Sätt att räkna värden i ett kalkylblad

Att räkna antal är en viktig del av dataanalys, oavsett om du räknar antalet anställda på en avdelning i din organisation eller antalet enheter som såldes per kvartal. Du kan räkna antalet celler, rader eller kolumner med data på flera sätt i Excel. För att hjälpa dig att göra det bästa valet får du en omfattande sammanfattning av metoderna, en nedladdnings bar arbets bok med interaktiva exempel och länkar till närliggande ämnen för att få mer information.

Obs!: Att räkna antalet ska inte förväxlas med att summera. Mer information om hur du summerar värden i celler, kolumner eller rader finns i summera sätt att lägga till och räkna Excel-data.

Hämta våra exempel

Du kan ladda ned en exempel arbets bok med exempel för att komplettera informationen i den här artikeln. De flesta avsnitt i den här artikeln refererar till ett lämpligt kalkyl blad i exempel arbets boken med exempel och mer information.

Ladda ned exempel för att räkna värden i ett kalkyl blad

I den här artikeln

Enkel räkning

Du kan räkna antalet värden i ett område eller tabell med hjälp av en enkel formel, genom att klicka på en knapp eller med hjälp av en kalkylbladsfunktion.

Det går även att visa antalet markerade celler i Excels statusfält. Se videodemon för en snabb översikt av hur statusfältet kan användas. Se även avsnittet Visa beräkningar och antal i statusfältet för mer information. Du kan använda värdena i statusfältet när du vill ha en snabb översikt över dina data och inte har tid att ange formler.

Video: Räkna antalet celler med hjälp av statusfältet i Excel

Titta på följande video och lär dig hur du visar antalet i statusfältet.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Använda Autosumma

Använd Autosumma genom att markera ett cell område som innehåller minst ett numeriskt värde. Klicka sedan på Autosumma på fliken formler > Antal tal.

Antal tal

Antalet numeriska värden i området i en cell gränsar till det område du valt. Vanligt vis visas det här resultatet i en cell till höger för ett vågrätt område eller i en cell nedanför för ett lodrätt område.

Överst på sidan

Lägga till en delsumma-rad

Du kan lägga till en delsumma rad i dina Excel-data. Klicka någonstans i dina data och klicka sedan på data > delsumma.

Obs!: Alternativet delsumma fungerar bara med vanliga Excel-data och inte i Excel-tabeller, pivottabeller eller pivotdiagram.

Klicka på delsumma på fliken data för att lägga till en delsumma rad i Excel-data

Se även följande artiklar:

Överst på sidan

Räkna antalet celler i en lista eller i en Excel-tabellkolumn med funktionen DELSUMMA

Använd funktionen delsumma för att räkna antalet värden i en Excel-tabell eller ett cell område. Om tabellen eller området innehåller dolda celler kan du använda delsumma för att inkludera eller exkludera dolda celler och det är den största skillnaden mellan funktionerna summa och delsumma.

Syntaxen för delsumma ser ut så här:

DELSUMMA(funktionsnr;ref1;[ref2];...])

Delsumma-exempel

Om du vill ta med dolda värden i området anger du argumentet Funktionsnr till 2.

Om du vill exkludera dolda värden i området anger du argumentet Funktionsnr till 102.

Överst på sidan

Räkna antal baserat på ett eller flera villkor

Du kan räkna antalet celler i ett område som uppfyller vissa villkor (kallas även kriterier) som du anger med hjälp av ett antal kalkylbladsfunktioner.

Video: Använda funktionerna ANTAL, ANTAL.OM och ANTALV

Titta på följande video och lär dig hur du använder funktionen ANTAL och hur du med funktionerna ANTAL.OM och ANTALV kan räkna antalet celler som uppfyller de villkor som du anger.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Överst på sidan

Räkna antalet celler i ett område med funktionen ANTAL

Använd funktionen ANTAL i en formel för att räkna antalet numeriska värden i ett område.

Ett exempel på funktionen antal

I exemplet ovan är a2, A3 och A6 bara de celler som innehåller numeriska värden i området, och därför blir resultatet 3.

Obs!: A7 är ett tids värde, men det innehåller text (a.m.), så räknas det inte som ett numeriskt värde. Om du vill ta bort en. m. från cellen betraktas A7 som ett numeriskt värde och ändrar utdata till 4.

Överst på sidan

Räkna antalet celler i ett område baserat på ett enda villkor med funktionen ANTAL.OM

Använd funktionen antal antal för att räkna hur många gånger ett visst värde visas i ett cell område.

ANTAL.OM-exempel

Överst på sidan

Räkna antalet celler i en kolumn baserat på ett eller flera villkor med hjälp av funktionen DANTAL

Funktionen DAntal räknar de celler som innehåller tal i ett fält (en kolumn) av poster i en lista eller databas som matchar de villkor du anger.

I följande exempel vill du ta reda på antalet månader inklusive eller senare än mars 2016 som hade fler än 400 enheter sålda. Den första tabellen i kalkyl bladet, från a1 till B7, innehåller försäljnings data.

Exempel data för DCOUNT

DAntal använder villkor för att avgöra var värdena ska returneras från. Villkor anges vanligt vis i celler i själva kalkyl bladet och du kan sedan referera till dessa celler i argumentet villkor . I det här exemplet innehåller cellerna A10 och B10 två villkor – ett som anger att returvärdet måste vara större än 400 och det andra som anger att slut månaden ska vara lika med eller större än 31 mars 2016.

Använd följande syntax:

= DAntal (a1: B7, "månad slutar", A9: B10)

DAntal kontrollerar data i området a1 till B7, tillämpar villkoren i A10 och B10 och returnerar 2, det totala antalet rader som uppfyller båda villkoren (rad 5 och 7).

Överst på sidan

Räkna antalet celler i ett område baserat på flera villkor med hjälp av funktionen antal. OMF

Funktionen ANTAL.OMF liknar funktionen COUNTIF med ett viktigt undantag: Med ANTAL.OMF kan du använda kriterier på celler över flera områden och antalet gånger ett kriterium uppmäts beräknas. Du kan använda upp till 127 områdes- och villkorspar med funktionen ANTAL.OMF.

Syntaxen för ANTAL.OMF ser ut så här:

ANTAL.OMF(villkorsområde1, villkor1, [villkorsområde2, villkor2],…)

Se följande exempel:

ANTAL.OMF-exempel

Överst på sidan

Räkna antal förekomster utifrån villkor med hjälp av funktionerna ANTAL och OM tillsammans

Anta att du vill veta hur många säljare som har sålt en viss artikel i en viss region eller att du vill veta antalet försäljningar över ett visst belopp som gjorts av en viss säljare. Du kan använda funktionerna OM och ANTAL tillsammans, det vill säga att du först använder funktionen OM för att testa ett villkor och sedan, om resultatet av funktionen OM är Sant, använder du funktionen ANTAL för att räkna celler.

Meddelanden: 

 • Formlerna i det här exemplet måste anges som matrisformler. Om du har öppnat arbetsboken i Excel för Windows eller Excel 2016 för Mac och vill ändra formeln eller skapa en liknande formel trycker du på F2 och trycker sedan på Ctrl+Skift+Retur för att formeln ska returnera det resultat du förväntar dig. I tidigare versioner av Excel för Mac kan du använda KOMMANDO + SKIFT + RETUR.

 • För att de här exempelformlerna ska fungera måste det andra argumentet i funktionen OM vara ett tal.

Exempel på kapslade ANTAL- och OM-funktioner

Överst på sidan

Räkna antalet förekomster av flera textvärden eller numeriska värden med hjälp av funktionerna SUMMA och OM i kombination

I följande exempel använder vi funktionerna OM och SUMMA tillsammans. Funktionen OM testar först värdena i några celler och sedan, om resultatet av testet är Sant, summerar SUMMA de värden som klarade testet.

Exempel

Exempel 1: SUMMA och OM är kapslade i en formel

Funktionen ovan säger att om C2:C7 innehåller värdena Buchanan och Damiani bör funktionen SUMMA visa summan av posterna där villkoret uppfylls. Formeln hittar tre poster för Buchanan och en för Damiani i det angivna intervallet och visar 4.

Exempel 2

Exempel 2: SUMMA och OM är kapslade i en formel

Funktionen ovan säger att om D2:D7 innehåller värden som är mindre än SEK90000 eller större än SEK190000 bör SUMMA visa summan av alla de poster där villkoret uppfylls. Formeln hittar två poster, D3 och D5, med värden som är mindre än SEK90000 och sedan D4 och D6 med värden som är större än SEK190000, och visar 4.

Exempel 3

Exempel 3: SUMMA och OM är kapslade i en formel

Ovanstående funktion säger att om D2: D7 har fakturor för berg för mindre än $9000, ska summan Visa summan av posterna där villkoret uppfylls. Formeln finner att C6 uppfyller villkoret och visar 1.

Viktigt!: Formlerna i det här exemplet måste anges som matrisformler. Det innebär att du trycker på F2 och sedan på Ctrl+Skift+Retur. I tidigare versioner av Excel för Mac använder du KOMMANDO +Skift+Retur.

Se även följande Knowledge Base-artiklar för ytterligare information:

Överst på sidan

Räkna antalet celler i en kolumn eller rad i en pivottabell

En pivottabell sammanfattar dina data och hjälper dig att analysera och öka detalj nivån i dina data genom att välja vilka kategorier du vill visa data för.

Du kan snabbt skapa en pivottabell genom att markera en cell i ett område med data eller en Excel-tabell och sedan klicka på Pivottabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

Exempel på en pivottabell och hur fälten motsvarar fältlistan.

Vi tittar på ett exempelscenario med ett kalkylblad för försäljning, där du kan beräkna hur många försäljningsvärden det finns för Golf och Tennis för specifika kvartal.

Obs!: För en interaktiv upplevelse kan du köra de här stegen på exempel data som finns i pivottabellen i den nedladdnings bara arbets boken.

 1. Ange följande data i ett Excel-kalkylblad.

  Exempeldata för pivottabell
 2. Välj A2:C8

 3. Klicka på Infoga > Pivottabell.

 4. Klicka på Markera en tabell eller ett område i dialogrutan Skapa pivottabell, klicka på Nytt kalkylblad och klicka sedan på OK.

  En tom pivottabell skapas i ett nytt blad.

 5. Gör följande i fönsterrutan Pivottabellfält:

  1. Dra Sport till området Rader.

  2. Dra Kvartal till området Kolumner.

  3. Dra Försäljning till området Värden.

  4. Upprepa steg c.

   Fältnamnet visas som SumofSales2 (försäljningssumma2) i både pivottabellen och området Värden.

   Fönstret Pivottabellfält ser nu ut så här:

   Pivottabellfält
  5. I området Värden klickar du på listrutan bredvid SumofSales2 (försäljningssumma2) och väljer Värdefältsinställningar.

  6. Gör så här i dialogrutan Värdefältsinställningar:

   1. Välj Antal i avsnittet Sammanfatta värdefält efter.

   2. Ändra namnet i fältet Eget namn till Antal.

    Dialogrutan Värdefältsinställningar
   3. Klicka på OK.

  Pivottabellen visar antalet poster för Golf och Tennis i kvartal 3 och kvartal 4, samt försäljningssiffrorna.

  Pivottabell

Överst på sidan

Räkna antal när dina data innehåller tomma värden

Du kan räkna antalet celler som antingen innehåller data eller är tomma genom att använda kalkylbladsfunktioner.

Räkna antalet ifyllda celler i ett område med funktionen ANTALV

Använd funktionen ANTALV för att räkna antalet celler i ett område som innehåller värden.

När du räknar celler vill du ibland ignorera tomma celler eftersom endast celler med värden är användbara för dig. Du vill till exempel att räkna antalet säljare som har gjort en försäljning (kolumn D).

Ett exempel på ANTALV

ANTALV ignorerar de tomma värdena i D3, D4, D8 och D11 och räknar bara de celler som innehåller värden i kolumn D. Funktionen hittar sex celler i kolumn D med värden och visar 6 som utdata.

Överst på sidan

Räkna antalet ifyllda celler i en lista med specifika villkor med funktionen DANTALV

Du kan använda funktionen DANTALV när du vill räkna antalet ifyllda celler i en kolumn med poster i en lista eller databas som matchar villkor som du anger.

I följande exempel används funktionen DANTALV för att räkna antalet poster i databasen i området a1: B7 som uppfyller de villkor som anges i villkors området A9: B10. Dessa villkor är att värdet för produkt-ID måste vara större än eller lika med 2000 och klassificering svärdet måste vara större än eller lika med 50.

Ett exempel på funktionen DANTALV

DANTALV hittar två rader som uppfyller villkoren – rad 2 och 4 och visar värdet 2 som utdata.

Överst på sidan

Räkna antalet tomma celler i ett angränsande område med funktionen ANTAL.TOMMA

Använd funktionen COUNTBLANK för att returnera antalet tomma celler i ett angränsande område (celler är sammanhängande om de är anslutna i en obruten sekvens). Om en cell innehåller en formel som returnerar tom text (""), räknas den cellen.

När du räknar antalet celler kan det finnas tillfällen när du vill ta med tomma celler eftersom de är användbara för dig. I det här exemplet i ett livsmedels kalkyl blad. anta att du vill ta reda på hur många celler som inte har försäljnings siffrorna.

Ett exempel på COUNTBLANK

Obs!: Kalkyl blads funktionen COUNTBLANK ger den mest praktiska metoden för att bestämma antalet tomma celler i ett område, men det fungerar inte så bra när det finns celler som är i en stängd arbets bok eller när de inte utgör ett sammanhängande område. I Knowledge Base -artikeln XL: när du ska använda Summa (om (om (om ()) i stället för CountBlank () visas hur du använder en summa mat ris-formel (om (om ()) i dessa fall.

Överst på sidan

Räkna antalet tomma celler i ett icke angränsande område med en kombination av funktionerna SUMMA och OM

Du kan använda en kombination av funktionerna SUMMA och OM. I allmänhet gör du det genom att använda funktionen om i en mat ris formel för att avgöra om varje refererad cell innehåller ett värde och sedan hur många falskt-värden som returneras av formeln.

Se några exempel på Summa-och om-funktioner i ett tidigare avsnitt räkna antalet förekomster av flera text-eller numeriska värden med hjälp av funktionerna summa och om i det här avsnittet.

Överst på sidan

Räkna antalet unika förekomster av värden

Du kan räkna antalet unika värden i ett område med hjälp av funktionerna pivottabell, antal, Summa och om tillsammanseller i dialog rutan Avancerat filter .

Räkna antalet unika värden i en listkolumn med hjälp av Avancerat filter

Med hjälp av dialogrutan Avancerat filter kan du hitta unika värden i en kolumn med data. Du kan antingen filtrera värdena på plats eller extrahera och klistra in dem på en annan plats. Sedan kan du använda funktionen RADER och räkna antalet objekt i det nya området.

Om du vill använda Avancerat filter klickar du på fliken data och sedan på Avancerati gruppen Sortera & filter .

På följande bild visas hur du använder Avancerat filter för att endast kopiera unika poster till en ny plats i kalkylbladet.

Avancerat filter

I bilden nedan innehåller kolumn E de värden som kopierats från området i kolumn D.

En kolumn som kopierats från en annan plats

Meddelanden: 

 • Om du filtrerar dina data på plats tas värdena inte bort från kalkylbladet – en eller flera rader kan vara dolda. Klicka på Ta bort i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data om du vill visa dessa värden igen.

 • Om du bara snabbt vill se antalet unika värden kan du markera dina data när du har använt Avancerat filter (antingen de filtrerade eller de kopierade) och titta i statusfältet. Värdet för Antal i statusfältet ska vara lika med antalet unika värden.

Mer information finns i filtrera med hjälp av avancerade villkor

Överst på sidan

Räkna antalet unika värden i ett område som uppfyller ett eller flera villkor med hjälp av funktionerna om, Summa, frekvens, passa och längd

Du kan använda olika kombinationer av funktionerna OM, SUMMA, FREKVENS, PASSA och LÄNGD.

Mer information och exempel finns i avsnittet "räkna antalet unika värden med hjälp av funktioner" i artikeln räkna unika värden bland dubbletter.

Se även artikeln XL: How to determine the number of unique items in a list (Ta reda på antalet unika objekt i en lista).

Överst på sidan

Specialfall (räkna alla celler, räkna ord)

Du kan räkna antalet celler eller antalet ord i ett område med hjälp av olika kombinationer av kalkylbladsfunktioner.

Räkna det totala antalet celler i ett område med hjälp av funktionerna RADER och KOLUMNER

Anta att du vill ta reda på storleken på ett stort kalkylblad för att bestämma om du ska använda manuell eller automatisk beräkning i arbetsboken. Om du vill räkna alla celler i ett område använder du en formel som multiplicerar returvärdet med funktionerna rader och kolumner . Se följande bild för ett exempel:

Exempel på funktionen rader och kolumner för att räkna antalet celler i ett område

Överst på sidan

Räkna ord i ett område med hjälp av en kombination av funktionerna summa, om, längd, trimma och ersätt

Du kan använda en kombination av funktionerna Summa, omlängd, trimmaoch Ersätt i en mat ris formel. I följande exempel visas resultatet av att använda en kapslad formel för att hitta antalet ord i ett område med sju celler (varav tre är tomma). Vissa celler innehåller inledande eller avslutande blank steg — funktionerna för trimma och Ersätt tar bort dessa extra blank steg innan inventeringen inträffar. Se följande exempel:

Exempel på en kapslad formel för att räkna ord

För att ovanstående formel ska fungera korrekt måste du göra den till en mat ris formel, annars returnerar formeln #VALUE! felet #VÄRDEFEL!. Det gör du genom att klicka på cellen med formeln och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR i Formel fältet. En klammer läggs till i början och slutet av formeln, och därför skapas en mat ris formel.

Mer information om mat ris formler finns i Översikt över formler i Excel och skapa en mat ris formel.

Överst på sidan

Visa beräkningar och antal i statusfältet

När en eller flera celler är markerade visas information om data i cellerna i statusfältet i Excel. Om till exempel fyra celler i kalkylbladet är markerade, och de innehåller värdena 2, 3, en textsträng (till exempel "moln") och 4, kan samtliga av följande värden visas i statusfältet samtidigt: Medelvärde, Antal, Numeriskt antal, Min, Max och Summa. Högerklicka i statusfältet om du vill visa eller dölja något eller samtliga av dessa värden. Dessa värden visas i bilden nedan.

Statusfält

Överst på sidan

Har du en specifik Excel-fråga?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×