Resursersättningsguiden

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd Resursersättningsguiden ha Microsoft Office Project automatiskt personalkonton företagsprojekt enligt de färdigheter som krävs för aktiviteter i projekt, kunskaper resurser i företagets resurspool och tillgänglighet för dessa resurser. Resursersättningsguiden fungerar tillsammans med en identifierad resurs RBS (breakdown structure). RBS som bokats av din server administrativ avslutning och tillämpas på alla företagsresurser. Lägg till fältet RBS i vyn Aktivitetsanvändning och ange sedan rätt RBS-kod för varje tilldelning som Resursersättningsguiden att hitta resurser. Du kan:

  • Ersätta allmänna resurser med verkliga resurser.

  • Ersätta befintliga resurser med andra resurser.

  • Hitta kvalificerade och tillgängliga resurser och tilldela dem aktiviteter.

  • Hitta resurser inom de markerade projekten eller hela poolen med företagsresurser.

Dialogrutans plats

Klicka på Ersätt resurserVerktyg-menyn. Klicka på knappen Nästa på introduktionssidan.

Information

Steg 1. Välj projekt

Markera det eller de företagsprojekt som du vill tilldela resurser med hjälp av Resursersättningsguiden.

Kryssruta     Anger att det här projektet ska tilldelas resurser med hjälp av Resursersättningsguiden.

Projektnamn     Visar namnen på alla företagsprojekt som är öppna på användarens dator för tillfället.

Version     Anger version för projektet, till exempel Publicerat eller Arkiverat. Om du markerar flera projekt som ska tilldelas resurser samtidigt måste alla vara av samma version. Nya projekt som inte har sparats kan användas med alla versioner.

Steg 2. Välj resurser

Markera den grupp resurser som du vill tilldela de markerade projekten.

I de markerade projekten     Anger att resurserna i projekten som valts på sidan Steg 1. Välj projekt i guiden ska tilldelas de här projekten. Resurserna behöver inte vara tilldelade aktiviteter för tillfället. Det här alternativet är markerat som standard.

Angivet nedan     Visar att resurserna som listas i tabellen ska tilldelas de markerade projekten. Resurser listas i tabellen när du klickar på Lägg till och markerar resurser i dialogrutan Skapa pool för resursersättning, där alla tillgängliga företagsresurser kan visas.

Lägg till    Öppnar dialogrutan Skapa pool för resursersättning. Om det behövs kan du använda filter när du vill hitta företagsresurser som uppfyller villkoren för kunskaper eller tillgänglighet. Markera resurserna i tabellen Filtrerade företagsresurser till vänster och klicka på Lägg till. Resurserna läggs till i tabellen Resurser i projektteam till höger. När du är klar klickar du på OK. Resurserna i tabellen Resurser i projektteam läggs till i tabellen på sidan Välj resurser i guiden.

Ta bort     Tar bort den markerade resursen från tabellen. Använd det här alternativet när du har markerat Angivet nedan och skapar och finjusterar listan över resurser som ska användas vid resursersättning.

Tillåt att resurser med den föreslagna bokningstypen tilldelas till aktiviteter     Anger att Resursersättningsguiden ska tilldela föreslagna resurser, samt de som är bekräftat. Den här kryssrutan är avmarkerad som standard.

Resurs låsa horisont     Anger startdatum för aktiviteter som du vill att Resursersättningsguiden ska börja tilldela resurser. Det kan vara användbart om du vill behålla tilldelningarna som de är nära termuppsättning, men vill personalkonton tilldelningar ytterligare i framtiden. Som standard anges gränsen för resurslåsning till dagens datum.

Steg 3. Välj närliggande projekt

Granska eventuella närliggande projekt och ange om de här projekten ska omfattas i den grupp av projekt som tilldelas resurser med hjälp av guiden. Närliggande projekt är projekt som antingen har länkar mellan projekt, delar företagsresurser med de markerade projekten eller där någon av resurserna du valde i steg 2 används. Endast projekt som innehåller samband med andra projekt visas i tabellen på den här sidan.

Kryssrutan Inkludera     Anger att det närliggande projektet ska läggas till i listan över projekt som ska tilldelas resurser med hjälp av Resursersättningsguiden. Om du markerar kryssrutan för ett projekt på den här sidan läggs det projektet till i listan över projekt som kan tilldelas nya resurser genom resursersättning. Oavsett om du markerar närliggande projekt eller inte, tas tilldelningar i närliggande projekt alltid med vid beräkningen av den återstående tillgängligheten för en resurs.

Namn     Visar namnet på det närliggande projektet.

Relation     Anger vilket samband det markerade projektet och det närliggande projektet har, t.ex. delade resurser eller länkade aktiviteter.

Närliggande projekt     Visar namnet på det närliggande projektet, om samma resursgrupp används eller om några av de resurser som markerades i steg 2 används.

Steg 4. Välj schemaläggningsalternativ

Ange prioritet för varje projekt som ska tilldelas resurser och ange vilken resursgrupp som ska användas vid tilldelningen.

Namn     Visar namnet på det markerade projektet som ska tilldelas resurser med hjälp av guiden.

Prioritet     Anger den relativa prioriteten för hur projekten ska tilldelas resurser. Som standard har alla projekt en prioritet på 500, vilket är en medelprioritet på en skala från 0 till 1 000. Projekt med högre värden har högre prioritet vid resurstilldelning och ordningen för hur projekt tilldelas resurser bestäms också av det här värdet.

Alternativ     Anger vilka resurser som ska tilldelas i det markerade projektet. Du kan välja mellan resurserna inom projektet eller resurser i den resursgrupp som du markerade i steg 2.

Jämna ut resurser med föreslagen bokning     Anger att föreslagna resurser ska utjämnas tillsammans med bekräftat resurser. Det är en bra idé att utjämna projektet efter resursersättningen har slutförts. Den här kryssrutan är avmarkerad som standard.

Steg 5. Ersätt resurser

Granska sammanfattningen av de val du gjort hittills. Om du vill ändra några inställningar klickar du på knappen Föregående tills du kommer till rätt sida.

Sammanfattning av konfigurationen     Visar namnen på de projekt som ska tilldelas resurser, de resursalternativ som har valts, den resurspoolen som ska användas och datumet för gränsen för resurslåsning.

Kör     Kör Resursersättningsguiden när du vill hitta resurser i den markerade resurspoolen som kan tilldelas i de markerade projekten. När processen har slutförts klickar du på Nästa.

Steg 6. Granska resultat

Granska resultatet av resursersättningen. På den här sidan visas tilldelningarna och resurserna som har hittats för dessa tilldelningar baserat på kunskapsprofilen. Tilldelningarna har inte ändrats ännu, utan detta är de föreslagna ändringarna. Du kan också sortera, filtrera och gruppera ändringarna i en vy.

Aktivitet     Visar den aktivitet där en resurs har hittats.

Kompetensprofil     Visar listan över kunskaper, enligt vad som angetts i dispositionskod för företagsresurs RBS eller. Det här är de färdigheter som du anger för tilldelningar i vyn Aktivitetsanvändning eller via tilldelade allmänna resurser och används av Resursersättningsguiden för att hitta kvalificerade resurser.

Tilldelad resurs     Visar namnet på den resurs som kan tilldelas aktiviteten.

Begärd resurs     Visar namnet på den resurs som tilldelades aktiviteten från början i dialogrutan Resurstilldelning.

Begäran/förfrågan     Anger om en resurs begärdes eller blev förfrågad i dialogrutan Resurstilldelning.

Steg 7. Välj uppdateringsalternativ

Ange om du vill uppdatera projekten baserat på resultaten från guiden. Du kan också spara konfigurationen i guiden och ersättningsresultaten i en fil så att du kan använda dem senare. Projekten uppdateras inte förrän du använder resultaten på den här sidan.

Uppdatera projekt med resultat från guiden     Anger att du vill uppdatera projektet med resultaten från guiden. Som standard är den här kryssrutan markerad.

Spara resultat från guiden     Anger att resultaten från guiden ska sparas i en fil som en rapport, i stället för att användas för de markerade projekten. Resultaten sparas som en HTML-fil som innehåller projekten, de markerade resurserna, gränsen för resurslåsning, schemaläggningsalternativ och de resurser som hittades med hjälp av guiden. Som standard är den här kryssrutan avmarkerad.

Om både kryssrutan Uppdatera projekt med resultat från guiden och kryssrutan Spara resultat från guiden är avmarkerad ignoreras resultaten från guiden. Du kan också markera bägge kryssrutorna.

Mapp     Anger den mapp där du vill att filen med de sparade resultaten från guiden ska sparas. Den här rutan är endast tillgänglig när kryssrutan Spara resultat från guiden är markerad.

Bläddra     Öppnar dialogrutan Bläddra, där du kan leta upp den mapp där du vill att filen med resultaten från guiden ska sparas. När du har hittat rätt mapp markerar du den och klickar sedan på OK. Dialogrutan stängs och sökvägen till mappen visas i rutan Mapp. Den här knappen är endast tillgänglig när kryssrutan Spara resultat från guiden är markerad.

Steg 8. Slutför

Granska rekommendationerna på den här sidan. När du klickar på Slutför uppdateras projekten med resultaten från guiden eller så sparas informationen i en fil.

Uppdatera projekten med resultaten från guiden     Resursersättningen som identifierades med guiden används eller så sparas resultaten i en HTML-fil i den mapp som du har valt.

Förloppsindikator     Visar status för uppdateringen. När uppdateringen har slutförts visas ett meddelande om att guiden har slutförts.

Stoppa     Avbryter uppdateringen.

Slutför     Slutför resursersättningen och guiden stängs. Du kan nu granska resultaten från ändringarna i tilldelningen.

  • När guiden har slutförts och stängts kan du granska tilldelningarna i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Du kan också granska information om resursersättning i vyn Resurslista. Om du är nöjd med ändringarna blir de permanenta när du sparar projektet. Om du vill ignorera ändringarna stänger du projektet utan att spara. Du kan också spara projekt som separata projektfiler genom att använda kommandot Spara som.

  • När du har slutfört och stängt guiden bör du överväga att utjämning projekten. Utjämning hjälper dig att se hur resurstilldelningen i guiden har påverkat tilldelning av resurser och projektens slutdatum överlag.

  • Innan du kör Resursersättningsguiden måste serveradministratören skapa en grupp med företagsresurser och en nedbruten resursstruktur eller liknande koduppsättningar för kunskaper. Serveradministratören behöver också använda RBS-koden för företagsresurserna.

  • Du kan visa den RBS som används för resurser i projektet. Lägg till fältet RBS i vyn Resurslista eller vyn Resursanvändning. Klicka på en kolumnrubrik och klicka sedan på KolumnInfoga-menyn. Klicka på namnet för RBS-fältet som systemadministratören har skapat och klicka sedan på OK. Använd korrekt RBS-kod för varje tilldelning som du vill tilldela resurser med Resursersättningsguiden.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×