Samla in data från en användare i ett arbetsflöde

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du utformar ett arbetsflöde vill du ofta kunna samla in information från en deltagare i arbetsflödet och sedan använda den informationen för att fatta ytterligare beslut. Du kanske vill att ett arbetsflöde ska be en deltagare att granska ett dokument och sedan att arbetsflödet ska utföra olika åtgärder beroende på om granskaren godkänner eller inte godkänner dokumentet.

Flödesschema som förgrenas beroende på användarens svar

För att kunna göra detta lägger du till åtgärden Samla in data från en användare till arbetsflödet. Den här åtgärden tilldelar deltagaren en aktivitet och uppmanar denne att uppge den information som krävs i ett anpassat aktivitetsformulär. Informationen från det anpassade aktivitetsformuläret lagras i ett objekt i uppgiftslistan. När ett beslut ska tas senare i processen hämtar arbetsflödet den lagrade informationen och utvärderar den för att avgöra vilken förgrening som ska köras.

Den här artikeln visar hur du samlar in data från en deltagare i ett arbetsflöde och hur du sedan använder den här datan i arbetsflödet för att fatta ytterligare beslut.

Artikelinnehåll

Vilken åtgärd som ska jag använda för att skapa en aktivitet?

Vad är ett anpassat Uppgiftsformulär?

Vad är ett listobjekt-ID?

Steg 1: Samla in data från en användare

Steg 2: Ange en Arbetsflödesvariabel

Steg 3: Använda variabeln för att fatta beslut

Snabbreferens: en sammanfattning av stegen

Vilken åtgärd bör jag använda för att skapa en aktivitet?

Aktiviteter är det primära sättet för ett arbetsflöde att interagera med deltagare i arbetsflödet. Om du vill att arbetsflödet ska kräva arbete från personer eller för att skaffa information från dem, kan du göra så att arbetsflödet skapar och tilldelar en aktivitet. Varje gång ett arbetsflöde tilldelar en aktivitet pausas arbetsflödet tills aktiviteten är slutförd. Arbetsflödet återupptas först när en deltagare klickar på knappen Slutför uppgift i aktivitetsformuläret.

Uppgifter kan skapas med tre olika åtgärder och varje åtgärd används för ett speciellt tillfälle:

 • Samla in data från en användare     Den här åtgärden tilldelar en enda användare eller grupp en uppgift och returnerar det unika ID:t för aktivitetsobjektet som lagrar användarens svar så att arbetsflödet senare kan slå upp den här informationen genom att använda ID:t. Med den här åtgärden kan du använda guiden Anpassad uppgift för att designa ett eget uppgiftsformulär som samlar in önskad information. Den här åtgärden skapar en uppgift som kan tilldelas endast en enda användare eller grupp. Om du tilldelar en grupp den här uppgiften får varje medlem i gruppen ett uppgiftsmeddelande, men bara ett uppgiftsobjekt skapas och arbetsflödet pausar endast tills den första person som svarar slutför uppgiften.

 • Tilldela ett formulär till en grupp     Den här åtgärden tilldelas ett formulär till en eller flera användare och lagras svar som värden i listan uppgifter. Till skillnad från den föregående åtgärden kan i den här åtgärden tilldela en uppgift separat till flera personer och pausar arbetsflödet tills varje person utför sina uppgifter innan den ska gälla. Även till skillnad från den föregående åtgärden returnerar åtgärden inte ID-Numret för uppgiftsobjekt för något svar, så att arbetsflödet inte kan slå upp och använda informationen för senare som grund för jämförelser och beslut. Med den här åtgärden använda du också guiden Anpassad uppgift för att skapa ett anpassat Uppgiftsformulär. Mer information finns i artikeln tilldela ett formulär till en grupp i ett arbetsflöde.

 • Tilldela en att göra-uppgift     Till skillnad från de andra två Uppgiftsåtgärder skapas den här åtgärden ett Aktivitetsformulär som har inga fält för att fylla i, men i stället använder ett formulär där användaren helt enkelt klickar på en Slutförd uppgift när uppgiften är slutförd. Den här åtgärden kan tilldelas separat till flera personer och arbetsflödet pausas tills varje person markerar deras uppgift som slutförd. Den här åtgärden inte returnerar ID-Numret för uppgiftsobjektet – och verkligen behöver inte eftersom aktiviteten inte samla all information som du vill referera till senare. Mer information finns i artikeln tilldela en att göra-uppgift i ett arbetsflöde.

I följande tabell sammanfattas den här informationen.

Åtgärd

Returnerar uppgifts-ID:t för arbetsflödesuppslag?

Skapar flera uppgifter?

Gör att du kan definiera fält i uppgiftsformuläret?

Samla in data från en användare

Ja

Nej

Ja

Tilldela en grupp ett formulär

Nej

Ja

Ja

Tilldela en Att göra-uppgift

Nej

Ja

Nej

Förutom det här finns det flera begränsningar som gäller för alla tre uppgiftsåtgärder:

 • När ett arbetsflöde tilldelar en grupp en uppgift och gruppen består av ett enskilt alias eller en enskild adress skapar arbetsflödet bara ett uppgiftsobjekt, vilket sedan delas av hela gruppen. Vilken medlem som helst i gruppen kan redigera det enda uppgiftsformuläret och klicka på Slutför uppgift. Om du vill tilldela flera användare enskilda uppgifter (endast möjligt med åtgärderna Tilldela en grupp ett formulär och Tilldela en Att göra-uppgift) skriver du in varje användare var för sig i dialogrutan Markera användare.

 • Alla uppgifter som tilldelas av en enda arbetsflödesåtgärd måste slutföras innan arbetsflödet kan fortsätta. Om arbetsflödesåtgärden tilldelar individuella uppgifter till exempelvis sex deltagare kan du inte styra arbetsflödet så att det fortsätter efter det att bara tre av de sex uppgifterna har slutförts.

 • När en uppgift har tilldelats en deltagare av arbetsflödet kan uppgiften inte överföras till någon annan deltagare (genom delegering, vidarebefordring o.s.v.) Om någon har standardbehörigheten Delta för listan Uppgifter kan han eller hon dock redigera uppgiftsobjektet och på så vis göra att arbetsflödet återupptas.

 • Varje uppgift kan användas en gång i ett arbetsflöde. När du har skapat en uppgift med hjälp av guiden Anpassad uppgift går det inte att återanvända den uppgiften senare i arbetsflödet. Du kan skapa en annan uppgift med samma funktioner, men namnet måste vara ett annat och unikt.

Överst på sidan

Vad är ett anpassat uppgiftsformulär?

Varje gång du använder någon av de tre uppgiftsåtgärderna för att skapa en uppgift skapar Microsoft Office SharePoint Designer 2007 automatiskt ett eget uppgiftsformulär för uppgiften. Det egna uppgiftsformuläret är den sida som visas för arbetsflödesdeltagaren när denne redigerar uppgiften i webbläsaren.

När du skapar en uppgift med åtgärden Samla in data från en användare eller Tilldela en grupp ett formulär kan det egna uppgiftsformuläret innehålla så många formulärfält som du väljer att skapa. I det här exemplet ombes användaren att ange information i endast ett fält som heter ”Granskningsstatus”.

Anpassat uppgiftsformulär i webbläsaren

I Office SharePoint Designer 2007 visas det egna uppgiftsformuläret som en ASPX-sida i mappen för det arbetsflödet. Filnamnet på den egna uppgiftsformuläret motsvarar namnet som du ger uppgiften i guiden Anpassat formulär.

Anpassat uppgiftsformulär i mapplista

Egna uppgiftsformulär kopplas till webbplatsens standardhuvudsida och innehåller en webbdel av typen Dataformulär så att de kan interagera med arbetsflödet. Det egna uppgiftsformuläret kan anpassas i fråga om layout och utseende. Du kan exempelvis koppla till en annan huvudsida eller ändra stilarna. Om du vill ändra vilka fält som visas i formuläret måste du dock använda guiden Anpassad uppgift i Arbetsflödesdesignern. Du kan inte ändra formulärfälten genom att redigera webbdelen Dataformulär direkt. Om du anpassar webbdelen Dataformulär på annat sätt (i fråga om utseende och inte i fråga om funktion), observera att ändringarna går förlorade varje gång arbetsflödet kompileras om. Anpassningar av resten av sidan sparas.

För att kunna ändra fälten i det anpassade uppgiftsformuläret måste du öppna arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 (Arkiv-menyn, kommandot Öppna arbetsflöde). När du öppnar arbetsflödet och redigerar uppgiften med hjälp av guiden Anpassad uppgift ser du följande varning.

Varningsmeddelande

Om du förändrar det anpassade uppgiftsformuläret och kompilerar om arbetsflödet fortsätter alla instanser av arbetsflödet som pågår att köras med det nya formuläret. Om du tar bort eller modifierar fält (exempelvis genom att ändra typ eller namn) kommer ett arbetsflödesfel att uppstå om de pågående instanserna av arbetsflödets referensdata inte är de förväntade. Ett pågående arbetsflöde kan exempelvis göra en sökning och förvänta att ett fält innehåller data (inte är tomt) men nu är tomt, eller också kan fältet ha ändrat typ. Det är därför viktigt att inte göra några ändringar som tar bort, byter namn på eller på annat sätt ändrar formulärfält som instanser av pågående arbetsflöden kan försöka referera till.

Förutom det anpassade uppgiftsformuläret genererar Office SharePoint Designer 2007 automatiskt en innehållstyp för den uppgiften i listan Uppgifter varje gång du använder en av de tre uppgiftsåtgärderna för att skapa en uppgift. Innehållstypen definierar de tillgängliga fälten och det format som används i dem, enligt vad du angav i guiden Anpassad uppgift. Namnet på innehållstypen matchar namnet som du ger uppgiften i guiden Anpassad uppgift. Om du exempelvis skapar en uppgift med namnet ”Granska dokument” kommer du att se en innehållstyp med det namnet på i listan Uppgifter på sidan Inställningar.

Uppgiftens innehållstyp i webbläsaren

Du bör enbart ändra arbetsflödesinnehållstyper genom att öppna arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och inte genom att ändra kolumnerna eller andra inställningar för innehållstypen i webbläsaren. Om innehållstypen modifieras i webbläsaren finns en risk att det anpassade uppgiftsformulär som det är kopplat till bryts.

Överst på sidan

Vad är ett listobjekt-ID?

Ett listobjekt-ID är ett unikt radnummer. Om en arbetsflödesdeltagare klickar antingen på Slutför uppgift eller Spara som utkast i det anpassade uppgitftsformuläret lagras informationen som skickas i formuläret i ett objekt i listan Uppgifter. Innehållstypen för den uppgiften definierar kolumnerna och listobjekt-ID:t identifierar ett visst objekt eller en viss rad. Varje objekt i listan Uppgifter (eller valfri lista eller bibliotek) har ett unikt ID. I webbläsaren kan du lägga till ID-kolumnen i valfri vy i en lista eller ett bibliotek.

ID-kolumn som lagts till i standardvyn

När du visar ett listobjekt på en sida i webbläsaren, exempelvis genom att klicka på Visa egenskaper för att se objektinformationen för DispForm.aspx, är ID:t för det listobjektet dessutom synligt i URL:en som en del av frågesträngen. Alla SharePoint-standardformulär innehåller en ID-parameter i URL:ens frågesträngsdel.

Listobjekt-ID markerat i URL:en till ett listobjekt

När ett arbetsflöde kör åtgärden Samla in data från en användare skapar det en enda uppgift och lagrar uppgiftens listobjekt-ID i en variabel. Arbetsflödet kan senare använda den variabeln för att slå upp det specifika uppgiftsobjektet.

Överst på sidan

Steg 1: Samla in data från en användare

Först skapar du det anpassade uppgiftsformuläret med åtgärden Samla in data från en användare, tilldelar en enstaka användare eller grupp uppgiften och lagrar sedan uppgiftsobjektets ID i en variabel. Arbetsflödet använder senare uppgiftsobjektets ID för att slå upp värdena som överförs i uppgiftsformuläret av användaren.

I det här exemplet skickar din arbetsgrupp dokument till ett bibliotek med namnet ”Dokument för granskning”. När ett dokument läggs till i biblioteket skapar arbetsflödet en uppgift med namnet ”Granska dokument”. Den person uppgiften tilldelas måste välja ett av två alternativ från en nedrullningsbar meny när denne redigerar uppgiften: Godkänd eller Avvisad.

Obs!: Det här arbetsflödet är ett anpassat arbetsflöde för godkännande men det använder inte funktionen Godkännande av innehåll i Windows SharePoint Services och ändrar inte dokumentfältet Godkännandestatus. Funktionen Godkännande av innehåll i Windows SharePoint Services förutsätter två olika behörighetsnivåer: en som inte innehåller behörigheten Godkänn objekt (för personer som skickar in innehåll för godkännande) och en som har behörigheten Godkänn objekt (för personer som godkänner innehåll). Ett arbetsflöde som utformats i Office SharePoint Designer 2007 personifierar dock alltid behörighetsnivån för den person som startar arbetsflödet. Om en person inte har behörigheten Godkänn objekt startar ett anpassat arbetsflöde som försöker uppdatera fältet Godkännandestatus för det aktuella objektet kommer arbetsflödet att stanna upp, eftersom den person som startade arbetsflödet inte har behörighet att godkänna objekt.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Arbetsflöde.

 2. Namnge arbetsflödet på första sidan i arbetsflödesdesignern, välj vilken lista eller vilket bibliotek arbetsflödet ska kopplas till och markera kryssrutorna för de startalternativ du vill använda.

  Första sidan i Workflow Designer

 3. Klicka på Nästa.

 4. Klicka på Åtgärder och sedan på Samla in data från en användare.

  Om den här åtgärden inte visas i listan klickar du på Fler åtgärder för att få fram en fullständig lista.

 5. Klicka på data i åtgärden.

 6. Klicka på Nästa på den första sidan i guiden Anpassad uppgift.

 7. Skriv ett namn på uppgiften i rutan Namn.

  Obs!: Uppgiftens namn måste vara unikt för den aktuella webbplatsen.

 8. Skriv eventuella allmänna instruktioner till mottagaren av uppgiften i rutan Beskrivning.

  Den här beskrivningen visas överst i det anpassade uppgiftsformuläret, så här tar du med eventuella instruktioner som du vill att deltagaren i arbetsflödet ska se, inte bara en allmän beskrivning.

  Andra sidan i guiden Anpassad uppgift

 9. Klicka på Nästa.

 10. Definiera ett anpassat formulärfält för uppgiften genom att klicka på Lägg till.

 11. Ange ett namn för fältet i rutan Fältnamn.

 12. Ange frågan som det här formulärfältet lagrar ett svar på i rutan Beskrivning.

 13. Välj ett alternativ som formaterar fältet på rätt sätt för den typ av information du samlar in i listan Informationtyp.

  Första sidan i dialogrutan Lägg till fält

 14. Klicka på Nästa.

 15. Nästa sida i guiden kan se olika ut beroende på vilken Informationstyp du väljer på föregående sida. Ange de inställningar du vill använda.

  I det här exemplet skriver du Godkänd, trycker på RETUR och skriver sedan Avvisad.

 16. Klicka på Nedrullningsbar meny i listan Visa som.

 17. Avmarkera kryssrutan Tillåt tomma värden eftersom du vill att granskaren ska välja ett av de två alternativen.

  Andra sidan i dialogrutan Lägg till fält

 18. Klicka två gånger på Slutför.

  Följande illustration visar hur den här uppgiften kommer att visas för arbetsflödesdeltagaren i webbläsaren när denne redigerar uppgiften. Det här är det anpassade uppgiftsformuläret Granska dokument.aspx som du precis har designat med guiden Anpassad uppgift.

  Anpassat uppgiftsformulär i webbläsaren

  Tillbaka i Arbetsflödesdesignern måste du fortfarande ställa in den andra och tredje parametern i åtgärden Samla in data från en användare.

 19. Klicka på den här användaren i åtgärden.

 20. Ange ett namn eller en e-postadress eller klicka på en befintlig användare eller grupp i listan i dialogrutan Markera användare och klicka sedan på Lägg till.

  Meddelanden: 

  • Med åtgärden Samla in Data från en användare skapas arbetsflödet endast en aktivitet som du kan tilldela till endast en person eller grupp. Mer information finns i avsnittet tidigare vilken åtgärd som ska jag använda för att skapa en aktivitet?

  • I stället för att ange ett specifikt användarnamn eller en specifik e-postadress kan du lagra den här informationen i en separat lista och sedan använda en arbetsflödessökning för att få fram informationen. På det här sättet kan olika användare konfigureras som arbetsflödesdeltagare utan att du behöver förändra själva arbetsflödet. Alternativt kan du skapa en ny SharePoint-grupp och sedan lägga till användare som du vill ska delta i arbetsflödet i den gruppen. Du kan exempelvis skapa en grupp med namnet Godkännare, lägga till en eller flera användare och sedan konfigurera den här gruppen som en del av åtgärden Samla in data från en användare (kom ihåg att enbart en uppgift skapas och att den enbart kan redigeras av en person).

 21. Klicka på OK.

 22. I den här åtgärden klickar du på den tredje parametern och sedan på Skapa en ny variabel.

  Du vill skapa en ny variabel i stället för att använda standardnamnet (Variabel: samla in) om arbetsflödet kommer att ha flera variabler och du vill ge variablerna ett mer beskrivande namn.

  Skapa ett nytt variabelalternativ

 23. Skriv ett namn som beskriver värdet som lagras av variabeln i dialogrutan Redigera variabel.

  Dialogrutan Redigera variabel

  Listobjekt-ID för den här variabeln är det enda alternativet i listan Filformat. Mer information om listobjekt ID: N finns i avsnittet tidigare Vad är ett listobjekt-ID?

 24. Klicka på OK.

  I det här skedet bör åtgärden se ut så här.

  Samla in data från åtgärden Användare

Överst på sidan

Steg 2: Ange en arbetsflödesvariabel

Vid det här skedet i arbetsflödet skickar en arbetsflödesdeltagare in en slutförd uppgift och granskningsstatusen som personen skickar in lagras i ett fält eller en kolumn i listan Uppgifter, enligt illustrationen.

Granska status i slutfört uppgiftsobjekt

Hur kommer du åt den här informationen om du vill använda den i ett annat steg i arbetsflödet? Du använder åtgärden Ange arbetsflödesvariabel om du vill slå upp värdet på statusfältet Granska för den uppgift som användaren redigerade och du lagrar värdet i det här fältet i en ny variabel. I det här exemplet kallas det för Granskningsstatus.

Genom att slå upp och lagra granskningsstatusen i en ny variabel kan du nu använda den här variabeln som grund för framtida jämförelser. Det här är en bra åtgärd eftersom arbetsflödet nu visar tydligt var datan kommer ifrån och den här datan kan återanvändas på ett enklare sätt, flera gånger om så krävs.

 1. Klicka på Åtgärder och sedan på Ange arbetsflödesvariabel.

  Om den här åtgärden inte visas i listan klickar du på Fler åtgärder för att få fram en fullständig lista.

 2. Klicka på arbetsflödesvariabeln och sedan på Skapa en ny variabel i åtgärden.

  Den första parametern i alternativet Ange arbetsflödesvariabel

 3. Skriv ett namn som beskriver värdet som lagras av variabeln i dialogrutan Redigera variabel.

 4. Klicka på den typ av data som lagras av variabeln i listan Typ.

  I det här exemplet klickar du på sträng eftersom variabeln kommer att lagra granskningsstatusen Godkänd eller Avvisad, som båda är textsträngar.

  Dialogrutan Redigera variabel

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på värde, i åtgärden och klicka sedan på Visa databindningar Bild av knapp .

 7. I dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag väljer du följande alternativ:

  • Källa: Uppgifter    Om fler än en uppgiftslista är tillgänglig väljer du en lista som innehåller det anpassade formulärfält som du skapade i föregående avsnitt.

  • Fält: Granskningsstatus    Välj det anpassade formulärfält som du skapade i föregående avsnitt.

  • Fält: Uppgifter:ID

  • Värde: Klicka på Visa databindningar Bild av knapp .

 8. I den andra dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag väljer du följande alternativ:

  • Källa: Arbetsflödesdata

  • Fält: Variabel: ID för uppgiften Granska dokument

   Dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag

 9. Klicka på OK.

  Det slutliga arbetsflödesuppslaget bör se ut så här. Det här uppslaget uppger: ”Gå till statusfältet Granskning i listan Uppgifter. Gå sedan till den rad i listan Uppgifter vars ID matchar det ID som finns lagrat i variabeln för den här instansen av arbetsflödet”. Om arbetsflödet körs och skapar en uppgift vars ID är 3 hämtar det här uppslaget värdet på statuskolumnen Granskning från den tredje raden i listan Uppgifter. Nästa gång arbetsflödet körs kan ID:t vara 4, så att uppslaget går till den fjärde raden och så vidare.

  Dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag

 10. Klicka på OK.

  Nu bör regeln se ur så här:

  Regel i Arbetsflödesdesignern

Överst på sidan

Steg 3: Använd variabeln för att fatta beslut

I steg 1 skapade du ett anpassat åtgärdsformulär för att samla in data från en användare och lagra ID:t på uppgiftsobjektet i en variabel. I steg 2 använde du variabeln uppgifts-ID för att slå upp användarens svar och lagra det svaret i en ny variabel. Nu när du har den här variabeln, i det här exemplet Variabel: Granskningsstatus, är du redo att använda den som grund för att fatta beslut i arbetsflödet. Om du vill göra det använder du villkoret Jämför datakälla.

Lägga till exempel till ett steg i arbetsflödet som säger att om variabel: varvISA status är lika med godkänd, kör dessa åtgärder. Men om variabel: Kontrollera status är lika med Avvisadköra olika åtgärder.

Skapa det första villkorsblocket

Det första villkorsblocket jämför värdet som finns lagrat i Variabel: Granskningsstatus. Om värdet är lika med Godkänd kommer arbetsflödet att utföra de åtgärder som är associerade till det här villkoret.

 1. Klicka på Lägg till arbetsflödessteg under Arbetsflödessteg i arbetsflödesdesignern.

 2. Klicka på Villkor och sedan på Jämför datakälla.

 3. Klicka på den första värde hyperlänken i villkor, och sedan på Visa databindning Bild av knapp .

 4. I dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag väljer du följande alternativ:

  • Källa: Arbetsflödesdata

  • Fält: Variabel: Granskningsstatus.

   Dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag

 5. Klicka på OK.

 6. Lämna lika med som värde för den andra parametern i villkoret.

 7. Klicka på den andra hyperlänken värde i villkoret, skriv Godkänd och tryck sedan på RETUR.

  Villkor i Arbetsflödesdesignern

Skapa det andra villkorsblocket

Det andra villkorsblocket hanterar det fall där värdet som finns lagrat i Variabel: Granskningsstatus är lika med Avvisad.

 1. Klicka på Lägg till Else If-villkorsblock.

 2. Klicka på Villkor och sedan på Jämför datakälla.

 3. Klicka på den första värde hyperlänken i villkor, och sedan på Visa databindning Bild av knapp .

 4. I dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag väljer du följande alternativ:

  • Källa: Arbetsflödesdata

  • Fält: Variabel: Granskningsstatus.

   Dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag

 5. Klicka på OK.

 6. Lämna lika med som värde för den andra parametern i villkoret.

 7. Klicka på den andra hyperlänken värde i villkoret, skriv Avvisad och tryck sedan på RETUR.

  Innan du lägger till några åtgärder till villkoret i varje block bör det här steget i arbetsflödet se ut så här.

  Else If-villkorsblock i Arbetsflödesdesignern

 8. Om du vill slutföra det här steget i arbetsflödet klickar du på Åtgärder och lägger sedan till de åtgärder du vill ha med i varje villkorsblock.

Överst på sidan

Snabbreferens: En sammanfattning av stegen

Som en snabbreferens har vi gjort en sammanfattning av de steg vi gick igenom i de tre föregående avsnitten:

 1. Lägga till åtgärden Samla in data från en användare:

  • För den första länken använder du guiden Anpassad uppgift om du vill skapa det anpassade uppgiftsformuläret.

  • För den andra länken väljer du an enda användare eller en grupp som du vill tilldela uppgiften.

  • För den tredje länken skapar du en variabel av typen Listobjekt-ID där ID:t på det listobjekt som användaren redigerar ska lagras.

 2. Lägg till åtgärden Ange arbetsflödesvariabel:

  • För den första länken skapar du en variabel som ska lagra det faktiska värdet (inte bara ID:t) för ett visst fält från en viss rad i listan Uppgifter.

  • För den andra länken slår du upp de fält vars värden du vill ha i listan Uppgifter genom att använda det värde som finns lagrat i variabeln Listobjekt-ID för att hämta den specifika listobjektet (eller raden).

   Det här uppslaget bör likna följande exempel. Uppslaget anger ”Gå till statusfältet Granskning i listan Uppgifter. Gå sedan till den rad i listan Uppgifter vars ID matchar det ID som finns lagrat i variabeln för den här instansen av arbetsflödet”. Om arbetsflödet körs och skapar en uppgift vars ID är 3 hämtar det här uppslaget värdet på statuskolumnen Granskning från den tredje raden i listan Uppgifter. Nästa gång arbetsflödet körs kan det här ID:t vara 4, så då går uppslaget till den fjärde raden, och så vidare.

   Dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag

 3. Skapa ett nytt arbetsflödessteg.

 4. Lägg till villkoret Jämför datakälla:

  • För den första länken väljer du den variabel som du angav ett faktiskt värde för i steg 2.

  • Klicka på en jämförelse för den andra länken.

  • För den tredje länken anger du ett värde som du vill jämföra med det värde som finns lagrat i variabeln.

 5. Lägg eventuellt till åtgärder som du vill köra om det här villkoret uppfylls.

 6. Klicka på Lägg till Else If-villkorsblock och upprepa steg 4–5 om du vill skapa ytterligare block.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×