri plats på menyn ska visas, använder du en eller flera av följande procedurer.

 • Lägga till menyn på fliken tillägg av ett formulär eller en rapport

  Använd den här proceduren om du vill använda på menyn ska visas på fliken Tillägg för ett visst formulär eller en rapport, enligt följande bild:

  Fliken tillägg med en egen meny

  1. Högerklicka på formuläret eller rapporten där du vill att menyn ska visas i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

  2. På fliken Design går du till gruppen Visa/dölj och klickar på Egenskapssida.

  3. Markera hela objektet genom att välja formulär eller en rapport i listan överst i åtgärdsfönstret egenskapssida.

  4. På fliken annat på egenskapssidan i egenskapsrutan Snabbmenyn skriver du namnet på det makro som du skapade i steg 2 (i det här exemplet ”mcrAddShortcutMenu”).

   Nästa gång du öppnar formuläret eller rapporten, visas fliken Tillägg i menyfliksområdet. Klicka på fliken om du vill visa menyn.

   Mer information om menyfliksområdet anpassningstekniker, till exempel att lägga till anpassade flikar eller dölja flikarna standard finns i artikeln Skapa ett anpassat menyfliksområde i Access.

   Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 • På menyn Lägg till som en snabbmeny för ett formulär, en rapport eller en kontroll

  Använd den här proceduren om du vill använda på menyn ska visas när du högerklickar på specifika formulär, rapport eller en kontroll enligt följande bild:

  En enkel snabbmeny

  1. Högerklicka på formuläret eller rapporten där du vill använda snabbmenyn ska visas i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

  2. På fliken Design går du till gruppen Visa/dölj och klickar på Egenskapssida.

  3. Markera den kontroll eller det objekt som du vill bifoga snabbmenyn.

   Obs!: Om du vill markera hela objektet, Välj formulär eller en rapport i listan överst i åtgärdsfönstret egenskapssida.

  4. På fliken annat på egenskapssidan i egenskapsrutan Snabbmenyrad skriver du namnet på det makro som du skapade i steg 2 (i det här exemplet ”mcrAddShortcutMenu”).

 • På menyn Lägg till som en global snabbmeny

  Den här proceduren ersätter alla standardsnabbmenyer i den aktuella databasen. Anpassade snabbmenyer som du har kopplat till specifika formulär, rapporter och kontroller påverkas inte.

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen och klicka sedan på Access-alternativ.

  2. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

  3. Skriv namnet på det makro som du skapade i steg 2 (i det här exemplet ”mcrAddShortcutMenu”) i rutan Snabbmenyrad under menyfliksområdet och alternativ i verktygsfältet.

 • Anpassade snabbmenyer ersätta standardsnabbmenyer för de objekt som de är kopplade till. Om du vill behålla vissa Access-kommandon på menyerna Använd instruktionen KörKommando när du vill placera kommandona i grupperna makro i menyer som du vill ha dem i.

 • En anpassad snabbmeny som är kopplad till en kontroll ersätter eventuella andra egna menyer som har definierats i databasen. En anpassad snabbmeny som är ansluten till ett formulär eller en rapport ersätter en egen global snabbmeny.

 • När du anger ett menymakro för ett formulär eller en rapport eller för databasen, körs makrot menyn när formulär, rapport eller databasen öppnas. Om du gör ändringar i menyn makro eller en makrogrupp som definierar dess kommandon medan formulär, rapport eller databasen är öppen kan du stänga formulär, rapport eller databasen och öppna den om du vill se ändringarna.

 • Följ steg 1 om du vill skapa en separat makrogrupp som innehåller endast undermenyn kommandon för att skapa undermeny. Följ steg 1 om du vill definiera kommandon för menyn högre nivå. Lägg till undermenyn som ett objekt i makrogruppen på en högre nivå med makroinstruktionen NyMeny . Följande bild visar makrogrupp för en meny som innehåller en undermeny och sedan visar den resulterande snabbmenyn. Den tredje raden i makrogruppen skapar exportera... undermenyn Till (mcrSubMenu).

  En snabbmeny med en undermeny

  Du kan skapa flera nivåer med undermenyer genom att använda instruktionen i grupperna makro för varje nivå i menyn. Se till att ange ett värde för argumentet Menynamn för varje instruktionen annars undermeny visas som en tom rad i menyn högre nivå.

 • Makrovillkor kan användas i makrot menyobjekt. Med andra ord kan du använda ett villkor i ett menymakro att avgöra om en viss meny eller snabbmeny visas, men endast för menyer på den översta nivån. Du kan inte använda villkor för att visa eller dölja kommandon eller undermenyer på menyer. Du kan också använda ett villkor för att visa eller dölja en egen snabbmeny eller global snabbmeny.

 • Du kan också kan menymakro som du skapar i steg 2 vara en del av en makrogrupp. Om du har flera snabbmenyer för olika objekt eller kontroller kan skapa du ett enkelt makro-objekt som innehåller alla nödvändiga menyn makron. Se till att visa kolumnen Makronamn och Skriv ett unikt namn för alla makron. Använd följande notation för att referera till makrot i steg 3: makrogruppsnamn.makronamn. Till exempel mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×