Reparera en skadad arbetsbok

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om Microsoft Excel upptäcker en skadad arbetsbok när den öppnas startas filåterställningsläget automatiskt så att filen kan repareras. Om filåterställningsläget inte startas kan du försöka använda den här manuella processen för att återställa din arbetsbok:

 1. Klicka på Arkiv > Öppna.

 2. Klicka på den plats och mapp som innehåller den skadade arbetsboken.

 3. Markera arbetsboken i dialogrutan Öppna.

 4. Klicka på pilen bredvid knappen Öppna och klicka sedan på Öppna och reparera.

  Kommandot öppna och reparera

 5. Välj Reparera för att återställa så mycket arbetsboksdata som möjligt.

  Om Reparera inte kan återställa informationen väljer du Hämta data för att hämta värden och formler från arbetsboken.

Om varken en automatisk eller manuell reparation fungerar finns det några återställningsmetoder som kan rädda din information. Du kan också vidta några förebyggande åtgärder för att inte förlora ditt arbete genom att automatiskt spara en säkerhetskopia av din arbetsbok eller skapa en återställningsfil ibland.

Återställa data från en skadad arbetsbok

Spara en kopia av en arbetsbok automatiskt

Skapa automatiskt en återställningsfil med bestämda mellanrum

Återskapa data från en skadad arbetsbok

Återställ dina data med en av följande metoder. Om det inte lyckas kan du försöka med en annan metod. Du kan också försöka med programlösningar från andra tillverkare för att se om de kan återställa arbetsboken.

Viktigt!: Om ett diskfel eller ett nätverksfel gör att du inte kan öppna en arbetsbok flyttar du arbetsboken till en annan hårddisk eller en lokal disk innan du prövar någon av följande återställningsåtgärder.

Återställa data när arbetsboken är öppen i Excel:

 • Återställ arbetsboken till den senast sparade versionen     Om arbetsboken skadas medan du arbetar men innan du hinner spara dina ändringar kan du återgå till den senast sparade versionen.

  1. Klicka på Arkiv > Öppna.

  2. Dubbelklicka på namnet på arbetsboken du har öppnat i Excel.

  3. Klicka på Ja för att öppna arbetsboken igen.

   Arbetsboken öppnas utan några ändringar som du gjorde som kan ha skadat arbetsboken.

Återställa data när arbetsboken inte går att öppna i Excel

 • Ställ in beräkningsalternativet i Excel på manuellt     Försök att ändra beräkningsinställningen från automatiskt till manuellt. Eftersom arbetsboken inte kan beräknas om kan den öppnas.

  1. Klicka på Arkiv > Ny.

  2. Klicka på Tom arbetsbok under Nytt.

  3. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  4. Välj Manuellt under Beräkningsalternativ i kategorin Formler och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Arkiv > Öppna.

  6. Hitta och dubbelklicka sedan på den skadade arbetsboken för att öppna den.

 • Använd externa referenser för att länka till den skadade arbetsboken    Om du vill hämta data och inte formler eller värden från arbetsboken kan du försöka använda externa referenser för att länka till den skadade arbetsboken.

  1. Klicka på Arkiv > Öppna.

  2. Gå till mappen som innehåller den skadade arbetsboken.

  3. Högerklicka på filnamnet på den skadade arbetsboken, klicka på Kopiera och klicka sedan på Avbryt.

  4. Klicka på Arkiv > Ny.

  5. Klicka på Tom arbetsbok under Nytt.

  6. Skriv i cell A1 i den nya arbetsboken = filnamn! A1, där namn är namnet på den skadade arbetsboken som du kopierade i steg 3 och tryck sedan på RETUR.

   Obs!: Du måste bara ange arbetsbokens namn, du behöver inte ange filnamnstillägget.

  7. Om dialogrutan Uppdatera värden visas markerar du den skadade arbetsboken och klickar på OK.

  8. Om dialogrutan Markera blad visas markerar du rätt blad och klickar på OK.

  9. Markera cell A1.

  10. Klicka på Start > Kopiera, eller tryck på Ctrl+C.

  11. Markera ett område, med början i cell A1, som är ungefär lika stort som cellområdet som innehåller data i den skadade arbetsboken.

  12. Klicka på Start > Klistra in, eller tryck på Ctrl+V.

  13. Med cellområdet markerat, klicka på Start > Kopiera igen, eller tryck på Ctrl+C.

  14. Klicka på Start > pilen nedanför Klistra in, och sedan under Klistra in värden, klicka på Värden.

   När du klistrar in värden tas länkar till den skadade arbetsboken bort och bara data blir kvar.

 • Använd ett makro för att extrahera data från en skadad arbetsbok    Om ett diagram är länkat till den skadade arbetsboken kan du använda ett makro för att extrahera diagrammets källdata.

  1. Kopiera följande makrokod och klistra in den i ett modulblad:

   Sub GetChartValues()

   DUF NumberOfRows som heltal

   DUF X som objekt

   Räknare = 2

   ' Beräkna antalet rader med data.

   NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1). Värden)

   Worksheets("Diagraminformation"). Celler (1, 1) = ”X-värden”

   ”Skriva x-axelns värden till kalkylbladet.

   Med Worksheets("Diagraminformation")

   . Intervall (. Celler (2, 1) _

   . Cellerna (NumberOfRows + 1; 1)) = _

   Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1). Xvärden)

   Sluta med

   ' Gå igenom alla serier i diagrammet och Skriv värdena till

   ”i kalkylbladet.

   För varje X i ActiveChart.SeriesCollection

   Worksheets("Diagraminformation"). Celler (1, räknare) = X.Name

   Med Worksheets("Diagraminformation")

   . Intervall (. Celler (2, räknare) _

   . Cellerna (NumberOfRows + 1, räknare)) = _

   Application.Transpose(X.Values)

   Sluta med

   Räknare = räknare + 1

   Nästa

   End Sub

  2. Infoga eller ta bort ett kalkylblad i din arbetsbok högerklickar du på bladfliken och ändra dess namn till ChartData.

  3. Markera diagrammet som du vill extrahera de underliggande datavärdena från.

   Obs!: Diagrammet kan vara inbäddat i ett kalkylblad eller ett separat diagramblad.

  4. Köra makrot.

  5. Data från diagrammet placeras i kalkylbladet chartdata .

Överst på sidan

Spara en kopia av en arbetsbok automatiskt

Med en säkerhetskopia av arbetsboken har du alltid tillgång till dina data, om din arbetsbok skulle raderas av misstag eller om arbetsboken skadas.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Klicka på Dator, och klicka sedan på knappen Bläddra.

  Bläddringsknappen

 3. Klicka på pilen bredvid Verktyg i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Allmänna alternativ.

  Allmänna alternativ på verktygsmenyn

 4. I dialogrutan Allmänna alternativ markerar du rutan Skapa alltid säkerhetskopia.

  Alternativet Skapa alltid säkerhetskopia i dialogrutan Allmänna alternativ

Överst på sidan

Skapa automatiskt en återställningsfil med bestämda mellanrum

En återställningsfil av din arbetsbok ser också till att du har åtkomst till dina data o m din arbetsbok skulle raderas av misstag eller om arbetsboken skadas.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. I kategorin Spara under Spara arbetsböcker, markerar du den Spara information för återskapning var rutan och anger sedan ett antal minuter. (Standard är 10).

  Alternativet Automatisk återställning på fliken Spara i dialogrutan Excel-alternativ

 3. Ange var du vill spara återställningsfilen i rutan Plats för filer för återskapning.

 4. Rutan Inaktivera Återskapa automatiskt enbart för den här arbetsboken ska inte vara markerad.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×