Självstudiekurs: Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Abstrakta:    I slutet av föregående självstudiekursen Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1, Excel-arbetsboken hade tre Power View-rapporter och många visualiseringar, inklusive interaktiva kartor, cirkeldiagram och liggande och stående stapeldiagram. I den här självstudiekursen får du lära dig hur du skapar ytterligare interaktiva Power View-rapporter.

Lägg också märke till att när du publicerar de här rapporterna och gör dem tillgängliga på SharePoint är de här visualiseringarna precis så interaktiva som de är i den här självstudiekursen, för alla som ser dem

Följande är avsnitten i den här självstudiekursen:

Skapa Multipeldiagram

Skapa interaktiva rapporter med kort och brickor

Skapa punktdiagram och bubbeldiagram med tidsbaserad uppspelning av visualiseringar

Kontrollpunkt och test

I slutet av självstudiekursen finns ett test du kan ta för att testa vad du har lärt dig. Du kan även se en lista över videoklipp som visar många av begreppen och funktionerna i Power View.

I den här serien används data som beskriver olympiska medaljer, värdländer och olika olympiska sporthändelser. Följande är självstudiekurserna i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot, och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1

 6. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

Vi föreslår att du går igenom dem i tur och ordning.

I de här självstudiekurserna används Excel 2013 med Power Pivot aktiverat. Mer information om Excel 2013 finns i Snabbstartsguide för Excel 2013. Råd om hur du aktiverar Power Pivot finns i Tilläggsprogrammet Power Pivot.

Skapa multipeldiagram

I det här avsnittet kan du fortsätta skapa interaktiva visualiseringar med Power View. I det här avsnittet beskrivs hur du skapar några olika typer av multipeldiagram. Multiplar kallas ibland även för trellisdiagram.

Skapa interaktiva Lodrät Multipeldiagram

Om du vill skapa ett multipeldiagram kan du börja med ett annat diagram, till exempel ett cirkeldiagram eller ett linjediagram.

 1. I Excel väljer du kalkylbladet Liggande/Stapel. Skapa en ny Power View-rapport genom att välja POWER VIEW > Infoga > Power View på menyfliksområdet. Ett tomt Power View-rapportblad skapas. Byt namn på rapporten Multiplar genom att högerklicka på fliken längst ned och välja Byt namn på menyn som visas. Du kan även byta namn på fliken genom att dubbelklicka på den.

 2. Expandera tabellen medaljer i Power View-fält och Välj kön och fälten händelse. Klicka på pilen bredvid händelse från området fält och välj antal (inte är tomma). Tabellen Power View skapar ser ut som på skärmen nedan.

  Power View-tabellvisualisering

 3. Menyfliksområdet, Välj DESIGN > Växla visualisering > andra diagram > cirkel-diagram. Rapporten nu ser ut som på skärmen nedan.

  Power View-cirkeldiagram

 4. Du tycker nu att det skulle vara intressant att visa antalet tävlingar efter kön över tiden. Ett sätt att visa den informationen är att använda multiplar. Dra År från tabellen Medaljer till fältet LODRÄTA MULTIPLAR. Om du vill visa fler multiplar tar du bort förklaringen från rapporten genom att välja LAYOUT > Förklaring > Ingen på menyfliksområdet.

 5. Ändra layouten så multiplar rutnätet visas sex diagram bred och sex diagram högt. Markera diagrammet, Välj LAYOUT > rutnät höjd > 6 och sedan LAYOUT > rutnät bredd > 6. Skärmen ser nu ut som på skärmen nedan.

  Multipelcirkeldiagram i Power View

 6. På multipeldiagramtypen är interaktiva för. Hovra över alla cirkeldiagram och information om den sektorn visas. Klicka på en cirkelsektor i rutnätet och den markeringen är markerat för varje diagram för multipeln. På skärmen nedan gul sektor (kvinnor) för 1952 har valts och andra gul sektorer är markerade. När flera diagram är tillgängliga än Power View kan visas i en skärm visas en lodrät rullningslist längs högerkanten på visualiseringen.

  Interagera med Power View-multipeldiagram

Skapa interaktiva vågräta Multipeldiagram

Vågräta diagram fungerar ungefär som lodräta multipeldiagram.

 1. Du vill ändra din lodräta Multipeldiagram till vågrät sökningar. Om du vill göra det, dra fältet år från området LODRÄTA MULTIPLARNA till området VÅGRÄTA MULTIPLAR som visas på bilden nedan.


  Ändra Power View-visualiseringen i Power View-fält

 2. Power View-rapport visualiseringen ändras till ett vågräta multiplar diagram. Observera rullningslisten längs ned i visualiseringen visas på bilden nedan.

  Vågräta multiplar i Power View

Skapa Multipellinjediagram

Det är också enkelt att skapa linjediagram som multiplar. I följande steg visas hur du skapar multipellinjediagram baserade på antalet medaljer för varje år.

 1. Skapa ett nytt Power View-blad och byta namn på den Linje multipler. Power View-fält, Välj medalj antal och året från tabellen medaljer . Ändra visualiseringen i ett linjediagram genom att välja DESIGN > andra diagram > linje. Nu dra Year till området AXEL. Diagrammet ser ut som på skärmen nedan.
  Power View-linjediagram

 2. Nu ska vi fokusera på vinter medaljer. Markera DIAGRAMMET i fönstret filter och sedan drar du årstid från tabellen medaljer i filterfönstret. Välj vinter, enligt bilden nedan.

  Filtrera ett diagram i Power View

 3. Om du vill skapa multiplarna linjediagram, drar du noc_landregion från tabellen medaljer till området LODRÄTA MULTIPLAR. Rapporten nu ser ut som på skärmen nedan.
  Linjemultiplar i Power View

 4. Du kan välja att ordna multipeldiagrammen baserat på olika fält samt i stigande eller fallande ordning genom att klicka på alternativen i det övre vänstra hörnet i visualiseringen.

Skapa interaktiva rapporter med kort och brickor

Brickor och kort konverterar tabeller till en serie ögonblicksbilder som presenterar informationen i kortformat, ungefär som indexkort. I följande steg använder du kort till att visualisera antalet medaljer som delats ut i olika sporter och begränsar sedan visualiseringen genom att skapa resultatbrickor baserat på Edition.

Skapa Kortvisualiseringar

 1. Skapa en ny Power View-rapport och byt namn på den till Kort. Välj Gren i tabellen Grenar i Power View-fält. Välj Unikt antal för årgång, Antal medaljer och NOC_LandRegion i tabellen Medaljer. Klicka på pilen bredvid NOC_LandRegion och välj Antal (unika) i området FÄLT i Power View-fält.

 2. I menyfliksområdet, väljer du DESIGN > Växla visualisering > Tabell > kort. Tabellen ser ut som på skärmen nedan.
  Kortvisualisering i Power View

 3. Med kortvisualisering markerat, väljer du DiscImage från tabellen DiscImage . Du får ett varningsmeddelande där du uppmanas att klicka på en knapp för att aktivera innehåll för att få bilderna så visas, vilket visas i följande bild.

  Varning om externa dataanslutningar i Excel

 4. I området fält ordna fälten i följande ordning: DiscImage, gren, medalj antal, antalet noc_landregion och senast, unika Årgångar. Dina kort nu påminner om skärmen nedan.
  Kortvisualisering med omordnade fält

Använda brickor med Kortvisualiseringar

 1. Det är enkelt att granska korten baserat på året som medaljer utdelades. Dra fältet år till området dela in efter i Power View-fält från tabellen medaljer . Visualisering nu ser ut som på skärmen nedan.
  Använda DELA IN EFTER-funktionen i Power View

 2. Nu är korten uppdelade på brickor för varje år men något annat har hänt också. Fältet DELA IN EFTER har blivit en behållare som vid det här laget bara innehåller de kort som du skapade i föregående steg. Vi kan lägga till i den behållaren däremot och se hur DELA IN EFTER kan användas till att skapa interaktiva rapporter som samordnar vyn med dina data.

 3. Klicka på i området bredvid kort visualisering men fortfarande i behållaren dela in efter. Fönstret Power View-fält ändras efter att du är fortfarande i behållaren dela in efter, men du inte är i kort visualiseringen. Följande bild visar hur den visas i fönstret Power View-fält.
  Behållaren DELA IN EFTER i en Power View-rapport

 4. Markera alla om du vill visa alla tillgängliga tabeller i Power View-fält. Välj ort, årstid, noc_landregion och Flaggurl från tabellen värdar . Klicka på menyfliken DESIGN > Växla visualisering > Tabell > kort. Du vill att tabellen som du just har skapat så att det fyller upp av det tillgängliga utrymmet, så att du inte vill ändra typ av kortvisualisering. Välj DESIGN > Alternativ > kort format > bildtext. Det är bättre. Rapporten nu ser ut som på skärmen nedan.
  Lägga till en till visualisering i behållaren DELA IN EFTER i Power View

 5. Lägg märke till hur, när du väljer ett annat år från panelerna längs överkanten av behållaren dela in efter kortet bildtext som du just har skapat också synkroniseras med ditt val. Det beror på att båda kortvisualiseringar finns i behållaren dela in efter du har skapat. När du bläddrar du alternativet dela in efter och välj 2002, till exempel rapporten ser ut som på följande skärm.

  Interagera med BRICKOR i Power View

 6. Du kan också ändra hur Power View paneler information. Menyfliksområdet, Välj DESIGN > paneler > Bricktyp > Brickflöde. Panelen visualiseringar ändringar och Power View flyttar panelerna längst ned i behållaren, enligt bilden nedan.
  Använda BRICKFLÖDE i Power View

Som tidigare nämnts, när du publicerar de här rapporterna och gör dem tillgängliga i SharePoint är de här visualiseringarna precis lika interaktiva för alla som visar dem.

Skapa punktdiagram och bubbeldiagram med tidsbaserad uppspelning av visualiseringar

Du kan också skapa interaktiva diagram som visar förändringar över tid. I det här avsnittet skapar du punkt- och bubbeldiagram och visualiserar OS-data på sätt som gör att alla som visar dina Power View-rapporter kan interagera med dem på intressanta och fantastiska sätt.

Skapa ett punktdiagram och bubbeldiagram

 1. Skapa en ny Power View-rapport genom att välja POWER VIEW > Infoga > Power View på menyfliksområdet. Byt namn på rapporten till Bubblor. Välj Antal medaljer och NOC_LandRegion i tabellen Medaljer. I området FÄLT klickar du på pilen bredvid NOC_LandRegion och väljer Antal (unika) för att erhålla antalet land- och regionskoder snarare än själva koderna. Välj Sport i tabellen Evenemang.

 2. Välj DESIGN > Växla visualisering > andra diagram > punktdiagram ändra visualiseringen till ett punktdiagram. Rapporten ser ut som på skärmen nedan.

  Ett punktdiagram i Power View

 3. Dra nästa händelse i tabellen evenemang till området storlek i Power View-fält. Rapporten blir mycket mer intressant och nu ser ut som på skärmen nedan.

  Använda STORLEK i ett Power View-bubbeldiagram

 4. Ditt punktdiagram är nu ett bubbeldiagram och bubblans storlek baseras på det antal medaljer som delats ut i varje sport.

 5. Din bubbeldiagram är interaktiva för. När du hovrar över Rowing bubbla visar Power View du med ytterligare information om den sport, enligt följande bild.

  Hovra över Power View-bubbeldiagram för mer information

Skapa tidsbaserade Uppspelningsvisualiseringar

Många av de visualiseringar du skapar baseras på händelser som inträffar över tid. I Olympics-datauppsättningen kan det vara intressant att se hur medaljer har delats ut genom åren. I följande steg visas hur du kan skapa visualiseringar som spelas upp eller animeras baserat på tidsbaserade data.

 1. Lägg märke till området UPPSPELNINGSAXEL i Power View-fälten i det punktdiagram du skapade i föregående steg, som visas på bilden nedan.

  Power View-uppspelningsaxeln

 2. Dra året från tabellen medaljer till området UPPSPELNINGSAXEL. Så här börjar roligt del. En axel skapas längs ned i punkt diagramvisualisering och en spela upp-ikon visas bredvid den, enligt bilden nedan. Klicka på Spela upp.

  Uppspelningsknappen i en Power View-rapport

 3. Titta på när bubblorna rör sig, växer och krymper medan åren rör sig längs uppspelningsaxeln. Du kan också markera en viss bubbla, i det här fallet är en viss sport, och tydligt se hur den ändras medan uppspelningsaxeln fortskrider. Linjer följer sina banor samt framhäver och följer sina datapunkter visuellt medan axeln rör sig framåt.

 4. Välj Aquatics och sedan klicka på Spela upp. Aquatics är markerat och en vattenstämpel i det övre högra hörnet av rapporten visar år (uppspelningsaxel) som spela upp axel går vidare. I slutet sökvägen Aquatics har vidtagit är markerat i visualiseringen, medan andra sport är nedtonade. Följande bild visar rapporten när uppspelningsaxeln är klar.

  Tidsbaserade bubbelvisualiseringar i Power View

 5. Du kan välja fler än en sport genom att hålla CTRL-tangenten och att göra flera val. Prova själv. På bilden nedan tre sport är markerade: brottas, idrott och Aquatics.

  Markera flera bubblor i Power View-uppspelningsrapporter

 6. Slutligen kan du filtrera punktdiagram precis som med andra visuella effekter. Det finns många färger, eftersom det finns ett stort antal sport i datamängden. Dra årstid till området färg i Power View-fält från tabellen medaljer . Nu bara två färger används, en för varje årstid (sommar eller vinter). Följande bild visar det här, men att se hur smarta detta passar, titta på videon i slutet av den här självstudiekursen.

  Använda utsnitt i Power View-uppspelningsrapporter

Med Power View kan du skapa alla möjliga fantastiska och tilltalande rapporter. Varje visualisering ger en viss distinkt inblick i dina data. För ännu mer tilltalande rapporter kan du kombinera olika visualiseringar på en enda rapportsida och på så sätt göra dina mer levande.

Kontrollpunkt och test

Gå igenom det du lärt dig

I den här självstudiekursen har du lärt dig hur du skapar multipeldiagram, linjediagram, bubbeldiagram och punktdiagram. Du har också lärt dig att skapa brickor i rapporten och hur du skapar en behållare där du kan inkludera många rapporter.

Den här självstudiekursen avslutar serien om att skapa Power View-rapporter.

Videoklipp från Olympics-datauppsättningen

Ibland kan det vara bra att se de här uppgifterna i praktiken. I det här avsnittet hittar du länkar till videoklipp som har skapats med Olympics-datauppsättningen. De här videoklippen liknar självstudiekurser men vissa arbetsböcker, Power Pivot-bilder eller Power View-blad kan vara något annorlunda.

Power Pivot videoklipp:

 • Ange standardvärden

 • Dölj kolumner och tabeller

 • Lägga till beskrivningar i kolumner och tabeller

 • Relationer

 • Summera efter

Power View-videoklipp:

 • Komma igång med Power View i Excel 2013

 • Bubbel- och punktdiagram

 • Kort

 • Öka detaljnivån i en ad hoc-hierarki

 • Öka detaljnivån med en hierarki i modellen

 • Filter

 • Hierarkier

 • Markering

 • Kartor

 • Kartor: Åtgärda tvetydiga kartdata

 • Matris

 • Multiplar

 • Cirkeldiagram

 • Uppdatera data i datamodellen

 • Utsnitt

 • Sortera

 • Brickor

Tack! Jag hoppas att du uppskattade den här självstudiekursserien och att den gjorde det lättare att förstå hur du kan skapa egna Power View-rapporter. Du kan skapa fantastiska, fängslande och interaktiva rapporter med Power View och dela dem med Business Intelligence Portal i SharePoint.

Självstudiekurser i den här serien

Följande lista innehåller länkar till alla självstudiekurser i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot, och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1

 6. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

TEST

Vill du ta reda på hur väl du kommer ihåg det du lärt dig? Nu har du chansen. Följande test tar upp de funktioner, möjligheter och krav du har läst om i den här självstudiekursen. Du hittar svaren längst ned på sidan. Lycka till!

Fråga 1: Vilket av följande är ett annat namn på multipeldiagramtypen?

A: Rulldiagram.

B: Tupeldiagram.

C: Trellisdiagram.

D: Siddiagram

Fråga 2: I vilket område i Power View-fält kan du skapa en behållare där du kan placera flera visualiseringar?

A: Området KOLUMNER.

B: Området SUMMERA.

C: Området DELA IN EFTER.

D: Området BEHÅLLARE.

Fråga 3: Om du ska skapa en animerad visualisering baserat på ett fält, till exempel ett datumfält, vilket område i Power View-fält ska du då välja?

A: Området UPPSPELNINGSAXEL.

B: Området VÅGRÄTA MULTIPLAR.

C: Området ANIMERING.

D: Kan man skapa så häftiga visualiseringar?

Fråga 4: Vad händer med multipeldiagram om det finns fler cirkeldiagram än vad som får plats på skärmen?

A: Power View börjar automatiskt rulla igenom cirkeldiagrammen.

B: Power View tillhandahåller en rullningslist så att du kan rulla genom de andra cirkeldiagrammen.

C: Power View skapar en rapport för endast så många cirkeldiagram som kan visas på skärmen samtidigt.

D: Power View placerar automatiskt alla cirkeldiagram på en skärm oavsett antalet cirkeldiagram.

Testsvar

 1. Rätt svar: C

 2. Rätt svar: C

 3. Rätt svar: A

 4. Rätt svar: B

Meddelanden: Data och bilder i den här självstudiekursserien bygger på följande:

 • Olympics-datauppsättningen från Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder från CIA Factbook (cia.gov)

 • Befolkningsdata från Världsbanken (worldbank.org)

 • Piktogram över olympiska grenar av Thadius856 och Parutakupiu

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×