Scenarier med flera funktioner för Office 365 PowerShell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd följande PowerShell-scenarier för att ange princip för Skype för företag – Online och hantera SharePoint Online-webbplatssamlingar.

Konfigurera princip för Skype för företag – Online

Principer för Skype för företag – Online kontrollerar globala inställningar och är exempel på Office 365-inställningar som endast kan konfigureras med PowerShell.

Om din organisation regelbundet bjuder in externa användare till ett möte (s.k. konferenser), kan du ändra mötets konfigurationsinställningar så att användare utanför organisationen (anonyma användare) kan ansluta till en konferenssession.

För att börja måste du ansluta till Skype för företag – Online med ett kontonamn och lösenord eller multifaktorautentisering (MFA). Instruktioner finns i Ansluta till Skype för företag – Online.

Följande kommando uppdaterar principen för Skype för företag – Online att TILLÅTA användare utanför din organisation att ansluta till organisationens konferenssessioner:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Följande kommando uppdaterar principen för Skype för företag – Online att NEKA användare utanför din organisation att ansluta till organisationens konferenssessioner:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Skype för företag – Online innehåller funktioner för att spela in mötets ljud och innehåll så att det kan lagras för framtida bruk eller delat med dem som inte delta i mötet. Du kan konfigurera Skype för företag – Online princip för att förhindra eller Tillåt alla användare från organisationen att spela in ett Skype för företag-möte. Som standard ges användare möjligheten att spela in möten.

Det här kommandot TILLÅTER deltagare att spela in Skype för företag – Online-möten:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Det här kommandot NEKAR deltagare att spela in Skype för företag Online-möten:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Det är viktigt att tänka på vem som kan vara presentatör under Skype för företag Online-möten. Tillåta deltagare att dela sin innehåll lättare samarbete under möten. I det här scenariot kan du konfigurera Skype för företag – Online princip så att alla användare i organisationen kan utses som presentatören när de ansluter till ett möte.

Det här kommandot anger ALLA deltagare som presentatör:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Det här kommandot anger ENDAST ORGANISATIONSDELTAGARE som presentatör:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Det här kommandot INAKTIVERAR den automatiska tilldelningen som presentatör:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

Ta bort en SharePoint Online-webbplatssamling och dess underwebbplatser

När du tar bort en SharePoint Online-webbplatssamling i Office 365 Administrationscenter flyttas den till den SharePoint papperskorg för webbplatssamling där det kommer att förbli och kan återställas i de kommande 30 dagarna. Om du vill ta bort en SharePoint Online-webbplatssamling och alla dess underwebbplatser utan att använda Papperskorgen permanent, måste du använda PowerShell. Det här scenariot visar hur du direkt och permanent tar du bort en SharePoint Online-webbplatssamling.

För att börja måste du ansluta till SharePoint Online. Instruktioner finns i Ansluta till SharePoint Online PowerShell.

Om du vill ta bort en webbplatssamling direkt och permanent fyller i webbplatssamlingens URL-adress mellan citattecken, tar bort instruktionstexten och tecknen < och >.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

Kör det resulterande blocket med kommandon i kommandotolken för SharePoint Online Management Shell.

Skapa SharePoint-webbplatssamlingar

PowerShell kan du snabbt skapa webbplatssamlingar i SharePoint Online. Du kan också tilldela behörigheter till användarkonton via standard SharePoint-grupper som skapats för SharePoint Online-webbplatssamling gör hela processen enkel och effektiv.

I det här scenariot skapas en enda sida med en definierad ägare. Sedan du kommer-Lägg till flera SharePoint-webbplatser med hjälp av en CSV-fil. Slutligen kan du-Lägg till behörigheter för en SharePoint-webbplats.

Om du vill skapa en ny webbplatssamling med hjälp av de minsta obligatoriska värdena fyller du i den webbplatssamlings URL-adress, ägarens UPN (Universal Principal Name) och lagringskvoten, och kör sedan resulterande kommandon:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

Om du vill skapa en enda ny webbplatssamling med ytterligare egenskaper fyller du i variablerna och kör sedan resulterande kommandon.

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Om du behöver skapa flera webbplatssamlingar kan du automatisera skapandet med hjälp av en CSV-fil med följande fält:

  • Namn,URL,Ägare,Lagringskvot,Resurskvot,Mall

När CSV-filen är klar fyller du i sökvägen och namnet på CSV-filen och kör sedan resulterande kommandon.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

Som standard får varje webbplats som skapats från en standardmall, till exempel en för en gruppwebbplats (STS #0), tilldelade behörigheter med hjälp av tre SharePoint-grupper: ägare (fullständig behörighet) medlemmar (bidra) och besökare (skrivskyddat). Om du vill tilldela behörigheter för ett användarkonto att komma åt en SharePoint Online-webbplatssamling du lägga till den SharePoint-grupp med lämplig åtkomstnivå.

Om du vill tilldela en användare behörigheter för en SharePoint Online-webbplatssamling fyller du i webbplatsens URL-adress, SharePoint-gruppnamnet och UPN för kontot, och kör sedan resulterande kommandon.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

Om du vill lägga till flera användarkontobehörigheter på en gång för SharePoint Online-webbplatssamlingar skapar du en CSV-fil med följande fält:

  • Webbplats-URL, Gruppnamn, Konto-UPN

När CSV-filen är klar fyller du i sökvägen och namnet på CSV-filen och kör sedan resulterande kommandon.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

Närliggande avsnitt

PowerShell för Office 365-administratörer
Office 365 PowerShell scenarier
installationsprogrammet för Office 365 PowerShell
scenarier med användare för Office 365 PowerShell
Rapportering av scenarier för Office 365 PowerShell
Office 365 PowerShell communityresurser

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×