Resurser för att skapa tillgängliga webbplatser i SharePoint Online

Resurser för att skapa tillgängliga webbplatser i SharePoint Online

I SharePoint Online kan du enkelt skapa webbplatser med de färdiga standardmallarna (t.ex. blogg, gruppwebbplats, projektwebbplats). De här standardmapparna placerar innehåll på sidorna i din webbplats som utformats med tillgänglighet i åtanke.

Den här artikeln är avsedd för personer som vill anpassa sin webbplats efter att de skapat den och som har för avsikt att göra den anpassade webbplatsen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Här finns all viktig information som du ska tänka på innan du anpassar webbplatsen, bland annat målgruppens behov och riktlinjer för hjälpmedel. Här hittar du också länkar till resurser som hjälper dig med grundläggande webbplatsanpassning samtidigt som webbplatsens tillgänglighet bibehålls.

Meddelanden: 

 • Mer information om vilka typer av webbplatser du kan skapa i SharePoint Online och hur du använder dem finns i Använda mallar för att skapa olika typer av SharePoint-webbplatser.

 • Den här artikeln tar upp vanlig, grundläggande anpassning som alla kan göra på webbplatser via användargränssnittet i SharePoint Online i en webbläsare utan att ha kunskap om de underliggande sidornas kod. Anpassning av koden för en webbplats, till exempel HTML, CSS och JavaScript, eller att göra omfattande anpassning ligger utanför den här artikelns område. Informationen om tillgänglighet i den här artikeln gäller dock all webbplatsanpassning, oavsett område.

Artikelinnehåll

Mål för tillgängliga webbplatser

För många personer är SharePoint-tillgänglighet något man tänker på först i efterhand. De ser det som något en webbutvecklare gör i koden för en webbplats efter att webbplatsen har skapats (t.ex. att justera HTML-, CSS- eller JavaScript-kod).

Men tillgänglighet bör vara en komponent i designprocessen som du har i åtanke innan arbetet med en webbplats börjar. Du bör alltså ha i åtanke hur anpassningen av en webbplats som skapas i SharePoint Online påverkar tillgängligheten innan du anpassar webbplatsen. Att göra en webbplats tillgänglig handlar först och främst om:

 • Användbarhet för alla.

  Tillgänglighet handlar om att skapa en webbplats som alla kan använda, både personer med och utan funktionsnedsättning. Användbarhet är viktigt. Om du inte kan flytta runt enkelt på din webbplats och hitta det du behöver eller utföra det du behöver, hur ska så andra personer klara det?

 • Användbarhet för personer med funktionsnedsättning.

  Tillgänglighet handlar om att vara inkluderande och att inte ignorerar en del av din målgrupp. Det handlar om att tillmötesgå behoven för personer med funktionsnedsättning när du skapar en webbplats och att göra den tillgänglig för dem. De använder trots allt din webbplats, precis som alla andra i organisationen.

Att utforma webbplatser med tillgänglighet i åtanke hjälper till att göra webbplatserna:

 • Tillgängliga oavsett vilken enhet eller inmatningsmetod en person använder (t.ex. webbläsare på dator, röstwebbläsare, mobilwebbläsare, bilbaserad dator och så vidare).

 • Tillgängliga oavsett om det finns begränsningar i miljön där personen befinner sig (t.ex. bullrig miljö, lokaler med varierande belysning, handsfreemiljöer och så vidare).

 • Förutsägbara. Att förnya webbplatser är viktigt, men förutsägbarhet är nödvändigt. Om du gör navigeringen på webbplatsen enkel att förstå och förutsägbar, blir den mer tillgänglig för alla.

Resurser

Vad är webbtillgänglighet?

Microsoft-utbildning för tillgänglighet: Introduktion till tillgänglighet

Guide för företag och myndigheter som skapar tillgängligt innehåll för personer med funktionsnedsättning

Guide för lärare som skapar tillgängligt innehåll för personer med funktionsnedsättning

Microsofts blogg för tillgänglighet

Lär känna målgruppen – personer med funktionsnedsättning – och deras behov

Uttrycket "personer med funktionsnedsättning" omfattar miljontals personer med många olika behov. Varje undergrupp har sina särskilda, utmärkande behov. I följande tabell anges några av de vanligaste funktionsnedsättningarna och motsvarande behov för personerna som har dem. När du anpassar en webbplats som skapats i SharePoint Online är det viktigt att förstå hur dina anpassningar påverkar varje undergrupp.

Obs!:  "Hjälpmedelstekniker" beskriver den grupp tekniker som finns för personer med funktionsnedsättning. I följande tabell nämns några av dessa tekniker, t.ex. skärmläsare. Mer information om olika typer av hjälpmedelstekniker finns i Experimentera med hjälpmedelstekniker som målgruppen använder.

Några av de vanligaste funktionsnedsättningarna och motsvarande hjälpmedelsbehov:

Funktionsnedsättning

Vanliga tekniska behov

Blindhet eller nedsatt syn

 • Kortkommandon (ingen musaktivitet).

 • Förutsägbar tabbordning och landmärken på en webbsida (inklusive dialogrutor) som gör att målgruppen kan skapa en mental modell av sidan så att de kan hålla sig orienterade och inte tappar bort sig.

 • Hörbar feedback från skärmläsare – en typ av hjälpmedelsteknik.

 • Alternativ till visuell information (bilder, ikoner osv.) och beskrivande text till alla bilder (även sådana som endast har dekorativt syfte), till exempel alternativtext.

 • Ljudutskrifter för videor och inställningar för videospelare, t.ex. möjlighet att inaktivera automatisk uppspelning, så att ljudet från en video och den hörbara feedbacken från en skärmläsare inte överlappar.

 • Språk som är tydligt och inkluderande och inte alltid refererar till att "se" ett element. Istället för att säga till exempel "Se xyz" kan du säga "Xyz ingår". Istället för att bara säga "Titta på videon" kan du ge alternativ: "Titta på videon eller lyssna på ljudutskriften av videon."

 • Större typsnitt som gör texten mer lättläst och svart text eller text med hög kontrast.

Om du vill veta hur Microsoft tillmötesgår den här undergruppens behov kan du gå till Microsofts guide för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Färgblindhet

Färgblindhet är inordnad i två huvudtyper: svårighet att se skillnad på rött och grönt och svårighet att se skillnad på blått och gult. Tänk på följande när du anpassar din webbplats:

 • Alternativ till färger för att presentera viktig information. Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information på webbplatsen. Exempelvis kan du se till att en hyperlänk som är markerad med färg också är understruken, så att en person som är färgblind vet att det är en länk även om de inte kan se färgen.

 • Ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Scheman med svart och vitt hjälper till exempel personer som är färgblinda att skilja på färger.

 • Enkla bakgrunder utan mönster bakom text på webbsidor.

Mer information finns i Synnedsättning: Färgblindhet

Begränsad rörlighet eller motorisk funktionsnedsättning

 • Kortkommandon (ingen eller begränsad musaktivitet).

 • Möjlighet att avbryta större åtgärder, till exempel att ha en Avbryt-knapp vid borttagning av en kanal på en videoportal, så att användaren kan återställa eventuella misstag som de kan ha gjort med inmatningsenheten.

 • Olika sätt att hoppa över långa listor (t.ex. länkar som gör att en person kan gå högst upp, till slutet eller till nästa avsnitt på en sida på en webbplats).

 • Länkar som innehåller mer än några få ord, som är svåra att klicka på. Istället för "klicka här" tar du med den fullständiga rubriken för länken, som troligtvis är längre.

Dövhet eller begränsad hörsel

 • Beskrivningar och textutskrifter för videor. • Textutskrifter för ljud.

 • Alternativ till hörbara tips.

 • Språk som är tydligt och inkluderande och som har alternativ till att "höra" eller "lyssna på" ett element. Istället för att säga till exempel "Lyssna på ljuduppspelningen" kan du säga "Lyssna på ljuduppspelningen eller läs textutskriften".

Kognitiv funktionsnedsättning, till exempel dyslexi eller ADD

Personer med dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" och att till exempel en textrad trycks ihop med raden nedanför. Eller så blir texten förvrängd. De har liknande behov som personer med nedsatt syn – speciellt bör du minska mängden text som ska läsas. De kan också ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik kursivering, enbart versaler och understrykning.

Personer med ADD har svårt att fokusera på en mening, en uppgift osv. De behöver en enkel webbplatsdesign som gör det lättare för dem att fokusera. De har svårt att bearbeta information på en webbplats där det finns många element. Använd tomt utrymme effektivt i webbplatslayouten och använd vänsterjusterad text, inte centrerad eller marginaljusterad.

Resurser

Berättelser om webbanvändare: Hur personer med funktionsnedsättning använder webben

Microsoft-guider för olika typer av funktionsnedsättningar och tips på hur du hanterar dem

Identifiera företagets principer, krav och riktlinjer för tillgänglighet

När någon skapar innehåll för webben eller ett företags intranätplats och de vill göra innehållet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning ska vissa riktlinjer för tillgänglighet följas. När du avviker från de färdiga standardmallarna som finns i SharePoint Online för att skapa webbplatser måste du ha detta i åtanke och göra åtminstone följande, beroende på hur omfattande din anpassning är:

 • Identifiera organisationens fastställda riktlinjer för och krav på tillgänglighet som du måste följa när du skapar webbplatser, inklusive anpassade webbplatser i SharePoint Online.

 • Ta kontakt med den person på företaget som hanterar tillgänglighet och diskutera konsekvenserna av att anpassa webbplatsen. Fråga om rekommenderade verktyg för att testa vissa aspekter av webbplatsens tillgänglighet.

 • Dela med dig av din plan för innehållet med kontakten och be personen att utvärdera din plan och regelbundet bedöma hur anpassningen av webbplatsen fortskrider så att du undviker att köra fast.

 • Prata med personer i organisationen som har en funktionsnedsättning och fråga vad de tycker om din plan för att anpassa webbplatsen i SharePoint Online. De kan ge dig en inblick i dagliga utmaningar som de stöter på när de använder webbplatser, och specifika problem som uppstår när de använder intranätplatser. De här upplysningarna kanske kan inspirera dig att ändra din plan för anpassning, eller att åtminstone sätta upp realistiska mål.

Resurser

Webbplatsen Tillgänglighet på Microsoft Developer Network (MSDN)

Bekanta dig med aktuella, allmänt accepterade tillgänglighetsriktlinjer för alla typer av webbplatser

Webbplatser som skapas i SharePoint Online är först och främst samma slags webbplatser som andra. Och de allmänna riktlinjer som du använder för att skapa tillgängligt innehåll för en webbplats gäller även för webbplatser som skapas eller anpassas i SharePoint Online. Följande riktlinjer är omfattande och detaljerade.

Resurser

Web content accessibility guidelines (WCAG) från World Wide Web Consortium (W3C) W3C är ett internationellt community som arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder, bland annat riktlinjer för webbtillgänglighet. WCAG är några av de mest omfattande riktlinjer som finns gällande tillgänglighet på webbplatser, och de utgör grunden för föreskrifter om tillgänglighet i många länder. WCAG är den faktiska standarden att sträva efter när det gäller utveckling av moderna webbplatser och intranätplatser.

WebAIM tillhandahåller referens- och designguider. WebAIM är en ledande expert när det gäller webbtillgänglighet med kompletta tjänster för webbtillgänglighet. WebAIM:s uppdrag är att möjliggöra för organisationer att skapa webbinnehåll som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Personer som arbetar för ett departement eller organ för den amerikanska staten måste dessutom följa federala regler för upphandling. Mer information finns i Section 508 standards for web-based intranet and internet information and applications.

Sätta samman allt: Göra vanliga anpassningar tillgängliga på webbplatser som skapats i SharePoint Online

Nu när du är bekant med tillgänglighet som en designkomponent och vilka konsekvenser det får för tillgängligheten när du avviker från standardmallarna som finns i SharePoint Online, är du redo att anpassa din webbplats och göra den tillgänglig.

Här är några förslag på artiklar:

I SharePoint kan du enkelt skapa webbplatser med de färdiga standardmallarna (t.ex. blogg, gruppwebbplats, projektwebbplats). De här standardmallarna placerar innehåll på sidorna på ett sätt som utformats med tillgänglighet i åtanke.

Den här artikeln är avsedd för personer som vill anpassa sin webbplats efter att de skapat den och som har för avsikt att göra den anpassade webbplatsen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Här finns all viktig information som du ska tänka på innan du anpassar webbplatsen, bland annat målgruppens behov och riktlinjer för hjälpmedel. Här hittar du också länkar till resurser som hjälper dig med grundläggande webbplatsanpassning samtidigt som webbplatsens tillgänglighet bibehålls.

Meddelanden: 

 • Mer information om vilka typer av webbplatser du kan skapa i SharePoint och hur du använder dem finns i Använda mallar för att skapa olika typer av SharePoint-webbplatser.

 • Den här artikeln tar upp vanlig, grundläggande anpassning som alla kan göra på webbplatser via användargränssnittet i SharePoint i en webbläsare utan att ha kunskaper om den underliggande koden. Anpassning av koden för en webbplats, till exempel HTML, CSS och JavaScript, eller att göra omfattande anpassning ligger utanför den här artikelns område. Informationen om tillgänglighet i den här artikeln gäller dock all webbplatsanpassning, oavsett område.

I det här avsnittet

Mål för tillgängliga webbplatser

För många är SharePoint-tillgänglighet något man tänker på först i efterhand. De ser det som något en webbutvecklare gör i koden för en webbplats efter att webbplatsen har skapats (t.ex. att justera HTML-, CSS- eller JavaScript-kod).

Men tillgänglighet bör vara en komponent i designprocessen som du har i åtanke innan arbetet med en webbplats börjar. Du bör alltså ha i åtanke hur anpassningen av en webbplats som skapas i SharePoint påverkar tillgängligheten innan du anpassar webbplatsen. Att göra en webbplats tillgänglig handlar först och främst om:

 • Användbarhet för alla.

  Tillgänglighet handlar om att skapa en webbplats som alla kan använda, både personer med och utan funktionsnedsättning. Användbarhet är viktigt. Om du inte kan flytta runt enkelt på din webbplats och hitta det du behöver eller utföra det du behöver, hur ska så andra personer klara det?

 • Användbarhet för personer med funktionsnedsättning.

  Tillgänglighet handlar om att vara inkluderande och att inte ignorerar en del av din målgrupp. Det handlar om att tillmötesgå behoven för personer med funktionsnedsättning när du skapar en webbplats och att göra den tillgänglig för dem. De använder trots allt din webbplats, precis som alla andra i organisationen.

Att utforma webbplatser med tillgänglighet i åtanke hjälper till att göra webbplatserna:

 • Tillgängliga oavsett vilken enhet eller inmatningsmetod en person använder (t.ex. webbläsare på dator, röstwebbläsare, mobilwebbläsare, bilbaserad dator och så vidare).

 • Tillgängliga oavsett om det finns begränsningar i miljön där personen befinner sig (t.ex. bullrig miljö, lokaler med varierande belysning, handsfreemiljöer och så vidare).

 • Förutsägbara. Att förnya webbplatser är viktigt, men förutsägbarhet är nödvändigt. Om du gör navigeringen på webbplatsen enkel att förstå och förutsägbar, blir den mer tillgänglig för alla.

Resurser

Vad är webbtillgänglighet?

Microsoft-utbildning för tillgänglighet: Introduktion till tillgänglighet

Guide för företag och myndigheter som skapar tillgängligt innehåll för personer med funktionsnedsättning

Guide för lärare som skapar tillgängligt innehåll för personer med funktionsnedsättning

Microsofts blogg för tillgänglighet

Lär känna målgruppen – personer med funktionsnedsättning – och deras behov

Uttrycket "personer med funktionsnedsättning" omfattar miljontals personer med många olika behov. Varje undergrupp har sina särskilda, utmärkande behov. I följande tabell anges några av de vanligaste funktionsnedsättningarna och motsvarande behov för personerna som har dem. När du anpassar en webbplats som skapats i SharePoint är det viktigt att förstå hur dina anpassningar påverkar varje undergrupp.

Obs!:  "Hjälpmedelstekniker" beskriver den grupp tekniker som finns för personer med funktionsnedsättning. I följande tabell nämns några av dessa tekniker, t.ex. skärmläsare. Mer information om olika typer av hjälpmedelstekniker finns i Experimentera med hjälpmedelstekniker som målgruppen använder.

Några av de vanligaste funktionsnedsättningarna och motsvarande hjälpmedelsbehov:

Funktionsnedsättning

Vanliga tekniska behov

Blindhet eller nedsatt syn

 • Kortkommandon (ingen musaktivitet).

 • Förutsägbar tabbordning och landmärken på en webbsida (inklusive dialogrutor) som gör att målgruppen kan skapa en mental modell av sidan så att de kan hålla sig orienterade och inte tappar bort sig.

 • Hörbar feedback från skärmläsare – en typ av hjälpmedelsteknik.

 • Alternativ till visuell information (bilder, ikoner osv.) och beskrivande text till alla bilder (även sådana som endast har dekorativt syfte), till exempel alternativtext.

 • Ljudutskrifter för videor och inställningar för videospelare, t.ex. möjlighet att inaktivera automatisk uppspelning, så att ljudet från en video och den hörbara feedbacken från en skärmläsare inte överlappar.

 • Språk som är tydligt och inkluderande och inte alltid refererar till att "se" ett element. Istället för att säga till exempel "Se xyz" kan du säga "Xyz ingår". Istället för att bara säga "Titta på videon" kan du ge alternativ: "Titta på videon eller lyssna på ljudutskriften av videon."

 • Större typsnitt som gör texten mer lättläst och svart text eller text med hög kontrast.

Om du vill veta hur Microsoft tillmötesgår den här undergruppens behov kan du gå till Microsofts guide för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Färgblindhet

Färgblindhet är inordnad i två huvudtyper: svårighet att se skillnad på rött och grönt och svårighet att se skillnad på blått och gult. Tänk på följande när du anpassar din webbplats:

 • Alternativ till färger för att presentera viktig information. Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information på webbplatsen. Exempelvis kan du se till att en hyperlänk som är markerad med färg också är understruken, så att en person som är färgblind vet att det är en länk även om de inte kan se färgen.

 • Ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Scheman med svart och vitt hjälper till exempel personer som är färgblinda att skilja på färger.

 • Enkla bakgrunder utan mönster bakom text på webbsidor.

Mer information finns i Synnedsättning: Färgblindhet

Begränsad rörlighet eller motorisk funktionsnedsättning

 • Kortkommandon (ingen eller begränsad musaktivitet).

 • Möjlighet att avbryta större åtgärder, till exempel att ha en Avbryt-knapp vid borttagning av en kanal på en videoportal, så att användaren kan återställa eventuella misstag som de kan ha gjort med inmatningsenheten.

 • Olika sätt att hoppa över långa listor (t.ex. länkar som gör att en person kan gå högst upp, till slutet eller till nästa avsnitt på en sida på en webbplats).

 • Länkar som innehåller mer än några få ord, som är svåra att klicka på. Istället för "klicka här" tar du med den fullständiga rubriken för länken, som troligtvis är längre.

Dövhet eller begränsad hörsel

 • Beskrivningar och textutskrifter för videor.

 • Textutskrifter för ljud.

 • Alternativ till hörbara tips.

 • Språk som är tydligt och inkluderande och som har alternativ till att "höra" eller "lyssna på" ett element. Istället för att säga till exempel "Lyssna på ljuduppspelningen" kan du säga "Lyssna på ljuduppspelningen eller läs textutskriften".

Kognitiv funktionsnedsättning, till exempel dyslexi eller ADD

Personer med dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" och att till exempel en textrad trycks ihop med raden nedanför. Eller så blir texten förvrängd. De har liknande behov som personer med nedsatt syn – speciellt bör du minska mängden text som ska läsas. De kan också ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik kursivering, enbart versaler och understrykning.

Personer med ADD har svårt att fokusera på en mening, en uppgift osv. De behöver en enkel webbplatsdesign som gör det lättare för dem att fokusera. De har svårt att bearbeta information på en webbplats där det finns många element. Använd tomt utrymme effektivt i webbplatslayouten och använd vänsterjusterad text, inte centrerad eller marginaljusterad.

Resurser

Berättelser om webbanvändare: Hur personer med funktionsnedsättning använder webben

Microsoft-guider för olika typer av funktionsnedsättningar och tips på hur du hanterar dem

Identifiera företagets principer, krav och riktlinjer för tillgänglighet

När någon skapar innehåll för webben eller ett företags intranätplats och de vill göra innehållet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning ska vissa riktlinjer för tillgänglighet följas. När du avviker från de färdiga standardmallarna som finns i SharePoint för att skapa webbplatser måste du ha detta i åtanke och göra åtminstone följande, beroende på hur omfattande din anpassning är:

 • Identifiera organisationens fastställda riktlinjer för och krav på tillgänglighet som du måste följa när du skapar webbplatser, inklusive anpassade webbplatser i SharePoint.

 • Ta kontakt med den person på företaget som hanterar tillgänglighet och diskutera konsekvenserna av att anpassa webbplatsen. Fråga om rekommenderade verktyg för att testa vissa aspekter av webbplatsens tillgänglighet.

 • Dela med dig av din plan för innehållet med kontakten och be personen att utvärdera din plan och regelbundet bedöma hur anpassningen av webbplatsen fortskrider så att du undviker att köra fast.

 • Prata med personer i organisationen som har en funktionsnedsättning och fråga vad de tycker om din plan för att anpassa webbplatsen i SharePoint. De kan ge dig en inblick i dagliga utmaningar som de stöter på när de använder webbplatser, och specifika problem som uppstår när de använder intranätplatser. De här upplysningarna kanske kan inspirera dig att ändra din plan för anpassning, eller att åtminstone sätta upp realistiska mål.

Resurser

Webbplatsen Tillgänglighet på Microsoft Developer Network (MSDN)

Bekanta dig med aktuella, allmänt accepterade tillgänglighetsriktlinjer för alla typer av webbplatser

Webbplatser som skapas i SharePoint är samma slags webbplatser som andra. Och de allmänna riktlinjer som du använder för att skapa tillgängligt innehåll för en webbplats gäller även för webbplatser som skapas eller anpassas i SharePoint. Följande riktlinjer är omfattande och detaljerade.

Web content accessibility guidelines (WCAG) från World Wide Web Consortium (W3C) W3C är ett internationellt community som arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder, bland annat riktlinjer för webbtillgänglighet. WCAG är några av de mest omfattande riktlinjer som finns gällande tillgänglighet på webbplatser, och de utgör grunden för föreskrifter om tillgänglighet i många länder. WCAG är den faktiska standarden att sträva efter när det gäller utveckling av moderna webbplatser och intranätplatser.

WebAIM tillhandahåller referens- och designguider. WebAIM är en ledande expert när det gäller webbtillgänglighet med kompletta tjänster för webbtillgänglighet. WebAIM:s uppdrag är att möjliggöra för organisationer att skapa webbinnehåll som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Personer som arbetar för ett departement eller organ för den amerikanska staten måste dessutom följa federala regler för upphandling. Mer information finns i Section 508 standards for web-based intranet and internet information and applications.

Sätta samman allt: Göra vanliga anpassningar tillgängliga på webbplatser som skapats i SharePoint

När du är bekant med tillgänglighet som en designkomponent och vilka konsekvenser det får för tillgängligheten när du avviker från standardmallarna som finns i SharePoint, är du redo att anpassa din webbplats och göra den tillgänglig.

Här är några förslag på artiklar:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×