Skapa egna menyer och snabbmenyer med hjälp av makron

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Access-makron för att skapa anpassade snabb menyer som visas när du högerklickar på formulär, rapporter eller enskilda kontroller. Du kan också skapa anpassade menyer som visas i menyfliksområdet för specifika formulär och rapporter.

Om du vill skapa en meny med makron utför du tre steg:

 1. Skapa ett makro objekt med under makron som innehåller Meny kommandon.

 2. Skapa ett annat makro objekt som skapar själva menyn.

 3. Koppla menyn till en kontroll, ett formulär, en rapport eller till databasen som en helhet.

I följande avsnitt beskrivs de här stegen i detalj.

Obs!: Använder du Access 2007? Om så är fallet, gå ned till avsnittet skapa anpassade snabb menyer i Access 2007.

Tips: Om du vill lära dig hur du skapar anpassade snabb menyer i Access med VBA-kod (Visual Basic for Applications) kan du läsa artikeln skapa en snabb meny för ett formulär, en formulär kontroll eller en rapport.

Steg 1: skapa ett makro objekt med under makron som innehåller Meny kommandon

I det här steget skapar du ett makro objekt med under makron, varje makro som är ett separat kommando på snabb menyn.

Vad är ett under makro?

Du kan använda ett under makro i ett makro objekt för att definiera en uppsättning makro instruktioner. Under makron i ett makro objekt kan anropas separat från olika kontroll-och objekt händelser. Enskilda under makron i ett makro objekt har ett unikt namn och kan innehålla en eller flera makro instruktioner.

 1. Gå till fliken Skapa, i gruppen Makron och kod, och klicka på Makro.

 2. För varje kommando som du vill använda på din anpassade snabb meny:

  1. Lägg till makro instruktionen under makro i fönstret makro design och namnge det under makro som du vill visa på snabb menyn (till exempel "Skriv ut" eller "uppdatera").

   Tips: Om du vill skapa en snabb tangent så att du kan använda tangent bordet för att välja kommandot skriver du ett et-tecken (&) före den bokstav som du vill använda snabb tangenten i kommando namnet (till exempel "&Refresh"). Denna bokstav visas understruken på menyn.

  2. I under makrot väljer du den första åtgärd som du vill ska utföras när du klickar på kommandot på snabb menyn.

  3. Om det finns fler åtgärder som du vill ska utföras när du väljer det här kommandot kan du lägga till dem som separata makro åtgärder i samma under makro.

 3. Spara och namnge makroprojektet till exempel mcrShortcutMenuCommands.

  Följande bild visar ett exempel makro objekt med tre under makron för en anpassad meny eller snabb meny.

  Skärm bild av design fönstret Access-makro med tre under makro-uttryck.

Steg 2: skapa ett andra makro objekt som skapar menyn

Det här steget kanske inte fungerar som det ska, men om du vill skapa en snabb meny från det makro objekt som du skapade i steg 1 måste du skapa ett andra makro objekt som innehåller makro instruktionen startmeny. Makro instruktionen kallas ibland för "meny makrot".

 1. Gå till fliken Skapa, i gruppen Makron och kod, och klicka på Makro.

 2. I kombinations rutan Lägg till ny åtgärd i fönstret makro design väljer du nytt.

 3. I rutan meny namns argument för makro instruktionen ny meny skriver du namnet på menyn (till exempel "formulär kommandon"). Det här argumentet är inte obligatoriskt men rekommenderas om du planerar att lägga till menyn i en menyflik (till exempel fliken tillägg i ett formulär eller en rapport ) i steg 3. Om menyn läggs till som en snabb meny i steg 3 ignoreras argumentet meny namn .

 4. I rutan meny makro namn argument anger du namnet på det makro objekt som du skapade i steg 1.

 5. Spara och namnge det andra makroprojektet, till exempel mcrAddShortcutMenu.

  Följande bild visar ett exempel meny makro objekt som skapar menyn som skapades i steg 1.

  Skärm bild av ett makro objekt i Access med makro instruktionen ny meny.

Steg 3: Koppla menyn till en kontroll, ett formulär, en rapport eller en databas

Beroende på var du vill att menyn ska visas använder du en eller flera av följande procedurer.

Lägga till menyn på fliken tillägg i ett formulär eller en rapport

Använd den här proceduren om du vill att menyn ska visas på fliken tillägg för ett visst formulär eller en viss rapport.

 1. I navigerings fönstret högerklickar du på formuläret eller rapporten där du vill att menyn ska visas och klickar sedan på designvy.

 2. Klicka på Egenskapssida i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Markera hela objektet genom att välja formulär eller rapport i listan överst i åtgärds fönstret egenskaps sida.

 4. Skriv namnet på det makro objekt som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu") i egenskaps rutan Menyrad på fliken övrigt .

 5. Spara ändringarna i formuläret eller rapporten.

  Nästa gång du öppnar formuläret eller rapporten visas fliken tillägg i menyfliksområdet. Klicka på fliken för att Visa menyn, som på följande bild:

  Skärm bild av menyfliksområdet tillägg i Access

  Mer information om anpassnings tekniker för menyfliksområdet, till exempel att lägga till anpassade flikar eller dölja standardflikarna, finns i artikeln skapa ett anpassat menyfliksområde i Access.

Lägga till menyn som en snabb meny för ett formulär, en rapport eller en kontroll

Använd den här proceduren om du vill att menyn ska visas när du högerklickar på ett visst formulär, en rapport eller en kontroll.

 1. I navigerings fönstret högerklickar du på formuläret eller rapporten där du vill att snabb menyn ska visas och klickar sedan på designvy.

 2. Klicka på Egenskapssida i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Markera den kontroll eller det objekt som du vill bifoga snabb menyn till.

  Om du vill markera hela objektet väljer du formulär eller rapport i listan överst i åtgärds fönstret egenskaps sida.

 4. Skriv namnet på det makro objekt som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu") på fliken övrigt på egenskaps sidan.

 5. Kontrol lera att gen vägs meny egenskapen är inställd på Ja.

 6. Spara ändringarna i formuläret eller rapporten.

  Nästa gång du öppnar formuläret eller rapporten och sedan högerklickar på formuläret, rapporten eller kontrollen visas din snabb meny med de associerade kommandona, enligt följande bild:

  Skärm bild av en snabb meny i ett Access-formulär

Lägga till menyn som en global snabb meny

Den här proceduren ersätter alla standard snabb menyer i den aktuella databasen. Anpassade snabb menyer som du har bifogat till vissa formulär, rapporter eller kontroller påverkas inte.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Skriv namnet på makrot som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu") i snabb meny fältet under alternativ för menyfliksområdet och verktygsfält.

 4. Klicka på OK för att spara ändringarna i dialog rutan Access-alternativ .

 5. Stäng och öppna databasen igen för att ändringarna ska börja gälla.

Anpassade snabb menyer ersätter standard snabb menyer för de objekt de är kopplade till. Om du vill behålla vissa Access-kommandon som du kan använda på dessa menyer kan du använda makro instruktionen Kör kommando för att lägga till kommandon i makro objekt för de menyer du vill använda.

En anpassad snabb meny som är kopplad till en kontroll ersätter andra anpassade snabb menyer som är definierade i databasen. En anpassad snabb meny som är kopplad till ett formulär eller en rapport ersätter en anpassad snabb meny.

När du anger ett meny makro för ett formulär eller en rapport eller för databasen körs det här meny makrot när formuläret, rapporten eller databasen öppnas. Om du ändrar meny makro objekt eller det makro objekt som definierar dess kommandon när formuläret, rapporten eller databasen är öppen måste du stänga formuläret, rapporten eller databasen och öppna den igen för att se ändringarna.

Om du vill skapa en undermeny på en snabb meny med kommandon följer du steg 1 för att skapa ett separat makro objekt som bara innehåller kommandon för undermenyn, som på följande bild:

Skärm bild av ett makro i Access med två under makron

Följ sedan steg 1 igen för att definiera kommandon för det högre menyobjektet. Lägga till undermenyn som ett objekt i ett makro objekt på högre nivå med hjälp av makro instruktionEn startmeny. Följande bild visar makroprojektet för en meny som innehåller en undermeny. Det tredje under makrot i det här makro kommandot för att skapa den Exportera till... -undermenyn (mcrShortcutSubMenuCommands).

Skärm bild av ett Access-makro med fyra under makron

Följande bild visar den färdiga snabb menyn med en undermeny:

Skärm bild av en snabb meny med en undermeny

Du kan skapa flera nivåer av undermenyer genom att använda makro åtgärder i meny formuläret för varje nivå av-menyn. Se till att ange ett värde för meny namns argumentet för varje instruktion för ny åtgärd, annars visas undermenyn som en tom rad i menyn på den högre nivån.

Villkor för makro uttryck med om/då/annars- block stöds bara i det översta meny makro objekt. Med andra ord kan du använda ett villkors uttryck i ett makro objekt för att avgöra om en viss meny eller snabb meny visas, men bara för menyerna på den översta nivån. Du kan inte använda villkors uttryck för att visa eller dölja kommandon eller undermenyer på menyerna. Du kan också använda ett villkors uttryck för att dölja eller Visa en anpassad snabb meny eller global snabb meny.

Du kan också gå till makro objekts meny makrot som du skapar i steg 2. Om du till exempel har flera snabb menyer för olika objekt eller kontroller kan du skapa ett enskilt makro objekt som innehåller alla nödvändiga meny makron. Se till att ha ett unikt namn för varje makro. I steg 3 ska du använda följande notation för att referera till makrot: MacroObjectName. SubmacroName. Till exempel mcrAddShortcutMenus. AddMenu2.

Överst på sidan

Skapa egna snabb menyer i Access 2007

Fönstret makro design skiljer sig från Access 2007 jämfört med senare versioner så expanderar du följande avsnitt för att följa om du använder Access 2007.

I det här steget skapar du en makro grupp, vars makron blir ett separat kommando på snabb menyn.

Vad är en makro grupp?

En makro grupp är ett enskilt makro objekt som innehåller två eller flera oberoende makron. Enskilda makron identifieras genom att ange ett namn för varje makro i kolumnen makro namn. I följande bild är MACRO3 en makro grupp. NotFoundMsg och FoundMsg är enskilda makron i gruppen, varje makro som består av två makro åtgärder.

Exempel på makrogrupp

Obs!: Kolumnen makro namn döljs som standard. Om du vill visa kolumnen makro namn klickar du på makro namni gruppen Visa/Dölj på fliken design .

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 2. Klicka på makro namn i gruppen Visa/Dölj på fliken design för att visa kolumnen makro namn .

 3. För varje kommando som du vill använda på din anpassade snabb meny:

  • I kolumnen makro namn anger du den text du vill visa på snabb menyn (till exempel "Skriv ut rapport" eller "Spara").

   1. Obs!: Om du vill skapa en snabb tangent så att du kan använda tangent bordet för att välja kommandot skriver du ett et-tecken (&) före den bokstav som du vill använda snabb tangenten i kommando namnet (till exempel "&Save"). Denna bokstav visas understruken på menyn.

  • I kolumnen Action väljer du den första åtgärd som du vill ska utföras när du klickar på kommandot på snabb menyn.

  • Om det finns fler åtgärder som du vill ska utföras när du väljer det här kommandot lägger du till dem på de efterföljande raderna. För varje efterföljande åtgärd låter du rutan makro namn vara tom.

   1. Obs!: Om du vill skapa en linje mellan två Meny kommandon skriver du ett bindestreck (-) i kolumnen makro namn mellan Meny kommandon.

 4. Spara och namnge makrot, till exempel mcrShortcutMenuCommands.

Följande bild visar en exempel makro grupp för en anpassad meny eller snabb meny.

En menymakrogrupp i designvyn

Det här steget kanske inte fungerar som det ska, men om du vill skapa en snabb meny från makro gruppen som du skapade i steg 1 måste du skapa ett andra makro som innehåller makro instruktionEn startmeny. Det här makrot kallas ibland för "meny makrot".

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 2. På den första raden i makrot väljer du ny meny i Åtgärds listan.

 3. Under Åtgärds argumenti rutan meny namn skriver du namnet på menyn (till exempel "rapport kommandon"). Det här argumentet är inte obligatoriskt men rekommenderas om du planerar att lägga till menyn i en menyflik (till exempel fliken tillägg i ett formulär eller en rapport ) i steg 3. Om menyn läggs till som en snabb meny i steg 3 ignoreras argumentet meny namn .

 4. I rutan meny makro namn anger du namnet på det makro som du skapade i steg 1.

 5. Spara och namnge makrot, till exempel mcrAddShortcutMenu.

Följande bild visar ett exempel meny makro som skapar menyn som du skapade i steg 1.

Ett menymakro i designvyn

Beroende på var du vill att menyn ska visas använder du en eller flera av följande procedurer.

 • Lägga till menyn på fliken tillägg i ett formulär eller en rapport

  Använd den här proceduren om du vill att menyn ska visas på fliken tillägg för ett visst formulär eller en viss rapport, som på följande bild:

  Fliken Tillägg med en egen meny

  1. I navigerings fönstret högerklickar du på formuläret eller rapporten där du vill att menyn ska visas och klickar sedan på designvy.

  2. På fliken Design går du till gruppen Visa/dölj och klickar på Egenskapssida.

  3. Markera hela objektet genom att välja formulär eller rapport i listan överst i åtgärds fönstret egenskaps sida.

  4. Skriv namnet på makrot som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu") i egenskaps rutan snabb meny på fliken övrigt .

   Nästa gång du öppnar formuläret eller rapporten visas fliken tillägg i menyfliksområdet. Klicka på fliken för att Visa menyn.

   Mer information om anpassnings tekniker för menyfliksområdet, till exempel att lägga till anpassade flikar eller dölja standardflikarna, finns i artikeln skapa ett anpassat menyfliksområde i Access.

   Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 • Lägga till menyn som en snabb meny för ett formulär, en rapport eller en kontroll

  Använd den här proceduren om du vill att menyn ska visas när du högerklickar på ett visst formulär, en rapport eller en kontroll, som på följande bild:

  En enkel snabbmeny

  1. I navigerings fönstret högerklickar du på formuläret eller rapporten där du vill att snabb menyn ska visas och klickar sedan på designvy.

  2. På fliken Design går du till gruppen Visa/dölj och klickar på Egenskapssida.

  3. Markera den kontroll eller det objekt som du vill bifoga snabb menyn till.

   Obs!: Om du vill markera hela objektet väljer du formulär eller rapport i listan överst i åtgärds fönstret egenskaps sida.

  4. Skriv namnet på makrot som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu") i egenskaps rutan snabb meny rad på fliken annat på egenskaps sidan.

 • Lägga till menyn som en global snabb meny

  Den här proceduren ersätter alla standard snabb menyer i den aktuella databasen. Anpassade snabb menyer som du har bifogat till vissa formulär, rapporter eller kontroller påverkas inte.

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  2. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

  3. Skriv namnet på makrot som du skapade i steg 2 (i det här exemplet "mcrAddShortcutMenu") i snabb meny fältet under alternativ för menyfliksområdet och verktygsfält.

 • Anpassade snabb menyer ersätter standard snabb menyer för de objekt de är kopplade till. Om du vill behålla vissa Access-kommandon som du kan använda på dessa menyer kan du använda instruktionen Kör kommando för att lägga till kommandon i makro grupper för de menyer du vill använda.

 • En anpassad snabb meny som är kopplad till en kontroll ersätter andra anpassade snabb menyer som är definierade i databasen. En anpassad snabb meny som är kopplad till ett formulär eller en rapport ersätter en anpassad snabb meny.

 • När du anger ett meny makro för ett formulär eller en rapport eller för databasen körs det här meny makrot när formuläret, rapporten eller databasen öppnas. Om du ändrar meny makrot eller makro gruppen som definierar dess kommandon när formuläret, rapporten eller databasen är öppen måste du stänga formuläret, rapporten eller databasen och öppna den igen för att se ändringarna.

 • Skapa en undermeny genom att följa steg 1 och skapa en separat makro grupp som bara innehåller undermenyns kommandon. Följ sedan steg 1 igen för att definiera kommandon för den högre menyn. Lägga till undermenyn som ett objekt i den högre makro gruppen genom att använda makro instruktionen startmeny . Följande bild visar makro gruppen för en meny som innehåller en undermeny och visar sedan snabb menyn som visas. Den tredje raden i makro gruppen skapar undermenyn Exportera till... (mcrSubMenu).

  En snabbmeny med en undermeny

  Du kan skapa flera nivåer av undermenyer genom att använda kommandot ny på Meny nivå. Se till att ange ett värde för meny namns argumentet för varje instruktion för ny åtgärd, annars visas undermenyn som en tom rad i menyn på den högre nivån.

 • Makro villkor stöds endast i det översta meny makrot. Med andra ord kan du använda ett villkor i ett meny makro för att avgöra om en viss meny eller snabb meny visas, men bara för menyerna på den översta nivån. Du kan inte använda villkor för att visa eller dölja kommandon eller undermenyer på menyerna. Du kan också använda ett villkor för att dölja eller Visa en anpassad snabb meny eller global snabb meny.

 • Du kan också vara en del av makro gruppen genom att välja makro som du skapar i steg 2. Om du till exempel har flera snabb menyer för olika objekt eller kontroller kan du skapa ett enskilt makro objekt som innehåller alla nödvändiga meny makron. Se till att visa kolumnen makro namn och skriv ett unikt namn för varje makro. I steg 3 ska du använda följande notation för att referera till makrot: macrogroupname. makronamn. Till exempel mcrAddShortcutMenus. AddMenu2.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×