Reparera en skadad arbetsbok

Excel för Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du öppnar en arbetsbok som har blivit skadad startar Excel automatiskt läget för filåterställning och försöker samtidigt att öppna och reparera arbetsboken.

Läget för filåterställning kan inte alltid startas automatiskt i Excel. Om du inte kan öppna en arbetsbok eftersom den är skadad så kan du försöka reparera arbetsboken manuellt.

Du kan också prova andra metoder för att återställa arbetsboksdata när du inte lyckas reparera en arbetsbok. En förebyggande åtgärd är att spara arbetsboken ofta och skapa en säkerhetskopia varje gång du sparar den. Du kan också ange att Excel regelbundet ska skapa en återställningsfil. På så sätt har du alltid tillgång till en oskadad kopia av arbetsboken, om originalet skulle tas bort av misstag eller skadas.

Reparera en skadad arbetsbok manuellt

 1. Klicka på Öppna på fliken Arkiv.

 2. Klicka på den plats där kalkyl bladet finns i Excel 2013 eller Excel 2016 och klicka på Bläddra.

 3. Välj den skadade arbetsbok du vill öppna i dialogrutan Öppna.

 4. Klicka på pilen bredvid knappen Öppna och klicka sedan på Öppna och reparera.

 5. Gör något av följande:

  • Välj Reparera för att återställa så mycket arbetsboksdata som möjligt.

  • Om du vill extrahera värden och formler från arbetsboken när du inte lyckas reparera den klickar du på Extrahera data.

Återskapa data från en skadad arbetsbok

Följande metoder kan hjälpa dig att rädda data som annars kan gå förlorade. Om en metod inte lyckas kan prova du en annan. Om du inte lyckas med någon av de här metoderna kan du också försöka återställa arbetsboksdata med hjälp av programvara från tredje part.

Viktigt!: Om du inte kan öppna arbetsboken på grund av ett diskfel eller nätverksfel ska du flytta arbetsboken till en annan hårddisk eller från nätverket till en lokal disk innan du provar följande återställningsåtgärder.

 • Om du vill återställa data när arbetsboken är öppen i Excel gör du något av följande:

  • Återställ arbetsboken till den senast sparade versionen     Om du redigerar ett kalkylblad och arbetsboken skadas innan du hinner spara dina ändringar kan du återställa det ursprungliga kalkylbladet genom att återställa det till den senast sparade versionen.

   Gör så här om du vill återställa arbetsboken till den senast sparade versionen:

   1. Klicka på Öppna på fliken Arkiv.

   2. Dubbelklicka på namnet på arbetsboken du har öppnat i Excel.

   3. Klicka på Ja för att öppna arbetsboken igen.

    Obs!: Arbetsboken återgår till den senast sparade versionen. Eventuella ändringar som kan ha gjort att arbetsboken skadades kommer att ha försvunnit. Mer information om att återställa tidigare versioner av en arbetsbok finns Skydda dina filer i händelse av programkrasch.

  • Spara arbetsboken i SYLK-format (Symbolisk länk)     När du sparar arbetsboken i SYLK-filformat kan du eventuellt filtrera ut skadade element. SYLK-formatet används vanligtvis till att korrigera skrivarproblem.

   Så här sparar du arbetsboken i SYLK-format:

   1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

   2. I listan Spara som klickar du på SYLK (Symbolisk länk). Klicka sedan på Spara.

    Obs!: Endast det aktiva bladet i arbetsboken sparas när du använder filformatet SYLK.

   3. Om du ser ett meddelande om att den valda filtypen saknar stöd för arbetsböcker som innehåller flera blad klickar du på OK för att endast spara det aktiva bladet.

   4. Om du ser ett meddelande om att arbetsboken kan innehålla funktioner som inte är kompatibla med SYLK-formatet klickar du på Ja.

   5. Klicka på Öppna på fliken Arkiv.

   6. Markera den .slk-fil du sparade och klicka på Öppna.

    Obs!: För att se .slk-filen kan du behöva klicka på Alla filer eller SYLK-filer i listan Filformat.

   7. Klicka på Spara som som på fliken Arkiv.

   8. Klicka på Excel-arbetsbok i rutan Filformat.

   9. Ange ett namn på arbetsboken i rutan Filnamn så att du skapar en kopia utan att ersätta den ursprungliga arbetsboken. Klicka sedan på Spara.

    Obs!: Eftersom endast det aktiva kalkylbladet i arbetsboken sparas i det här formatet så måste du öppna den skadade arbetsboken flera gånger och spara varje kalkylblad separat.

 • Om du vill återställa data när du inte kan öppna arbetsboken i Excel gör du något av följande:

  • Ställ in beräkningsalternativet i Excel på manuellt     Om du vill öppna en arbetsbok kan du försöka med att ändra beräkningsinställningen från automatiskt till manuellt. Eftersom arbetsboken då inte beräknas om kanske den går att öppna.

   Så här ställer du in alternativet för beräkning i Excel till manuellt:

   1. Se till att en ny och tom arbetsbok är öppen i Excel. Gör så här om så inte är fallet:

  • På fliken Arkiv klickar du på Nytt.

  • Klicka på Tom arbetsbok under Tillgängliga mallar.

   1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

   2. Klicka på Manuellt under Beräkningsalternativ i kategorin Formler.

   3. Klicka på OK.

   4. Klicka på Öppna på fliken Arkiv.

   5. Markera den skadade arbetsboken och klicka på Öppna.

  • Använd externa referenser för att länka till den skadade arbetsboken     Om du bara vill hämta data och inte formler eller beräknade värden från arbetsboken kan du använda externa referenser och länka till den skadade arbetsboken.

   Så här använder du externa referenser till att länka till den skadade arbetsboken:

   1. Klicka på Öppna på fliken Arkiv.

   2. Välj den mapp som innehåller den skadade arbetsboken, kopiera arbetsbokens filnamn och klicka sedan på Avbryt.

   3. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Nytt.

   4. Klicka på Tom arbetsbok under Tillgängliga mallar.

   5. Skriv =Filnamn!A1 i cell A1 i den nya arbetsboken, där Filnamn är namnet på den skadade arbetsboken som du kopierade i steg 2, och tryck på Retur.

    Tips: Du behöver bara ange arbetsbokens namn, du behöver inte ange filtillägget.

   6. Om dialogrutan Uppdatera värden visas markerar du den skadade arbetsboken och klickar på OK.

   7. Om dialogrutan Markera blad visas markerar du rätt blad och klickar på OK.

   8. Markera cell A1.

   9. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start

   10. Markera ett område med början i cell A1, som är ungefär lika stort som området med celler i den skadade arbetsboken som innehåller data.

   11. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

   12. Låt intervallet av celler vara markerat och klicka på Kopiera igen i gruppen Urklipp på fliken Start.

   13. Klicka på pilen vid Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka på Värden under Klistra in värden.

    Obs!: När du klistrar in värden tas länkar till den skadade arbetsboken bort och bara data blir kvar.

  • Använd ett makro för att extrahera data från en skadad arbetsbok     Om ett diagram är länkat till den skadade arbetsboken kan du använda ett makro till att extrahera diagrammets källdata.

   Gör så här om du vill använda ett makro:

   1. Ange följande makrokod på ett modulblad:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Infoga ett nytt kalkylblad i arbetsboken och byt namn på det till ChartData.

   3. Markera diagrammet som du vill extrahera de underliggande datavärdena från.

   4. Obs!: Diagrammet kan vara inbäddat i ett kalkylblad eller ett separat diagramblad.

   5. Kör makrot GetChartValues.

   6. Data från diagrammet placeras i kalkylbladet ChartData.

Spara en kopia av en arbetsbok automatiskt

Om du säkerhetskopierar arbetsboken automatiskt så har du alltid tillgång till en oskadad kopia av arbetsboken, om originalet skulle tas bort av misstag eller skadas.

 1. Klicka på Spara som som på fliken Arkiv.

 2. Klicka på den plats där kalkyl bladet finns i Excel 2013 eller Excel 2016 och klicka på Bläddra.

 3. Klicka på listrutan bredvid Verktyg, som sitter bredvid knappen Spara, och klicka på Allmänna alternativ.

 4. Markera kryssrutan Skapa alltid säkerhetskopia.

Mer information om att spara och återställa tidigare versioner av en arbetsbok, samt information om hur du återställer nya arbetsböcker (som du inte har sparat tidigare), finns i Återskapa Office-filer.

Skapa regelbundet en återställningsfil automatiskt

Om du konfigurerar Excel så att du regelbundet skapar en återställningsfil för arbetsboken så har du alltid tillgång till en oskadad kopia av arbetsboken, om originalet skulle tas bort av misstag eller skadas.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var underSpara arbetsböcker i kategorin Spara och ange sedan ett antal minuter.

 3. Ange var du vill spara återställningsfilen i rutan Plats för filer för återskapning.

 4. Se till att kryssrutan Inaktivera Återskapa automatiskt enbart för den här arbetsboken inte är markerad.

Mer information om att spara och återställa tidigare versioner av en arbetsbok, samt information om hur du återställer nya arbetsböcker (som du inte har sparat tidigare), finns i Återskapa Office-filer.

Reparera en skadad arbetsbok manuellt

 1. Klicka på Microsoft Office- Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj den skadade arbetsbok du vill öppna i dialogrutan Öppna.

 3. Klicka på pilen bredvid knappen Öppna och klicka sedan på Öppna och reparera.

 4. Gör något av följande:

  • Välj Reparera för att återställa så mycket arbetsboksdata som möjligt.

  • Om du vill extrahera värden och formler från arbetsboken när du inte lyckas reparera den klickar du på Extrahera data.

Återskapa data från en skadad arbetsbok

Följande metoder kan hjälpa dig att rädda data som annars kan gå förlorade. Om en metod inte lyckas kan prova du en annan. Om du inte lyckas med någon av de här metoderna kan du också försöka återställa arbetsboksdata med hjälp av programvara från tredje part.

Viktigt!: Om du inte kan öppna arbetsboken på grund av ett diskfel eller nätverksfel ska du flytta arbetsboken till en annan hårddisk eller från nätverket till en lokal disk innan du provar följande återställningsåtgärder.

 • Om du vill återställa data när arbetsboken är öppen i Excel gör du något av följande:

  • Återställ arbetsboken till den senast sparade versionen     Om du redigerar ett kalkylblad och arbetsboken skadas innan du hinner spara dina ändringar kan du återställa det ursprungliga kalkylbladet genom att återställa det till den senast sparade versionen.

   Gör så här om du vill återställa arbetsboken till den senast sparade versionen:

   1. Klicka på Microsoft Office- Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

   2. Dubbelklicka på namnet på arbetsboken du har öppnat i Excel.

   3. Klicka på Ja för att öppna arbetsboken igen.

    Obs!: Arbetsboken återgår till den senast sparade versionen. Eventuella ändringar som kan ha gjort att arbetsboken skadades kommer att ha försvunnit.

  • Spara arbetsboken i SYLK-format (Symbolisk länk)     När du sparar arbetsboken i SYLK-filformat kan du eventuellt filtrera ut skadade element. SYLK-formatet används vanligtvis till att korrigera skrivarproblem.

   Så här sparar du arbetsboken i SYLK-format:

   1. Klicka på Microsoft Office- Bild av Office-knappen och peka sedan på pilen bredvid Spara som.

   2. I listan Spara som klickar du på SYLK (Symbolisk länk). Klicka sedan på Spara.

    Obs!: Endast det aktiva bladet i arbetsboken sparas när du använder filformatet SYLK.

   3. Om du ser ett meddelande om att den valda filtypen saknar stöd för arbetsböcker som innehåller flera blad klickar du på OK för att endast spara det aktiva bladet.

   4. Om du ser ett meddelande om att arbetsboken kan innehålla funktioner som inte är kompatibla med SYLK-formatet klickar du på Ja.

   5. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Stäng.

   6. Om du ser ett meddelande om att du ska spara de ändringar du har gjort klickar du på Ja.

   7. Klicka på Microsoft Office- Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

   8. Markera den .slk-fil du sparade och klicka på Öppna.

    Obs!: För att se .slk-filen kan du behöva klicka på Alla filer eller SYLK-filer i listan Filformat.

   9. Klicka på Microsoft Office- Bild av Office-knappen och peka sedan på pilen bredvid Spara som.

   10. Klicka på Excel-arbetsbok i rutan Filformat.

   11. Ange ett namn på arbetsboken i rutan Filnamn så att du skapar en kopia utan att ersätta den ursprungliga arbetsboken. Klicka sedan på Spara.

    Obs!: Eftersom endast det aktiva kalkylbladet i arbetsboken sparas i det här formatet så måste du öppna den skadade arbetsboken flera gånger och spara varje kalkylblad separat.

 • Om du vill återställa data när du inte kan öppna arbetsboken i Excel gör du något av följande:

  • Ställ in beräkningsalternativet i Excel på manuellt     Om du vill öppna en arbetsbok kan du försöka med att ändra beräkningsinställningen från automatiskt till manuellt. Eftersom arbetsboken då inte beräknas om kanske den går att öppna.

   Så här ställer du in alternativet för beräkning i Excel till manuellt:

   1. Se till att en ny och tom arbetsbok är öppen i Excel. Gör så här om så inte är fallet:

    1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Nytt.

    2. Under Nytt tomt klickar du på Tomt dokument.

   2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   3. Klicka på Manuellt under Beräkningsalternativ i kategorin Formler.

   4. Klicka på OK.

   5. Klicka på Microsoft Office- Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

   6. Markera den skadade arbetsboken och klicka på Öppna.

  • Använd externa referenser för att länka till den skadade arbetsboken     Om du bara vill hämta data och inte formler eller värden från arbetsboken kan du använda externa referenser och länka till den skadade arbetsboken.

   Så här använder du externa referenser till att länka till den skadade arbetsboken:

   1. Klicka på Microsoft Office- Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

   2. Välj den mapp som innehåller den skadade arbetsboken i rutan Leta i och klicka på Avbryt.

   3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Nytt.

   4. Under Nytt tomt klickar du på Tomt dokument.

   5. Skriv =Filnamn!A1 i cell A1 i den nya arbetsboken, där Filnamn är namnet på den skadade arbetsboken, och tryck på Retur.

    Tips: Du behöver bara ange arbetsbokens namn, du behöver inte ange filtillägget.

   6. Klicka på arbetsboken och sedan på OK.

   7. Om dialogrutan Markera blad visas markerar du rätt blad och klickar på OK.

   8. Markera cell A1.

   9. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start

    Tangentbordsgenväg  Du kan också trycka på CTRL+C.

   10. Markera ett område som är ungefär lika stort som cellområdet som innehåller data i den skadade arbetsboken.

   11. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

   12. Låt intervallet av celler vara markerat och klicka på Kopiera igen i gruppen Urklipp på fliken Start.

   13. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start i gruppen Urklipp. Klicka sedan på Klistra in special.

   14. Välj Värden under Klistra in och klicka sedan på OK.

    Obs!: När du klistrar in värden tas länkar till den skadade arbetsboken bort och bara data blir kvar.

  • Öppna den skadade arbetsboken i Microsoft Office Word eller Microsoft WordPad     Om du har konverteraren för Microsoft Office Excel installerad kan du kanske öppna arbetsboken i Word. Om arbetsboken öppnas i Word kan du återskapa data. Du kan inte använda den här metoden till att återställa modulblad, dialogblad, diagramblad, makroblad eller inbäddade diagram. Du kan inte heller återställa cellformler. Du kan återskapa bara de resultat av formlerna som för närvarande visas i cellerna i den skadade arbetsboken.

   Du kan också öppna Excel-arbetsboken i WordPad. Om du inte kan öppna arbetsboken kanske du kan återställa Microsoft Visual Basic-koden i dina moduler och klassmoduler. Du hittar koden genom att söka efter orden ”Sub” eller ”Function”.

  • Använd ett makro för att extrahera data från en skadad arbetsbok     Om ett diagram är länkat till den skadade arbetsboken kan du använda ett makro till att extrahera diagrammets källdata.

   Gör så här om du vill använda ett makro:

   1. Ange följande makrokod på ett modulblad:

    Ange följande makrokod på ett modulblad:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Infoga ett nytt kalkylblad i arbetsboken och byt namn på det till ChartData.

   3. Markera diagrammet som du vill extrahera de underliggande datavärdena från.

    Obs!: Diagrammet kan vara inbäddat i ett kalkylblad eller ett separat diagramblad.

   4. Kör makrot GetChartValues97.

    Data från diagrammet placeras i kalkylbladet ChartData.

Spara en kopia av en arbetsbok automatiskt

 1. Klicka på Microsoft Office- Bild av Office-knappen och peka sedan på pilen bredvid Spara som.

 2. Klicka på pilen bredvid Verktyg och klicka sedan på Allmänna alternativ.

 3. Markera kryssrutan Skapa alltid säkerhetskopia.

Skapa regelbundet en återställningsfil automatiskt

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Markera kryssrutan Spara information för återskapning var underBehåll information om säkerhetskopiering för dina arbetsböcker i kategorin Spara och ange sedan ett antal minuter.

 3. Ange var du vill spara återställningsfilen i rutan Plats för filer för återskapning.

 4. Se till att kryssrutan Inaktivera Återskapa automatiskt enbart för den här arbetsboken inte är markerad.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×