Schemalägga bearbetning av rapporter och prenumerationer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan schemalägga rapport- och prenumerationsbearbetning för rapporter som körs på en Reporting Services-rapportserver. Anpassade scheman kan definieras för att användas enbart med en viss rapport eller en viss prenumeration. Du kan också skapa ett delat schema som kan definieras en gång och sedan refereras av flera rapporter och prenumerationer. Du kan när som helst skapa eller ändra ett schema. Men om ett schema börjar köras innan du är klar med ändringarna, används den tidigare versionen av schemat. Det ändrade schemat träder inte i kraft förrän du sparar det.

Schemalagd bearbetning baseras på lokal tid på rapportservern.

Om schemalagda åtgärder på en rapportserver

Schemalagda åtgärder för rapportserverinnehåll hanteras av rapportservern med SQL Server Agent som schemaläggningsmotor. Tjänsten SharePoint Timer används inte. SQL Server Agent måste köras om du vill skapa en schemalagd åtgärd. Som standard konfigureras rapportservern så att den har stöd för schemaläggnings- och leveransoperationer. Om den här funktionen har inaktiverats, använder du ytområdeskonfigurationsverktyget i SQL Server för att aktivera schemaläggning och leverans.

Scheman och sparas i rapporten server-databas. Rapportservern söker serverdatabasen rapport med vanliga mellanrum för att avgöra om det finns nya scheman ska köras. Samlas in genom rapportserver skapar ett jobb i SQL Server Agent som körs på schemat som du anger. Kör jobbet skapar händelsen som används för att utlösa rapport eller prenumeration bearbetning. Tillfälliga ögonblicksbilder skapas för intern användning som stöd för bearbetning av prenumeration så att den underliggande rapportdefinitionen kan uppdateras utan att påverka en prenumeration som pågår. Mer information finns i schemalägga och leverans Processor på MSDN.

Vad vill du göra?

Konfigurera en rapport för oövervakad bearbetning

Schemalägga bearbetning av data för en rapport

Schemalägga en prenumeration

Skapa ett delat schema

Pausa eller återuppta ett delat schema

Ta bort ett delat schema

Konfigurera en rapport för oövervakad bearbetning

Innan du kan schemalägga data- eller prenumerationsbearbetning för en rapport, måste du konfigurera rapportdatakällan till att använda lagrade autentiseringsuppgifter eller kontot för oövervakad rapportbearbetning. Om du använder lagrade autentiseringsuppgifter kan du endast kan lagra en uppsättning autentiseringsuppgifter. De kommer att användas av alla användare som kör rapporten. Autentiseringsuppgifterna kan vara ett Windows-användarkonto eller ett användarkonto i databasen.

Kontot för oövervakad rapportbearbetning är ett speciellt konto som har konfigurerats på rapportservern. Det används av rapportservern för att ansluta till fjärrdatorer när en schemalagd åtgärd kräver hämtning av en extern fil eller bearbetning. Om du konfigurerar kontot kan du använda det för att ansluta till externa datakällor som tillhandahåller data till en rapport.

Om du vill ange lagrade autentiseringsuppgifter eller kontot för oövervakad rapportbearbetning redigerar du egenskaperna för rapportens datakälla. Om rapporten använder en delad datakälla kan du redigera den delade datakällan istället.

 1. Om biblioteket inte är öppet klickar du på bibliotekets namn i fältet Snabbstart. Om bibliotekets namn inte visas där klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll. Klicka sedan på bibliotekets namn.

 2. Peka på rapporten. En rapport har följande ikon: rapportikon .

 3. Klicka på nedpilen och välj Hantera datakällor.

 4. Klicka på datakällans namn.

 5. I Autentiseringsinställningar klickar du på Lagrad.

 6. Ange ditt användarnamn och lösenord.

 7. Om användarnamnet och lösenordet gäller för ett Windows-konto väljer du Använd som Windows-autentiseringsuppgifter.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Schemalägga bearbetning av data för en rapport

Du kan schemalägga behandling att hämta data för en rapport på vissa datum och tider. En schemalagd process skapas en ögonblicksbild av data som lagras senare i rapporten server-databas. Användare som markerar en rapport som använder en ögonblicksbild av data är vanligtvis inte medveten om att rapporten använder bearbetats data. Det finns ingen visuell indikator att rapporten inte används av realtidsdata. Rapporter kan antingen hämta data i ett schema eller på begäran. Du kan inte konfigurera en rapport att köra både och.

Överst på sidan

Schemalägga en prenumeration

Du kan skapa en prenumeration för att distribuera en rapport. Om en prenumeration ska utlösas, schemalägger den användare som definierar prenumerationen när och hur leveransen sker. Även om prenumerationsbearbetning utförs på en rapportserver, används meddelandefunktionerna i SharePoint för att åtkomst till de prenumerationssidor som definierar hur och när en prenumeration bearbetas. Du kan endast definiera prenumerationer på rapporter. Du kan inte prenumerera på rapportmodeller eller resursfiler som också lagras på SharePoint-webbplatsen.

Överst på sidan

Skapa ett delat schema

Delade scheman är generella scheman som ger användningsklar schemainformation till hur många rapporter eller prenumerationer som helst. Du skapar ett delat schema en gång, och hänvisar sedan till det i en prenumeration eller egenskapssida när du behöver ange schemainformation. Delade scheman kan hanteras centralt, pausas och fortsättas. Ett anpassat schema måste däremot redigeras manuellt för att förhindra att en rapport eller en prenumeration körs.

Delade scheman skapas i programsidor på en SharePoint-webbplats. Du kan identifiera ett visst schema med ett beskrivande namn. Om inget namn har angetts kan du identifiera det via fakta om schemat, till exempel upprepningsmönster eller datum och klockslag när det körs.

Du måste vara webbplatsadministratör för att skapa, ändra eller ta bort delade scheman på en SharePoint-webbplats. Anpassade scheman kan däremot skapas av enskilda användare som har behörighet att hantera en rapport eller skapa prenumerationer.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder.

 2. Klicka på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Ändra alla webbplatsinställningar.

 4. I avsnittet Reporting Services klickar du på Hantera delade scheman.

 5. Klicka på Lägg till schema, så öppnas sidan Schemaegenskaper.

 6. Ange ett beskrivande namn för schemat. Det här namnet visas på programsidor som används för att arbeta med Reporting Services-rapporter, i listrutor i schemats definitionssidor på webbplatsen. Undvik långa namn som är svåra att läsa. Följ en namnkonvention som lägger till mest beskrivande information i början av namnet.

 7. Välj en frekvens. Beroende på den frekvens du väljer kan de schemaläggningsalternativ som visas på sidan ändras för att stödja den frekvensen (om du t.ex. väljer månad visas namnet på varje månad på sidan).

 8. Definiera schemat. Det går inte att använda alla schemakombinationer i ett enda schema.

 9. Ange ett start- och slutdatum.

 10. Klicka på OK.

Överst på sidan

Pausa eller återuppta ett delat schema

Du kan pausa och återuppta ett delat schema som används. Att pausa ett delat schema är ett sätt att tillfälligt låsa ett schema som används för att utlösa rapportbearbetning och prenumerationer. Endast delade scheman kan pausas och fortsättas. Du kan inte pausa rapportspecifika scheman.

Du kan inte pausa och fortsätta rapportbearbetning som pågår. Du kan endast pausa och återuppta scheman som finns i schemaläggningskön för har SQL Server-agenttjänsten. Ett projekt som pågår ligger utanför schemaläggningsmotorns omfång.

När ett delat schema pausas får alla åtgärder som skulle ha inträffat hoppas över. När ett delat schemat återställs inträffar rapport- och prenumerationsbearbetning vid nästa schemalagda tidpunkt enligt serverns lokala tid. Rapportservern utför inte schemalagda åtgärder som skulle ha uppstått om schemat inte hade pausats.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder.

 2. Klicka på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Ändra alla webbplatsinställningar.

 4. I avsnittet Reporting Services klickar du på Hantera delade scheman.

 5. Markera schemat och klicka på Pausa (eller Fortsätt om schemat redan är pausat).

Överst på sidan

Ta bort ett delat schema

Ett delat schema måste tas bort manuellt. Om du tar bort ett delat schema som används ersätts alla referenser till det med ospecificerade anpassade scheman (det vill säga ett anpassat schema som saknar information om datum och klockslag).

Det är skillnad på att ta bort ett schema och att få det att upphöra. Ett utgångsdatum används för att avsluta ett schema, men tar inte bort det. Eftersom scheman används för att automatisera rapportserveråtgärder, tas de aldrig bort automatiskt. Utgångna scheman visar för rapportserverns administratörer varför en automatiserad process plötsligt har slutat. Utan ett schema som gått ut, kanske rapportserverns administratör feldiagnosticerar problemet eller ägnar onödig tid åt att felsöka en fullt fungerande process.

Utgångna delade scheman finns kvar i listan över delade scheman. Statusfältet anger om schemat har upphört att gälla. Du kan återställa schemat genom att utöka slutdatumet, eller ta bort referensen till schemat om du inte längre behöver det.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder.

 2. Klicka på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Ändra alla webbplatsinställningar.

 4. I avsnittet Reporting Services klickar du på Hantera delade scheman.

 5. Markera schemat och klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×