Så här fungerar schemaläggning i Project

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I tidigare versioner av Project, har användare ibland har bewildered av hur Project automatiskt utför schemaläggning beräkningar. I den här artikeln demystifies komplexitet försenas schemaläggningsmotorn.

I den här artikeln innehåller också en ny schemaläggningsmetod tillgång till när. Välkommen till manuellt schemalagda aktiviteter. Med manuellt schemalagda aktiviteter ger Project 2010 projektledaren ännu mer kontroll över schemat.

I den här artikeln

Översikt: hur schemaläggs ett projekt?

Hur startdatum påverkas schemat av projektet?

Hur påverkas schemat av villkor för automatiskt schemalagda aktiviteter?

Hur påverkas schemat av tidsgränser?

Hur påverkas schemat av kalendrar?

Hur beroende av resurstilldelning schemat?

Helheten: Hur schemalägger man ett projekt?

Project 2010 introduceras ett nytt läge som ger användare fullständig kontroll över hur aktiviteter schemaläggs – manuell schemaläggning. Låt oss titta på detta mer så att du inte missar några viktiga funktioner.

Project kan schemalägga aktiviteter med två metoder: manuell schemaläggning och automatisk schemaläggning med manuell schemaläggning kan ändras till faktorer som samband, villkor, och projektkalendrar inte automatiskt justera uppgiftsdatum.

Obs!: . Aktiviteter schemaläggs manuellt som standard. Projektledare som är vana vid automatisk schemaläggning med tidigare versioner av Project kan inaktivera funktionen för manuell schemaläggning för specifika aktiviteter eller för hela projektet. Vissa projekt, särskilt komplicerade ental, kräva projektets kraftfulla schemaläggningsmotorn till tar hand om schemaläggning åt dig.

grafik för uppgiftsläge

1. två manuellt schemalagda aktiviteter. Varaktigheten är ett textvärde, inte ett tal. Eftersom varaktigheten är en sträng, har ett startdatum inte angetts automatiskt i Project.

2. två automatiskt schemalagda aktiviteter. Varaktigheten är ett numeriskt värde. Eftersom varaktigheten är ett numeriskt värde returneras ett startdatum har konfigurerats automatiskt av Project och ett fält visas.

Manuellt schemalagda aktiviteter

Du kan placera en manuellt schemalagd aktivitet placeras någonstans i ditt schema och Project Flytta inte den. Den nya funktionen får du större flexibilitet och kontroll över planera och hantera sina schema.

Är det här verkligen något för dig? Ofta kan projektscheman vara mycket informella. Från början är det kanske bara enkla listor med datum från e-postmeddelanden, möten med intressenter eller information från korta samtal i korridoren. Projektledaren har oftast inte all information om varje arbetsuppgift. Han eller hon kanske bara vet när en aktivitet ska inledas men inte hur länge den kommer att pågå, förrän någon i gruppen meddelar detta – eller så kanske det är känt hur lång tid en viss aktivitet kommer att ta, men det är osäkert när den kan påbörjas eftersom det först krävs ett godkännande från den resursansvariga.

Här är några saker du bör tänka på när du arbetar med manuellt schemalagda aktiviteter.

 • Du vet alltid vad som händer. Manuellt schemalagda aktiviteter har egna indikatorer och aktivitetsstaplar för att du ska kunna särskilja dem från de "vanliga" automatiskt schemalagda aktiviteterna.

 • Stor flexibilitet I manuellt schemalagda aktiviteter kan kolumnerna Start, Slut och Varaktighet vara tomma eller innehålla textvärden utöver datum som kan tolkas.

 • Växla schemaläggningsläge Du kan ändra en aktivitet fram och tillbaka mellan manuellt schemalagda med automatiskt schemalagda. Var försiktig så att, även om. När du ändrar en aktivitet från manuellt schemalagda med automatiskt schemalagda kommer projektet att behöva fatta vissa beslut. Om en aktivitets varaktighet var ”en tvåveckorsperiod”, använder Project som standard en uppskattad varaktighet av ”1 day?” om aktiviteten är inställt på automatiskt schemalagd. När alla förväntat projekt ska veta att en tvåveckorsperiod är två veckor långa.

 • Full kontroll över förseningar Om en manuellt schemalagd aktivitet måste flyttas fram på grund av en försening flyttas inte dess efterföljande aktiviteter fram automatiskt. Projektledaren kan då välja att behålla de ursprungliga datumen om resurserna kan fortsätta arbeta som planerat, eller att flytta fram de efterföljande aktiviteterna om det finns fasta samband.

 • Insatsberoende effekter    Manuellt schemalagda aktiviteter kan inte anges som insatsberoende. Varaktigheten för en manuellt schemalagd aktivitet ändras inte resurser som har tilldelats till den

Följande tabell visar hur Project-attribut definieras och används vid schemaläggning av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter.

Objekt

Manuellt schemalagda

Automatiskt schemalagda

Varaktighet

Kan vara tal, datum eller text information, till exempel ”14 d” eller ”tvåveckorsperiod”. Inte används av Project på Hjälp schema projektet.

Endast tal som motsvarar tidslängd och enheter kan användas, till exempel "14d" eller "2 månader".

Arbete

Endast tal som motsvarar tidslängd och enheter kan användas, till exempel "14d" eller "2 månader".

Endast tal som motsvarar tidslängd och enheter kan användas, till exempel "14d" eller "2 månader".

Resurser

Kan tilldelas aktiviteter. Inte används av Project för att schemalägga projektet.

Kan tilldelas för aktiviteter. Används i Project för att fastställa det bästa möjliga schemat. Varaktigheten för insatsberoende aktiviteter kan påverkas, till skillnad från manuellt schemalagda aktiviteter.

Startdatum

Kan vara ett tal, datum eller text information, till exempel ”Jan 30” eller ”snart Sometime”. Inte används av Project på Hjälp schema projektet.

Endast datuminformation kan användas.

Slutdatum

Kan vara ett datum eller textinformation, till exempel ”30 jan" eller ”snart". Denna information används inte i Project vid schemaläggningen av projektet.

Endast datuminformation kan användas.

Villkor

Ignoreras i Project.

Används i Project för att fastställa det bästa möjliga schemat.

Samband (länkar)

Kan användas, men inte ändra schemaläggningen av aktiviteten.

Kan användas, men inte ändra schemaläggningen av aktiviteten.

Projekt- och resurskalendrar

Ignoreras i Project.

Används i Project för att fastställa det bästa möjliga schemat.

Automatiskt schemalagda aktiviteter

Automatisk schemaläggning är ett mycket strukturerat, systematiskt sätt att hantera projektscheman, och det är den klassiska metoden att schemalägga aktiviteter i Project. Den information som användarna anger (till exempel aktivitetens varaktighet, planerat arbete, antal resurser och villkorsdatum) används i Project för att automatiskt beräkna de tidigaste och senaste datumen för aktiviteterna för att skapa ett så bra schema som möjligt.

Ett projekt schemaläggs i Project med hjälp av informationen som du anger om följande:

 • Det övergripande projektet.

 • De enskilda arbetselementen (kallas aktiviteter) som behövs för att projektet ska kunna genomföras

 • Resurserna som behövs för att genomföra aktiviteterna, om det är nödvändigt

Om något i projektet ändras efter att du har skapat schemat uppdateras schemat automatiskt när du uppdaterar aktiviteterna eller resurserna.

För varje aktivitet kan du ange något eller allt av följande:

 • Varaktighet

 • Aktivitetssamband

 • Villkor

Med hjälp av informationen beräknas startdatum och slutdatum i Project för varje aktivitet.

Du kan införa resurser i projektet och sedan tilldela dem aktiviteter. Det betyder att du anger vilken resurs som har ansvar för vilken tilldelning. På så sätt planerar du inte bara projektets bemanning, utan också antalet maskiner och hur mycket material som kommer att användas. Om du inför resurser finjusteras aktivitetsschemaläggningen enligt följande resursinformation:

 • Arbete

 • Enheter

 • Arbetstider som anges i kalendrar

Andra element, till exempel ledtid och fördröjning, aktivitetstyper, resurs tillgänglighet och drivande resurs kan påverka förstå effekterna av dessa element kan hjälpa dig att underhålla och justera schemat efter behov.

Obs!: I Project beräknas varaktigheten för automatiskt schemalagda aktiviteter utifrån definitioner av varaktighetsenheter på fliken Kalender i dialogrutan Alternativ. Precis som en normal månadskalender året börjar i januari och varje vecka med söndag eller måndag. Som standard när Project beräknas varaktighetsenheter motsvarar en dag åtta timmar, en vecka är lika med 40 timmar och en månad är lika med 20 arbetsdagar. Om du anger start och slutdatum för aktiviteter och inte ange start- och sluttider, används 8:00 A.M. som standard starttid och 17:00 som sluttid.

Växla schemaläggningsläge för en aktivitet

Du kan ändra aktivitetens schemaläggning fram och tillbaka från automatisk till manuell. Tänk på följande när du ändrar lägen för aktiviteten.

 • Om du aktiverar automatisk schemaläggning för en aktivitet används standardinställningarna för varaktighet och datum i Project för aktiviteten. Exempel: Om en manuellt schemalagd aktivitet har varaktigheten "Några veckor" ändras varaktigheten till standardvärdet "1 dag?" när aktiviteten ändras till automatiskt schemalagd. Om en aktivitet har det manuellt angivna startdatumet "i morgon" ändras startdatumet till projektets startdatum när aktiviteten ändras till automatiskt schemalagd.

 • Om en aktivitet ändras till manuellt schemalagd ändras inte dess varaktighet eller datum. När manuell schemaläggning har aktiverats för en aktivitet kan dock varaktighet och datum anges som valfritt tal-, text- eller datumvärde.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av projektets startdatum?

Om du anger ett startdatum för projektet, som standard projekt schemaläggs aktiviteter ska börja på projektets startdatum och beräknar projektets slutdatum baserat på den sista aktiviteten avslutas.

För automatiskt schemalagda aktiviteter när du anger mer information om uppgifter, till exempel aktivitetssamband, varaktigheter och villkor, ändras schemat till mer exakta datum för aktiviteter.

Obs!: Manuellt schemalagda aktiviteter flyttas inte om projektets startdatum ändras.

Före och efter ett aktivitetssamband

Bild av knapp När du skapar ett nytt projekt anger du först projektets startdatum. När du schemalägger ett projekt från startdatumet börjar alla aktiviteter på projektets startdatum om du inte anger något annat.

Bild av knapp När det inte finns några aktivitetssamband eller villkor är projektets varaktighet lika lång som varaktigheten för den längsta aktiviteten. Detta gäller både manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter. Med andra ord är projektets slutdatum detsamma som slutdatumet för den längsta aktiviteten.

Bild av knapp Aktivitetssamband, t.ex. sambandet Avslut-till-start mellan den första och den andra aktiviteten (som visas här), kan ändra slutdatum för projektet.

Nästan alla projekt bör schemaläggas från ett känt startdatum. Även om du vet vilket datum ett projekt måste utföras ger största möjliga flexibilitet om du schemalägger från ett startdatum.

Det kan dock vara en god idé att schemalägga från ett slutdatum när:

 • du måste bestämma när ett projekt ska starta så att det kan slutföras till ett särskilt angivet datum.

 • du inte vet säkert när projektet kan starta (t.ex. när arbete också utförs av någon annan och kan bli försenat).

 • projekthanteringsmetoden kräver att du schemalägger från ett slutdatum.

Observera följande skillnader i hur vissa aktiviteter hanteras i Project för projekt som är schemalagda från ett slutdatum:

 • När du anger en automatiskt schemalagd aktivitet tilldelas automatiskt det så sent som möjligt (ALAP) slutdatumet för aktiviteten. Du bör ange andra villkor bara när det behövs.

 • Om du drar en Gantt-stapel för att ändra slutdatumet för en aktivitet, tilldelas villkoret Avsluta senast automatiskt i Project, om aktiviteten har schemalagts automatiskt.

 • Om du ändrar projektet till att schemaläggas från slutdatum och det förut var schemalagt från startdatumet, tas alla utjämningsförskjutningar och utjämningsdelningar bort från aktiviteter och tilldelningar som har schemalagts automatiskt. Manuellt schemalagda aktiviteter påverkas inte.

 • Om du använder Automatisk utjämning till att minska resursöverbeläggningar i projektet läggs en utjämningsförskjutning i Project efter en aktivitet i stället för före en aktivitet.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av villkor för automatiskt schemalagda aktiviteter?

När du behöver kontrollera start- eller slutdatum för ett automatiskt schemalägga aktiviteten kan du ändra villkoret för aktiviteten. Flexibla villkor fungerar med aktivitetssamband och gör att en aktivitet förekommer så snart eller så sent som tillåter aktivitetssambandet. Till exempel schemaläggs en aktivitet med ett villkor till så snart som möjligt (ASAP) och ett Avslut-till-start-samband så snart den föregående aktiviteten avslutas. Som standard har alla aktiviteter i ett projekt som är schemalagt från startdatumet ASAP villkor. Som standard har alla aktiviteter i ett projekt som är schemalagt från slutdatumet på samma sätt som sent som möjligt (ALAP) villkor.

Obs!: Manuellt schemalagda aktiviteter påverkas inte av aktivitetsvillkor. Om du ändrar en schemaläggning aktivitetsläge från manuellt schemalagd att automatiskt schemalagd sätts aktivitetsvillkoret till som sent som möjligt (ALAP).

Villkor med schemaläggningflexibilitet på måttlig nivå förhindrar att en aktivitet startar eller slutar före eller efter ett datum som du anger. En aktivitet med villkoret Starta tidigast (ST) den 15 juni och ett Avslut-till-start-samband till en annan aktivitet, kan t ex börja den 15 juni om den föregående aktiviteten är avslutad då (eller senare om den föregående aktiviteten avslutas efter den 15 juni), men den kan inte schemaläggas före den 15 juni.

Före och efter användning av villkor

Bild av knapp När du använder standardaktivitetssambandet Avslut-till-start och villkoret Så snart som möjligt (ASAP) till aktiviteterna schemaläggs den efterföljande aktiviteten (den andra) att påbörjas så snart den föregående aktiviteten (den första) är schemalagd att avslutas.

Bild av knapp När villkoret ST används kan den efterföljande aktiviteten inte påbörjas före villkorsdatumet även om (som här) den föregående aktiviteten avslutas före villkorsdatumet.

Statiska villkor åsidosätter eventuella aktivitetssamband som standard och begränsar en aktivitet till ett datum som du väljer. Till exempel kommer en aktivitet med villkoret måste starta (MS) till den 30 September och ett Avslut-till-start-samband till en annan aktivitet att schemaläggas till den 30 September oavsett om den föregående aktiviteten avslutas tidigare eller senare.

Om en aktivitet som är begränsad till ett datum har en föregående aktivitet som avslutas för sent för att den efterföljande aktiviteten ska kunna starta på datumet som har angetts inträffar negativ slack.

Om du vill granska eller ändra villkoret för en aktivitet, högerklickar du på aktiviteten, klicka på Aktivitetsinformation och klicka sedan på fliken Avancerat villkor informationen är i rutorna Villkorstyp och Villkorsdatum.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av en tidsgräns?

Tidsgränserna påverkar normalt inte aktivitetsschemaläggningen. Du kan använda tidsgränserna till att ange måldatum som du inte vill missa utan att behöva ange ett aktivitetsvillkor som kan påverka schemaläggningen om föregående aktivitet aktiviteter ändras. En aktivitet med en tidsgräns schemaläggs på samma sätt som andra aktiviteter, men om den avslutas efter tidsgränsen visas en aktivitetsindikator som anger att aktivitetens tidsgräns har överskridits.

Tidsgränsdatum kan påverka den totala fördröjningen för aktiviteter. Om du anger ett tidsgränsdatum före slutet av aktivitetens totala fördröjning omberäknas total fördröjning med tidsgränsdatumet i stället för aktivitetens sena slutdatum. Aktiviteten blir kritisk om total fördröjning blir noll.

Du kan ange tidsgränser för sammanfattningsaktiviteter och enskilda aktiviteter. Om sammanfattningsaktivitetens tidsgräns är i konflikt med någon av underaktiviteterna, visar tidsgränsindikatorn en missad tidsgräns bland underaktiviteterna.

Tidsgränsdatum kan påverka hur aktiviteter schemaläggs om du anger ett tidsgränsdatum för en aktivitet med villkoret Så sent som möjligt (ALAP). Aktivitetens slut schemaläggs till tidsgränsdatumet. Aktiviteten kan dock fortfarande avslutas efter tidsgränsen om de föregående aktiviteterna är fördröjda.

Om du vill granska eller ändra en aktivitets måldatum, högerklickar du på aktiviteten, klicka på Aktivitetsinformation och klicka sedan på fliken Avancerat använda rutan tidsgräns.

Överst på sidan

Hur påverkas schemat av kalendrar?

I kalendrarna anges projektets standard för arbetstid och ej arbetstid, till exempel helger och semestrar.

Obs!: Manuellt schemalagda aktiviteter påverkas inte av projekt- eller resurskalendrar.

Projektkalendrar används för att fastställa resurstillgängligheten samt schemat för resurser som tilldelats aktiviteter och själva aktiviteterna. Projekt- och aktivitetskalendrar används vid schemaläggningen av aktiviteterna. Om resurser tilldelas aktiviteter används även resurskalendrar.

Följande kalendrar används i Project:

 • Baskalendrar    Baskalendrarna utgör grunden för övriga kalendertyper. Du kan välja att en baskalender ska fungera som projektkalender. Du kan också koppla en baskalender till aktiviteter och använda den som aktivitetskalender eller som standardtider i en resurskalender. I Project finns tre baskalendrar: standardkalendern, 24-timmarskalendern och skiftarbeteskalendern. Du kan skapa en egen baskalender med någon av de baskalendrarna som bas.

 • Projektkalendrar    Projektkalendrar anger projektets övergripande standard för arbetstid och ledig tid. Om inga resurs- eller aktivitetskalendrar används schemaläggs aktiviteter som standard under projektets arbetstider.

 • Resurskalendrar    Resurskalendrar baseras normalt på standardkalendern. Du kan ändra arbetstider och ledig tid för specifika resurser eller resursuppsättningar och på sätt säkerställa att resurser bara schemaläggs när de är tillgängliga för arbete. Om du har ändrat arbetstider eller ledig tid i en resurskalender och resursen tilldelas en aktivitet schemaläggs aktiviteten enligt resurskalenderns arbetstider.

 • Aktivitetskalendrar    Använd aktivitetskalendrar när du vill definiera arbetstider för aktiviteter som ligger utanför arbetstiderna i projektkalendern. När en aktivitetskalender kopplas till en aktivitet och resursen som har tilldelats aktiviteten har andra arbetstider i sin resurskalender schemaläggs aktiviteten på den överlappande arbetstiden i de två kalendrarna. Du kan ställa in ett aktivitetsalternativ som gör att resurskalendrarna ignoreras och schemalägga aktiviteten även under resursens lediga tid.

Om du vill arbeta med kalendrar, klicka på fliken projekt och klicka sedan på Ändra arbetstid.

Överst på sidan

På vilket sätt är schemat beroende av resurstilldelning?

Om du inte tilldelar resurser till aktiviteter i ditt projekt beräknas schemat efter aktiviteternas varaktighet, aktivitetssamband, villkor samt projekt- och aktivitetskalenderinformation. Om du tilldelar resurser tar schemaläggningen även hänsyn till resurskalendrar och tilldelningsenheter, vilket ger en mera balanserad schemaläggning.

Obs!: Manuellt schemalagda aktiviteter påverkas inte av resurskalendrar. När en resurs tilldelas för en manuellt schemalagd aktivitet ändras inte schemaläggningen för aktiviteten.

En tilldelning är föreningen av en viss aktivitet och en viss resurs som ansvarar för att slutföra aktiviteten. Flera resurser kan tilldelas en aktivitet. Arbetsresurser, materialresurser och kostnadsresurs kan tilldelas aktiviteter. När du tilldelar materialresurser eller kostnadsresurser en aktivitet påverkas inte schemaläggningen av aktiviteten, till skillnad från när du tilldelar arbetsresurser.

I projektet finns t.ex. aktiviteten Utveckla specifikationer och ingenjörsresursen Karin. Om du tilldelar Karin aktiviteten Utveckla specifikationer beror schemaläggningen av aktiviteten på Karins resurskalender och tilldelningsenheter samt aktivitetsinformation som varaktighet, aktivitetssamband, villkor och kalendrar.

När du har tilldelat resurser till aktiviteterna i projektet kan även följande resurs- och tilldelningsinformation utnyttjas vid schemaläggningen, vid sidan av aktivitetsinformationen:

 • Mängden arbete eller övertidsarbete som resursen är tilldelad och hur arbetet är fördelat över tiden. Arbetsfördelning över tiden kan även påverkas av arbetsprofiler.

 • Antalet tilldelningsenheter för resursen i aktiviteten, d.v.s. deltid, heltid eller flera resurser.

 • aktivitetstyp som påverkar hur ett schema förändras om du ändrar den befintliga tilldelningen. De tre aktivitetstyperna är fasta enheter, fast varaktighet och fast arbete.

 • Om aktiviteten är insatsberoende. Om en aktivitet är insatsberoende när resurser läggs till eller tas bort för tilldelningen, arbetet konstant för aktiviteten och distribueras mellan resurserna. För aktiviteter med fasta enheter, till exempel är ett resultat att om fler resurser som har tilldelats en kortare varaktighet krävs för att slutföra uppgiften.

  Obs!: Manuellt schemalagda aktiviteter kan inte anges som insatsberoende. Varaktigheten för en manuellt schemalagd aktivitet ändras inte resurser som tilldelats den.

 • Resurskalendrar. I Project schemaläggs de tilldelade resurserna på grundval av arbetstiden och den lediga tiden som har angetts i resurskalendrarna.

Om du vill tilldela resurser för aktiviteter klickar du på fliken Resurs och sedan på Resurstilldelning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×