Sätt att räkna värden i ett kalkylblad

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Skillnaden mellan att räkna och summera Räkning är en viktig del av dataanalys, oavsett om du sammanställer antalet anställda på en avdelning i din organisation eller hur många enheter som säljs per kvartal. Excel innehåller flera tekniker som du kan använda för att räkna celler, rader eller kolumner med data.

I den här artikeln sammanfattas ett antal metoder och ges information som snabbt hjälper dig att besluta om vilken teknik du ska använda. Här finns även länkar till artiklar med fördjupande innehåll.

Räkning ska inte förväxlas med summering. Mer information om att summera värden i celler, kolumner eller rader finns i Summera värden i celler, kolumner eller rader.

Artikelinnehåll

Enkel räkning

Räkna celler i en kolumn eller rad med hjälp av inbyggda kommandon

Räkna antalet celler i ett område med en funktion

Räkna antalet celler i en kolumn med en disposition

Räkna celler i en kolumn eller rad med en pivottabell

Räkna antalet celler i en lista eller Excel-tabellkolumn med en funktion

Räkning baserad på ett eller flera villkor

Räkna antalet celler i ett område baserat på ett enda villkor

Räkna antalet celler i en kolumn baserat på ett eller flera villkor

Räkna antalet celler i ett område baserat på flera villkor med en enda funktion eller en kombination av funktioner

Räkning när data innehåller tomma värden

Räkna antalet celler som inte är tomma i ett område med en funktion

Räkna antalet celler som inte är tomma i en lista med en funktion

Räkna antalet celler som är tomma i ett sammanhängande område med en funktion

Räkna antalet celler som är tomma i ett ej sammanhängande område med en kombination av funktioner

Räkna unika förekomster av värden

Räkna unika värden i ett område med en pivottabellrapport

Räkna unika värden i ett område baserat på ett enda villkor med funktionen ANTAL.OM

Räkna unika värden i ett område baserat på flera villkor med en kombination av funktioner i en matrisformel

Räkna antalet unika värden i en listkolumn med avancerade filter

Räkna antalet unika värden i ett område som uppfyller ett eller flera villkor med en sammansatt formel

Specialfall (räkna alla celler, räkna ord)

Räkna det totala antalet celler i ett område med funktioner

Räkna antalet ord i ett område med en sammansatt formel

Visa beräkningar och räkningar i statusfältet

Enkel räkning

Du kan räkna antal värden i en tabell genom att använda en enkel formel, klicka på en knapp eller genom att använda en kalkylbladsfunktion.

Excel kan också visa antalet markerade celler i Excel- statusfält. Finns i avsnittet Visa beräkningar och räknar i statusfältet för mer information. Du kan referera till de värden som visas i statusfältet när du vill ha en snabb överblick av dina data och inte har tid att ange formler.

Räkna celler i en kolumn eller rad med hjälp av inbyggda kommandon

Använd funktionen Antal tal i kommandot Autosumma genom att markera ett cellområde som innehåller åtminstone ett numeriskt värde. Klicka sedan på pilen intill Autosumma på fliken Start i gruppen Redigering. Sedan klickar du på Antal tal. Antal numeriska värden i området returneras i en cell som ligger intill det område du markerade. Resultatet visas normalt i en cell till höger i ett vågrätt område eller i en cell nedanför för ett lodrätt område.

Använd kommandot Antal tal Autosumma

Överst på sidan

Räkna antalet celler i ett område med en funktion

Använd funktionen ANTAL i en formel om du vill räkna antalet numeriska värden i ett område. I exemplet nedan innehåller området A2:A5 tre tal (5, 32 och 10) och ett textvärde ("hej"). Använd funktionen ANTAL i en formel så här: =ANTAL(A2:A5). Resultatet (3) visar hur många numeriska värden som finns i området.

1

2

3

4

5

6

A

Exempelvärde

5

32

hej

10

=ANTAL(A2:A5)

Mer information finns i avsnittet "Räkna celler som innehåller tal som inte finns i en sammanhängande rad eller kolumn" i artikeln Funktionen ANTAL.

Överst på sidan

Räkna antalet celler i en kolumn med en disposition

Använd kommandot Delsumma (fliken Data, gruppen Outline) för att gruppera eller sammanfatta en datakolumn.

Om dina data finns i en lista och du logiskt kan gruppera dem med hjälp av kolumnvärden kan du skapa en disposition för att gruppera och sammanfatta data.

Kommandot Delsumma grupperar data i en disposition

Som bilden visar är försäljningssummorna grupperade efter region och det är enkelt att se att det finns fyra kvartalsvärden för Öst och Väst. Dessutom summeras värdena för varje region och en totalsumma beräknas också.

Mer information finns i följande artiklar:

Överst på sidan

Räkna celler i en kolumn eller rad med en pivottabell

Skapa en Pivottabellrapport som sammanfattar dina data och hjälper dig analysera dem genom att välja kategorierna som du vill visa dina data för.

Du kan snabbt infoga en pivottabell genom att markera en cell i ett dataområde eller Excel-tabell och sedan klicka på Pivottabell på fliken Infoga i gruppen Tabeller.

Observera i följande exempel hur försäljningsinformationen innehåller många rader (det finns faktiskt 40 datarader, men bilden visar bara några av dem). Dessa data är inte sammanfattade och har inga delsummor eller totalsummor. Nu ska du få se hur effektivt du kan använda en pivottabell.

Data som används i en pivottabellrapport

En pivottabellrapport som baseras på samma data visar delsummor, totalsummor och ger en kort sammanfattning.

Summerade data i en pivottabellrapport

Det kan krävas att du förbereder dina data och är bekant med vissa begrepp när du ska skapa och arbeta med pivottabeller.

Mer detaljerad information om hur du kommer igång finns i följande artiklar:

Överst på sidan

Räkna antalet celler i en lista eller Excel-tabellkolumn med en funktion

Du kan använda funktionen DELSUMMA i en formel om du vill räkna antalet värden i en Excel-tabell eller i ett cellområde.

Du kan använda funktionen DELSUMMA för att styra om dolda rader ska tas med i resultatet. Funktionen ignorerar alltid rader som har filtrerats.

Till exempel returnerar funktionen antalet 7 för de sju värdena i nedanstående tabell (cellerna A2 till A8).

1

2

3

4

5

6

7

8 %

9 %

A

Antal sålda enheter

25

8

12

32

11

40

16

=DELSUMMA(2,A2:A8)

I formeln anger "2" att funktionen ska använda funktionen SUMMA för att returnera antalet värden i området A2:A8 och att eventuella dolda rader ska inkluderas. Antalet (resultatet i cell A9) är 7.

Om du hade dolt raderna 4, 5 och 6 och inte ville att de raderna skulle räknas skulle du använda funktionen DELSUMMA lite annorlunda. I stället för att ange "2" i formeln anger du "102", som anger att Excel ska ignorera dolda rader. Kalkylbladet kan se ut enligt nedan (om raderna 4, 5 och 6 är dolda):

1

2

3

7

8 %

9 %

A

Antal sålda enheter

25

8

40

16

=DELSUMMA(102,A2:A8)

I det här fallet returnerar funktionen 4, det antal celler i kolumnen som inte är dolda och som innehåller värden.

Mer information finns i artiklarna Funktionen DELSUMMA och Summera data i en Excel-tabell.


Överst på sidan

Räkna baserat på en eller flera villkor

Du kan räkna antal celler i ett område som uppfyller villkoren (kallas även kriterier) som du anger genom att använda ett antal kalkylbladsfunktioner.

Räkna antalet celler i ett område baserat på ett enda villkor

Använd funktionen ANTAL.OM om du vill räkna antalet celler som uppfyller ett villkor (kallas även ett kriterium). Funktionen hittar antalet värden i området A2: A8 som är större än 20, d.v.s. 3. Observera att villkoret, ">20", måste omges av citattecken.

1

2

3

4

5

6

7

8 %

9 %

A

Antal sålda enheter

25

8

12

32

11

40

16

=ANTAL.OM(A2:A8,">20")

Mer information finns i artikeln Funktionen ANTAL.OM.

Överst på sidan

Räkna antalet celler i en kolumn baserat på ett eller flera villkor

Använd databasfunktionen DANTAL om du vill matcha villkor du anger.

Använd funktionen DANTAL när du har en kolumnlista och det är lättare att definiera villkor i ett separat cellområde istället för att använda en kapslad funktion.

Anta till exempel att du vill hitta det antal månader inklusive eller senare än mars 2008 under vilka det har sålts fler än 400 enheter. I tabellen ser du att två månader uppfyller detta krav : April (442) och juni (405).

Obs!: Processen som följer kanske inte känns intuitiv men den fungerar. Det är viktigt att följa instruktionerna noggrant och ordna informationen i ditt kalkylblad som den visas här. Du kan kopiera data från tabellen och klistra in i ett kalkylblad i cell A1. Resultatet ska visas i cell B13.

Du lägger till ytterligare ett cellområde som ordnas på samma sätt i försäljningsdata, vilket är cellerna A1 till B7. Det nya cellområdet består av cellerna A10 till B11 och innehåller samma kolumnetiketter ("Försäljning i enheter" och "Månadsslut"), och ett villkor i raden direkt under varje kolumnetikett (cellerna A11 och B11).

Du anger då en formel i en tom cell (var spelar ingen roll, men i det här exemplet anges formeln i cell B13). Formeln i det här exemplet använder funktionen DANTAL enligt följande: =DANTAL(A1:B7, A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8 %

9

10

11

12

13

A

B

Försäljning i enheter

Månadsslut

339

31 januari 2008

270

29 februari 2008

314

31 mars 2008

442

30 april 2008

336

31 maj 2008

405

30 juni 2008

Försäljning i enheter

Månadsslut

=">400"

=">=31 mars 2008"

=DANTAL(A1:B7,,A10:B11)

Funktionen DANTAL kontrollerar data i området A2 till A7, tillämpar villkoren som hittas i A11 och B11. Funktionen returnerar 2, vilket är antalet rader som uppfyller båda villkoren (raderna 5 och 7).

Mer information finns i artikeln Funktionen DANTAL.

Överst på sidan

Räkna antalet celler i ett område baserat på flera villkor med en enda funktion eller en kombination av funktioner

Använd funktionen ANTAL.OMF eller en kombination av funktionerna ANTAL och OM.

Använda funktionen ANTAL.OM på ett cellområde

Den här bilden visar hur funktionen ANTAL.OMF används för att hitta bilar som har fler än 250 hästkrafter och samtidigt kan köras i snitt 25 engelska mil per gallon (10 km per liter) på motorväg. Funktionen returnerar 2, vilket motsvarar antalet rader som uppfyller båda villkoren (raderna 3 och 4).

Obs!: I funktionen ANTAL.OMF måste alla villkor omges av citattecken ("") – till exempel "<250", ">25" eller "240".

Du kan räkna hur många gånger ett enskilt värde visas i ett område med hjälp av funktionen ANTAL.OM. Om du till exempel vill se hur många gånger värdet 70 visas i området A2:A40 använder du formeln =ANTAL.OM (A2:A40,70).

Mer information finns i artiklarna Räkna antalet förekomster av ett värde och Funktionen ANTAL.OMF.


Överst på sidan

Räkna när data innehåller tomma värden

Du kan räkna celler som antingen innehåller data eller är tomma med hjälp av kalkylbladfunktioner.

Räkna antalet celler som inte är tomma i ett område med en funktion

Använd funktionen ANTALV om du endast vill räkna antalet celler i ett område som innehåller värden.

När du räknar värden vill du ibland ignorera tomma celler eftersom bara celler med värden har betydelse. Du kan till exempel räkna alla säljare som genomförde åtminstone en försäljning i en region.

I följande exempel returnerar funktionen när den används på region Västs försäljningskolumn, 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Säljare

Försäljning i region Väst

Andrews

24000

Atlas

Chai

Gabrielle

31000

Hansen

Zeng

8000

=ANTALV(B2:B7)

Eftersom cellerna B3, B4 och B6 är tomma ignorerar funktionen ANTALV dem. Endast cellerna som innehåller värdena 24000, 31000 och 8000 räknas. Antalet (resultatet i cell B8) är 3.

Mer information finns i artiklarna Räkna antalet celler som inte är tomma och Funktionen ANTALV.

Överst på sidan

Räkna antalet celler som inte är tomma i en lista med en funktion

Använd funktionen DANTALV om du vill räkna antalet celler som inte är tomma i en kolumn med poster i en lista eller databas som matchar villkoren du anger.

I följande exempel används funktionen DANTALV för att räkna antalet poster i databasen som finns i området A4:B9 och som uppfyller villkoren som anges i villkorsområdet A1:B2. Dessa villkor är att värdet för Produkt-ID måste vara större än eller lika med 4000 och att värdet för Betyg måste vara större än eller lika med 50. Endast en post, i rad 7, uppfyller båda villkoren.

1

2

3

4

5

6

7

8 %

9 %

A

B

Produkt-ID

Betyg

=">=4000"

=">=50"

Produkt-ID

Betyg

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DANTALV(A4:B9,"Klassificeringar",A1:B2)

Mer information finns i artikeln Funktionen DANTALV.

Överst på sidan

Räkna antalet celler som är tomma i ett sammanhängande område med en funktion

Använd funktionen ANTAL.TOMMA om du vill returnera antalet tomma celler i ett sammanhängande område (celler som ligger bredvid varandra). Om en cell innehåller en formel som returnerar tom text ("") så räknas den cellen.

Obs!: När du räknar celler kan det ibland vara betydelsefullt för dig att ta med tomma celler. Om du till exempel vill räkna alla försäljare i en region, vare sig de sålt något eller inte.

Mer information finns i artikeln Funktionen ANTAL.TOMMA.

Överst på sidan

Räkna antalet celler som är tomma i ett ej sammanhängande område med en kombination av funktioner

Använda en kombination av funktionerna SUMMA och OM. I allmänhet gör du det genom att använda funktionen OM i en matrisformel för att avgöra om varje cell som refereras till innehåller ett värde och sedan lägga ihop antalet värden som returneras som FALSKT av formeln.

Läs Knowledge Base-artikeln XL: När SUMMA(OM()) ska användas istället för ANTAL.TOMMA() om du vill ha mer information.

Överst på sidan

Räkna unika förekomster av värden

Du kan räkna unika värden i ett område med en pivottabellrapport, funktionen ANTAL.OM, en kombination av funktioner eller genom att använda dialogrutan Avancerat filter.

Räkna unika värden i ett område med en pivottabellrapport

Du kan använda en Pivottabellrapport för att visa totalsummor och räkna hur många gånger unika värden förekommer.

Mer information finns i avsnittet "Räkna antalet förekomster av flera värden med hjälp av en pivottabellrapport" i artikeln Räkna antalet förekomster av ett värde.

Överst på sidan

Räkna unika värden i ett område baserat på ett enda villkor med funktionen ANTAL.OM

Använd funktionen ANTAL.OM om du vill räkna antalet förekomster av ett värde i ett område.

I följande exempel returnerar funktionen ANTAL.OM 2 – detta är antalet förekomster av värdet 250 i området A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Antal sålda enheter

245

250

250

Saknas

=ANTAL.OM(A2:A7,250)

Mer information finns i avsnittet "Räkna antalet förekomster av ett enskilt värde i ett område" i artikeln Räkna antalet förekomster av ett värde.

Överst på sidan

Räkna unika värden i ett område baserat på flera villkor med en kombination av funktioner i en matrisformel

Använd funktionen SUMMA med funktionen OM. I allmänhet gör du det genom att använda funktionen OM i en matrisformel för att avgöra om kriterier som består av flera villkor uppfylls och sedan lägga ihop antalet värden som returneras som SANT av formeln.

I följande exempel används funktionen OM för att undersöka varje cell i området A2:A10 och avgöra om den innehåller antingen Andrews eller Chai. Antalet gånger som värdet SANT returneras summeras med funktionen SUMMA, vilket ger resultatet 7. Du kan kopiera och klistra in det här exemplet i cell A1 i ett kalkylblad. När du klistrar in exemplet märker du att cell A11 innehåller #VÄRDEFEL!. För att formeln ska fungera måste du omvandla den till en matrisformel genom att trycka på F2 och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR. Då visas talet 7 i cellen A11.

1

2

3

4

5

6

7

8 %

9

10

A

B

Säljare

Faktura

Andrews

15000

Chai

11000

Andrews

11000

Chai

4000

Hansen

8000

Chai

6000

Hansen

14000

Andrews

7000

12000

Formel

Beskrivning (resultat)

=SUMMA(OM((A2:A10="Andrews")+(A2:A10="Chai"),1,0))

Antalet fakturor för Andrews eller Chai (7)

Mer information finns i avsnittet "Räkna antalet förekomster av flera textvärden eller numeriska värden med hjälp av funktioner" i artikeln Räkna antalet förekomster av ett värde.

Fler tips finns i följande Knowledge Base-artiklar:

Överst på sidan

Räkna antalet unika värden i en listkolumn med avancerade filter

Använd dialogrutan Avancerat filter om du vill hitta unika värden i en kolumn med data. Du kan antingen filtrera värdena på plats eller klistra in dem på en annan plats. Sedan kan du använda funktionen RADER för att räkna antalet poster i det nya området.

Meddelanden: 

 • Om du filtrerar data på plats tas inte värden bort från kalkylbladet – en eller flera rader kan vara dolda. Klicka på Rensa i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data om du vill visa dessa värden igen.

 • Om du bara vill se antal unika värden snabbt markerar du dessa data efter att du har använt Avancerat filter (antingen filtrerade eller de kopierade data) och tittar i statusfältet. Värdet Antal i statusfältet ska vara lika med antalet unika värden.

Du kan hitta de unika värdena med hjälp av kommandot Avancerat (fliken Data, gruppen Sortera och filtrera).

Följande bild visar hur du använder Avancerat filter för att kopiera enbart unika poster till en ny plats på kalkylbladet.

Använda Avancerat filter på ett dataområde

I följande bild innehåller kolumn C fem unika värden som har kopierats från området i kolumn A.

Unika värden från området i kolumn A

Mer information finns i avsnittet "Räkna antalet unika värden med hjälp av ett filter" i artikeln Räkna unika värden bland dubbletter.

Överst på sidan

Räkna antalet unika värden i ett område som uppfyller ett eller flera villkor med en sammansatt formel

Använda olika kombinationer av funktionerna OM, SUMMA, FREKVENS, PASSA och LÄNGD.

Mer information finns i avsnittet "Räkna antalet unika värden med hjälp av funktioner" i artikeln Räkna unika värden bland dubbletter.

Läs även artikeln Ta reda på antalet unika objekt i en lista.

Överst på sidan

Specialfall (räkna alla celler, räkna ord)

Du kan räkna antal celler eller antal ord i ett område med hjälp av olika kombinationer av kalkylbladsfunktioner.

Räkna det totala antalet celler i ett område med funktioner

Anta att du vill veta hur stort ett omfattande kalkylblad är för att avgöra om du vill använda manuell eller automatisk uträkning i din arbetsbok. Om du vill räkna alla celler i ett område använder du en formel som multiplicerar de returnerade värdena från funktionerna RADER och KOLUMNER.

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Så här kopierar du ett exempel

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  Markera ett exempel i hjälpen

  Markera ett exempel i hjälpen

 3. Tryck på CTRL+C.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultaten och de formler som returnerar resultaten trycker du på CTRL+` (grav accent). Du kan också gå till fliken Formler och klicka på knappen Visa formler i gruppen Formelgranskning.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Region

Månad

Försäljning

Öst

jan

18000 $

Öst

Feb

23000 $

Öst

Mar

19000 $

Formel

Beskrivning (resultat)

=RADER(A2:C4) * KOLUMNER(A2:C4)

Sammanlagt antal celler i området (9)

Överst på sidan

Räkna antalet ord i ett område med en sammansatt formel

Använd en kombination av funktionerna SUMMA, OM, LÄNGD och BYT.UT i en matrisformel. I följande exempel visas resultatet när en sammansatt formel har använts för att hitta antalet ord i ett område med 7 celler (varav 3 är tomma). Några av cellerna innehåller inledande eller avslutande blanksteg – funktionerna RENSA och BYT.UT tar bort dessa extra mellanslag innan räkningen görs.

I följande tabell kopierar du texten från A2 till A11. Innan du klistrar in texten i cell A1 i kalkylbladet ändrar du bredden på kolumn A så att den är ungefär 100.

1

2

3

4

5

6

7

8 %

9

10

11

A

Textsträng

Sex ord och fyra avslutande blanksteg    

   Sex ord och tre inledande blanksteg

Åtta ord, några kommatecken, samt två avslutande blanksteg  

Vissa tecken ignoreras, till exempel kommatecken och punkter.

Formel

=SUMMA(OM(LÄNGD(RENSA(A2:A8))=0,0,LÄNGD(RENSA(A2:A8))-LÄNGD(BYT.UT(A2:A8," ",""))+1))

Efter att du har klistrat in texten i kalkylbladet vid cell A1 markerar du cell A11, trycker på F2, och trycker sedan SKIFT+CTRL+ENTER för att ange formeln som en matrisformel. Det korrekta resultatet, 29, ska visas i cell A11.

Överst på sidan

Visa beräkningar och räkningar i statusfältet

När en eller flera celler är markerade visas information om data i cellerna i statusfältet i Excel. Om till exempel fyra celler i kalkylbladet är markerade, och de innehåller värdena 2, 3, en textsträng (till exempel "moln") samt 4, kan samtliga följande värden visas i statusfältet samtidigt: Medel, Antal, Numeriskt antal, Min, Max och Summa. Högerklicka i statusfältet för att visa eller dölja vissa eller alla dessa värden. Dessa värden visas i bilden nedan.

Statusfält med beräknade värden och antal markerade celler

Obs!: I tidigare versioner av Excel kan samma värden visas i statusfältet, men endast ett värde kan visas i taget.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×