Schemaläggning av aktiviteter i Project: Ytterligare information

Schemaläggning av aktiviteter i Project: Ytterligare information

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln innehåller teknisk information om hur aktiviteterna i ditt projekt schemaläggs i Project. För många användare kan det vara förvirrande när en aktivitet flyttas automatiskt till en annan tidpunkt än den förväntade, eller när en ändring av ett aktivitetsvillkor leder till att andra aktiviteter flyttas på ett till synes ologiskt sätt. Här får du all information du behöver för att förstå den kraftfulla schemaläggningsmotorn i Project.

Detta är inte nödvändigtvis är lätt att förstå först, men gått igenom den får du en mer kunskap projektledare – och ge firmer kontroll över slutdatum för projektet.

Vad vill du veta?

Hur påverkas schemat av projektets startdatum?

Hur påverkas schemat av aktivitetslänkar?

Hur påverkas schemat av villkor för aktiviteter?

Hur påverkas schemat av aktivitetstyper?

Hur påverkas schemat av insatsberoende schemaläggning?

Hur påverkas schemat av manuell och automatisk schemaläggning?

Hur påverkas schemat av rörlighet (eller slack)?

Hur påverkas schemat av tidsgränser?

Hur påverkas schemat av kalendrar?

På vilket sätt är schemat beroende av resurstilldelning?

Ännu mer teknisk information om hur i Project

Hur påverkas schemat av projektets startdatum?

När du lägger till en ny aktivitet i ett schema schemaläggs den automatiskt så att den påbörjas på projektets startdatum. Allt eftersom aktiviteter läggs till i schemat och kopplas till andra aktiviteter ändras starttiderna för aktiviteterna, och den aktivitet som slutförs senast definierar projektets slutdatum.

 • Om du vill ta reda på startdatumet för projektet eller ändra det till ett annat datum klickar du på Projekt och sedan på Projektinformation.

Naturligtvis finns det undantag till den här regeln. Aktiviteter flyttas till exempel inte på samma sätt som andra aktiviteter. Mer information om skillnaderna mellan manuell och automatisk schemaläggning av aktiviteter finns längre ned i den här artikeln.

Före och efter ett aktivitetssamband

Bild av knapp När du skapar ett nytt projekt anger du först projektets startdatum. När du schemalägger ett projekt från starttiden alla aktiviteter som börjar på projektets startdatum om du inte anger något annat.

Bild av knapp För manuellt schemalagda aktiviteter och automatiskt schemalagda aktiviteter, utan några aktivitetssamband eller villkor, är projektets varaktighet samma som längsta aktivitetens varaktighet. Med andra ord är projektets slutdatum det samma som längsta aktivitetens slutdatum.

Bild av knapp Aktivitetssamband, till exempel Avslut-till-start-samband mellan första och andra uppgifter (enligt följande exempel), kan ändra projektets slutdatum.

Nästan alla projekt bör schemaläggas från en känd starttid. Även om du vet vilket datum projektet måste vara färdigt får du mer manöverutrymme om du schemalägger från ett startdatum.

Det kan dock vara en god idé att schemalägga från ett slutdatum när:

 • du måste bestämma när ett projekt ska starta så att det kan slutföras till ett särskilt angivet datum.

 • du inte vet säkert när projektet kan starta (t.ex. när arbete också utförs av någon annan och kan bli försenat).

 • projekthanteringsmetoden kräver att du schemalägger från ett slutdatum.

Observera följande skillnader i hur vissa aktiviteter hanteras i Project för projekt som är schemalagda från ett slutdatum:

 • När du anger en automatiskt schemalagd aktivitet tilldelas automatiskt villkoret Så sent som möjligt (ALAP) i Project till aktivitetens slutdatum. Ange endast andra villkor när det är nödvändigt (högerklicka på en aktivitet och klicka på Aktivitetsinformation).

 • Om du drar en Gantt-stapel för att ändra slutdatumet för en aktivitet, tilldelas villkoret Avsluta senast automatiskt i Project, om aktiviteten har schemalagts automatiskt.

 • Om du ändrar projektet till att schemaläggas från slutdatum och det förut var schemalagt från startdatumet, tas alla utjämningsförskjutningar och utjämningsdelningar bort från aktiviteter och tilldelningar som har schemalagts automatiskt. Manuellt schemalagda aktiviteter påverkas inte.

 • Om du använder automatisk utjämning till att minska resursöverbeläggningar i projektet läggs en utjämningsförskjutning till efter en aktivitet i stället för före (du kan kontrollera utjämningsinställningarna genom att klicka på fliken Resurs och sedan på Jämna ut resurs).

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av aktivitetslänkar?

Aktivitetslänkar (samband) visar den tidsmässiga kopplingen mellan aktiviteter. När du länkar aktiviteter till varandra skapas aktivitetssamband. Den fullständiga kedjan med aktiviteter avgör den totala längden och sluttiden för ett projekt.

Tips för projekthantering När du länkar aktiviteter i ett projekt, konfigurera en kritisk linje på länkar. Den här kritiska linjen anger slutet av projektet. Läs mer om den kritiska linjen.

Länktyp

Exempel

Beskrivning

Avslut-till-start (AS)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte börja förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har slutförts.

Till exempel om du har två aktiviteter, ”gräva grund” och ”hälla betong”, ”hälla betong” aktiviteten kan inte börja förrän aktiviteten ”gräva foundation” har slutförts.
När du länkar aktiviteter i projekt är standard länktyp Avslut-till-start.
Den här länken är standardtyp. Om du inte anger en länktyp förutsätts Avslut-till-start-relation.

Start-till-start (SS)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte börja förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har startat.

Den beroende aktiviteten kan börja när som helst efter att aktiviteten som den är beroende av har startat. Länktypen SS kräver inte att båda aktiviteterna startar samtidigt.

Om du t.ex. har de två aktiviteterna "Gjuta betongplatta" och "Plana betongplatta" kan aktiviteten "Plana betongplatta" inte börja förrän aktiviteten "Gjuta betongplatta" har påbörjats.

Avslut-till-avslut (AA)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte slutföras förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har slutförts.

Den beroende aktiviteten kan slutföras när som helst efter att aktiviteten som den är beroende av har slutförts. Länktypen AA kräver inte att båda aktiviteterna slutförs samtidigt.

Om du t.ex. har de två aktiviteterna "Dra ledningar" och "Lägga rör" måste båda aktiviteterna slutföras samtidigt innan besiktningsaktiviteter kan påbörjas.

Start-till-avslut (SA)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte slutföras förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har startat.

Den beroende aktiviteten kan slutföras när som helst efter att aktiviteten som den är beroende av har startat. Länktypen SA kräver inte att den beroende aktiviteten slutförs samtidigt som aktiviteten som den är beroende av startas.

Den här länktypen används sällan inom projektledning. Ett exempel kan vara att lägga tak på ett bostadshus, som innefattar två aktiviteter: "Takresning" och "Övervaka arbetet". I sådana fall kan takresningen inledas först, men arbetsledaren måste komma till platsen någon gång innan takresningen slutförs.

Obs Om manuellt schemalagda aktiviteter När du länkar en manuellt schemalagd aktivitet till en annan aktivitet Project respekterar länktypen och placeras den manuellt schemalagda aktiviteten i relation till den andra aktiviteten. Till exempel visas den efterföljande aktiviteten med en Avslut-till-start-länk i början när den föregående aktiviteten avslutas. Den efterföljande aktiviteten flyttas bara när länken skapas. Om den föregående aktiviteten ändras senare dess slutdatum, vara efterföljande aktivitetens startdatum oförändrat.

Du kan emellertid konfigurera Project så att en manuellt schemalagd aktivitet inte flyttas när den länkas till en annan aktivitet.

 1. Klicka på Arkiv, sedan på Alternativ och därefter på Schema.

 2. Avmarkera kryssrutan Uppdatera manuellt schemalagda aktiviteter när länkar redigeras.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av villkor för aktiviteter?

Du kan använda villkor för att styra start- eller slutdatum för en automatiskt schemalagd aktivitet. Det finns tre typer av villkor:

 • Flexibla villkor har inga specifika datum. När du anger sådana villkor kan aktiviteten startas så tidigt eller så sent som möjligt för att aktiviteten ska slutföras innan projektet avslutas med hänsyn till andra villkor och aktivitetssamband i schemat.

 • Halvflexibla villkor måste ha ett datum som styr det tidigaste eller senaste start- eller slutdatumet för en aktivitet. Sådana villkor gör att en aktivitet kan slutföras när som helst, under förutsättning att start- eller sluttidsgränsen inte överskrids.

 • Statiska villkor måste ha ett datum som styr start- eller slutdatumet för aktiviteten. Sådana villkor är användbara när externa faktorer måste beaktas i schemat, t.ex. tillgången till utrustning eller resurser, tidsgränser, milstolpar i avtal och start- och slutdatum.

Tips för projekthantering Använd ASAP villkoret i nästan alla fall. Detta ger schemaläggningsmotorn största möjliga flexibilitet för att fastställa perfekt slutdatum för projektet.

Det finns två sätt att snabbt se vilka villkor som används för dina aktiviteter.

 • Visa eller ändra villkoret för en aktivitet genom att högerklicka på aktiviteten, klicka på Aktivitetsinformation och sedan på fliken Avancerat. Villkorsinformationen visas i rutorna Villkorstyp och Villkorsdatum.

 • Om villkoret som används är något annat än Så snart som möjligt (ASAP) eller Så sent som möjligt (ALAP), visas den associerade grafiska indikatorn för villkoret i kolumnen Indikator i alla listvyer, till exempel Gantt-schemat.

Villkor med schemaläggningsflexibilitet på måttlig nivå förhindrar att en aktivitet startar eller slutar före eller efter ett datum som du anger. En aktivitet med villkoret Starta tidigast (ST) den 15 juni och ett Avslut-till-start-samband till en annan aktivitet, kan t ex börja den 15 juni om den föregående aktiviteten är avslutad då (eller senare om den föregående aktiviteten avslutas efter den 15 juni), men den kan inte schemaläggas före den 15 juni. Detta sätt att använda villkor kan till exempel vara användbart om du har ett bygglov som endast är giltigt under en begränsad tidsperiod. I sådana fall kan du använda ett AS- eller ST-villkor (Avsluta senast eller Starta tidigast).

Före och efter användning av villkor

Bild av knapp Med standardaktivitetssambandet Avslut-till-start och ett ASAP-villkor till aktiviteterna schemaläggs är den efterföljande aktiviteten (den andra) schemalagd att börja så snart den föregående aktiviteten (den första) är schemalagd att slutföra.

Bild av knapp Med villkoret ST används kan inte den efterföljande aktiviteten börja innan villkorsdatum, även om (som visas här) den föregående aktiviteten har slutförts innan villkorsdatum.

Följande tabell innehåller alla villkor som ingår i Project.

Villkorstyp

Villkorsnamn

Beskrivning

Flexibelt

Så sent som möjligt (ALAP)

Schemalägger aktiviteten så sent som möjligt för att aktiviteten ska slutföras innan projektet avslutas och utan att fördröja efterföljande aktiviteter. Det här är standardvillkoret för aktiviteter när du schemalägger från projektets slutdatum. Du ska inte ange start- och slutdatum för aktiviteten tillsammans med det här villkoret.

Flexibelt

Så snart som möjligt (ASAP)

Schemalägger aktiviteten så att den börjar så tidigt som möjligt. Det här är standardvillkoret för aktiviteter när du schemalägger från projektets startdatum. Du ska inte ange start- och slutdatum tillsammans med det här villkoret.

Halvflexibelt

Starta tidigast (ST)

Schemalägger aktiviteten så att den startar på eller efter det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte startar före ett visst datum.

Halvflexibelt

Avsluta tidigast (AT)

Schemalägger aktiviteten så att den slutförs på eller efter det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte slutförs före ett visst datum.

Halvflexibelt

Starta senast (SS)

Schemalägger aktiviteten så att den startar på eller före det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte startar efter ett visst datum.

Halvflexibelt

Avsluta senast (AS)

Schemalägger aktiviteten så att den slutförs på eller före det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte slutförs efter ett visst datum.

Statiskt

Måste avslutas (MA)

Schemalägger aktiviteten så att den slutförs på det angivna datumet. Anger de datum du anger som tidigt, schemalagt och sent slutdatum och förankrar aktiviteten i schemat.

Statiskt

Måste starta (MS)

Schemalägger aktiviteten så att den startar på det angivna datumet. Anger det datum du anger som tidigt, schemalagt och sent startdatum och förankrar aktiviteten i schemat.

Som standard har alla aktiviteter i ett projekt som schemaläggs från startdatumet ASAP-samband. På samma sätt har alla aktiviteter i ett projekt som schemaläggs från slutdatumet ALAP-samband (Så sent som möjligt).

Statiska villkor åsidosätter vanligtvis eventuella aktivitetssamband och begränsar en aktivitet till ett datum som du anger. Exempel: En aktivitet med villkoret Måste starta den 30 september och ett Avslut-till-start-samband till en annan aktivitet kommer att schemaläggas till den 30 september, oavsett om den föregående aktiviteten avslutas tidigare eller senare. Du kan ändra den här inställningen. Klicka på Arkiv, på Alternativ och slutligen på Schema och markera kryssrutan Aktiviteter följer alltid sitt villkorsdatum.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av aktivitetstyper?

Aktivitetstyper används endast för automatiskt schemalagda aktiviteter, och det finns tre olika typer: fasta enheter, fast arbete och fast varaktighet. Aktivitetstypen används i Project för att fastställa hur varaktighet, arbete och enheter fungerar när projektet schemaläggs.

Så här påverkar varje aktivitetstyp schemaläggningen när du redigerar något av de tre elementen.

I en

Om du ändrar enheter

Om du ändrar varaktighet

Om du ändrar arbete

Aktivitet med fasta enheter

Varaktigheten beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast arbete

Varaktigheten beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast varaktighet

Arbetet beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Enheterna beräknas om.

 • Om du vill ändra en aktivitetstyp dubbelklickar du på aktivitetsnamnet i Gantt-schemat och klickar på fliken Avancerat.

Några exempel

Anta att du har en aktivitet med fasta enheter, med 1 tillgänglig heltidsresursenhet under 8 timmar om dagen. Du konfigurerar aktiviteten med 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en heltidsresurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med 5 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resursenhet.

Anta att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast arbete. Det innebär att aktiviteten bara kan innehålla den mängd arbete du anger \endash varken mer eller mindre. I det här exemplet har aktiviteten 1 tillgänglig heltidsresurs under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en heltidsresurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med en varaktighet på 5 dagar och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens resursenheter om. För att aktiviteten ska kunna slutföras på 80 timmar under 8 dagar måste den tilldelas 1,25 resursenheter. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är belagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en resurs för den överskjutande beläggningen på 25 %.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resursenhet.

Anta slutligen att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast varaktighet. Det innebär att aktiviteten måste slutföras under den tid som du anger. Även i det här exemplet har aktiviteten 1 tillgänglig heltidsresurs under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en resurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas det arbete som är tilldelat varje resurs på nytt. När bara en resurs var tilldelad aktiviteten måste den resursen slutföra 80 timmars arbete. När du tilldelar aktiviteten ytterligare en resurs måste 40 timmars arbete slutföras av varje resurs under samma varaktighet, 10 dagar, vilket ger 80 timmars arbetet totalt. När du lägger till ytterligare en resursenhet reviderar du även båda enheternas beläggning till 50 % vardera, vilket innebär att båda har 50 % tillgänglighet för arbete med andra aktiviteter.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens resursenheter om, så att det ytterligare arbetet ändå kan slutföras inom varaktigheten på 10 dagar. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 10 dagar och 1,25 resursenhet. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är belagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en resurs för den överskjutande beläggningen på 25 %.

Obs!: Tilldelning av kostnadsresurs har inga värden för arbete eller enheter, och dessa värden beräknas därför inte om när aktivitetens start- eller slutdatum ändras. Datumen beräknas inte heller om för en kostnadsresurstilldelning, eftersom det inte går att ändra arbetet eller enheterna.

Här är en tabell med några saker du bör komma ihåg när du arbetar med aktivitetstyper.

Tips och fallgropar

Förklaring

Var uppmärksam på insatsberoende aktiviteter

Om du klickar på Fast arbete i listan Aktivitetstyp kan du inte ändra inställningen för Insatsberoende för aktiviteten. Aktiviteter med fast arbete har inte flexibla arbetsvärden och är därför alltid insatsberoende. Mer information om insatsberoende aktiviteter finns längre ned i den här artikeln.

Lägg till en kolumn för att göra det lättare att ändra aktivitetstyp

Du kan visa och ändra aktivitetstypen för varje aktivitet direkt i vyn genom att infoga fältet Typ. Klicka på kolumnen till höger om den önskade placeringen för den nya kolumnen, klicka på Infoga-menyn och sedan på Kolumn. Klicka på Typ i listan Fältnamn.

Sammanfattningsaktiviteter har alltid fast varaktighet

Sammanfattningsaktiviteter har alltid fast varaktighet eftersom dess start- och slutdatum avgörs av dess underaktiviteter.

Använd indrag för att ändra strukturen, i stället för att ändra aktivitetstyp

Om du vill ändra den hierarkiska strukturen för en aktivitet eller underaktivitet som en del av projektets dispositionsstruktur måste du dra in eller dra ut aktiviteten i stället för att ändra aktivitetstypen, eller så kan du lägga till ett tidsgränsdatum.

Blanda inte ihop aktivitetsvillkor (t.ex. ASAP) med aktivitetstyper

Om du vill begränsa sättet att beräkna start- och slutdatum för aktiviteter i Project måste du ange en aktivitetsbegränsning i stället för en aktivitetstyp.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av insatsberoende schemaläggning?

När du har tilldelat en resurs schemaläggs aktiviteten enligt nedanstående formel (förutsatt att aktiviteten är av standardtypen, med fasta enheter). Detta gäller alla aktiviteter.

Duration = Work / Units

För alla aktiviteter kan du välja vilken del av formeln som ska beräknas av Project genom att ange aktivitetstypen. När du tilldelar eller tar bort personer från en aktivitet förlängs eller förkortas aktivitetens varaktighet med utgångspunkt i antalet tilldelade resurser, men den sammanlagda mängden arbete för aktiviteten ändras inte. Detta kallas insatsberoende schemaläggning. Den här inställningen är vanligtvis inaktiverad. Om du vill aktivera den klickar du på Arkiv, på Alternativ och slutligen på Schema, och markerar sedan kryssrutan Nya aktiviteter är insatsberoende.

I de flesta situationer fungerar det bra med insatsberoende schemaläggning, men det kan vara bra att ändra det här funktionssättet så att det framgår tydligare vad som händer med en viss aktivitet när resurser läggs till eller tas bort. Du kanske t.ex. vill se den sammanlagda ökningen av arbete när du lägger till fler personer till en viss aktivitet.

 1. Högerklicka på en aktivitet, klicka på Aktivitetsinformation Bild av knapp och sedan på fliken Avancerat.

 2. Avmarkera kryssrutan Insatsberoende.

Obs!: Du kan inte ta bort insatsberoende schemaläggning från aktiviteter med fast arbete. Aktiviteter med fast arbete har inte flexibla arbete och är därför alltid insatsberoende.

När du arbetar med insatsberoende schemaläggning bör du tänka på följande:

Tips och fallgropar

Förklaring

Insatsberoende beräkningar gäller inte för den resurs som tilldelas först

De insatsberoende beräkningarna gäller först när de första resurserna har tilldelats aktiviteten. Efter att de första resurserna har tilldelats ändras inte arbetsvärdet när nya resurser tilldelas eller tas bort från samma aktivitet.

Var uppmärksam på aktiviteter med fasta enheter

Om den tilldelade aktivitetstypen är Fasta enheter förkortas aktivitetens varaktighet om du tilldelar ytterligare resurser.

Var uppmärksam på aktiviteter med fast varaktighet

Om den tilldelade aktivitetstypen är Fast varaktighet minskar de enskilda enhetsvärdena för resurser om du tilldelar ytterligare resurser.

Var uppmärksam på aktiviteter med fast arbete

Om den tilldelade aktivitetstypen är Fast arbete förkortas aktivitetens varaktighet om du tilldelar ytterligare resurser.

Vissa aktiviteter kan inte anges som insatsberoende

Insatsberoende kan inte väljas för sammanfattningsaktiviteter och infogade projekt.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av manuell och automatisk schemaläggning?

För att förstå hur ditt projekt schemaläggs i Project är det viktigt att du förstår skillnaderna mellan manuellt schemalagd aktivitet och automatiskt schemalagd aktivitet.

Manuellt schemalagda aktiviteter innebär vanligtvis att du får större kontroll över schemat. När du lägger till en aktivitet i schemat ligger den där du har lagt den. Det finns dock situationer där det här sättet att utforma schemat passar mindre bra, framför allt om ditt projekt är komplicerat. I sådana fall bör du överväga att använda automatiskt schemalagda aktiviteter för att kunna dra nytta av alla kraftfulla schemaläggningsfunktioner i Project.

Titta på bilden nedan, som visar två olika typer av aktiviteter: de två första är manuellt schemalagda aktiviteter och de två sista är automatiskt schemalagda.

Förklaring av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter

Observera att varaktigheten för de manuellt schemalagda aktiviteterna är både ett textvärde och ett tal. Eftersom varaktigheten kan vara ett textvärde har inget startdatum angetts automatiskt i Project, och Gantt-stapeln visas endast delvis, för att markera att aktivitetsschemat inte har fastställts helt ännu.

För automatiskt schemalagda aktiviteter är varaktigheten ett tal med en bifogad tidsenhet, till exempel ”12 tim” för tolv timmars varaktighet. Automatiskt schemalagda aktiviteter innehåller giltiga varaktigheter, startdatum och slutdatum per definition, och därför ritas Gantt-staplarna automatiskt i Project.

Var uppmärksam när du anger information för manuellt schemalagda aktiviteter, så att allt blir som du har tänkt dig. Allt som behövs för att staplar ska ritas upp automatiskt i Project för en manuellt schemalagd aktivitet är tre tidsvärden: varaktighet, startdatum och slutdatum. Om du anger två av dessa värden för en manuellt schemalagd aktivitet beräknas det tredje värdet automatiskt i Project, och aktiviteten förblir manuellt schemalagd. Du bör alltså vara medveten om denna "halvautomatiska" funktion i Project.

Obs!: Aktiviteter schemaläggs manuellt som standard. Projektledare som är vana vid automatisk schemaläggning från tidigare versioner av Project kan inaktivera manuell schemaläggning för specifika aktiviteter eller för ett helt projekt. I vissa projekt, framför allt de som är mer komplicerade, kan du behöva ta hjälp av de kraftfulla automatiska schemaläggningsfunktionerna i Project för att schemat ska bli så bra som möjligt. Om du vill ange att alla aktiviteter ska schemaläggas automatiskt klickar du på Nya aktiviteter: Schemalägg automatiskt längst ned i Project-programfönstret.

Manuellt schemalagda aktiviteter

Du kan placera en manuellt schemalagd aktivitet var som helst i schemat, och den flyttas aldrig automatiskt i Project. Den här nya funktionen ger dig större flexibilitet och kontroll över planering och schemahantering.

Är det här verkligen något för dig? Ofta kan projektscheman vara mycket informella. Från början är det kanske bara enkla listor med datum från e-postmeddelanden, möten med intressenter eller information från korta samtal i korridoren. Projektledaren har oftast inte all information om varje arbetsuppgift. Han eller hon kanske bara vet när en aktivitet ska inledas men inte hur länge den kommer att pågå, förrän någon i gruppen meddelar detta – eller så kanske det är känt hur lång tid en viss aktivitet kommer att ta, men det är osäkert när den kan påbörjas eftersom det först krävs ett godkännande från den resursansvariga.

Här är några saker du bör tänka på när du arbetar med manuellt schemalagda aktiviteter.

 • Du vet alltid vad som händer. Manuellt schemalagda aktiviteter har egna indikatorer och aktivitetsstaplar för att du ska kunna särskilja dem från de "vanliga" automatiskt schemalagda aktiviteterna.

 • Stor flexibilitet I manuellt schemalagda aktiviteter kan kolumnerna Start, Slut och Varaktighet vara tomma eller innehålla textvärden utöver datum som kan tolkas.

 • Växla schemaläggningsläge Du kan ändra en aktivitet fram och tillbaka mellan manuellt schemalagda med automatiskt schemalagda. Var försiktig så att, även om. När du ändrar en aktivitet från manuellt schemalagda med automatiskt schemalagda kommer projektet att behöva fatta vissa beslut. Om en aktivitets varaktighet var ”en tvåveckorsperiod”, anger Project vanligtvis en uppskattad varaktighet av ”1 day?” om aktiviteten är inställt på automatiskt schemalagd. När alla förväntat inte projekt ska veta att en tvåveckorsperiod är två veckor långa.

 • Kontroll försening Om en manuellt schemalagd aktivitet har förskjuts på grund av en försening kommer efterföljande aktiviteter inte automatiskt skickas. Projektledare kan bestämmer dig för att behålla de ursprungliga datum om deras resurser kan fortsätta enligt planeringen, eller om det är svårt beroenden fördröja efterföljande aktiviteter.

 • Insatsberoende effekter    Manuellt schemalagda aktiviteter kan inte anges som insatsberoende. Varaktigheten för en manuellt schemalagd aktivitet ändras inte fler resurser är kopplad till sig eller tagits bort. Läs mer om senare i den här artikeln.

Följande tabell visar hur Project-attribut definieras och används vid schemaläggning av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter.

Objekt

Manuellt schemalagda

Automatiskt schemalagda

Varaktighet

Kan vara ett tal, ett datum eller textinformation, till exempel "14d" eller "fjorton dagar". Denna information används inte i Project vid schemaläggningen av projektet om värdet inte är i ett identifierbart format för varaktighet.

Endast tal som motsvarar tidslängd och enheter kan användas, till exempel "14d" eller "2 månader".

Arbete

Endast tal som motsvarar tidslängd och enheter kan användas, till exempel "14d" eller "2 månader".

Endast tal som motsvarar tidslängd och enheter kan användas, till exempel "14d" eller "2 månader".

Resurser

Kan tilldelas för aktiviteter. Resurskalendrar används inte i Project vid schemaläggning av aktiviteter.

Kan tilldelas för aktiviteter. Används i Project för att fastställa det bästa möjliga schemat. Varaktigheten för insatsberoende aktiviteter kan påverkas, till skillnad från manuellt schemalagda aktiviteter.

Startdatum

Kan vara ett tal, ett datum eller textinformation, till exempel ”30 jan" eller ”snart". Denna information används inte i Project vid schemaläggningen av projektet om värdet inte är i ett identifierbart format för tid.

Endast datuminformation kan användas. Du kan dock använda värdena ”i dag” och ”i morgon”, som Project reserverar för automatiskt schemalagda aktiviteter.

Slutdatum

Kan vara ett datum eller textinformation, till exempel ”30 jan" eller ”snart". Denna information används inte i Project vid schemaläggningen av projektet.

Endast datuminformation kan användas. Du kan dock använda värdena ”i dag” och ”i morgon”, som Project reserverar för automatiskt schemalagda aktiviteter.

Villkor

Ignoreras i Project.

Används i Project för att fastställa det bästa möjliga schemat.

Samband (länkar)

Kan användas, men påverkar inte schemaläggningen av aktiviteten. När aktivitetslänkar används för första gången schemaläggs dock aktiviteten om.

Kan användas, och påverkar schemaläggningen av aktiviteten.

Projekt- och resurskalendrar

Ignoreras i Project.

Används i Project för att fastställa det bästa möjliga schemat.

Automatiskt schemalagda aktiviteter

Automatisk schemaläggning är ett mycket strukturerat, systematiskt sätt att hantera projektscheman, och det är den klassiska metoden att schemalägga aktiviteter i Project. Den information som användarna anger (till exempel aktivitetens varaktighet, planerat arbete, antal resurser och villkorsdatum) används i Project för att automatiskt beräkna de tidigaste och senaste datumen för aktiviteterna för att skapa ett så bra schema som möjligt.

Ett projekt schemaläggs i Project med hjälp av informationen som du anger om följande:

 • Det övergripande projektet.

 • De enskilda arbetselementen (kallas aktiviteter) som behövs för att projektet ska kunna genomföras

 • Resurserna som behövs för att genomföra aktiviteterna, om det är nödvändigt

Om något i projektet ändras efter att du har skapat schemat uppdateras schemat automatiskt när du uppdaterar aktiviteterna eller resurserna.

För varje aktivitet kan du ange något eller allt av följande:

 • Varaktighet

 • Aktivitetssamband

 • Villkor

Med hjälp av informationen beräknas startdatum och slutdatum i Project för varje aktivitet.

Du kan införa resurser i projektet och sedan tilldela dem aktiviteter. Det betyder att du anger vilken resurs som har ansvar för vilken tilldelning. På så sätt planerar du inte bara projektets bemanning, utan också antalet maskiner och hur mycket material som kommer att användas. Om du inför resurser finjusteras aktivitetsschemaläggningen enligt följande resursinformation:

 • Arbete

 • Enheter

 • Arbetstid och ledig tid som har angetts i kalendrar

Andra element, som ledtid och fördröjning för länkar, aktivitetstyper, resurstillgänglighet och drivande resurs, kan påverka schemat. Därför är det viktigt att förstå effekterna av elementen för att kunna underhålla och justera schemat när det behövs.

Obs!: Varaktigheter för automatiskt schemalagda aktiviteter beräknas automatiskt med hjälp av definitionerna av varaktighetsenheterna (klicka på Arkiv, klicka på Alternativ och klicka på Schema) i Project. I kalendern börjar året med januari och varje vecka med söndag eller måndag. När varaktighetsenheterna beräknas i Project motsvarar en dag åtta timmar, en vecka 40 timmar och en månad 20 arbetsdagar som standard. Om du anger start- och slutdatum för aktiviteter men inte start- och sluttider används 08.00 som starttid och 17.00 som sluttid i Project.

Växla schemaläggningsläge för en aktivitet

Du kan ändra schemaläggningsläget för en aktivitet mellan automatisk och manuell schemaläggning (klicka på Arkiv, klicka på Alternativ och sedan på Schema). När du ändrar schemaläggningsläge bör du tänka på följande.

 • Om du aktiverar automatisk schemaläggning för en aktivitet används standardinställningarna för varaktighet och datum i Project för aktiviteten. Exempel: Om en manuellt schemalagd aktivitet har varaktigheten "Några veckor" ändras varaktigheten till standardvärdet "1 dag?" när aktiviteten ändras till automatiskt schemalagd. Om en aktivitet har det manuellt angivna startdatumet "i morgon" ändras startdatumet till projektets startdatum när aktiviteten ändras till automatiskt schemalagd.

 • Om en aktivitet ändras till manuellt schemalagd ändras inte dess varaktighet eller datum. När manuell schemaläggning har aktiverats för en aktivitet kan dock varaktighet och datum anges som valfritt tal-, text- eller datumvärde.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av rörlighet (eller slack)?

Rörlighet (som även kallas slack) gör det lättare för dig att se vilka aktiviteter som kan flyttas något utan att det påverkar slutdatum för projektet. Du kanske till exempel vill se vilka aktiviteter som skulle kunna bli försenade utan att det påverkar den kritiska linjen (totalt slack) eller vilka aktiviteter som skulle kunna bli försenade utan att det påverkar andra aktiviteter som de är länkade till (fritt slack).

Det finns två sätt att visa rörlighet i schemat.

 • Klicka på Format i Gantt-schemat och markera kryssrutan Slack. Rörligheten visas som en tunn linje från slutet eller början av Gantt-staplarna.

 • Använd vyn Detalj-Gantt. Klicka på Visaoch klicka på Andra vyer, klicka på Fler vyer, Detalj-Gantt, klicka sedan på Använd.
  Nu i Gantt-schemat klickar du på tabelleroch sedan på schema.

Här är några saker du bör komma ihåg när du arbetar med rörlighet.

Tips och fallgropar

Förklaring

Se upp med statiska villkor

Om en aktivitet som är begränsad till ett datum har en föregående aktivitet som avslutas för sent för att den efterföljande aktiviteten ska kunna starta på datumet som har angetts inträffar negativt slack. Negativt slack innebär att ytterligare begränsningar skapas för projektets slutdatum.

Tidsgränsdatum påverkar totalt slack

Tidsgränsdatum kan påverka den totala fördröjningen för aktiviteter. Om du anger ett tidsgränsdatum före slutet av aktivitetens totala fördröjning omberäknas total fördröjning med tidsgränsdatumet i stället för aktivitetens sena slutdatum. Aktiviteten blir kritisk om total fördröjning blir noll.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av en tidsgräns?

Tidsgränserna påverkar normalt inte aktivitetsschemaläggningen. Du kan använda tidsgränserna till att ange måldatum som du inte vill missa utan att behöva ange ett aktivitetsvillkor som kan påverka schemaläggningen om föregående aktivitet aktiviteter ändras. En aktivitet med en tidsgräns schemaläggs på samma sätt som andra aktiviteter, men om den avslutas efter tidsgränsen visas en aktivitetsindikator som anger att aktivitetens tidsgräns har överskridits.

Visa eller ändra en aktivitets tidsgräns genom att högerklicka på aktiviteten, klicka på Aktivitetsinformation och sedan på fliken Avancerat. Använd rutan Tidsgräns

Tidsgränsdatum kan påverka den totala fördröjningen för aktiviteter. Om du anger ett tidsgränsdatum före slutet av aktivitetens totala fördröjning omberäknas total fördröjning med tidsgränsdatumet i stället för aktivitetens sena slutdatum. Aktiviteten blir kritisk om total fördröjning blir noll.

Du kan ange tidsgränser för sammanfattningsaktiviteter och enskilda aktiviteter. Om sammanfattningsaktivitetens tidsgräns är i konflikt med någon av underaktiviteterna, visar tidsgränsindikatorn en missad tidsgräns bland underaktiviteterna.

Tidsgränsdatum kan påverka hur aktiviteter schemaläggs om du anger ett tidsgränsdatum för en aktivitet med villkoret Så sent som möjligt (ALAP). Aktivitetens slut schemaläggs till tidsgränsdatumet. Aktiviteten kan dock fortfarande avslutas efter tidsgränsen om de föregående aktiviteterna är fördröjda.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av kalendrar?

I kalendrarna anges projektets standard för arbetstid och ledig tid, till exempel helger och semestrar.

Obs!: Datumen för manuellt schemalagda aktiviteter (om sådana har angetts) ändras inte om ändringar görs i projekt- eller resurskalendrar.

Projektkalendrar används för att fastställa resurstillgängligheten samt schemat för resurser som tilldelats aktiviteter och själva aktiviteterna. Projekt- och aktivitetskalendrar används vid schemaläggningen av aktiviteterna. Om resurser tilldelas aktiviteter används även resurskalendrar.

Så här åsidosätts kalendrarnas inställningar av andra kalendrar.

 1. En aktivitet som du skapar schemaläggs i projektkalendern.

 2. Om du lägger till en resurs i en aktivitet styrs aktivitetens schemaläggning av resurskalendern.

 3. Om du lägger till en aktivitetskalender i en aktivitet och anger kalenderinställningen Schemaläggning ignorerar resurskalendrar i rutan Aktivitetsinformation, styrs schemaläggningen av aktivitetskalendern och schemat ignoreras för eventuella resurser som har tilldelats aktiviteten.

Om du vill arbeta med kalendrar klickar du på Projekt och sedan på Ändra arbetstid.

Kalendertyp

Beskrivning

Baskalendrar   

Baskalendrarna utgör grunden för övriga kalendertyper. Du kan välja att en baskalender ska fungera som projektkalender. Dessutom kan du koppla en baskalender till aktiviteter och använda den som aktivitetskalender eller som standardtider i en resurskalender. Du kan skapa en egen baskalender utifrån valfri baskalender.

Det finns tre baskalendrar i Project:

Standardkalendern   Standardkalendern är den kalender som används som standard i projekt och den utgör resurskalendrarnas grund. Den här kalendern visar traditionell arbetstid: måndag till fredag mellan kl 08:00 och 17:00, med en timmas rast.

24 - timmarskalender    Kalenderns 24-timmarskalendern återspeglar ett schema med någon ledig tid alls. 24-timmarskalender kan användas när resurser och aktiviteter schemaläggs för olika SKIFT runt eller när utrustning arbetar med aktiviteter kontinuerligt.

Nattskiftskalender   Nattskiftskalendern visar ett nattskiftsschema från måndag kväll till lördag morgon, 23:00 till 08:00 med en timmas rast.

Projektkalendrar   

Projektkalendrar anger projektets övergripande standard för arbetstid och ledig tid. Om inga resurs- eller aktivitetskalendrar används schemaläggs aktiviteter som standard under arbetstiden i projektkalendern.

Resurskalendrar   

Resurskalendrar baseras vanligtvis på projektkalendern så som den ser ut när resursen skapas. Du kan ändra arbetstider och ledig tid för specifika resurser eller resursuppsättningar och på så sätt säkerställa att resurser bara schemaläggs när de är tillgängliga för arbete. Om du har ändrat arbetstider eller ledig tid i en resurskalender och resursen tilldelas en aktivitet schemaläggs aktiviteten enligt resurskalenderns arbetstider. Detta kan även påverka slutdatum för aktiviteten.

Resurser kan antingen ärva den lediga tiden från baskalendern, eller så åsidosätts dessa värden med inställningarna för ledig tid från resurskalendern.

Aktivitetskalendrar   

Använd aktivitetskalendrar när du vill definiera arbetstider för aktiviteter som ligger utanför arbetstiderna i projektkalendern. Aktivitetskalendrar skapas på samma sätt som andra kalendrar. När en aktivitetskalender kopplas till en aktivitet och resursen som har tilldelats aktiviteten har andra arbetstider i sin resurskalender, schemaläggs aktiviteten på den överlappande arbetstiden i de två kalendrarna. Du kan ställa in ett aktivitetsalternativ som gör att resurskalendrarna ignoreras och schemalägga aktiviteten även under resursens lediga tid.

Om ingen aktivitetskalender anges för en aktivitet används projektkalendern för att schemalägga aktiviteten.

Överst på sidan

På vilket sätt är schemat beroende av resurstilldelning?

Om du inte tilldelar resurser till aktiviteter i ditt projekt beräknas schemat efter aktiviteternas varaktighet, aktivitetssamband, villkor samt projekt- och aktivitetskalenderinformation. Om du tilldelar resurser tar schemaläggningen även hänsyn till resurskalendrar och tilldelningsenheter, vilket ger en mera balanserad schemaläggning.

Obs!: Manuellt schemalagda aktiviteter påverkas inte av resurskalendrar. När en resurs tilldelas för en manuellt schemalagd aktivitet ändras inte schemaläggningen för aktiviteten.

En tilldelning är föreningen av en viss aktivitet och en viss resurs som ansvarar för att slutföra aktiviteten. Flera resurser kan tilldelas en aktivitet. Arbetsresurser, materialresurser och kostnadsresurs kan tilldelas aktiviteter. När du tilldelar materialresurser eller kostnadsresurser en aktivitet påverkas inte schemaläggningen av aktiviteten, till skillnad från när du tilldelar arbetsresurser.

I projektet finns t.ex. aktiviteten Utveckla specifikationer och ingenjörsresursen Karin. Om du tilldelar Karin aktiviteten Utveckla specifikationer beror schemaläggningen av aktiviteten på Karins resurskalender och tilldelningsenheter samt aktivitetsinformation som varaktighet, aktivitetssamband, villkor och kalendrar.

När du har tilldelat resurser till aktiviteterna i projektet kan även följande resurs- och tilldelningsinformation utnyttjas vid schemaläggningen, vid sidan av aktivitetsinformationen:

Resursattribut eller -inställning

Förklaring

Arbete   

Mängden arbete eller övertidsarbete som resursen är tilldelad och hur arbetet är fördelat över tiden. Arbetsfördelning över tiden kan även påverkas av arbetsprofiler.

Tilldelningsenheter   

Antalet tilldelningsenheter för resursen i aktiviteten, d.v.s. deltid, heltid eller flera resurser.

Aktivitetstyp   

aktivitetstyp som påverkar hur ett schema förändras om du ändrar den befintliga tilldelningen. De tre aktivitetstyperna är fasta enheter, fast varaktighet och fast arbete.

Insatsberoende   

Om aktiviteten är insatsberoende. Om aktiviteten är insatsberoende är arbetet konstant för aktiviteten även om resurser läggs till eller tas bort från tilldelningen och omfördelas mellan resurserna. För t.ex. aktiviteter med fasta enheter blir resultatet att det går snabbare att slutföra aktiviteten om fler resurser tilldelas. Mer information om insatsberoende aktiviteter finns längre upp i den här artikeln.

Kalendrar   

Resurskalendrar. I Project schemaläggs de tilldelade resurserna på grundval av arbetstiden och den lediga tiden som har angetts i resurskalendrarna.

Arbetsprofiler   

Arbetsprofiler kan du finjustera när resurser som arbetar med aktiviteter, exempel under en ramp up fas.
Högerklicka på namnet på den resurs som tilldelats en aktivitet i vyn Aktivitetsanvändning och välj arbetsprofilen fördefinierade arbete i listan Arbetsprofil . När du har valt mönstret justera du manuellt timmar i tidsbaserat delen av användningsvyn.

Om du vill tilldela resurser för aktiviteter klickar du på fliken Resurs och sedan på Resurstilldelning.

Överst på sidan

Ännu mer teknisk information om hur i Project

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Vad vill du veta?

Översikt: hur schemaläggs ett projekt?

Hur påverkas schemat av projektets startdatum?

Vad är standardinställningarna för beräkning av schemat?

Hur påverkas schemat av villkor?

Hur påverkas schemat av en tidsgräns?

Hur påverkas schemat av kalendrar?

På vilket sätt är schemat beroende av resurstilldelning?

Vilken information som kan hjälpa mig att analysera min projektstatus?

Översikt: hur schemaläggs ett projekt?

Ett projekt schemaläggs i Project med hjälp av informationen som du anger om följande:

 • Det övergripande projektet.

 • De enskilda arbetselementen (kallas aktiviteter) som behövs för att projektet ska kunna genomföras

 • Resurserna som behövs för att genomföra aktiviteterna, om det är nödvändigt

Om något i projektet ändras efter att du har skapat schemat uppdateras schemat automatiskt när du uppdaterar aktiviteterna eller resurserna.

För varje aktivitet kan du ange något eller allt av följande:

 • Varaktighet

 • Aktivitetssamband

 • Villkor

Med hjälp av informationen beräknas startdatum och slutdatum i Project för varje aktivitet.

Du kan införa resurser i projektet och sedan tilldela dem aktiviteter. Det betyder att du anger vilken resurs som har ansvar för vilken tilldelning. På så sätt planerar du inte bara projektets bemanning, utan också antalet maskiner och hur mycket material som kommer att användas. Om du inför resurser finjusteras aktivitetsschemaläggningen enligt följande resursinformation:

 • Arbete

 • Enheter

 • Arbetstider som anges i kalendrar

Andra element, till exempel ledtid och fördröjning, aktivitetstyper, resurs tillgänglighet och drivande resurs kan påverka förstå effekterna av dessa element kan hjälpa dig att underhålla och justera schemat efter behov.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av projektets startdatum?

Om du anger ett startdatum för projektet, som standard projekt schemaläggs aktiviteter ska börja på projektets startdatum och beräknar projektets slutdatum baserat på den sista aktiviteten avslutas. När du anger mer information om uppgifter, till exempel aktivitetssamband, varaktigheter och villkor, ändras schemat till mer exakta datum för aktiviteter.

Före och efter ett aktivitetssamband

Bild av knapp När du skapar ett nytt projekt anger du först projektets startdatum. När du schemalägger ett projekt från startdatumet börjar alla aktiviteter på projektets startdatum om du inte anger något annat.

Bild av knapp Med några aktivitetssamband eller villkor är projektets varaktighet detsamma som längsta aktivitetens varaktighet. Med andra ord är projektets slutdatum det samma som längsta aktivitetens slutdatum.

Bild av knapp Aktivitetssamband, till exempel Avslut-till-start-samband mellan första och andra uppgifter (enligt följande exempel), kan ändra projektets slutdatum.

Nästan alla projekt bör schemaläggas från ett känt startdatum. Även om du vet vilket datum ett projekt måste utföras ger schemalägga från ett startdatum dig maximal flexibilitet.

Det kan dock vara en god idé att schemalägga från ett slutdatum när:

 • du måste bestämma när ett projekt ska starta så att det kan slutföras till ett särskilt angivet datum.

 • du inte vet säkert när projektet kan starta (t.ex. när arbete också utförs av någon annan och kan bli försenat).

 • projekthanteringsmetoden kräver att du schemalägger från ett slutdatum.

Observera följande skillnader i hur vissa aktiviteter hanteras i Project för projekt som är schemalagda från ett slutdatum:

 • När du anger en aktivitet tilldelas automatiskt det så sent som möjligt (ALAP) slutdatumet för aktiviteten. Du bör ange andra villkor bara när det behövs.

 • Om du drar en Gantt-stapel för att ändra slutdatumet för en aktivitet, tilldelas villkoret Avsluta senast automatiskt i Project.

 • Om du ändrar projektet du schemalägger från ett slutdatum och det förut var schemalagt från startdatumet, tar du bort alla Utjämning förseningar och Utjämning delningar från aktiviteter och tilldelningar.

 • Om du använder Automatisk utjämning till att minska resursöverbeläggningar i projektet läggs en utjämningsförskjutning i Project efter en aktivitet i stället för före en aktivitet.

Överst på sidan

Vad är standardinställningarna för beräkning av schemat?

I Project beräknas varaktigheten för aktiviteter utifrån definitioner av varaktighetsenheter på fliken Kalender i dialogrutan Alternativ (Verktyg -menyn). Precis som en normal månadskalender året börjar i januari och varje vecka med söndag eller måndag. Som standard när Project beräknas varaktighetsenheter motsvarar en dag åtta timmar, en vecka är lika med 40 timmar och en månad är lika med 20 arbetsdagar. Om du anger start och slutdatum för aktiviteter och inte ange start- och sluttider, används 8:00 A.M. som standard starttid och 17:00 som sluttid.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av villkor?

När du behöver kontrollera start- eller slutdatum för en aktivitet kan ändra du villkoret för aktiviteten. Flexibla villkor fungerar med aktivitetssamband och gör att en aktivitet förekommer så snart eller så sent som tillåter aktivitetssambandet. Till exempel schemaläggs en aktivitet med ett villkor till så snart som möjligt (ASAP) och ett Avslut-till-start-samband så snart den föregående aktiviteten avslutas. Som standard har alla aktiviteter i ett projekt som är schemalagt från startdatumet ASAP villkor. Som standard har alla aktiviteter i ett projekt som är schemalagt från slutdatumet på samma sätt som sent som möjligt (ALAP) villkor.

Villkor med schemaläggningflexibilitet att en aktivitet startar eller slutar före eller efter ett datum som du anger. Till exempel en aktivitet med villkoret Starta tidigast (ST) 15 juni och ett Avslut-till-start-samband till en annan aktivitet kan börja 15 juni om den föregående aktiviteten är klar med 15 juni (eller senare om den föregående aktiviteten avslutas efter den 15 juni), men det går inte att schemalägga före den 15 juni.

Före och efter användning av villkor

Bild av knapp Med standardaktivitetssambandet Avslut-till-start och ett ASAP-villkor till aktiviteterna schemaläggs är den efterföljande aktiviteten (den andra) schemalagd att börja så snart den föregående aktiviteten (den första) är schemalagd att slutföra.

Bild av knapp Med villkoret ST används kan inte den efterföljande aktiviteten börja innan villkorsdatum, även om (som visas här) den föregående aktiviteten har slutförts innan villkorsdatum.

Statiska villkor åsidosätter eventuella aktivitetssamband som standard och begränsar en aktivitet till ett datum som du väljer. Till exempel kommer en aktivitet med villkoret måste starta (MS) till den 30 September och ett Avslut-till-start-samband till en annan aktivitet att schemaläggas till den 30 September oavsett om den föregående aktiviteten avslutas tidigare eller senare.

Om en aktivitet som är begränsad till ett datum har en föregående aktivitet som avslutas för sent för efterföljande ska börja på datumet i villkoret kan negativa slack uppstå.

Markera uppgiften Aktivitetsinformation Bild av knapp om du vill granska eller ändra villkoret för en aktivitet, och klicka sedan på fliken Avancerat villkor informationen är i rutorna Villkorstyp och Villkorsdatum .

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av en tidsgräns?

Tidsgränserna påverkar normalt inte aktivitetsschemaläggningen. Du kan använda tidsgränserna till att ange måldatum som du inte vill missa utan att behöva ange ett aktivitetsvillkor som kan påverka schemaläggningen om föregående aktivitet aktiviteter ändras. En aktivitet med en tidsgräns schemaläggs på samma sätt som andra aktiviteter, men om den avslutas efter tidsgränsen visas en aktivitetsindikator som anger att aktivitetens tidsgräns har överskridits.

Tidsgränsdatum kan påverka den totala fördröjningen för aktiviteter. Om du anger ett tidsgränsdatum före slutet av aktivitetens totala fördröjning omberäknas total fördröjning med tidsgränsdatumet i stället för aktivitetens sena slutdatum. Aktiviteten blir kritisk om total fördröjning blir noll.

Du kan ange tidsgränser för sammanfattningsaktiviteter och enskilda aktiviteter. Om sammanfattningsaktivitetens tidsgräns är i konflikt med någon av underaktiviteterna, visar tidsgränsindikatorn en missad tidsgräns bland underaktiviteterna.

Tidsgränsdatum kan påverka hur aktiviteter schemaläggs om du anger ett tidsgränsdatum för en aktivitet med villkoret Så sent som möjligt (ALAP). Aktivitetens slut schemaläggs till tidsgränsdatumet. Aktiviteten kan dock fortfarande avslutas efter tidsgränsen om de föregående aktiviteterna är fördröjda.

Markera uppgiften Aktivitetsinformation Bild av knapp om du vill granska eller ändra en aktivitets måldatum, och klicka sedan på fliken Avancerat använda rutan tidsgräns .

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av kalendrar?

Kalendrarna standard arbetstid och ej arbetstid, till exempel helger och semestrar för projektet. Används för att fastställa resurstillgänglighet, hur resurser som tilldelas till aktiviteter schemaläggs och hur själva aktiviteterna schemaläggs. Projekt- och aktivitetskalendrar används vid schemaläggningen uppgifterna och om resurser som har tilldelats till aktiviteter, resurskalendrar används också.

Kalendrar som anges i Project är:

 • Baskalendrar    Det här är grunden för de andra typerna av kalendrar. Du kan också välja en baskalender ska projektkalendern och du kan använda en baskalender till aktiviteter som en aktivitetskalender eller som standard timmar för en resurskalender. Det finns tre baskalendrar i Project: Standard, 24-timmarskalendern och nattskiftskalendrar. Du kan anpassa din egen baskalender med hjälp av baskalendrar tillhandahålls.

 • Projektkalender    Det här Ange standard arbetstid och ledig tid för projektet som en helhet. Om resurskalendrar eller aktivitetskalendrar används schemaläggs aktiviteter under arbetstid i projektkalendern som standard.

 • Resurskalendrar    Det här baseras på standardkalendern som standard. Du kan ändra arbetstid och ledig tid för specifika resurser eller en uppsättning resurser, se till att resurser schemaläggs när de är tillgängliga för arbete. Om du har ändrat arbetstider eller ledig tid i en resurskalender och resursen har tilldelats en aktivitet, schemaläggs aktiviteten under arbetstiden resurskalendern.

 • Aktivitetskalendrar    Det här kan användas för att definiera arbetstider för aktiviteter som ligger utanför arbetstiderna i projektkalendern. När en aktivitetskalender har tilldelats en aktivitet och resurs som tilldelats aktiviteten har andra arbetstider i sin resurskalender schemaläggs aktiviteten för överlappande arbetstiden i de två kalendrarna. Men du kan ange en aktivitet ska ignorera resurskalendrar och schemalägga aktiviteten resursens ledig tid.

Om du vill arbeta med kalendrar på Verktyg -menyn klickar du på Ändra arbetstid.

Överst på sidan

På vilket sätt är schemat beroende av resurstilldelning?

Om du inte tilldelar resurser till aktiviteter i ditt projekt beräknas schemat efter aktiviteternas varaktighet, aktivitetssamband, villkor samt projekt- och aktivitetskalenderinformation. Om du tilldelar resurser tar schemaläggningen även hänsyn till resurskalendrar och tilldelningsenheter, vilket ger en mera balanserad schemaläggning.

En tilldelning är föreningen av en viss aktivitet och en viss resurs som ansvarar för att slutföra aktiviteten. Flera resurser kan tilldelas en aktivitet. Arbetsresurser, materialresurser och kostnadsresurs kan tilldelas aktiviteter. När du tilldelar materialresurser eller kostnadsresurser en aktivitet påverkas inte schemaläggningen av aktiviteten, till skillnad från när du tilldelar arbetsresurser.

I projektet finns t.ex. aktiviteten Utveckla specifikationer och ingenjörsresursen Karin. Om du tilldelar Karin aktiviteten Utveckla specifikationer beror schemaläggningen av aktiviteten på Karins resurskalender och tilldelningsenheter samt aktivitetsinformation som varaktighet, aktivitetssamband, villkor och kalendrar.

Förutom aktivitetsinformationen, när du har tilldelat resurser till aktiviteterna i projektet, projektet har resurser och tilldelningar information som ska användas för att beräkna schemainformation, inklusive:

 • Mängden arbete eller övertidsarbete som resursen är tilldelad och hur arbetet är fördelat över tiden. Arbetsfördelning över tiden kan även påverkas av arbetsprofiler.

 • Antalet tilldelningsenheter för resursen i aktiviteten, d.v.s. deltid, heltid eller flera resurser.

 • aktivitetstyp som påverkar hur ett schema förändras om du ändrar den befintliga tilldelningen. De tre aktivitetstyperna är fasta enheter, fast varaktighet och fast arbete.

 • Om aktiviteten är insatsberoende. Om en aktivitet är insatsberoende när resurser läggs till eller tas bort för tilldelningen, arbetet konstant för aktiviteten och distribueras mellan resurserna. För aktiviteter med fasta enheter, till exempel är ett resultat att om fler resurser som har tilldelats en kortare varaktighet krävs för att slutföra uppgiften.

 • Resurskalendrar. I Project schemaläggs de tilldelade resurserna på grundval av arbetstiden och den lediga tiden som har angetts i resurskalendrarna.

Klicka på Resurstilldelning Bild av knappen Tilldela resurser om du vill tilldela resurser till aktiviteter.

Överst på sidan

Vilken information som kan hjälpa mig att analysera min projektstatus?

Fem delar i aktivitetsinformationen hjälper dig att analysera statusen när du följer upp aktiviteter i projektet: varaktighet, arbete, startdatum, slutdatum och kostnad.

Variationer av var och en av dessa typer av fält för att jämföra och utvärdera statusen: planerat, schemalagd, faktisk och återstående.

Till exempel för en aktivitet, kan det finnas informationsfält som innehåller planerat arbete, schemalagt arbete, verkligt arbete och återstående arbete. Innehållet i de här fälten skulle kunna matcha varandra, eller också kan alla vara olika. Skillnader mellan vissa fält kan också granskas för praktiska spårningsinformation uppdaterats. Därför kallas dessa fält för uppföljning fält.

Typ av fält

Beskrivning

Planerat eller originalplansinformation

Planerad information kallas även informationen i originalplanen. Exempel på fält som innehåller informationen i originalplanen är Originalarbete, Originalstart, Originalkostnad och så vidare.

När du skapar och förfina projektet till den punkt där du är säker på att du kan starta projektet har du en bra startpunkt eller originalplan. Om du sparar originalplan aktivitetsinformation vid den tidpunkten vid senare punkter i hela projektet kan du jämföra dina aktuella framsteg mot den ursprungliga planen. Spara originalplanen är nödvändigt för meningsfulla projektuppföljning och analys.

Om du vill spara informationen i originalplanen, klicka på Verktyg, peka på Uppföljningoch klicka sedan på Spara originalplan. När du sparar en originalplan sparas de fem viktigaste informationsbitar (arbete, kostnad, varaktighet, startdatum och slutdatum) för varje aktivitet i projektet. Senare när du följer upp en viss aktivitet, kan du snabbt se om du använder mer eller mindre arbete eller resurser än du ursprungligen planerade eller om aktiviteten startar eller slutar tidigare eller senare än planerat.

Originalplansinformationen används till att beräkna avvikelser schemalagd information. Den används också i många beräkningar av upparbetat värde. Du kan spara upp till 11 olika originalplaner. Du kan också spara 11 interimplan, vilket ger dig möjlighet att spara 11 start- och slutdatum för aktiviteter.

Schemalagd information

Schemalagd information är den mest aktuella aktivitetsinformationen. Fält som innehåller schemalagd information är varaktighet, arbete, Start, slut och kostnad. Fälten schemalagda varaktighet, arbete och kostnad representerar det totala beloppet för uppgiften.

När du startar projektet schemainformationen påminner om inte identiskt originalkostnaden planerat information. Dock när aktiviteter slutförs du göra justeringar och anger aktuell information. Du hittar att en aktivitet behov tre dagar än planerat. En annan aktivitet gick att starta en dag tidigt. En annan aktivitet påförts en oväntad kostnad. Du hittar du behöver ändra villkoret för en aktivitet och lägga till ett aktivitetssamband på en annan. Med de här inställningarna klickar beräknas schemalagda informationen om för att ge den senaste bilden av projektet.

När du börjar ange verklig information för pågående aktiviteter, schemalagda informationen som tar hänsyn och ska beräknas i enlighet med detta. Till exempel beräknas schemalagda arbetet som verkligt arbete + återstående arbete. Slutförda aktiviteter är schemalagda informationen samma som verkliga information.

Verklig information

Den verkliga informationen visar hur aktiviteten slutligen avslutades. Du igång med planerade projektion varaktighet, arbete, kostnad och start- och slutdatum. Du anger statusinformation, eller verkliga värden för aktiviteter, och slutar med den verkliga bilden genomförandet av en uppgift. Verkliga värdena anger hur mycket aktiviteten verkligen kostnad, hur många dagars arbete den tog den verkliga varaktigheten och verkligt startdatum och slutdatum.

Du anger verklig information i fält som verkligt arbete, verklig varaktighet, verklig Start, Verkligt slut och verklig kostnad. Om du anger verklig information i en eller två fält kan den faktiska informationen beräknas åt dig. Till exempel om du anger verkligt slutdatum kan Verklig varaktighet, verklig Start och andra fält beräknas. Samma sak gäller om du anger andra spårningsinformation uppdaterats, till exempel procent slutfört.

Information om återstående

Finns det återstående arbete, återstående kostnad och återstående varaktighet för aktiviteter som ännu inte har startats eller pågående aktiviteter. De här fälten beräkna hur mycket tid och kostnaden som återstår innan aktiviteten är slutförd. Återstående fält är en prognos för framtiden.

För aktiviteter som ännu inte har startats, är innehållet i fältet Återstående arbete densamma som i fältet schemalagt arbete. För aktiviteter som pågår beräknas det återstående arbetet som schemalagt arbete-Verkligt arbete. Samma sak gäller för fälten Återstående kostnad och återstående varaktighet. Men kan fältet Återstående arbete redigeras, kan fälten Verkligt arbete och schemalagt arbete.

Variansen information

Om du sparade en originalplan kan du dra nytta av beräkningarna i fälten Kostnadsavvikelse. Exempel: Arbetsavvikelse, kostnadsavvikelse, Varaktighetsavvikelse, Startavvikelse och Slutavvikelse.

Den aktuella schemalagda informationen jämförs med den ursprungliga planerade informationen. Fältet Kostnadsavvikelse visas beräknade skillnaden mellan planerat och schemalagt information. Till exempel visas fältet Arbetsavvikelse skillnaden mellan fälten Originalarbete och schemalagt arbete.

Granska uppföljning (fält)

Du kan lägga till ett fält i valfri listvy. Du kanske vill infoga kolumnen Originalvaraktighet bredvid fältet schemalagd varaktighet i Gantt-schemat. Klicka på kolumnInfoga -menyn och sedan väljer du det fält som du vill ska visas i vyn.

Du kan också använda en tabell som redan har utformats med flera uppföljningsfält för. Exempel är uppföljning, arbete, kostnad och variansen tabeller. Du kan också skapa en egen tabell som innehåller fälten spårning som du behöver.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×