Så här korrigerar du felet #SAKNAS! i funktionen LETARAD

Det här avsnittet beskriver de vanligaste skälen till att LETARAD inte fungerar.

Tips: Se Snabbreferenskort: Tips för felsökning av LETARAD som beskriver de vanligaste orsakerna till #SAKNAS!-problem för LETARAD i en praktisk PDF-fil. Du kan dela PDF-filen med andra eller skriva ut den som referens.

Problem: Uppslagsvärdet finns inte i den första kolumnen i argumentet tabellmatris

En av de viktigaste begränsningarna för LETARAD är att den bara kan söka efter värden i den vänstra kolumnen i tabellmatrisen. Om uppslagsvärdet inte finns i matrisens första kolumn visas felet #SAKNAS!.

I följande tabell vill vi ta fram antalet enheter grönkål som sålts.

Felet #SAKNAS! i LETARAD: Uppslagsvärdet finns inte i den första kolumnen i tabellmatrisen

Felet beror på att uppslagsvärdet ”Grönkål” är i den andra kolumnen (Grönsaker) i tabellmatris-argumentet A2:C10, så Excel söker efter den i kolumn A, inte kolumn B.

Lösning: Du kan försöka korrigera detta genom att justera LETARAD så rätt kolumn används. Om det inte går kan du försöka flytta om kolumnerna. Det kan vara opraktiskt om du har stora eller komplexa kalkylblad där cellvärden är resultatet av andra beräkningar eller så kan det finnas andra skäl till att du inte kan flytta runt kolumnerna. Lösningen är att använda en kombination av INDEX- och PASSA-funktionerna som kan söka efter ett värde i en kolumn oavsett dess placering i uppslagstabellen.

Använd INDEX/PASSA i stället för LETARAD

INDEX/PASSA kan användas när LETARAD inte uppfyller dina behov. Den största fördelen med INDEX/PASSA är att du kan söka efter ett värde i en kolumn var som helst i uppslagstabellen. INDEX returnerar ett värde från en specifik tabell/ett specifikt område baserat på dess position och PASSA returnerar den relativa positionen för ett värde i en tabell/ett område. Genom att använda INDEX och PASSA tillsammans i en formel kan du söka efter ett värde i en tabell/matris genom att ange värdets relativa position i tabellen/området.

Det finns flera fördelar med att använda INDEX/PASSA i stället för LETARAD:

  • Med INDEX och PASSA behöver returvärdet inte finnas i samma kolumn som uppslagskolumnen, till skillnad från LETARAD där returvärdet måste finnas i det angivna området. Varför är det viktigt? Med LETARAD måste du veta det kolumnnummer som innehåller returvärdet. Även om det inte låter särskilt problematiskt kan det ställa till problem om du har en stor tabell och måste räkna antalet kolumner. Det betyder även att om du lägger till eller tar bort en kolumn i tabellen så måste du räkna om och uppdatera argumentet kolumnindex. Med INDEX och PASSA så krävs inget räknande eftersom uppslagskolumnen skiljer sig från kolumnen med returvärdet.

  • Med INDEX och PASSA kan du ange antingen en rad eller kolumn i en matris eller till och med båda. Det betyder att du kan söka värden både lodrätt och vågrätt.

  • INDEX och PASSA kan användas för att söka efter värden i vilken kolumn som helst. Till skillnad från LETARAD där du bara kan söka efter ett värde i tabellens första kolumn fungerar INDEX och PASSA oavsett om uppslagsvärdet finns i den första kolumnen, den sista kolumnen eller i någon kolumn däremellan.

  • INDEX och PASSA ger flexibiliteten att kunna ge dynamiska referenser till kolumnen som innehåller returvärdet. Det innebär att du kan lägga till kolumner i tabellen utan att INDEX och PASSA slutar fungera. LETARAD slutar att fungera om du måste lägga till en kolumn eftersom den gör en statisk referens till tabellen.

  • INDEX och PASSA ger mer flexibilitet för matchning. INDEX och PASSA kan hitta en exakt matchning eller ett värde som är större eller mindre än uppslagsvärdet. LETARAD söker bara efter den närmaste matchningen för ett värde (som standard) eller en exakt matchning. LETARAD antar även som standard att den första kolumnen i tabellmatrisen är sorterad i alfabetisk ordning och om din tabell inte är sorterad på det sättet kommer LETARAD att returnera den första närmaste matchningen i tabellen, vilket kanske inte är de data du vill åt.

Syntax

Du bygger en syntax för INDEX/PASSA med argumentet matris/referens från INDEX-funktionen och kapslar syntaxen för PASSA inuti denna. Det ser ut ungefär så här:

=INDEX(matris eller referens, PASSA(letauppvärde,letauppvektor,[typ])

Nu ska vi använda INDEX/PASSA för att ersätta LETARAD i exemplet ovan. Syntaxen är:

=INDEX(C2:C10;PASSA(B13;B2:B10;0))

Det kan tolkas som:

=INDEX(Jag vill ha returvärdet från C2:C10 som (matchar) PASSA(Grönkål, som finns någonstans i matrisen B2:B10, där returvärdet är det första värdet för Grönkål))

INDEX- och MATCH-funktionerna kan användas i stället för LETARAD

Formeln letar efter det första värdet i C2:C10 som motsvarar Grönkål (i B7) och returnerar värdet i C7 (100) som är det första värdet som matchar Grönkål.

Problem: En exakt matchning hittas inte

När argumentet ungefärlig är FALSKT och LETARAD inte kan hitta en exakt matchning i dina data får du felet #SAKNAS!.

Lösning: Om du är säker på att relevanta data finns i kalkylbladet och LETARAD inte hittar dem ser du till att de celler som används inte har dolda mellanslag eller icke utskrivbara tecken. Se även till att cellerna har rätt datatyp. Celler med siffror ska vara formaterade som Tal, inte som Text.

Använd funktionerna STÄDA eller RENSA för att rensa upp data i celler.

Problem: Uppslagsvärdet är mindre än det minsta värdet i matrisen

Om argumentet ungefärlig är SANT och uppslagsvärdet är mindre än det minsta värdet i matrisen får du felet #SAKNAS!. SANT letar efter en ungefärlig matchning i matrisen och returnerar det närmaste värdet som är mindre än uppslagsvärdet.

I det här exemplet är uppslagsvärdet 100, men det finns inga värden i området B2:C10 som är mindre än 100 och du får därför ett fel.

Felet #SAKNAS! i LETARAD när uppslagsvärdet är mindre än det minsta värdet i matrisen

Lösning:

  • Korrigera uppslagsvärdet efter behov.

  • Om du inte kan korrigera uppslagsvärdet och behöver mer flexibilitet vid matchning av värden bör du överväga att använda INDEX/PASSA i stället för LETARAD. Med INDEX/PASSA kan du söka efter värden som är större än, mindre än eller lika med uppslagsvärdet. Mer information om att använda INDEX/PASSA i stället för LETARAD finns i föregående avsnitt i den här artikeln.

Problem: Uppslagskolumnen är inte sorterad i fallande ordning

Om argumentet ungefärlig är SANT och en av uppslagskolumnerna inte är sorterad i fallande (A-Ö) ordning får du felet #SAKNAS!.

Lösning:

  • Ändra LETARAD-funktionen så den söker efter en exakt matchning. Gör detta genom att ange FALSKT för argumentet ungefärlig. Ingen sortering krävs när värdet är FALSKT.

  • Använd INDEX/PASSA-funktionerna för att söka efter ett värde i en osorterad tabell.

Problem: Värdet är ett stort flyttal

Om du har tidsvärden eller stora decimaltal i celler returnerar Excel ett #SAKNAS-fel på grund av flyttalsprecision. Flyttal är tal som kommer efter ett decimaltecken. (Observera att Excel lagrar tidsvärden som flyttal.) Excel kan inte lagra tal med stora flyttal. Därför måste flyttalen avrundas till 5 decimaler om funktionen ska fungera korrekt.

Lösning: Korta av tal genom att runda av till upp till fem decimaler med funktionen AVRUNDA.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Mer information finns i

Korrigera #SAKNAS!-fel

LETARAD: Slipp #SAKNAS!-fel

LETAKOLUMN, LETARAD eller LETAUPP returnerar felaktiga värden i Excel

Aritmetik med flyttal kan ge felaktiga resultat i Excel

Snabbreferens: LETARAD-uppdatering

LETARAD-funktion

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Använd felkontroll om du vill hitta fel i formler

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×