Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 för Nokia

Senast uppdaterat: oktober 2011

Innehåll

Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 för Nokia

Aktiveringsrapporter

Samtalsöverlåtelse (vidarekoppling av samtal)

Klientloggning

Kontaktkort

Nödsamtal (112)

Personlig bild

Närvaro- och kontaktinformation

Sekretessläge

Skicka som e-post

Skicka plats

Enhetligt kontaktarkiv

Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 för Nokia

Den här sidan är ett tillägg till sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter. Läs både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och detta tillägg så att du förstår vilka metoder för insamling och användning av data som gäller för en viss Microsoft Lync-produkt eller -tjänst.

Det här sekretesstillägget innehåller information om distributionen och användningen av Microsoft Lync 2010 för Nokia på ditt företags mobila enheter. Om du använder kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Server 2010 som en tjänst (d.v.s. om en tredje part, t.ex. Microsoft, är värd för de servrar som programvaran körs på), skickas information till denna tredje part. Om du vill veta mer om hur data som skickas från ditt företag till en tredje part används kontaktar du företagsadministratören eller tjänsteleverantören.

Överst på sidan

Aktiveringsrapporter

Så här fungerar den här funktionen: Under den ursprungliga installationen och konfigurationen av Lync 2010 för Nokia samlas vissa maskin- och programvaruspecifika data in och skickas till Nokia för att informera om att konfigurationen har lyckats.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Ingen personligt identifierbar information samlas in under den här processen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Informationen som samlas in med funktionen för aktivitetsrapporter används av Nokia för att bekräfta att konfigurationen av programvaran har lyckats. Information om Nokias sekretesspolicy finns i Nokias sekretesspolicy.

Inställning/hantering: Ej tillämpbart.

Överst på sidan

Samtalsöverlåtelse (vidarekoppling av samtal)

Så här fungerar den här funktionen: Med samtalsöverlåtelse kan du utse ett eller flera ombud som kan ringa och besvara samtal samt ansluta till onlinemöten för din räkning. Om du använder den här funktionen från din mobila enhet kan du bara välja ombud som du tidigare definierat på Microsoft Lync 2010-klienten på datorn.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När ombuden besvarar ett samtal i ditt ställe får du en avisering via e-post om detta. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Med hjälp av den här funktionen kan du arbeta med dina ombud och hantera ditt schema och dina möten och/eller följa upp vilka samtal dina ombud ringer och besvarar åt dig (eller i ditt ställe) eller både och.

Inställning/hantering: Funktionen för samtalsöverlåtelse är inaktiverad som standard. Du aktiverar eller inaktiverar den genom att följa dessa steg:

 1. Knacka på Inställningar på alternativmenyn på sidan med kontaktlistan i Lync för Nokia.

 2. Växla Vidarekoppling av samtal till läget på fliken Röst.

 3. Knacka på Vidarekoppla samtal till och välj Mina ombud i listrutan.

 4. Knacka på Spara i det nedre verktygsfältet.

Överst på sidan

Klientloggning

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för klientloggning kan du logga information om din användning av Lync på enheten, i din användarprofil. Informationen kan användas för att felsöka eventuella problem som uppstår när du använder Lync för Nokia-programvaran.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: När funktionen för klientloggning är aktiverad lagras bland annat följande information på enheten: enhets-ID, användaralias och domän, närvaroinformation, meddelandeinformation, inloggningshistorik, kontaktlista och information om klientkonfigurationen, t.ex. regler för vidarekoppling av samtal, status och anteckningar. Innehållet i Lync 2010-konversationer lagras inte. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan välja att skicka den här informationen manuellt.

Användning av informationen: Du kan använda funktionen för klientloggning om du behöver felsöka eventuella problem som uppstår när du använder Lync för Nokia.

Inställning/hantering: Funktionen för klientloggning är inaktiverad som standard. Du aktiverar eller inaktiverar den genom att följa dessa steg:

 1. Knacka på Inställningar på alternativmenyn på sidan med kontaktlistan i Lync för Nokia.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera loggning på fliken Inställningar.

 3. Knacka på Spara i det nedre verktygsfältet.

Överst på sidan

Kontaktkort

Så här fungerar den här funktionen: På kontaktkortet samlas statisk och dynamisk information in om andra personer på företaget. Informationen visas i Lync och för kontakter i senare versioner av meddelande- och samarbetsklienten Microsoft Outlook. Med den här funktionen kan du skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal, skicka ett snabbmeddelande, skicka ett SMS-meddelande (SMS-funktionen är inte tillgänglig i Lync-klienten på datorn) med en enkel klickning.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Den statiska informationen på kontaktkortet samlas in från företagskatalogen (till exempel Active Directory Domain Services) och delas med andra via Lync Server 2010. Du anger vilken dynamisk information som ska samlas in och delas, t.ex. telefonnummer och närvaroinformation. Platsinformation som visas på kontaktkortet hämtas enligt informationen i avsnittet Platsdelning längre fram i det här tillägget. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Kontaktkortsinformationen visas så att du kan dela dina kontaktuppgifter med andra.

Inställning/hantering: Kontakter kan hanteras både från Lync-klienten på datorn och Lync för Nokia. Du kan hantera kontakter i Lync för Nokia genom att följa dessa steg:

Så här lägger du till en kontakt

 1. Knacka på Sök från fliken Kontaktlista.

 2. Skriv namnet på kontakten i textrutan Sök.

 3. Markera den kontakt i sökresultatet som du vill lägga till och knacka på Alternativ-menyn.

 4. Knacka på Lägg till kontakt och sedan på den kontaktgrupp som du vill lägga till kontakten i.

Så här tar du bort en kontakt

 1. Knacka på kontaktgruppen för kontakten på fliken Kontaktlista på startskärmen i Lync.

 2. Knacka på den kontakt som du vill ta bort.

 3. Knacka på Alternativ-menyn och sedan på Ta bort kontakt.

Överst på sidan

Nödsamtal (112)

Viktigt!: ANVÄND INTE Lync för Nokia om du behöver ringa nödsamtal, t.ex. 112 i Sverige. Lync för Nokia KAN INTE fastställa din geografiska position, vilket betyder att om du använder Lync för Nokia för att ringa nödsamtal så kan den som tar emot samtalet INTE fastställa din aktuella position. Om du behöver ringa nödsamtal från enheten stänger du Lync för Nokia och använder knappsatsen på enheten.

Överst på sidan

Personlig bild

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för personlig bild visas en bild av dig och av andra på företaget.

Information som samlas in, bearbeta eller skickas: Dina delningsinställningar för personlig bild samlas in både för visning av bilder och delning av din bild. Endast foton som lagras i Active Directory kan visas i Lync för Nokia. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Informationen används för att anpassa användarmiljön och för att dela din bild med andra.

Inställning/hantering: Inställningarna för personlig bild hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Närvaro- och kontaktinformation

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för närvaro- och kontaktinformation kan du visa information som publicerats om andra användare (både i och utanför organisationen) och ge andra användare åtkomst till information som publiceras om dig, t.ex. närvarostatus, titel, telefonnummer, plats och anteckningar. Administratören kan även konfigurera integrering med Outlook och Exchange Server så att frånvaromeddelanden och annan statusinformation visas (till exempel om du har ett möte inplanerat i Outlook-kalendern).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Du använder din inloggningsadress och ett lösenord när du ansluter till Lync Server. Du och administratören kan publicera information om din närvarostatus och kontaktinformation som associeras med din inloggning. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Andra Lync-användare och program kan få åtkomst till din närvaro- och kontaktinformation och se din publicerade status och information så att de kan kommunicera med dig på bästa sätt.

Inställning/hantering: Inställningarna för närvaro- och kontaktinformation hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Sekretessläge

Så här fungerar den här funktionen: Med inställningen för sekretessläge delas din närvarostatus (t.ex. tillgänglig, upptagen, stör ej o.s.v.) bara med kontakterna i din kontaktlista.

Information som samla in, bearbetas eller skickas: Om sekretessläget aktiveras försätts Lync i ett läge där du kan växla användarinställningarna så att din närvaroinformation endast delas med kontakter i din kontaktlista. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Inställningen för det här läget avgör hur närvaroinformationen delas.

Inställning/hantering: Funktionen för sekretessläge aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen har aktiverats hanteras den från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Skicka som e-post

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen Skicka som e-post kan du skicka historiken för snabbmeddelandekonversationer i Lync 2010 för Nokia, lagrad lokalt på din enhet, som en bifogad fil till en e-postadress som du väljer.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Allt inkommande och utgående innehåll i snabbmeddelandekonversationer lagras lokalt på enheten genom isolerad lagring under obegränsad tid såvida inte 1) användaren tar bort konversationen, 2) användaren avinstallerar programmet eller 3) en ny användare loggar in på samma enhet. Snabbmeddelandehistorik som skickats med funktionen Skicka som e-post kommer i form av ett e-postmeddelande till användarens e-postadress. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Användare kan skicka historiken för snabbmeddelandekonversationer som en bifogad fil i ett e-postmeddelande till en förvald e-postadress, vilket gör snabbmeddelandekonversationerna tillgängliga även utanför enheten för till exempel arkivering eller delning.

Inställning/hantering: Konversationshistoriken lagras på enheten automatiskt. Det går inte att inaktivera den här funktionen. Konversationshistoriken kan tas bort på följande sätt:

 1. Knacka på knappen Avsluta konversation i det nedre verktygsfältet på fliken Konversationer.

 2. Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill ta bort.

 3. Knacka på Avsluta i verktygsfältet.

Konversationshistorik kan skickas på följande sätt:

 1. Klicka på Alternativ i konversationsfönstret.

 2. Markera Skicka som e-post på menyn.

Överst på sidan

Skicka plats

Vad den här funktionen gör: Den här funktionen integrerar med Nokia Kartor för att fastställa din plats.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: beroende på vilken positioneringsmetod du har valt kan din enhet kontakta Nokia för att fastställa var du befinner dig. Informationen behandlas helt anonymt. Se Sekretessavtal för Nokias kartprogram om du vill veta mer.

Hur information används: De data som samlas in av funktionen Skicka plats används av Nokia Kartor för att ge dig snabbare och mer exakt platsinformation.

Överst på sidan

Enhetligt kontaktarkiv

Så här fungerar den här funktionen: Funktionen för enhetligt kontaktarkiv består av tre huvudfunktioner, varav endast följande är tillgänglig i Lync för Nokia:

 • Sammanslagen sökning    Med den här funktionen slås din globala adresslista ihop med dina Lync-kontakter så att bara en post visas i sökresultatet när du söker efter en kontakt.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Lync för Nokia lägger till kontaktinformation från Outlook, Active Directory och närvarofunktionen. Den här informationen används internt av Lync för Nokia.

Användning av informationen: Kontaktinformation från Outlook, Active Directory och närvarofunktionen visas i Lync för Nokia-användargränssnittet.

Inställning/hantering: Inställningarna för enhetligt kontaktarkiv hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×