Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek

Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek

Du kan skapa anpassade vyer av bibliotek och listor när du vill organisera och visa de objekt som är viktigast för dig (t.ex. vissa kolumner), lägga till filtrering och sortering eller använda ett intressantare format. Du kan skapa en personlig vy (som bara du kan se), och om du har behörighet att göra det kan du skapa en offentlig vy synlig för alla som använder listan.

Obs!: Är din upplevelse annorlunda än vad som följer? Prova stegen för de tidigare versionerna.

Skapa nya vyer över SharePoint listor för att ordna och dölja eller Visa kolumner. En vy är standardvyn. Ytterligare vyer som du lägger till är tillgängliga på menyn visnings alternativ . Du kan skapa en vy för att spara olika sorterings-, filtrerings-och grupperingsinställningar som du har gjort i fönstret kolumn rubriker eller filter. Kolumnerna som visas eller döljs och kolumnernas bredd sparas också i vyn.

 1. I kommando fältet i listan väljer du visnings alternativ Visar ikonen visnings alternativ .

  Om alternativen Visar ikonen visnings alternativ inte visas kontrollerar du att du inte redigerar listan eller inte har markerat ett eller flera objekt. Du kanske inte har behörighet. I så fall kontaktar du Office 365 administratören eller webbplats-eller List ägarna.

 2. Klicka på Spara vy som.

 3. Ange det nya namnet och klicka sedan på OK.

 1. I kommando fältet i listan väljer du visnings alternativ Visar ikonen visnings alternativ .

  Om alternativen Visar ikonen visnings alternativ inte visas kontrollerar du att du inte redigerar listan eller inte har markerat ett eller flera objekt. Du kanske inte har behörighet. I så fall kontaktar du Office 365 administratören eller webbplats-eller List ägarna.

 2. Klicka på namnet på den vy som du vill ändra.

 3. Klicka på visnings alternativ igen och välj Redigera aktuell vy.

 4. Gör dina ändringar på sidan Redigera vy. Du kan lägga till eller ta bort kolumner, lägga till sorterings-eller filtrerings villkor, konfigurera mappar med mera.

 5. När du är klar med ändringarna klickar du på OK.

Obs!: Du kan också göra vissa ändringar direkt i listvyn. Det gör du genom att klicka på kolumn namnet. Du kan ändra ordningen på objekt, filtrera dem, gruppera dem, lägga till kolumner och ändra andra kolumn inställningar. När du är klar klickar du på visnings alternativ och sedan på Spara vy som. Spara vyn med dess aktuella namn eller ange ett nytt namn för att skapa en ny vy.

 1. I kommando fältet i listan väljer du visnings alternativ Visar ikonen visnings alternativ .

 2. Klicka på namnet på den vy som du vill ta bort.

 3. Klicka på visnings alternativ igen och välj Redigera aktuell vy.

 4. Klicka på ta bort på sidan redigeringsvyn och klicka sedan på OK.

Obs!: Om dina skärmbilder ser annorlunda ut än de som visas nedan kanske du använder den nya versionen av SharePoint Online. Klicka härom så är fallet.

Obs!: Om du skapar vyer som ska användas från telefoner och andra mobila enheter måste du ta hänsyn till funktionerna i de mobila enheterna. Mer information finns i Konfigurera en SharePoint-webbplats för mobila enheter.

Så här skapar du en vy:

 1. Gå till den lista eller det bibliotek där du vill skapa en vy och klicka på fliken lista eller bibliotek och sedan på Skapa vy.

  Obs!: Om alternativet Skapa vy är inaktiverat har du inte den behörighet som krävs för att skapa en vy. Mer information om vilka behörigheter som krävs för att skapa personliga och offentliga vyer finns i avsnittet Inställningar för vyer nedan.

  Knappen Skapa vy i menyfliksområdet i SharePoint-bibliotek.

 2. Välj en vytyp på sidan Inställningar. Mer information om de olika typerna finns i Typer av vyer du kan välja nedan.

 3. Ange namnet för vyn i rutan Vynamn. Markera Gör den här vyn till standardvy om du vill att vyn ska vara standardvy för listan eller biblioteket. Endast offentliga vyer kan vara standardvy för en lista eller ett bibliotek.

  Sida med inställningar för Skapa vy
 4. I avsnittet Målgrupp väljer du Skapa en personlig vy eller Skapa en offentlig vy under Visa målgrupp. Skapa en personlig vy när du vill använda en vy för dig själv. Skapa en offentlig vy om du vill att alla som använder listan ska kunna se den.

  Obs!: Om alternativet Skapa en personlig vy är inaktiverat har du inte nödvändiga behörigheter att skapa en offentlig vy för listan eller biblioteket.

 5. Markera de kolumner du vill ta med i vyn i avsnittet Kolumner och avmarkera de kolumner som inte ska visas. Bredvid kolumnnumren väljer du sedan i vilken ordning kolumnerna ska visas i vyn.

 6. Konfigurera övriga inställningar för vyn, som Sortera och Filter, och klicka på OK längst ned på sidan. De inställningar du kan välja beskrivs i Inställningar för vyer nedan.

Följ stegen nedan om du vill ändra en vy, till exempel om du vill göra den till standardvyn, lägga till eller ta bort kolumner eller ändra sorteringsordningen för objekten i vyn.

Obs!: När en vy har skapats kan du inte ändra vytyp (du kan till exempel inte växla från standardvyn till databladsvy eller Gantt-vy till kalendervyn, eller tvärtom). Du måste skapa en ny vy med den vytyp du vill ha. Om du bara snabbt vill redigera kolumner och rader i listor eller bibliotek kan du tillfälligt ändra en standardvy till en databladsvy med Snabbredigering. Det gör du genom att öppna fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet och klicka på Snabbredigering. När du är klar återgår vyn till den ursprungliga typen. Observera att du inte kan använda Snabbredigering för vyer där objekten är grupperade. Mer information om databladsvyn finns i avsnittet Databladsvy nedan i Typer av vyer du kan välja.

 1. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i den lista eller det bibliotek som du vill ändra en vy i.

 2. Klicka på Ändra vy.

  Obs!: Om alternativet Ändra vy är inaktiverat har du inte den behörighet som krävs för att ändra den aktuella vyn. Du kan däremot ändra dina personliga vyer. Mer information om vilka behörigheter som krävs för att skapa personliga och offentliga vyer finns i avsnittet Inställningar för vyer senare i den här artikeln.

 3. Markera den vy som du vill ändra i den nedrullningsbara listrutan Aktuell vy.

 4. Gör dina ändringar och klicka på OK längst ned på sidan. De inställningar du kan vilja ändra beskrivs i Inställningar för vyer nedan.

  Obs!: Vyerna i listrutan Aktuell vy är ordnade alfabetiskt och du kan inte ändra ordningen. Du kan dock ändra namnet på en vy så den hamnar i önskad alfabetisk ordning.

Så här tar du bort en vy:

 1. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i den lista eller det bibliotek som du vill ta bort en vy i.

 2. Markera den vy du vill ta bort i den nedrullningsbara listrutan Aktuell vy.

  Listruta med aktuella listvyer

 3. Klicka på Ändra vy.

  Obs!: Om alternativet Ändra vy är inaktiverat har du inte den behörighet som krävs för att ändra den aktuella vyn. Du kan däremot ändra dina personliga vyer. Mer information om vilka behörigheter som krävs för att skapa personliga och offentliga vyer finns i Inställningar för vyer senare i den här artikeln.

  Knappen Ändra vy med öppen listruta

 4. Rulla ned på inställningssidan till avsnittet Vyer och klicka på den vy du vill ta bort.

 5. Klicka på Ta bort i den övre delen av vyn.

  Knappen Ta bort vy

  Obs!: Om alternativet Ta bort inte finns kan det här vara standardvyn för en lista eller ett bibliotek, och du kan inte ta bort standardvyer. Du måste först ändra en annan vy och göra den till standardvy.

 6. Klicka på OK när du uppmanas att göra det.

Visa sidan Typer

Obs!: När du skapat en vy kan ändra du inte dess format, som från en kalender till en Gantt-vy. Du kan dock skapa ytterligare vyer med samma data för varje nytt format du vill använda.

Här är de typer av vyer du kan välja:

Standardvy    I den här vyn visas list- och biblioteksobjekten på rader som följer varandra. Standardvyn är standard för de flesta typer av listor och bibliotek. Du kan anpassa vyn på många olika sätt, till exempel genom att lägga till eller ta bort kolumner från vyn.

En standardvy

Kalendervy    I den här vyn visas listan eller biblioteket i ett format som liknar en väggkalender. Du kan använda vyer för dagar, veckor och månader i det här formatet. Den här vyn kan vara användbar om du vill se objekten i listan eller biblioteket kronologiskt. Om du vill använda den här vyn måste listan eller biblioteket innehålla kolumner med startdatum och avslutdatum för kalenderobjekten.

Kalendervy

Databladsvy    I den här vyn visas listor och bibliotek i ett rutnät, ungefär som ett kalkylblad. Den här vyn kallas även Snabbredigering och kan vara användbar om du måste redigera många objekt i en lista eller ett bibliotek på samma gång. Den här vyn är också användbar om du vill exportera data till ett kalkylblad eller databasprogram. Det finns vissa begränsningar i databladsvyn, du kan exempelvis inte använda alla Excel-funktioner. Om ett objekt i en kolumn är nedtonat kan du inte redigera den aktuella kolumntypen.

Databladsvy

Gantt-vy    I den här vyn visas list- och biblioteksobjekten i staplar som visar förloppet. En Gantt-vy kan vara användbar när du hanterar projekt. Du kan till exempel använda den här vyn för att se vilka uppgifter som överlappar varandra och för att visa det övergripande förloppet. Om du vill använda den här vyn måste listan eller biblioteket innehålla kolumner med start- och avslutdatum.

Gantt-vy

Access-vy    Använd Microsoft Access till att skapa formulär och rapporter som är baserade på listan eller biblioteket. Endast tillgänglig när du har Microsoft Access installerat.

Skapa en vy med Microsoft Access

Anpassad vy i SharePoint Designer    Starta och använd appen SharePoint Designer till att skapa avancerade anpassade vyer. För det här krävs avancerad behörighet och SharePoint Designer.

Bild av startsidan i SharePoint Designer 2013.

Befintlig vy     Om en befintlig vy är nästan en sådan som du vill använda kan du spara tid genom att utgå från den befintliga vyn när du skapar den nya vyn. Under rubriken Starta med en befintlig vy visas en lista med dina aktuella vyer. Klicka på en vy om du vill skapa en ny vy från den befintliga vyn.

Starta från en befintlig vy

Det finns många vyinställningar som gör det lättare att snabbt hitta den information du behöver i en lista eller ett bibliotek. Följande är inställningar för SharePoint-vyer. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla typer av vyer. Inställningarna för kalendervyer skiljer sig från andra typer av vyer.

Det maximala antalet objekt i en vy är 5 000. Du kan hantera antalet objekt i en vy genom att använda filtret och begränsningsinställningar för objekt. Mer information finns i Hantera listor och bibliotek med många objekt.

 • Standardvy    Alla listor och bibliotek har en standardvy, som är den vy som användarna ser när de går till listan eller biblioteket. Du kan ändra standardvyn till en offentlig vy för listan eller biblioteket. men du kan inte ange en personlig vy som standardvy. Om du vill ta bort en vy som är standardvy måste du först göra en annan offentlig vy till standard för listan eller biblioteket.

  Obs!: Om Gör den här vyn till standardvy inte visas på sidorna där du skapar och redigerar vyer betyder det att du inte har den behörighet som krävs för att skapa en offentlig vy, eller så är vyn en personlig vy. För att kunna skapa en offentlig vy måste du vara medlem i gruppen Designer för listan eller biblioteket eller ha likvärdig behörighet. Mer information finns i Förstå behörighetsnivåer i SharePoint.

 • Målgrupp    När du skapar en vy kan du ange om målgruppen för vyn ska vara Personlig vy eller Offentlig vy. En personlig vy är en vy som bara du kan se. En offentlig vy är en vy som alla kan se.

  Du kan inte ändra en personlig vy till en offentlig vy eller en offentlig vy till en personlig vy. Du kan använda en offentlig vy som startpunkt för personliga eller offentliga vyer. Du kan använda en personlig vy som startpunkt endast för personliga vyer.

  Om Skapa vy är inaktiverat när du försöker skapa en vy du har inte den behörighet som krävs för att skapa en vy. Om Skapa vy är tillgängligt men alternativet skapa en offentlig vy är inaktiverat måste du vara i gruppen designer eller motsvarande behörigheter. Med skapa en personlig vymåste du vara i medlems gruppen för listan eller biblioteket eller ha motsvarande behörigheter.

 • Kolumner    Kolumnerna i en vy innehåller den information om list- eller biblioteksobjekten som du behöver. Genom att använda kolumner i kombination med andra vyfunktioner, till exempel filter, kan du välja att bara visa den information som är viktigast för ditt arbete. Detta är särskilt användbart om listan eller biblioteket innehåller många objekt. Mer information om hur du arbetar med kolumner för att skapa anpassade vyer finns i Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek.

 • Gantt-kolumner    Markera de kolumner som ska vara med i Gantt-vyn. Rubrik är ett obligatoriskt textfält. Startdatum och Förfallodatum är obligatoriska datafält. När du markerar en kolumn, till exempel Rubrik, och inget alternativ visas i den listrutan måste du skapa kolumnen för att vyn ska kunna användas.

 • Sortera    Ange i vilken ordning objekten ska visas i vyn. Du kan ha upp till två villkor. Visa till exempel objekten i en uppgiftslista sorterade efter prioritet och sedan efter förfallodatum.

 • Filtrera    Konfigurera en vy för att visa en deluppsättning av objekten i en lista eller ett bibliotek genom att filtrera dem med informationen i kolumnerna i listan eller biblioteket. En vy kan till exempel visa dokumenten i ett bibliotek som är för ett visst projekt.

  Tips: Du kan använda beräknade kolumner eller filter som innehåller beräkningar, som [I dag], om du vill visa objekt vars datum matchar dagens datum eller [Jag] om du vill visa objekt som hör till användaren av vyn. Du kan också kombinera enkla ekvationer med funktioner. Om du till exempel vill visa objekt som skapats de senaste sju dagarna filtrerar du baserat på kolumnen Skapat den, väljer operatorn är mindre än och tilldelar värdet [I dag]-7 (utan blanksteg). Se exempel på vanliga formler i SharePoint-listor för mer information.

 • Tabellvy    Gör att kryssrutor visas för varje objekt så att användarna kan välja flera list- eller biblioteksobjekt för att utföra gruppåtgärder. På så sätt kan du spara mycket tid om många objekt i en lista eller ett bibliotek måste ändras. En användare kan till exempel markera och kontrollera flera dokument.

 • Gruppera    Gruppera list- och biblioteksobjekt efter information i kolumnerna. Gruppera till exempel objekten i en uppgiftslista efter prioritet och sedan procent färdigt.

 • Totalsummor    Visar beräkningar av summor för kolumnerna i vyn, till exempel antal, medel, maximum och minimum. Om du till exempel konfigurerar rubrikkolumnen som Antal i ett dokumentbibliotek visas antalet dokument i vyn och i grupperna i vyn. Vilka kolumner som är tillgängliga för summor och vilka inställningar som är tillgängliga för varje kolumn beror på vilken typ av kolumn, till exempel tal, och vilken typ av lista eller bibliotek som vyn skapas för.

 • Format    Anger layout för vyn, till exempel nyhetsbrev. Alla format är inte tillgängliga för alla vytyper.

  • Standardtabell    Visar objekt i rader.
   En standardvy

  • Inramat    Visar objekten i listan med en layout som påminner om visitkort. Det här formatet är bara tillgängligt för listor.
   Formatet Inramat

  • Inramat utan etiketter    Liknar det inramade formatet, men etiketterna för kolumnerna finns inte med i vyn. Det här formatet är bara tillgängligt för listor.

  • Standard    Standardvyn varierar beroende på typen och konfigurationen av listan eller biblioteket.

  • Dokumentinformation    Visar filerna i ett bibliotek med en layout som påminner om visitkort. Det här formatet är tillgängligt för de flesta bibliotek, men inte för listor.
   Vyformatet Dokumentinformation

  • Nyhetsbrev    Visar objekten i rader med linjer mellan raderna.
   Vyformatet Nyhetsbrev

  • Nyhets brev, inga linjer    Visar objekten i rader med alternerande nyanser, utan linjerna mellan raderna.
   Vyformatet Nyhetsbrev utan rader

  • Förhandsgranskningsfönster Visar namnen på objekten till vänster på sidan. Om du pekar på namnet på ett objekt visas de kolumner som är valda för vyn till höger på sidan.
   Vyformatet Förhandsgranskningsfönster

  • Skuggad    Visar objekten i rader där varannan rad är skuggad.
   Vyformatet Skuggad

 • Offlinemapparna    Välj Visa objekt i mappar om du vill visa mapparna lista eller bibliotek i vyn med objekten. Välj Visa alla objekt utan mappar om du endast vill visa listan eller biblioteks posterna i vyn, även kallade en platt vy. Du kanske också kan välja om den vy som du skapar är tillämplig i alla mappar, i bara den översta nivån eller i mappar för en viss innehållstyp.

 • Objektgräns    Du kan ange hur många objekt som ska visas samtidigt (grupper) i varje vy eller det totala antalet objekt som ska visas i vyn. Ju större grupp med objekt i en vy, desto längre tar det att hämta den i webbläsaren.

 • Mobil    Du kan ange att den här vyn är för mobila enheter, att den ska vara standardvy för mobila enheter och hur många objekt som ska visas i listvyn Webbdel för den här vyn. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla listor och bibliotek. Vyn måste vara en offentlig vy.

Se även

Kolumntyper och alternativ på webbplatser

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×