Schemaläggning av aktiviteter i Project: Ytterligare information

Schemaläggning av aktiviteter i Project: Ytterligare information

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs den tekniska sidan om hur aktiviteter schemaläggs i projektet med Project. Personer förväxlas ibland när en aktivitet flyttas automatiskt till en annan tid än förväntat. Eller så undrar de varför en aktivitets begränsning orsakade att andra aktiviteter flyttades oförutsägbart. Här är din chans att förstå det stora "Varför?" bakom projektets kraftfulla schemaläggnings motor.

Det är inte nödvändigt vis lätt att förstå att det är första gången, men genom att gå igenom den blir det lättare för projektledaren – och ger dig kontroll över projektets slutdatum.

Vad vill du veta?

Hur påverkas schemat av projektets startdatum?

Hur påverkas schemat av aktivitetslänkar?

Hur påverkas schemat av villkor för aktiviteter?

Hur påverkas schemat av aktivitetstyper?

Hur påverkas schemat av insatsberoende schemaläggning?

Hur påverkas schemat av manuell och automatisk schemaläggning?

Hur påverkas schemat av rörlighet (eller slack)?

Hur påverkas schemat av tidsgränser?

Hur påverkas schemat av kalendrar?

På vilket sätt är schemat beroende av resurstilldelning?

Ännu mer teknisk information om hur Project-scheman

Hur påverkas schemat av projektets startdatum?

När du lägger till en ny aktivitet i ett schema schemaläggs den automatiskt så att den påbörjas på projektets startdatum. Allt eftersom aktiviteter läggs till i schemat och kopplas till andra aktiviteter ändras starttiderna för aktiviteterna, och den aktivitet som slutförs senast definierar projektets slutdatum.

 • Om du vill ta reda på startdatumet för projektet eller ändra det till ett annat datum klickar du på Projekt och sedan på Projektinformation.

Naturligtvis finns det undantag till den här regeln. Aktiviteter flyttas till exempel inte på samma sätt som andra aktiviteter. Mer information om skillnaderna mellan manuell och automatisk schemaläggning av aktiviteter finns längre ned i den här artikeln.

Före och efter ett aktivitetssamband

Bild av knapp När du skapar ett nytt projekt anger du först projektets start datum. När du schemalägger ett projekt från starttiden börjar alla aktiviteter på samma datum om du inte anger något annat.

Bild av knapp För både manuellt schemalagda och automatiskt schemalagda aktiviteter, utan aktivitets samband eller villkor, är projektets varaktighet samma som varaktigheten för den längsta aktiviteten. Med andra ord är projektets slutdatum detsamma som den längsta aktivitetens slutdatum.

Bild av knapp Aktivitets samband, till exempel avslut-till-start-samband mellan den första och andra aktiviteten (som visas här) kan ändra projektets slutdatum.

Nästan alla projekt bör schemaläggas från en känd starttid. Även om du vet vilket datum projektet måste vara färdigt får du mer manöverutrymme om du schemalägger från ett startdatum.

Det kan dock vara en god idé att schemalägga från ett slutdatum när:

 • du måste bestämma när ett projekt ska starta så att det kan slutföras till ett särskilt angivet datum.

 • du inte vet säkert när projektet kan starta (t.ex. när arbete också utförs av någon annan och kan bli försenat).

 • projekthanteringsmetoden kräver att du schemalägger från ett slutdatum.

Observera följande skillnader i hur vissa aktiviteter hanteras i Project för projekt som är schemalagda från ett slutdatum:

 • När du anger en automatiskt schemalagd aktivitet tilldelas automatiskt villkoret Så sent som möjligt (ALAP) i Project till aktivitetens slutdatum. Ange endast andra villkor när det är nödvändigt (högerklicka på en aktivitet och klicka på Aktivitetsinformation).

 • Om du drar en Gantt-stapel för att ändra slutdatumet för en aktivitet, tilldelas villkoret Avsluta senast automatiskt i Project, om aktiviteten har schemalagts automatiskt.

 • Om du ändrar projektet till att schemaläggas från slutdatum och det förut var schemalagt från startdatumet, tas alla utjämningsförskjutningar och utjämningsdelningar bort från aktiviteter och tilldelningar som har schemalagts automatiskt. Manuellt schemalagda aktiviteter påverkas inte.

 • Om du använder automatisk utjämning till att minska resursöverbeläggningar i projektet läggs en utjämningsförskjutning till efter en aktivitet i stället för före (du kan kontrollera utjämningsinställningarna genom att klicka på fliken Resurs och sedan på Jämna ut resurs).

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av aktivitetslänkar?

Aktivitetslänkar (samband) visar den tidsmässiga kopplingen mellan aktiviteter. När du länkar aktiviteter till varandra skapas aktivitetssamband. Den fullständiga kedjan med aktiviteter avgör den totala längden och sluttiden för ett projekt.

Tips till projektledaren När du länkar aktiviteter i ett projekt skapas en kritisk linje med länkar. Den här kritiska linjen definierar när projektet tar slut. Läs mer om den kritiska linjen.

Länktyp

Exempel

Beskrivning

Avslut-till-start (AS)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte börja förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har slutförts.

Om du t.ex. har de två aktiviteterna "Gräva grund" och "Gjuta betongplatta" kan aktiviteten "Gjuta betongplatta" inte börja förrän aktiviteten "Gräva grund" är klar.
När du länkar aktiviteter i Project är standard länk typen Avslut-till-Start.
Den här länk typen är standard typen. Om du inte anger någon länktyp förutsätts det att du vill använda en Avslut-till-start-länk.

Start-till-start (SS)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte börja förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har startat.

Den beroende aktiviteten kan börja när som helst efter att aktiviteten som den är beroende av har startat. Länktypen SS kräver inte att båda aktiviteterna startar samtidigt.

Om du t.ex. har de två aktiviteterna "Gjuta betongplatta" och "Plana betongplatta" kan aktiviteten "Plana betongplatta" inte börja förrän aktiviteten "Gjuta betongplatta" har påbörjats.

Avslut-till-avslut (AA)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte slutföras förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har slutförts.

Den beroende aktiviteten kan slutföras när som helst efter att aktiviteten som den är beroende av har slutförts. Länktypen AA kräver inte att båda aktiviteterna slutförs samtidigt.

Om du t.ex. har de två aktiviteterna "Dra ledningar" och "Lägga rör" måste båda aktiviteterna slutföras samtidigt innan besiktningsaktiviteter kan påbörjas.

Start-till-avslut (SA)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte slutföras förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har startat.

Den beroende aktiviteten kan slutföras när som helst efter att aktiviteten som den är beroende av har startat. Länktypen SA kräver inte att den beroende aktiviteten slutförs samtidigt som aktiviteten som den är beroende av startas.

Den här länktypen används sällan inom projektledning. Ett exempel kan vara att lägga tak på ett bostadshus, som innefattar två aktiviteter: "Takresning" och "Övervaka arbetet". I sådana fall kan takresningen inledas först, men arbetsledaren måste komma till platsen någon gång innan takresningen slutförs.

Anteckna manuellt schemalagda aktiviteter När du länkar en manuellt schemalagd aktivitet till en annan aktivitet, respekterar Project länk typen och placerar den manuellt schemalagda aktiviteten i förhållande till den andra aktiviteten. Den efterföljande aktiviteten med en avslut-till-start-länk visas till exempel som början när den föregående aktiviteten slutar. Den efterföljande aktiviteten flyttas bara när länken skapas. Om den föregående aktiviteten ändrar slutdatumet förblir den efterföljande aktivitetens start datum oförändrad.

Du kan emellertid konfigurera Project så att en manuellt schemalagd aktivitet inte flyttas när den länkas till en annan aktivitet.

 1. Klicka på Arkiv, sedan på Alternativ och därefter på Schema.

 2. Avmarkera kryssrutan Uppdatera manuellt schemalagda aktiviteter när länkar redigeras.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av villkor för aktiviteter?

Du kan använda villkor för att styra start- eller slutdatum för en automatiskt schemalagd aktivitet. Det finns tre typer av villkor:

 • Flexibla villkor har inga specifika datum. När du anger sådana villkor kan aktiviteten startas så tidigt eller så sent som möjligt för att aktiviteten ska slutföras innan projektet avslutas med hänsyn till andra villkor och aktivitetssamband i schemat.

 • Halvflexibla villkor måste ha ett datum som styr det tidigaste eller senaste start- eller slutdatumet för en aktivitet. Sådana villkor gör att en aktivitet kan slutföras när som helst, under förutsättning att start- eller sluttidsgränsen inte överskrids.

 • Statiska villkor måste ha ett datum som styr start- eller slutdatumet för aktiviteten. Sådana villkor är användbara när externa faktorer måste beaktas i schemat, t.ex. tillgången till utrustning eller resurser, tidsgränser, milstolpar i avtal och start- och slutdatum.

Tips till projektledaren I nästan alla fall använder du villkoret ASAP. Det ger den mest flexiblaste slutdatumet för projektet.

Det finns två sätt att snabbt se vilka villkor som används för dina aktiviteter.

 • Visa eller ändra villkoret för en aktivitet genom att högerklicka på aktiviteten, klicka på Aktivitetsinformation och sedan på fliken Avancerat. Villkorsinformationen visas i rutorna Villkorstyp och Villkorsdatum.

 • Om villkoret som används är något annat än Så snart som möjligt (ASAP) eller Så sent som möjligt (ALAP), visas den associerade grafiska indikatorn för villkoret i kolumnen Indikator i alla listvyer, till exempel Gantt-schemat.

Villkor med schemaläggningsflexibilitet på måttlig nivå förhindrar att en aktivitet startar eller slutar före eller efter ett datum som du anger. En aktivitet med villkoret Starta tidigast (ST) den 15 juni och ett Avslut-till-start-samband till en annan aktivitet, kan t ex börja den 15 juni om den föregående aktiviteten är avslutad då (eller senare om den föregående aktiviteten avslutas efter den 15 juni), men den kan inte schemaläggas före den 15 juni. Detta sätt att använda villkor kan till exempel vara användbart om du har ett bygglov som endast är giltigt under en begränsad tidsperiod. I sådana fall kan du använda ett AS- eller ST-villkor (Avsluta senast eller Starta tidigast).

Före och efter användning av villkor

Bild av knapp Om du använder standard aktivitets relationen avslut-till-start och ett ASAP-villkor tillämpas på dessa aktiviteter schemaläggs den efterföljande aktiviteten (den andra) så snart den föregående aktiviteten (den första) har schemalagts för slut.

Bild av knapp När villkoret St används kan den efterföljande aktiviteten inte påbörjas före villkors datumet även om (som här) den föregående aktiviteten avslutas före villkors datumet.

Följande tabell innehåller alla villkor som ingår i Project.

Villkorstyp

Villkorsnamn

Beskrivning

Flexibelt

Så sent som möjligt (ALAP)

Schemalägger aktiviteten så sent som möjligt för att aktiviteten ska slutföras innan projektet avslutas och utan att fördröja efterföljande aktiviteter. Det här är standardvillkoret för aktiviteter när du schemalägger från projektets slutdatum. Du ska inte ange start- och slutdatum för aktiviteten tillsammans med det här villkoret.

Flexibelt

Så snart som möjligt (ASAP)

Schemalägger aktiviteten så att den börjar så tidigt som möjligt. Det här är standardvillkoret för aktiviteter när du schemalägger från projektets startdatum. Du ska inte ange start- och slutdatum tillsammans med det här villkoret.

Halvflexibelt

Starta tidigast (ST)

Schemalägger aktiviteten så att den startar på eller efter det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte startar före ett visst datum.

Halvflexibelt

Avsluta tidigast (AT)

Schemalägger aktiviteten så att den slutförs på eller efter det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte slutförs före ett visst datum.

Halvflexibelt

Starta senast (SS)

Schemalägger aktiviteten så att den startar på eller före det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte startar efter ett visst datum.

Halvflexibelt

Avsluta senast (AS)

Schemalägger aktiviteten så att den slutförs på eller före det angivna datumet. Använd det här villkoret om du vill säkerställa att en aktivitet inte slutförs efter ett visst datum.

Statiskt

Måste avslutas (MA)

Schemalägger aktiviteten så att den slutförs på det angivna datumet. Anger de datum du anger som tidigt, schemalagt och sent slutdatum och förankrar aktiviteten i schemat.

Statiskt

Måste starta (MS)

Schemalägger aktiviteten så att den startar på det angivna datumet. Anger det datum du anger som tidigt, schemalagt och sent startdatum och förankrar aktiviteten i schemat.

Som standard har alla aktiviteter i ett projekt som schemaläggs från startdatumet ASAP-samband. På samma sätt har alla aktiviteter i ett projekt som schemaläggs från slutdatumet ALAP-samband (Så sent som möjligt).

Statiska villkor åsidosätter vanligtvis eventuella aktivitetssamband och begränsar en aktivitet till ett datum som du anger. Exempel: En aktivitet med villkoret Måste starta den 30 september och ett Avslut-till-start-samband till en annan aktivitet kommer att schemaläggas till den 30 september, oavsett om den föregående aktiviteten avslutas tidigare eller senare. Du kan ändra den här inställningen. Klicka på Arkiv, på Alternativ och slutligen på Schema och markera kryssrutan Aktiviteter följer alltid sitt villkorsdatum.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av aktivitetstyper?

Aktivitetstyper används endast för automatiskt schemalagda aktiviteter, och det finns tre olika typer: fasta enheter, fast arbete och fast varaktighet. Aktivitetstypen används i Project för att fastställa hur varaktighet, arbete och enheter fungerar när projektet schemaläggs.

Så här påverkar varje aktivitetstyp schemaläggningen när du redigerar något av de tre elementen.

I en

Om du ändrar enheter

Om du ändrar varaktighet

Om du ändrar arbete

Aktivitet med fasta enheter

Varaktigheten beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast arbete

Varaktigheten beräknas om.

Enheterna beräknas om.

Varaktigheten beräknas om.

Aktivitet med fast varaktighet

Arbetet beräknas om.

Arbetet beräknas om.

Enheterna beräknas om.

 • Om du vill ändra en aktivitetstyp dubbelklickar du på aktivitetsnamnet i Gantt-schemat och klickar på fliken Avancerat.

Några exempel

Anta att du har en aktivitet med fasta enheter, med 1 tillgänglig heltidsresursenhet under 8 timmar om dagen. Du konfigurerar aktiviteten med 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en heltidsresurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med 5 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resursenhet.

Anta att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast arbete. Det innebär att aktiviteten bara kan innehålla den mängd arbete du anger \endash varken mer eller mindre. I det här exemplet har aktiviteten 1 tillgänglig heltidsresurs under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en heltidsresurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu två tilldelade enheter med en varaktighet på 5 dagar och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens resursenheter om. För att aktiviteten ska kunna slutföras på 80 timmar under 8 dagar måste den tilldelas 1,25 resursenheter. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är belagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en resurs för den överskjutande beläggningen på 25 %.

 • Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens varaktighet om. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 12,5 dagar och 1 resursenhet.

Anta slutligen att du gör om samma aktivitet till en aktivitet med fast varaktighet. Det innebär att aktiviteten måste slutföras under den tid som du anger. Även i det här exemplet har aktiviteten 1 tillgänglig heltidsresurs under 8 timmar per dag, 10 dagars varaktighet och 80 timmars arbete.

 • Om det visar sig att ytterligare en resurs kan hjälpa till med aktiviteten beräknas det arbete som är tilldelat varje resurs på nytt. När bara en resurs var tilldelad aktiviteten måste den resursen slutföra 80 timmars arbete. När du tilldelar aktiviteten ytterligare en resurs måste 40 timmars arbete slutföras av varje resurs under samma varaktighet, 10 dagar, vilket ger 80 timmars arbetet totalt. När du lägger till ytterligare en resursenhet reviderar du även båda enheternas beläggning till 50 % vardera, vilket innebär att båda har 50 % tillgänglighet för arbete med andra aktiviteter.

 • Om det visar sig att du har 8 dagar på dig att slutföra aktiviteten i stället för 10 beräknas aktivitetens arbete om. Aktiviteten har nu en varaktighet på 8 dagar, 64 timmars arbete och 1 resursenhet.

Om det visar sig att aktiviteten kommer att kräva ytterligare 20 timmars arbete beräknas aktivitetens resursenheter om, så att det ytterligare arbetet ändå kan slutföras inom varaktigheten på 10 dagar. Aktiviteten har nu 100 timmars arbete, en varaktighet på 10 dagar och 1,25 resursenhet. Den resursenhet som för närvarande är tilldelad aktiviteten är belagd med 125 %. Du måste tilldela ytterligare en resurs för den överskjutande beläggningen på 25 %.

Obs!: Tilldelning av kostnadsresurs har inga värden för arbete eller enheter, och dessa värden beräknas därför inte om när aktivitetens start- eller slutdatum ändras. Datumen beräknas inte heller om för en kostnadsresurstilldelning, eftersom det inte går att ändra arbetet eller enheterna.

Här är en tabell med några saker du bör komma ihåg när du arbetar med aktivitetstyper.

Tips och fallgropar

Förklaring

Var uppmärksam på insatsberoende aktiviteter

Om du klickar på Fast arbete i listan Aktivitetstyp kan du inte ändra inställningen för Insatsberoende för aktiviteten. Aktiviteter med fast arbete har inte flexibla arbetsvärden och är därför alltid insatsberoende. Mer information om insatsberoende aktiviteter finns längre ned i den här artikeln.

Lägg till en kolumn för att göra det lättare att ändra aktivitetstyp

Du kan visa och ändra aktivitetstypen för varje aktivitet direkt i vyn genom att infoga fältet Typ. Klicka på kolumnen till höger om den önskade placeringen för den nya kolumnen, klicka på Infoga-menyn och sedan på Kolumn. Klicka på Typ i listan Fältnamn.

Sammanfattningsaktiviteter har alltid fast varaktighet

Sammanfattningsaktiviteter har alltid fast varaktighet eftersom dess start- och slutdatum avgörs av dess underaktiviteter.

Använd indrag för att ändra strukturen, i stället för att ändra aktivitetstyp

Om du vill ändra den hierarkiska strukturen för en aktivitet eller underaktivitet som en del av projektets dispositionsstruktur måste du dra in eller dra ut aktiviteten i stället för att ändra aktivitetstypen, eller så kan du lägga till ett tidsgränsdatum.

Blanda inte ihop aktivitetsvillkor (t.ex. ASAP) med aktivitetstyper

Om du vill begränsa sättet att beräkna start- och slutdatum för aktiviteter i Project måste du ange en aktivitetsbegränsning i stället för en aktivitetstyp.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av insatsberoende schemaläggning?

När du har tilldelat en resurs schemaläggs aktiviteten enligt nedanstående formel (förutsatt att aktiviteten är av standardtypen, med fasta enheter). Detta gäller alla aktiviteter.

Varaktighet = arbete/enheter

För alla aktiviteter kan du välja vilken del av formeln som ska beräknas av Project genom att ange aktivitetstypen. När du tilldelar eller tar bort personer från en aktivitet förlängs eller förkortas aktivitetens varaktighet med utgångspunkt i antalet tilldelade resurser, men den sammanlagda mängden arbete för aktiviteten ändras inte. Detta kallas insatsberoende schemaläggning. Den här inställningen är vanligtvis inaktiverad. Om du vill aktivera den klickar du på Arkiv, på Alternativ och slutligen på Schema, och markerar sedan kryssrutan Nya aktiviteter är insatsberoende.

I de flesta situationer fungerar det bra med insatsberoende schemaläggning, men det kan vara bra att ändra det här funktionssättet så att det framgår tydligare vad som händer med en viss aktivitet när resurser läggs till eller tas bort. Du kanske t.ex. vill se den sammanlagda ökningen av arbete när du lägger till fler personer till en viss aktivitet.

 1. Högerklicka på en aktivitet, klicka på aktivitets information Bild av knapp och klicka sedan på fliken Avancerat .

 2. Avmarkera kryssrutan Insatsberoende.

Obs!: Du kan inte ta bort insatsberoende schemaläggning från aktiviteter med fast arbete. Aktiviteter med fast arbete har inte flexibla arbete och är därför alltid insatsberoende.

När du arbetar med insatsberoende schemaläggning bör du tänka på följande:

Tips och fallgropar

Förklaring

Insatsberoende beräkningar gäller inte för den resurs som tilldelas först

De insatsberoende beräkningarna gäller först när de första resurserna har tilldelats aktiviteten. Efter att de första resurserna har tilldelats ändras inte arbetsvärdet när nya resurser tilldelas eller tas bort från samma aktivitet.

Var uppmärksam på aktiviteter med fasta enheter

Om den tilldelade aktivitetstypen är Fasta enheter förkortas aktivitetens varaktighet om du tilldelar ytterligare resurser.

Var uppmärksam på aktiviteter med fast varaktighet

Om den tilldelade aktivitetstypen är Fast varaktighet minskar de enskilda enhetsvärdena för resurser om du tilldelar ytterligare resurser.

Var uppmärksam på aktiviteter med fast arbete

Om den tilldelade aktivitetstypen är Fast arbete förkortas aktivitetens varaktighet om du tilldelar ytterligare resurser.

Vissa aktiviteter kan inte anges som insatsberoende

Insatsberoende kan inte väljas för sammanfattningsaktiviteter och infogade projekt.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av manuell och automatisk schemaläggning?

För att förstå hur ditt projekt schemaläggs i Project är det viktigt att du förstår skillnaderna mellan manuellt schemalagd aktivitet och automatiskt schemalagd aktivitet.

I allmänhet styr manuellt schemalagda aktiviteter schemat. När du lägger till en aktivitet i schemat fortsätter den. Men det är inte alltid det bästa sättet att skapa ett schema, särskilt när projekt blir mer komplicerade, var du kanske vill använda automatiskt schemalagda aktiviteter för att dra nytta av projektets kraftfulla planerings motor.

Titta på bilden nedan. Det visar de två olika typerna av aktiviteter, de första två manuellt schemalagda och de senaste två automatiska.

Förklaring av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter

Observera att varaktigheten för de manuellt schemalagda aktiviteterna är både ett textvärde och ett tal. Eftersom varaktigheten kan vara ett textvärde har inget startdatum angetts automatiskt i Project, och Gantt-stapeln visas endast delvis, för att markera att aktivitetsschemat inte har fastställts helt ännu.

För automatiskt schemalagda aktiviteter är varaktigheten ett tal med en bifogad tidsenhet, till exempel ”12 tim” för tolv timmars varaktighet. Automatiskt schemalagda aktiviteter innehåller giltiga varaktigheter, startdatum och slutdatum per definition, och därför ritas Gantt-staplarna automatiskt i Project.

Var uppmärksam när du anger information för manuellt schemalagda aktiviteter, så att allt blir som du har tänkt dig. Allt som behövs för att staplar ska ritas upp automatiskt i Project för en manuellt schemalagd aktivitet är tre tidsvärden: varaktighet, startdatum och slutdatum. Om du anger två av dessa värden för en manuellt schemalagd aktivitet beräknas det tredje värdet automatiskt i Project, och aktiviteten förblir manuellt schemalagd. Du bör alltså vara medveten om denna "halvautomatiska" funktion i Project.

Obs!: Aktiviteter schemaläggs manuellt som standard. Projektledare som är vana vid automatisk schemaläggning från tidigare versioner av Project kan inaktivera manuell schemaläggning för specifika aktiviteter eller för ett helt projekt. I vissa projekt, framför allt de som är mer komplicerade, kan du behöva ta hjälp av de kraftfulla automatiska schemaläggningsfunktionerna i Project för att schemat ska bli så bra som möjligt. Om du vill ange att alla aktiviteter ska schemaläggas automatiskt klickar du på Nya aktiviteter: Schemalägg automatiskt längst ned i Project-programfönstret.

Manuellt schemalagda aktiviteter

Du kan placera en manuellt schemalagd aktivitet var som helst i schemat, och den flyttas aldrig automatiskt i Project. Den här nya funktionen ger dig större flexibilitet och kontroll över planering och schemahantering.

Varför har du bryr dig om? Ibland är det ofta väldigt informell att planera projekt scheman. De börjar enkelt med datum från e-post, möte med intressenter eller en korridoren-konversation. Projektledarna har mycket ofta information om arbets uppgifter. De kan till exempel vara medvetna om när en aktivitet måste startas men inte dess varaktighet förrän de har en uppskattning från sina grupp medlemmar. Det kan också vara bra att veta hur länge en aktivitet kommer att ta, men att den inte kan startas förrän han eller hon har godkänt den.

Här är några saker du bör tänka på när du arbetar med manuellt schemalagda aktiviteter.

 • Du vet alltid vad som händer. Manuellt schemalagda aktiviteter har egna indikatorer och aktivitetsstaplar för att du ska kunna särskilja dem från de "vanliga" automatiskt schemalagda aktiviteterna.

 • Stor flexibilitet I manuellt schemalagda aktiviteter kan kolumnerna Start, Slut och Varaktighet vara tomma eller innehålla textvärden utöver datum som kan tolkas.

 • Växla mellan schemaläggnings lägen Du kan ändra tillbaka en uppgift från manuellt schemalagd till automatiskt schemalagd aktivitet. Var försiktig. När du ändrar en aktivitet från manuellt schemalagd till automatiskt schemalagda kommer Project att behöva fatta vissa beslut. Om varaktigheten för en aktivitet är "en Fortnight" anger Project normalt en uppskattad varaktighet på "1 dag?" om aktiviteten är inställd på automatiskt schemalagd. Efter alla kan du inte vänta dig att Project ska veta att en Fortnight är två veckor lång.

 • Full kontroll över förseningar Om en manuellt schemalagd aktivitet måste flyttas fram på grund av en försening flyttas inte dess efterföljande aktiviteter fram automatiskt. Projektledaren kan då välja att behålla de ursprungliga datumen om resurserna kan fortsätta arbeta som planerat, eller att flytta fram de efterföljande aktiviteterna om det finns fasta samband.

 • Insatsberoende effekter    Manuellt schemalagda aktiviteter kan inte anges som insatsberoende. Varaktigheten för en manuellt schemalagd aktivitet ändras inte om fler resurser tilldelas eller om resurser tas bort. Mer information om detta finns längre ned i den här artikeln.

Följande tabell visar hur Project-attribut definieras och används vid schemaläggning av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter.

Objekt

Manuellt schemalagda

Automatiskt schemalagda

Varaktighet

Kan vara ett tal, ett datum eller textinformation, till exempel "14d" eller "fjorton dagar". Denna information används inte i Project vid schemaläggningen av projektet om värdet inte är i ett identifierbart format för varaktighet.

Endast tal som motsvarar tidslängd och enheter kan användas, till exempel "14d" eller "2 månader".

Arbete

Endast tal som motsvarar tidslängd och enheter kan användas, till exempel "14d" eller "2 månader".

Endast tal som motsvarar tidslängd och enheter kan användas, till exempel "14d" eller "2 månader".

Resurser

Kan tilldelas för aktiviteter. Resurskalendrar används inte i Project vid schemaläggning av aktiviteter.

Kan tilldelas för aktiviteter. Används i Project för att fastställa det bästa möjliga schemat. Varaktigheten för insatsberoende aktiviteter kan påverkas, till skillnad från manuellt schemalagda aktiviteter.

Startdatum

Kan vara ett tal, ett datum eller textinformation, till exempel ”30 jan" eller ”snart". Denna information används inte i Project vid schemaläggningen av projektet om värdet inte är i ett identifierbart format för tid.

Endast datuminformation kan användas. Du kan dock använda värdena ”i dag” och ”i morgon”, som Project reserverar för automatiskt schemalagda aktiviteter.

Slutdatum

Kan vara ett datum eller textinformation, till exempel ”30 jan" eller ”snart". Denna information används inte i Project vid schemaläggningen av projektet.

Endast datuminformation kan användas. Du kan dock använda värdena ”i dag” och ”i morgon”, som Project reserverar för automatiskt schemalagda aktiviteter.

Villkor

Ignoreras i Project.

Används i Project för att fastställa det bästa möjliga schemat.

Samband (länkar)

Kan användas, men påverkar inte schemaläggningen av aktiviteten. När aktivitetslänkar används för första gången schemaläggs dock aktiviteten om.

Kan användas, och påverkar schemaläggningen av aktiviteten.

Projekt- och resurskalendrar

Ignoreras i Project.

Används i Project för att fastställa det bästa möjliga schemat.

Automatiskt schemalagda aktiviteter

Automatiskt schemalagda aktiviteter är det klassiska sättet för Project att schemalägga aktiviteter. Automatisk planering ger ett strukturerat, systematiskt sätt att hantera projekt scheman. Baserat på användarnas inmatning, till exempel aktivitetens varaktighet, planerat arbete, antal resurser och villkors datum, beräknas de tidigaste och senaste datumen för aktiviteter för det optimala schemat.

Ett projekt schemaläggs i Project med hjälp av informationen som du anger om följande:

 • Det övergripande projektet.

 • De enskilda arbetselementen (kallas aktiviteter) som behövs för att projektet ska kunna genomföras

 • Resurserna som behövs för att genomföra aktiviteterna, om det är nödvändigt

Om något i projektet ändras efter att du har skapat schemat uppdateras schemat automatiskt när du uppdaterar aktiviteterna eller resurserna.

För varje aktivitet kan du ange något eller allt av följande:

 • Varaktighet

 • Aktivitetssamband

 • Villkor

Med hjälp av informationen beräknas startdatum och slutdatum i Project för varje aktivitet.

Du kan ange resurser i projektet och sedan tilldela dem till uppgifter för att ange vilken resurs som är ansvarig för att slutföra varje tilldelning. Det här hjälper dig att planera projekt personal, men det hjälper dig också att beräkna antalet maskiner som behövs eller mängden material som ska förbrukas. Om du anger resurser finjusteras aktivitets scheman i detalj enligt följande resursinformation:

 • Arbete

 • Enheter

 • Arbetstid och ledig tid som har angetts i kalendrar

Andra element, som ledtid och fördröjning för länkar, aktivitetstyper, resurstillgänglighet och drivande resurs, kan påverka schemat. Därför är det viktigt att förstå effekterna av elementen för att kunna underhålla och justera schemat när det behövs.

Obs!: Varaktigheter för automatiskt schemalagda aktiviteter beräknas automatiskt med hjälp av definitionerna av varaktighetsenheterna (klicka på Arkiv, klicka på Alternativ och klicka på Schema) i Project. I kalendern börjar året med januari och varje vecka med söndag eller måndag. När varaktighetsenheterna beräknas i Project motsvarar en dag åtta timmar, en vecka 40 timmar och en månad 20 arbetsdagar som standard. Om du anger start- och slutdatum för aktiviteter men inte start- och sluttider används 08.00 som starttid och 17.00 som sluttid i Project.

Växla schemaläggningsläge för en aktivitet

Du kan ändra schemaläggningsläget för en aktivitet mellan automatisk och manuell schemaläggning (klicka på Arkiv, klicka på Alternativ och sedan på Schema). När du ändrar schemaläggningsläge bör du tänka på följande.

 • Om du aktiverar automatisk schemaläggning för en aktivitet används standardinställningarna för varaktighet och datum i Project för aktiviteten. Exempel: Om en manuellt schemalagd aktivitet har varaktigheten "Några veckor" ändras varaktigheten till standardvärdet "1 dag?" när aktiviteten ändras till automatiskt schemalagd. Om en aktivitet har det manuellt angivna startdatumet "i morgon" ändras startdatumet till projektets startdatum när aktiviteten ändras till automatiskt schemalagd.

 • Om en aktivitet ändras till manuellt schemalagd ändras inte dess varaktighet eller datum. När manuell schemaläggning har aktiverats för en aktivitet kan dock varaktighet och datum anges som valfritt tal-, text- eller datumvärde.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av rörlighet (eller slack)?

Rörlighet (som även kallas slack) gör det lättare för dig att se vilka aktiviteter som kan flyttas något utan att det påverkar slutdatum för projektet. Du kanske till exempel vill se vilka aktiviteter som skulle kunna bli försenade utan att det påverkar den kritiska linjen (totalt slack) eller vilka aktiviteter som skulle kunna bli försenade utan att det påverkar andra aktiviteter som de är länkade till (fritt slack).

Det finns två sätt att visa rörlighet i schemat.

 • Klicka på Format i Gantt-schemat och markera kryssrutan Slack. Rörligheten visas som en tunn linje från slutet eller början av Gantt-staplarna.

 • Använd vyn Detalj-Gantt. Klicka på Visa, på andra vyer, klicka på fler vyer, klicka på Detalj-Ganttoch sedan på Använd.
  I Gantt-schemat klickar du på tabelleroch sedan på schema.

Här är några saker du bör komma ihåg när du arbetar med rörlighet.

Tips och fallgropar

Förklaring

Se upp med statiska villkor

Om en aktivitet som är begränsad till ett datum har en föregående aktivitet som avslutas för sent för att den efterföljande aktiviteten ska kunna starta på datumet som har angetts inträffar negativt slack. Negativt slack innebär att ytterligare begränsningar skapas för projektets slutdatum.

Tidsgränsdatum påverkar totalt slack

Tidsgränsdatum kan påverka den totala fördröjningen för aktiviteter. Om du anger ett tidsgränsdatum före slutet av aktivitetens totala fördröjning omberäknas total fördröjning med tidsgränsdatumet i stället för aktivitetens sena slutdatum. Aktiviteten blir kritisk om total fördröjning blir noll.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av en tidsgräns?

Tidsgränserna påverkar normalt inte aktivitetsschemaläggningen. Du kan använda tidsgränserna till att ange måldatum som du inte vill missa utan att behöva ange ett aktivitetsvillkor som kan påverka schemaläggningen om föregående aktivitet aktiviteter ändras. En aktivitet med en tidsgräns schemaläggs på samma sätt som andra aktiviteter, men om den avslutas efter tidsgränsen visas en aktivitetsindikator som anger att aktivitetens tidsgräns har överskridits.

Visa eller ändra en aktivitets tidsgräns genom att högerklicka på aktiviteten, klicka på Aktivitetsinformation och sedan på fliken Avancerat. Använd rutan Tidsgräns

Tidsgränsdatum kan påverka den totala fördröjningen för aktiviteter. Om du anger ett tidsgränsdatum före slutet av aktivitetens totala fördröjning omberäknas total fördröjning med tidsgränsdatumet i stället för aktivitetens sena slutdatum. Aktiviteten blir kritisk om total fördröjning blir noll.

Du kan ange tidsgränser för sammanfattningsaktiviteter och enskilda aktiviteter. Om sammanfattningsaktivitetens tidsgräns är i konflikt med någon av underaktiviteterna, visar tidsgränsindikatorn en missad tidsgräns bland underaktiviteterna.

Men tids gränser kan påverka hur aktiviteter schemaläggs om du anger ett tids gräns datum för en aktivitet med villkoret så sent som möjligt. Aktiviteten är schemalagd att slutdatumet för tids gräns ska slutföras, men aktiviteten kan fortfarande avslutas efter dess tids gräns om den föregående aktiviteten försenade sig.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av kalendrar?

I kalendrarna anges projektets standard för arbetstid och ledig tid, till exempel helger och semestrar.

Obs!: Datumen för manuellt schemalagda aktiviteter (om sådana har angetts) ändras inte om ändringar görs i projekt- eller resurskalendrar.

Project-kalendrar används för att bestämma resurs tillgängligheten, hur resurser som har tilldelats aktiviteter schemaläggs och hur själva aktiviteterna schemaläggs. Projekt-och aktivitets kalendrar används för att schemalägga aktiviteter och om resurser är tilldelade till aktiviteter används resurs kalendrar också.

Så här åsidosätts kalendrarnas inställningar av andra kalendrar.

 1. En aktivitet som du skapar schemaläggs i projektkalendern.

 2. Om du lägger till en resurs i en aktivitet styrs aktivitetens schemaläggning av resurskalendern.

 3. Om du lägger till en aktivitetskalender i en aktivitet och anger kalenderinställningen Schemaläggning ignorerar resurskalendrar i rutan Aktivitetsinformation, styrs schemaläggningen av aktivitetskalendern och schemat ignoreras för eventuella resurser som har tilldelats aktiviteten.

Om du vill arbeta med kalendrar klickar du på Projekt och sedan på Ändra arbetstid.

Kalendertyp

Beskrivning

Baskalendrar   

Det här är grunden för de andra typerna av kalendrar. Du kan också välja en bas kalender som projekt kalender och du kan använda en bas kalender för aktiviteter som en aktivitets kalender eller som standard timmar för en resurs kalender. Du kan anpassa din egen bas kalender genom att använda någon av de bas kalendrar som tillhandahålls.

Det finns tre baskalendrar i Project:

Standardkalendern    Standardkalendern är den kalender som används som standard i projekt och den utgör resurskalendrarnas grund. Den här kalendern visar traditionell arbetstid: måndag till fredag mellan kl 08:00 och 17:00, med en timmas rast.

Kalender för 24 timmar    Kalendern 24 timmar återspeglar ett schema utan ledig tid alls. Kalender för 24 timmar kan användas när resurser och aktiviteter schemaläggs för olika Skift dygnet runt, eller när utrustnings resurserna fungerar kontinuerligt.

Nattskiftskalender    Nattskiftskalendern visar ett nattskiftsschema från måndag kväll till lördag morgon, 23:00 till 08:00 med en timmas rast.

Projektkalendrar   

Projektkalendrar anger projektets övergripande standard för arbetstid och ledig tid. Om inga resurs- eller aktivitetskalendrar används schemaläggs aktiviteter som standard under arbetstiden i projektkalendern.

Resurskalendrar   

Resurskalendrar baseras vanligtvis på projektkalendern så som den ser ut när resursen skapas. Du kan ändra arbetstider och ledig tid för specifika resurser eller resursuppsättningar och på så sätt säkerställa att resurser bara schemaläggs när de är tillgängliga för arbete. Om du har ändrat arbetstider eller ledig tid i en resurskalender och resursen tilldelas en aktivitet schemaläggs aktiviteten enligt resurskalenderns arbetstider. Detta kan även påverka slutdatum för aktiviteten.

Resurser kan antingen ärva den lediga tiden från baskalendern, eller så åsidosätts dessa värden med inställningarna för ledig tid från resurskalendern.

Aktivitetskalendrar   

Använd aktivitetskalendrar när du vill definiera arbetstider för aktiviteter som ligger utanför arbetstiderna i projektkalendern. Aktivitetskalendrar skapas på samma sätt som andra kalendrar. När en aktivitetskalender kopplas till en aktivitet och resursen som har tilldelats aktiviteten har andra arbetstider i sin resurskalender, schemaläggs aktiviteten på den överlappande arbetstiden i de två kalendrarna. Du kan ställa in ett aktivitetsalternativ som gör att resurskalendrarna ignoreras och schemalägga aktiviteten även under resursens lediga tid.

Om ingen aktivitetskalender anges för en aktivitet används projektkalendern för att schemalägga aktiviteten.

Överst på sidan

På vilket sätt är schemat beroende av resurstilldelning?

Om du inte tilldelar resurser till aktiviteter i ditt projekt beräknas schemat efter aktiviteternas varaktighet, aktivitetssamband, villkor samt projekt- och aktivitetskalenderinformation. Om du tilldelar resurser tar schemaläggningen även hänsyn till resurskalendrar och tilldelningsenheter, vilket ger en mera balanserad schemaläggning.

Obs!: Manuellt schemalagda aktiviteter påverkas inte av resurskalendrar. När en resurs tilldelas för en manuellt schemalagd aktivitet ändras inte schemaläggningen för aktiviteten.

En tilldelning är föreningen av en viss aktivitet och en viss resurs som ansvarar för att slutföra aktiviteten. Flera resurser kan tilldelas en aktivitet. Arbetsresurser, materialresurser och kostnadsresurs kan tilldelas aktiviteter. När du tilldelar materialresurser eller kostnadsresurser en aktivitet påverkas inte schemaläggningen av aktiviteten, till skillnad från när du tilldelar arbetsresurser.

I ditt projekt har du till exempel en aktivitet som heter utveckla specifikationer. Du har också en teknisk resurs, Stefan. Om du tilldelar Stefan aktiviteten utveckla specifikationer beror schemaläggningen av den här aktiviteten på Stefans resurs kalender och tilldelnings enheter, utöver aktivitets information som varaktighet, aktivitets samband, begränsningar och kalendrar.

När du har tilldelat resurser till aktiviteterna i projektet kan även följande resurs- och tilldelningsinformation utnyttjas vid schemaläggningen, vid sidan av aktivitetsinformationen:

Resursattribut eller -inställning

Förklaring

Arbete   

Mängden arbete eller övertidsarbete som resursen är tilldelad och hur arbetet är fördelat över tiden. Arbetsfördelning över tiden kan även påverkas av arbetsprofiler.

Tilldelningsenheter   

Antalet tilldelningsenheter för resursen i aktiviteten, d.v.s. deltid, heltid eller flera resurser.

Aktivitetstyp   

aktivitetstyp som påverkar hur ett schema förändras om du ändrar den befintliga tilldelningen. De tre aktivitetstyperna är fasta enheter, fast varaktighet och fast arbete.

Insatsberoende   

Om aktiviteten är insatsberoende. Om aktiviteten är insatsberoende är arbetet konstant för aktiviteten även om resurser läggs till eller tas bort från tilldelningen och omfördelas mellan resurserna. För t.ex. aktiviteter med fasta enheter blir resultatet att det går snabbare att slutföra aktiviteten om fler resurser tilldelas. Mer information om insatsberoende aktiviteter finns längre upp i den här artikeln.

Kalendrar   

Resurskalendrar. I Project schemaläggs de tilldelade resurserna på grundval av arbetstiden och den lediga tiden som har angetts i resurskalendrarna.

Arbetsprofiler   

Med hjälp av arbetsprofiler kan du finjustera hur resurser ska arbeta med aktiviteter, till exempel under en expansiv fas.
I vyn aktivitets användning högerklickar du på namnet på resursen som är tilldelad en aktivitet och väljer ett fördefinierat arbets mönster i listan arbets profil . När du har valt mönstret kan du manuellt justera tidsvärdena i den tidfasade delen av användningsvyn.

Om du vill tilldela resurser för aktiviteter klickar du på fliken Resurs och sedan på Resurstilldelning.

Överst på sidan

Ännu mer teknisk information om hur Project-scheman

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Vad vill du veta?

Den stora bilden: Hur är ett projekt som har schemalagts?

Hur påverkas schemat av projektets startdatum?

Vilka är standardinställningarna för beräkning av schemat?

Hur påverkas schemat av begränsningar?

Hur påverkas schemat av tidsgränser?

Hur påverkas schemat av kalendrar?

På vilket sätt är schemat beroende av resurstilldelning?

Vilken information kan hjälpa mig att analysera projektets status?

Den stora bilden: Hur är ett projekt som har schemalagts?

Ett projekt schemaläggs i Project med hjälp av informationen som du anger om följande:

 • Det övergripande projektet.

 • De enskilda arbetselementen (kallas aktiviteter) som behövs för att projektet ska kunna genomföras

 • Resurserna som behövs för att genomföra aktiviteterna, om det är nödvändigt

Om något i projektet ändras efter att du har skapat schemat uppdateras schemat automatiskt när du uppdaterar aktiviteterna eller resurserna.

För varje aktivitet kan du ange något eller allt av följande:

 • Varaktighet

 • Aktivitetssamband

 • Villkor

Med hjälp av informationen beräknas startdatum och slutdatum i Project för varje aktivitet.

Du kan ange resurser i projektet och sedan tilldela dem till uppgifter för att ange vilken resurs som är ansvarig för att slutföra varje tilldelning. Det här hjälper dig att planera projekt personal, men det hjälper dig också att beräkna antalet maskiner som behövs eller mängden material som ska förbrukas. Om du anger resurser finjusteras aktivitets scheman i detalj enligt följande resursinformation:

 • Arbete

 • Enheter

 • Arbets tider som anges i kalendrar

Andra element, till exempel ledtid och fördröjning, aktivitets typer, resurs tillgänglighet och drivande resurs, kan påverka schemaläggningen, så det är enkelt att förstå hur de här elementen kan hantera och justera schemat.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av projektets startdatum?

Om du anger ett start datum för projektet schemaläggs aktiviteter i Project att börja på projektets start datum och projektets slutdatum beräknas baserat på den senaste uppgiften. När du anger mer information om aktiviteter, till exempel aktivitets samband, varaktighet och villkor, justeras schemat så att det visar mer korrekta datum för aktiviteterna.

Före och efter ett aktivitetssamband

Bild av knapp När du skapar ett nytt projekt anger du först projektets start datum. När du schemalägger ett projekt från start datumet börjar alla aktiviteter på projektets start datum om du inte anger något annat.

Bild av knapp Om inga aktivitets samband eller villkor används är projektets varaktighet samma som varaktigheten för den längsta aktiviteten. Med andra ord är projektets slutdatum detsamma som den längsta aktivitetens slutdatum.

Bild av knapp Aktivitets samband, till exempel avslut-till-start-samband mellan den första och andra aktiviteten (som visas här) kan ändra projektets slutdatum.

Nästan alla projekt bör schemaläggas från ett känt start datum. Även om du vet vilket datum ett projekt måste vara färdigt ger du maximal flexibilitet genom att schemalägga från ett start datum.

Det kan dock vara en god idé att schemalägga från ett slutdatum när:

 • du måste bestämma när ett projekt ska starta så att det kan slutföras till ett särskilt angivet datum.

 • du inte vet säkert när projektet kan starta (t.ex. när arbete också utförs av någon annan och kan bli försenat).

 • projekthanteringsmetoden kräver att du schemalägger från ett slutdatum.

Observera följande skillnader i hur vissa aktiviteter hanteras i Project för projekt som är schemalagda från ett slutdatum:

 • När du anger en aktivitet tilldelar Project automatiskt villkoret så sent som möjligt till aktivitetens slutdatum. Du bör bara ange andra villkor när det behövs.

 • Om du drar en Gantt-stapel för att ändra slutdatumet för en aktivitet, tilldelas villkoret Avsluta senast automatiskt i Project.

 • Om du ändrar ditt projekt för att schemalägga från ett slutdatum och det tidigare har schemalagts från ett start datum tar du bort alla Utjämnings förskjutningar och Utjämnings delningar från aktiviteter och tilldelningar.

 • Om du använder automatisk utjämning för att minska resurs överbeläggningar i projektet, lägger Project till en förskjutning pga utjämning efter en aktivitet i stället för en aktivitet.

Överst på sidan

Vilka är standardinställningarna för beräkning av schemat?

Varaktigheten för aktiviteter beräknas baserat på definitionen av varaktighets enheterna på fliken kalender i dialog rutan alternativ (verktyg -menyn). I kalendern börjar året med januari och varje vecka med söndag eller måndag. När varaktighetsenheterna beräknas i Project motsvarar en dag åtta timmar, en vecka 40 timmar och en månad 20 arbetsdagar som standard. Om du anger start- och slutdatum för aktiviteter men inte start- och sluttider används 08.00 som starttid och 17.00 som sluttid i Project.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av begränsningar?

När du behöver kontrol lera start-eller slutdatum för en aktivitet kan du ändra begränsningen för aktiviteten. Flexibla villkor fungerar med aktivitets samband för att få en aktivitet att inträffa så snart eller så sent som aktivitets sambandet tillåter. Till exempel kommer en aktivitet med villkoret så snart som möjligt (ASAP) och ett avslut-till-start-samband att schemaläggas så snart den föregående aktiviteten slutar. Som standard har alla aktiviteter i ett projekt som schemaläggs från startdatumet ASAP-samband. På samma sätt har alla aktiviteter i ett projekt som schemaläggs från slutdatumet ALAP-samband (Så sent som möjligt).

Villkor med schemaläggningsflexibilitet på måttlig nivå förhindrar att en aktivitet startar eller slutar före eller efter ett datum som du anger. En aktivitet med villkoret Starta tidigast (ST) den 15 juni och ett Avslut-till-start-samband till en annan aktivitet, kan t ex börja den 15 juni om den föregående aktiviteten är avslutad då (eller senare om den föregående aktiviteten avslutas efter den 15 juni), men den kan inte schemaläggas före den 15 juni.

Före och efter användning av villkor

Bild av knapp Om du använder standard aktivitets relationen avslut-till-start och ett ASAP-villkor tillämpas på dessa aktiviteter schemaläggs den efterföljande aktiviteten (den andra) så snart den föregående aktiviteten (den första) har schemalagts för slut.

Bild av knapp När villkoret St används kan den efterföljande aktiviteten inte påbörjas före villkors datumet även om (som här) den föregående aktiviteten avslutas före villkors datumet.

Fasta begränsningar ersätter eventuella aktivitets samband som standard och begränsar en aktivitet till ett datum som du väljer. Exempel: En aktivitet med villkoret Måste starta den 30 september och ett Avslut-till-start-samband till en annan aktivitet kommer att schemaläggas till den 30 september, oavsett om den föregående aktiviteten avslutas tidigare eller senare.

Om en aktivitet som är begränsad till ett datum har en föregångare som slutar för sent för att den efterföljande aktiviteten ska starta på det datum som anges i begränsningen kan negativa slack uppstå.

Om du vill granska eller ändra villkoret för en aktivitet markerar du aktiviteten, klickar på Bild av knapp och klickar sedan på fliken Avancerat . Villkorsinformationen visas i rutorna Villkorstyp och Villkorsdatum.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av en tidsgräns?

Tidsgränserna påverkar normalt inte aktivitetsschemaläggningen. Du kan använda tidsgränserna till att ange måldatum som du inte vill missa utan att behöva ange ett aktivitetsvillkor som kan påverka schemaläggningen om föregående aktivitet aktiviteter ändras. En aktivitet med en tidsgräns schemaläggs på samma sätt som andra aktiviteter, men om den avslutas efter tidsgränsen visas en aktivitetsindikator som anger att aktivitetens tidsgräns har överskridits.

Tidsgränsdatum kan påverka den totala fördröjningen för aktiviteter. Om du anger ett tidsgränsdatum före slutet av aktivitetens totala fördröjning omberäknas total fördröjning med tidsgränsdatumet i stället för aktivitetens sena slutdatum. Aktiviteten blir kritisk om total fördröjning blir noll.

Du kan ange tidsgränser för sammanfattningsaktiviteter och enskilda aktiviteter. Om sammanfattningsaktivitetens tidsgräns är i konflikt med någon av underaktiviteterna, visar tidsgränsindikatorn en missad tidsgräns bland underaktiviteterna.

Men tids gränser kan påverka hur aktiviteter schemaläggs om du anger ett tids gräns datum för en aktivitet med villkoret så sent som möjligt. Aktiviteten är schemalagd att slutdatumet för tids gräns ska slutföras, men aktiviteten kan fortfarande avslutas efter dess tids gräns om den föregående aktiviteten försenade sig.

Om du vill granska eller ändra en aktivitets tids gräns markerar du aktiviteten, klickar på aktivitets information Bild av knapp och klickar sedan på fliken Avancerat . Använd rutan Tidsgräns

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av kalendrar?

Kalendrar styr standard arbetstid och ej arbetstid, till exempel helger och semestrar, för projektet. De används för att bestämma resurs tillgängligheten, hur resurser som tilldelats aktiviteter schemaläggs och hur själva aktiviteterna schemaläggs. Projekt-och aktivitets kalendrar används för att schemalägga aktiviteter och om resurser är tilldelade till aktiviteter används resurs kalendrar också.

De kalendrar som nämns i Project är:

 • Baskalendrar    Det här är grunden för de andra typerna av kalendrar. Du kan också välja en bas kalender som projekt kalender och du kan använda en bas kalender för aktiviteter som en aktivitets kalender eller som standard timmar för en resurs kalender. Project tillhandahåller tre bas kalendrar: standard kalendrar, dygns-och nattskift. Du kan anpassa din egen bas kalender genom att använda någon av de bas kalendrar som tillhandahålls.

 • Projektkalendrar    Dessa ställer in standard tiden för arbets-och ledig tid för projektet som helhet. Om inga resurs- eller aktivitetskalendrar används schemaläggs aktiviteter som standard under arbetstiden i projektkalendern.

 • Resurskalendrar    Dessa baseras på standard kalendern som standard. Du kan ändra arbetstider och ledig tid för specifika resurser eller resursuppsättningar och på så sätt säkerställa att resurser bara schemaläggs när de är tillgängliga för arbete. Om du har ändrat arbetstider eller ledig tid i en resurskalender och resursen tilldelas en aktivitet schemaläggs aktiviteten enligt resurskalenderns arbetstider.

 • Aktivitetskalendrar    Använd aktivitetskalendrar när du vill definiera arbetstider för aktiviteter som ligger utanför arbetstiderna i projektkalendern. När en aktivitetskalender kopplas till en aktivitet och resursen som har tilldelats aktiviteten har andra arbetstider i sin resurskalender, schemaläggs aktiviteten på den överlappande arbetstiden i de två kalendrarna. Men du kan ange ett aktivitets alternativ för att ignorera resurs kalendrar och schemalägga aktiviteten genom resursens lediga tid.

Om du vill arbeta med kalendrar klickar du på ändra arbets tidpå menyn verktyg .

Överst på sidan

På vilket sätt är schemat beroende av resurstilldelning?

Om du inte tilldelar resurser till aktiviteter i ditt projekt beräknas schemat efter aktiviteternas varaktighet, aktivitetssamband, villkor samt projekt- och aktivitetskalenderinformation. Om du tilldelar resurser tar schemaläggningen även hänsyn till resurskalendrar och tilldelningsenheter, vilket ger en mera balanserad schemaläggning.

En tilldelning är föreningen av en viss aktivitet och en viss resurs som ansvarar för att slutföra aktiviteten. Flera resurser kan tilldelas en aktivitet. Arbetsresurser, materialresurser och kostnadsresurs kan tilldelas aktiviteter. När du tilldelar materialresurser eller kostnadsresurser en aktivitet påverkas inte schemaläggningen av aktiviteten, till skillnad från när du tilldelar arbetsresurser.

I ditt projekt har du till exempel en aktivitet som heter utveckla specifikationer. Du har också en teknisk resurs, Stefan. Om du tilldelar Stefan aktiviteten utveckla specifikationer beror schemaläggningen av den här aktiviteten på Stefans resurs kalender och tilldelnings enheter, utöver aktivitets information som varaktighet, aktivitets samband, begränsningar och kalendrar.

Förutom schemaläggning enligt aktivitets informationen efter att du har tilldelat resurser till aktiviteterna i projektet har Project information om resurser och tilldelning som används för att beräkna schema information, till exempel:

 • Mängden arbete eller övertidsarbete som resursen är tilldelad och hur arbetet är fördelat över tiden. Arbetsfördelning över tiden kan även påverkas av arbetsprofiler.

 • Antalet tilldelningsenheter för resursen i aktiviteten, d.v.s. deltid, heltid eller flera resurser.

 • aktivitetstyp som påverkar hur ett schema förändras om du ändrar den befintliga tilldelningen. De tre aktivitetstyperna är fasta enheter, fast varaktighet och fast arbete.

 • Om aktiviteten är insatsberoende. Om aktiviteten är insatsberoende är arbetet konstant för aktiviteten även om resurser läggs till eller tas bort från tilldelningen och omfördelas mellan resurserna. För t.ex. aktiviteter med fasta enheter blir resultatet att det går snabbare att slutföra aktiviteten om fler resurser tilldelas.

 • Resurskalendrar. I Project schemaläggs de tilldelade resurserna på grundval av arbetstiden och den lediga tiden som har angetts i resurskalendrarna.

Tilldela resurser till aktiviteter genom att klicka på Resurstilldelning Bild av knappen Tilldela resurser .

Överst på sidan

Vilken information kan hjälpa mig att analysera projektets status?

Du kan använda fem olika aktivitets uppgifter för att analysera status när du spårar aktiviteter i projektet: varaktighet, arbete, start datum, slutdatum och kostnad.

Variationer av dessa typer av fält hjälper dig att jämföra och utvärdera status: planerad, schemalagd, faktisk och återstående.

För en aktivitet kan till exempel det finnas informations fält som innehåller planerat arbete, schemalagt arbete, verkligt arbete och återstående arbete. Innehållet i de här fälten kan matcha varandra, eller så kan de vara olika. Avvikelser mellan vissa fält kan också undersökas för användbar uppföljnings information. Av den här typen kallas de här fälten för uppföljnings fält.

Fälttyp

Beskrivning

Planerad eller grundläggande information

Den planerade informationen kallas också för grundläggande information. Exempel på fält som innehåller original Plans informationen inkluderar original arbete, original Start, original kostnad och så vidare.

När du skapar och förfinar projektet på den plats där du är säker på att du kan starta projektet har du en bra start punkt eller original plan. Om du sparar original Plans informationen i den punkten kan du jämföra den aktuella statusen med den ursprungliga planen vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att spara bas linjen för meningsfull projekt uppföljning och analys.

Du sparar original Plans informationen genom att klicka på verktyg, peka på uppföljningoch sedan klicka på Spara original plan. När du sparar en original plan sparas de fem viktiga informations delarna (arbete, kostnad, varaktighet, start datum och slutdatum) för varje aktivitet i projektet. När du sedan spårar en viss aktivitet kan du snabbt se om du använder mer eller mindre arbete eller kostnad än vad du ursprungligen planerade eller om aktiviteten startas eller avslutas tidigare eller senare än planerat.

Den grundläggande informationen används för att beräkna avvikelser i schemalagd information. Det används också i många beräkningar av upparbetat värde. Du kan spara upp till 11 olika original planer. Du kan också spara 11 interimplaner och ge dig möjlighet att spara 11 start-och slutdatum för aktiviteterna.

Schemalagd information

Schemalagd information är den aktuella, senaste aktivitets informationen. Fält som innehåller schemalagd information är varaktighet, arbete, start, slut och kostnad. Fälten schemalagd varaktighet, arbete och kostnad representerar det totala beloppet för den aktiviteten.

När du startar projektet första gången är den schemalagda informationen liknande, om den inte är identisk, den planerade original informationen. När uppgifter är klara kan du göra justeringar och ange verklig information. Du hittar en aktivitet som kräver tre dagar innan den förväntas. En annan aktivitet kunde starta en dag tidigt. En annan aktivitet har haft en oväntad kostnad. Du behöver ändra ett villkor för en aktivitet och lägga till ett aktivitets samband på en annan. Med dessa justeringar beräknas den schemalagda informationen om för att du ska få den senaste bilden av projektet.

När du börjar ange den faktiska informationen för pågående aktiviteter tar det hänsyn till den schemalagda informationen och beräknas om. Schemalagt arbete beräknas till exempel som verkligt arbete + återstående arbete. Den schemalagda informationen är densamma som den faktiska informationen för avslutade aktiviteter.

Verklig information

Den faktiska informationen visar hur aktiviteten slutligen avslutades. Du började med den planerade projektionen av varaktighet, arbete, kostnad och start-och slutdatum. Du anger statusinformation, eller verkliga värden, för aktiviteter och slutar med den riktiga bilden av uppgiften. Verkliga värden visar hur mycket aktiviteten verkligen kostar, hur många dagars arbete det tog, den faktiska varaktigheten och de verkliga start-och slutdatumen.

Du anger den faktiska informationen i fälten verkligt arbete, verklig varaktighet, verklig Start, verklig slut och verklig kostnad. Om du anger verklig information i ett eller två fält kan den andra faktiska informationen beräknas för dig. Om du till exempel anger verkligt slutdatum kan fälten verklig varaktighet, verklig start och övriga beräknas. Samma sak gäller om du anger annan uppföljnings information, till exempel procent färdigt.

Återstående information

För aktiviteter som ännu inte har startats eller för pågående aktiviteter finns återstående arbete, återstående kostnad och återstående varaktighet. De här fälten uppskattar den tid och kostnad som återstår innan aktiviteten är färdig. Återstående fält är en projektion av framtiden.

För aktiviteter som ännu inte har startat är innehållet i fältet återstående arbete samma som för fältet planerat arbete. För pågående aktiviteter beräknas återstående arbete som schemalagt arbete – faktiskt arbete. Samma sak gäller för fälten återstående kostnad och återstående varaktighet. Fältet återstående arbete kan dock redige ras, som i fälten verkligt arbete och schemalagt arbete.

Avvikelse information

Om du har sparat en original plan kan du dra nytta av beräkningarna i avvikelse fälten. Exemplen inkluderar arbets avvikelse, kostnads avvikelse, varaktighets avvikelse, start avvikelse och slut avvikelse.

Den aktuella schemalagda informationen jämförs med din ursprungliga planerade information. I fältet avvikelse visas den beräknade skillnaden mellan planerad och schemalagd information. I fältet arbets avvikelse visas till exempel skillnaden mellan fälten original arbete och schemalagt arbete.

Granska uppföljnings fält

Du kan lägga till ett fält i valfri listvy. Du kanske till exempel vill infoga kolumnen original varaktighet bredvid fältet schemalagd varaktighet i Gantt-schemat. Klicka på kolumnInfoga -menyn och välj sedan det fält som du vill visa i vyn.

Du kan också använda en tabell som redan har utformats med flera uppföljnings fält. Exemplen innehåller tabellerna uppföljning, arbete, kostnad och varians. Du kan också skapa en egen tabell som innehåller de uppföljnings fält du behöver.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×