Självstudiekurs: Skapa kartbaserade Power View-rapporter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Abstrakta:    Det här är den tredje självstudiekursen i en serie. Du har skapat en Excel-arbetsbok från början med hjälp av data som importerats från flera källor i första självstudiekursen, Importera Data i Excel 2013 och skapa en datamodell, och dess datamodell skapades automatiskt av Excel. Andra självstudiekursenUtöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot och DAX, du har lärt dig hur du kan utöka datamodellen och hierarkier i data som har skapat.

I den här självstudiekursen använder du den utökade datamodellen till att skapa tilltalande rapporter som innehåller flera visualiseringar med Power View.

Följande är avsnitten i den här självstudiekursen:

Skapa en Power View-rapport

Skapa beräknade fält för Power View och pivottabeller

Konfigurera standardinställningar för fält, tabellfunktioner och datakategorier

Kontrollpunkt och test

I slutet av självstudiekursen finns ett test du kan ta för att testa vad du har lärt dig.

I den här serien används data som beskriver olympiska medaljer, värdländer och olika olympiska sporthändelser. Följande är självstudiekurserna i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot, och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Hjälp för Power Pivot

 6. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

Vi föreslår att du går igenom dem i tur och ordning.

De här självstudiekurserna använda Excel 2013 med Power Pivot aktiverad. Råd om hur du aktiverar Power Pivot klickar du här.

Skapa en Power View-rapport

I de föregående självstudiekurserna skapat du en Excel-arbetsbok med en pivottabell som innehåller data om Olympiska medaljer och händelser. Om du inte har slutfört föregående självstudiekursen, kan du hämta arbetsboken från slutet av föregående självstudiekursen från här.

I det här avsnittet skapar du en Power View-rapport för att visuellt presentera data för de olympiska spelen.

 1. Klicka på Infoga > rapporter > Power View-rapporter i Excel.

  Infoga en Power View-rapport

 2. En tom Power View-rapport visas som ett blad i arbetsboken.

  En tom Power View-rapport i Excel

 3. I området Power View-fält klickar du på pilen bredvid Värdar för att expandera det och klickar på sedan på Ort.

 4. Expandera tabellen medaljer och klicka på Sport. Med det här visar Power View Sport bredvid staden som du ser på bilden nedan.
  En ny tabell i Power View

 5. I området fält i Power View-fält klickar du på pilen bredvid Sport och välj antal (inte är tomma). Nu Power View räknar sporterna snarare än med en lista över dem, vilket visas i följande bild.

  Skapa antalet sporter snarare än en lista över sporter

 6. Välj DESIGN > Växla visualisering > Karta på menyfliksområdet. Fliken DESIGN är endast tillgänglig om Power View-tabellen är markerad. Det kan hända att det visas en varning om aktivering av externt innehåll när du växlar till kartvisualisering.

 7. En karta ersätter tabellen som visualisering. På kartan representerar blå cirklar i olika storlekar antalet olika sportevenemang som ägt rum på varje olympisk värdplats. Det kan dock vara mer intressant att se vilka som var sommarevenemang och vilka som var vinterevenemang.

 8. Låt oss göra det mesta av rapportområdet och dölja området Filter. Klicka på pilen i det övre högra hörnet i området Filter.

 9. Expandera medaljeri Power View-fält. Dra fältet årstid ned till området färg. Det är bättre: kartan visas nu blå bubblor för sommar sport och röda bubblor för vintern sport, enligt bilden nedan. Du kan ändra storlek på visualiseringen genom att dra i dess hörn.

  Skapa en kartvisualisering

Nu har du en Power View-rapport som visar antalet sportevenemang på olika platser med en karta som är färgkodad baserat på årstid. Det tog bara några få klick.

Skapa beräknade fält för Power View och pivottabeller

I Power View används den underliggande datamodellen för att skapa visualiseringar. Med Power Pivot och DAX kan du utöka datamodellen genom att skapa egna formler och sedan skapa rapporter baserade på de formlerna och beräkningarna i pivottabeller och i Power View.

Skapa ett beräknat fält i Power Pivot

 1. I Excel klickar du på Power Pivot > Datamodell > Hantera för att visa Power Pivot-fönstret.

 2. Markera tabellen medaljer . Kontrollera att beräkningsområdet visas. Beräkningsområdet hittades under tabelldata och används för att skapa, redigera och hantera beräknade fält. Om du vill visa beräkningsområdet väljer du Start > visa > beräkningsområdet, enligt följande bild.

  Beräkningsområdet i Power Pivot

 3. Nu ska vi beräkna antalet Olympiska utgåvor. Beräkningsområdet, markerar du cellen direkt under kolumnen årgång. Välj Autosumma > unikt antal i menyfliksområdet som visas på bilden nedan.

  Skapa ett unikt antal i Power Pivot

 4. Power Pivot skapar en DAX-uttryck för den aktiva cellen i beräkningsområdet. I det här fallet Power Pivot automatiskt skapade följande DAX-formel:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  Ytterligare beräkningar i Autosumma är lika enkelt, till exempel summa, medel, Min, Max och andra.

 5. Spara Excel-arbetsboken. Datamodellen uppdateras med det nya beräknade fältet. När du återgår till Power View-fliken i Excel visas en varning som informerar dig om att datamodellen har uppdaterats, så som visas på bilden nedan.

  En varning indikerar att datamodellen har ändrats

Vi kommer att använda det här beräknade fältet med antalet unika årgångar i senare självstudiekurser.

Skapa ett beräknat fält med DAX i Power Pivot

Autosumma-beräkningen är användbar men det finns tillfällen när mer anpassade beräkningar krävs. Du kan skapa DAX-formler i beräkningsområdet på samma sätt som du skapar formler i Excel. Låt oss skapa en DAX-formel och sedan se hur den visas i vår datamodell och hur den som resultat finns tillgänglig i våra pivottabeller och i Power View.

 1. Öppna fönstret Power Pivot. Beräkningsområdet, markerar du cellen direkt under Autosumma beräkningen som färdigt i föregående avsnitt, enligt följande bild.

  Skapa DAX-formler i beräkningsområdet i Power Pivot

 2. Låt oss beräkna andelen av alla medaljer i procent. Skriv följande DAX-formel i formelfältet. IntelliSense ger förslag på tillgängliga kommandon baserat på vad du skriver. Du kan trycka på tabbtangenten om du vill välja det markerade IntelliSense-alternativet.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. När du växlar tillbaka till Excel-fönstret berättar Excel att datamodellen har uppdaterats. Markera pivottabell i Blad1i Excel. Expandera tabellen medaljer i Pivottabellfält. Längst ned i fältlistan är de två beräknade fält som vi just skapat som visas på bilden nedan. Välj procent av alla medaljer.

  Beräknade fält i Pivottabellfält

 4. Fältet Procent av alla medaljer visas efter antalet medaljer i pivottabellen. Den inte är formaterad som ett procentvärde, markerar dessa fält (du kan välja dem samtidigt genom att hovra över upp på någon av fältet Procent av alla medaljer tills pekaren ändras till en på nedpilen och sedan på). När du har markerat klickar du på Start > nummer > procent. Ändra antalet decimaler till två i samma avsnitt i menyfliksområdet. Din pivottabell ser ut som på skärmen nedan.

  Procentdata visas i pivottabell

I en tidigare självstudiekurs filtrerade vi fältet Sport till endast de tio första sporterna i bokstavsordning och det är därför vi bara ser sporterna mellan Vattensport (Aquatics) och Boxning (Boxing) samt varför procentsatsen i totalsumman är 29,16 % och inte 100 %. Vad det säger oss är givetvis att de första tio sporterna står för 29,16 % av alla medaljer som delas ut under de olympiska sommarspelen. Vi ser också se att Vattensport (Aquatics) står för 10,88 % av alla medaljer.

Eftersom fältet Procentandel av alla Medaljer finns i datamodellen finns det också i Power View.

Du kan också skapa beräknade fält från fliken Power Pivot i Power View. Oavsett om du skapar ett beräknat fält i Power Pivot eller i Power View är resultatet detsamma: Datamodellen uppdateras för att inkludera det beräknade fältet och göra den tillgänglig för alla klientverktyg.

Konfigurera standardinställningar för fält, tabellfunktioner och datakategorier

Ett annat sätt att göra det effektivare att skapa rapporter i Power View är att ange en standardfältuppsättning. När du anger en standardfältuppsättning för en tabell kan du bara genom att klicka på tabellen i Power View lägga till standardfältuppsättningen automatiskt i en ny rapport.

I det här avsnittet kan du ange standardinställningar för arbetsboken som sparar dig tid när du skapar rapporter.

Skapa en standardfältuppsättning för en tabell

 1. Power Pivot-fönstret ska fortfarande vara tillgängligt. Om inte klickar du på Power Pivot > Datamodell> Hantera. I Power Pivot väljer du Start > Visa > Datavy för att säkerställa att datavyn är vald. Välj tabellen Medaljer.

 2. På fliken Avancerat klickar du på Rapportegenskaper > Standardfältuppsättning. Ett fönster visas där du kan ange standardfälten för tabeller som skapats med klientverktyg som Power View.

 3. Välj Sport, händelse, Årgångsid, idrottares och medalj i den vänstra rutan och klicka på lägga till - > och göra dem standardfält. Kontrollera att de visas i det högra fönstret standardfälten i den ordning de har. Fönstret Standardfältuppsättning ser ut som på skärmen nedan.

  Fönstret Standardfältuppsättning

 4. Klicka på OK för att spara standardfältuppsättningen för tabellen Medaljer.

 5. Om du vill se hur det här fungerar växlar du till Power View-bladet i Excel.

 6. Klicka någonstans på den tomma rapportarbetsytan för att se till att ingen befintlig visualisering är vald. Power View-bladet har för närvarande bara en visualisering, som är den karta du skapade tidigare.

 7. Klicka på tabellnamnet medaljer i listan Power View-fält. Powerview skapar en tabell och lägger automatiskt till fem standardfälten från tabellen medaljer i ordningen du angett, enligt bilden nedan. Om du råkar klicka på triangeln bredvid medaljer, tabellen helt enkelt utökas i stället för att lägga till en ny tabell med standardfält.

  Power View-tabell inkluderar standardfältuppsättningar automatiskt

Konfigurera tabellfunktioner

Du kan också konfigurera standardtabellfunktioner som används i Power View till att automatiskt skapa rapportetiketter för tabellen. Det är användbart när du skapar visualiseringar från samma tabell, möjligen för flera olika rapporter. Vi använder standardtabellfunktioner i de närmaste stegen så låt oss konfigurera dem nu.

 1. I Power Pivot väljer du tabellen Medaljer och väljer sedan Avancerat > Rapportegenskaper > Tabellfunktioner. Ett fönster visas där du kan konfigurera tabellfunktioner.

 2. I fönstret Tabellfunktioner är Rad-ID den kolumn som innehåller enbart unika nycklar och inga tomma värden. Det är ofta tabellens primärnyckel men behöver inte vara det. Du måste välja ett rad-ID innan du gör några andra val i fönstret. Välj MedaljNyckel som Rad-ID.

 3. Välj AthleteID i avsnittet Behåll unika rader. Fält som du väljer här har radvärden som bör vara unika och inte får aggregeras när Skapa pivottabeller eller Power View-rapporter.

  Obs: Om du har problem med rapporter som inte sammanställa hur du vill att de ska vara säker på att fältet du vill mängd inte är markerat i fälten Behåll unika rader.

 4. I Standardetikett väljer du en nyckel som ska användas som en standardrapportetikett. Välj Sport.

 5. Använd alternativet [ingen kolumn markerad], för Standardbild, eftersom du inte har lagt till bilder ännu. Fönstret Tabellfunktioner ser ut som på skärmen nedan.

  Fönstret Tabellfunktioner

 6. Klicka på OK. Markera den tabell du skapade i föregående steg på Power View-blad i Excel. Välj DESIGN > tabell > kortet i menyfliksområdet. Den tabell du skapade ändringar i en samling kort; data är samma men visualisering av data har ändrats. Tabellen ser nu ut som på skärmen nedan.
  Kortvisualiseringar med standardtabellfunktioner

Observera att fältet Sport är större än resten och visas som en rubrik för varje kort. Det beror på att du angav Sport som standardetikett i fönstret Tabellfunktioner när du var i Power Pivot.

Konfigurera datakategorier för fält

Om rapporter som baseras på underliggande data, t.ex. plats, ska kunna skapas dynamiskt i Power View, måste fält som innehåller sådana data kategoriseras korrekt. Låt oss ange kategorier för några av fälten med data för de olympiska spelen.

 1. Välj värdari Power Pivot. Markera fältet noc_landregion. Från Avancerade > rapportegenskaper > datakategori: klickar du på pilen och välj land/Region i listan med tillgängliga datakategorier, enligt bilden nedan.

  Datakategorier i Power Pivot

 2. I Medaljer väljer du kolumnen NOC_LandRegion. Ändra datakategorin återigen till Land/region.

 3. Gå tillbaka till Excel och välj Power View-bladet. Expandera tabellen medaljer i Power View-fält och Lägg märke till att fältet noc_landregion nu har en liten jordglob bredvid den. Jordgloben anger att noc_landregion innehåller en geografisk plats som du ser på bilden nedan.

  Ikonen för geografisk plats i Power View-fält

Vi kommer att använda den här geografiska plats i en kommande självstudiekurs. Det är dags att spara ditt arbete, gå igenom det du lärt dig och göra dig redo att sätta igång med nästa självstudiekurs.

Kontrollpunkt och test

Gå igenom det du lärt dig

I den här självstudiekursen lärde du dig att skapa en kartbaserad Power View-visualisering, skapade beräknade fält för att utöka datamodellen och analyserade data på ett annat sätt. Du lärde dig även hur du skapar standardfältuppsättningar för en tabell, vilket gör det effektivare att skapa nya Power View-tabeller som är förfyllda med standarduppsättningen för fält. Du lärde dig även att definiera standardtabellfunktioner så att ordningen och genereringen av etiketter för nya tabeller är snabb och konsekvent.

I nästa självstudiekurs i den här serien bygger du på det du har lärt dig här. Det finns stora mängder data därute och i nästa självstudiekurs kan du lägga till Internet-data i datamodellen och inkludera bilder så att dina Power View-rapporter verkligen syns.

Här följer en länk till nästa självstudiekurs:

Självstudiekurs: Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

TEST

Vill du ta reda på hur väl du kommer ihåg det du lärt dig? Nu har du chansen. Följande test tar upp de funktioner, möjligheter och krav du har läst om i den här självstudiekursen. Du hittar svaren längst ned på sidan. Lycka till!

Fråga 1: Var får Power View data för att skapa Power View-rapporter?

A: Endast från kalkylblad inkluderade i Excel.

B: Endast från datamodellen.

C: Endast från data som importerats från externa källor.

D: Från datamodellen och från alla data som finns i kalkylblad i Excel.

Fråga 2: Vilket av följande är sant när det gäller standardfältuppsättningar?

A: Du kan bara skapa en standardfältuppsättning för hela datamodellen.

B: När du i Power View klickar på tabellnamnet i Power View-fält skapas en tabellvisualisering som fylls automatiskt med tabellens standardfältuppsättning.

C: Om du har skapat en standardfältuppsättning för en tabell avaktiveras alla andra fält i tabellen.

D: Allt ovanstående

Fråga 3: Vilka av följande är sant när det gäller beräknade fält?

A: När du skapar dem i Power Pivot visas de i Power View som tillgängliga fält i den tabell där de skapades.

B: Om du har skapat dem i beräkningsområdet i Power Pivot är de dolda från samtliga klientverktyg.

C: När du skapar dem i Power Pivot visas de som enskilda tabeller i samtliga klientverktyg.

D: Både A och B.

Fråga 4: Vilket av följande är sant om du i fönstret Tabellfunktioner markerar ett fält i Behåll unika rader?

A: Du måste uttryckligen välja Summera det här fältet i Power View-fält i för att aggregera fältet.

B: Fältet aggregeras alltid i Power View och i pivottabeller.

C: Fältet aggregeras aldrig i Power View eller i pivottabeller.

D: Val av Behåll unika rader har ingen effekt på fältet i Power View och pivottabeller.

Test en swers

 1. Rätt svar: B

 2. Rätt svar: B

 3. Rätt svar: A

 4. Rätt svar: C

Meddelanden: 

 • Data och bilder i den här självstudiekursserien bygger på följande:

 • Olympics-datauppsättningen från Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder från CIA Factbook (cia.gov)

 • Befolkningsdata från Världsbanken (worldbank.org)

 • Piktogram över olympiska grenar av Thadius856 och Parutakupiu

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders