Relationsfrågedesignern (Power Pivot)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du importerar SQL Server-relationsdata med Power Pivot i Microsoft Excel 2013 kan du skapa frågan interaktivt med relationsfrågedesignern. Med relationsfrågedesignern kan du skapa en fråga som anger vilka relationsdata som ska hämtas från Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database och Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse. Med den grafiska frågedesignern kan du utforska metadata, skapa frågan interaktivt och visa resultatet från frågan.  Du kan alternativt använda den textbaserade frågedesignern till att visa frågan som skapades med den grafiska frågedesignern eller till att ändra en fråga. Du kan även importera en befintlig fråga från en fil eller rapport.

 1. Öppna Power Pivot-fönstret.

 2. Klicka på Hämta externa data > Från databas > Från SQL Server.

 3. Ange servernamn, inloggningsuppgifter och databas i guiden Importera tabell. Klicka på Nästa.

 4. Klicka på Skriv en fråga som anger de data som ska importeras. Klicka på Nästa.

 5. Klicka på Design för att öppna relationsfrågedesignern.

Om du hellre vill det, kan du skriva frågan på SQL-språk genom att använda den textbaserade redigeraren. Du växlar till den textbaserade frågedesignern genom att klicka på Redigera som text i verktygsfältet. När du en gång har redigerat en fråga i den textbaserade frågedesignern kan du inte längre använda den grafiska frågedesignern.

Obs!: Om du vill skapa en fråga för datakälltyperna Oracle, OLE DB, ODBC eller Teradata måste du använda den textbaserade frågedesignern.

Artikelinnehåll

Grafisk frågedesigner

I den grafiska frågedesignern kan du utforska databastabeller och -vyer, och interaktivt skapa den SQL-SELECT-instruktion som anger från vilka databastabeller och -kolumner data ska hämtas till en rapportdatamängd. Du väljer vilka fält som ska tas med i datamängden och kan också ange filter som begränsar informationen i datamängden. Du kan ange att filtren ska användas som parametrar och ange värdet för filtret under körning. Om du väljer flera tabeller beskriver frågedesignern relationen mellan två tabeller.

Den grafiska frågedesignern är uppdelad i tre olika områden. Beroende på om frågan använder tabeller/vyer eller lagrade procedurer/tabellvärdesfunktioner ändras frågedesignerns layout.

SQL Server Parallel Data Warehouse har inte stöd för lagrade procedurer eller tabellvärdesfunktioner.

I bilden nedan visas den grafiska frågedesignern när den används med tabeller eller vyer.

Relationsfrågedesignern

I bilden nedan visas den grafiska frågedesignern när den används med lagrade procedurer eller tabellvärdesfunktioner.

rs_relational_graphical_SP

I tabellen nedan beskrivs hur varje fönster fungerar.

Fönster

Funktion

Databasvy

Visar en hierarkisk vy över tabeller, bilder, lagrade procedurer och tabellvärdesfunktioner som är organiserade av ett databasschema.

Markerade fält

Visar listan med databasfältnamn från de markerade objekten i fönstret Databasvy. Dessa fält blir fältuppsättningen för datamängden.

Funktionsparametrar

Visar listan över indataparametrar för lagrade procedurer eller tabellvärdesfunktioner i fönstret Databasvy.

Relationer

Visar en lista med relationer som har hämtats från markerade fält för tabeller eller bilder i fönstret Databasvy eller de relationer som du har skapat manuellt.

Använda filter

Visar en lista med fält och filtervillkor för tabeller eller bilder i fönstret Databasvy.

Frågeresultat

Visar exempeldata för resultatuppsättningen för den automatiskt genererade frågan.

Fönstret Databasvy

I fönstret Databasvy visas metadata för databasobjekt som du har behörighet att visa, vilket avgörs av datakällans anslutning och autentiseringsuppgifterna. Den hierarkiska vyn visar databasobjekt som är organiserade av ett databasschema. Expandera noden för varje schema för att visa tabeller, bilder, lagrade procedurer och tabellvärdesfunktioner. Expandera en tabell eller vy för att visa kolumnerna.

Fönstret Markerade fält

I fönstret Markerade fält visas fälten i datamängden samt grupperna och mängderna som ska ingå i frågan.

Följande alternativ visas:

 • Valda fält   Visar databasfält som du väljer för tabeller eller vyer eller indataparametrar för lagrade procedurer eller tabellvärdesfunktioner. De fält som visas i den här rutan blir fältuppsättningen för datamängden.

 • Använd fönstret Rapportdata om du vill visa fältuppsättningen för en datamängd.

 • Gruppera och aggregera   Växlar mellan att använda grupper och mängder i frågan. Om du inaktiverar den här funktionen efter att du har lagt till grupper och mängder, tas de bort. Texten (ingen) anger att ingen grupp eller mängd används. Om du aktiverar den här funktionen igen, återställs de tidigare grupperna och mängderna.

 • Ta bort fält   Tar bort det markerade fältet.

Gruppera och aggregera

Frågor till databaser med en stor tabell kan returnera ett antal datarader som är för stora för att vara användbara och som påverkar prestandan i nätverket där data överförs. Du begränsar antalet datarader genom att infoga SQL-mängder i frågan som sammanfattar data på databasservern.

Mängder är sammanfattningar av data, och informationen grupperas som stöd för mängden med sammanfattningsdata. När du använder en mängd i frågan grupperas andra fält som returneras av frågan automatiskt och frågan innehåller satsen SQL GROUP BY. Du kan sammanfatta data utan att lägga till en mängd genom att bara använda alternativet Grupperat efter i listan Gruppera och aggregera. Många av mängderna omfattar en version som använder nyckelordet DISTINCT. Om du använder DISTINCT tas dubbletter bort.

Microsoft SQL Server använder Transact-SQL och Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse använder SQL. Båda dialekterna av SQL-språket stöder satsen, nyckelordet och mängderna från frågedesignern.

I följande tabell visas en lista över mängderna och en kort beskrivning av dem.

Mängd

Beskrivning

Avg

Returnerar medelvärdet av värdena i en grupp. Implementerar mängden SQL AVG.

Antal

Returnerar antalet objekt i en grupp. Implementerar mängden SQL COUNT.

Count Big

Returnerar antalet objekt i en grupp. Detta är mängden SQL COUNT_BIG. Skillnaden mellan COUNT och COUNT_BIG är att COUNT_BIG alltid returnerar ett värde med datatypen bigint.

Min

Returnerar det minsta värdet i en grupp. Implementerar mängden SQL MIN.

Max

Returnerar det största värdet i en grupp. Implementerar mängden SQL MAX.

StDav

Returnerar den statistiska standardavvikelsen hos alla värden i en grupp. Implementerar mängden SQL STDEV.

StDevP

Returnerar den statistiska standardavvikelsen för populationen med alla värden i en grupp angivna uttryck. Implementerar mängden SQL STDEVP.

Summa

Returnerar summan av alla värden i gruppen. Implementerar mängden SQL SUM.

Var

Returnerar den statistiska variansen av alla värden i gruppen. Implementerar mängden SQL VAR.

VarP

Returnerar den statistiska variansen för populationen för alla värden i gruppen. Implementerar mängden SQL VARP.

Avg Distinct

Returnerar unika medelvärden. Implementerar en kombination av mängden AVG och nyckelordet DISTINCT.

Count Distinct

Returnerar unika antal. Implementerar en kombination av mängden COUNT och nyckelordet DISTINCT.

Count Big Distinct

Returnerar det unika antalet objekt i en grupp. Implementerar en kombination av mängden COUNT_BIG och nyckelordet DISTINCT.

StDev Distinct

Returnerar unika statistiska standardavvikelser. Implementerar en kombination av mängden STDEV och nyckelordet DISTINCT.

StDevP Distinct

Returnerar unika statistiska standardavvikelser. Implementerar en kombination av mängden STDEVP och nyckelordet DISTINCT.

Sum Distinct

Returnerar unika summor. Implementerar en kombination av mängden SUM och nyckelordet DISTINCT.

Var Distinct

Returnerar unika statistiska varianser. Implementerar en kombination av mängden VAR och nyckelordet DISTINCT.

VarP Distinct

Returnerar unika statistiska varianser. Implementerar en kombination av mängden VARP och nyckelordet DISTINCT.

Fönstret Funktionsparametrar

Fönstret Funktionsparametrar visar parametrarna för en lagrad procedur eller tabellvärdesfunktion. Följande kolumner visas:

 • Parameternamn   Visar namnet på den parameter som definieras av den lagrade proceduren eller tabellvärdesfunktionen.

 • Värde   Ett värde som används för parametern när frågan körs för att hämta data som ska visas i fönstret Frågeresultat vid designtillfället. Detta värde används inte vid körning.

Fönstret Relationer

I fönstret Relationer visas de kopplade relationerna. Relationerna kan identifieras automatiskt från sekundärnyckelrelationerna som hämtas från databasens metadata, eller så kan du skapa dem manuellt.

Följande alternativ visas:

 • Identifiera automatiskt. Aktiverar och inaktiverar funktionen som automatiskt skapar relationer mellan tabeller. Om funktionen är aktiverad skapar frågedesignern relationer från sekundärnycklar i tabellerna. Annars måste du skapa relationerna manuellt. När du markerar tabeller i fönstret Databasvy försöker funktionen skapa relationer automatiskt. Om du aktiverar funktionen efter att du har skapat kopplingar manuellt, tas dessa kopplingar bort.

  Viktigt!: När du använder funktionen med SQL Server Parallel Data Warehouse tillhandahålls inte de metadata som behövs för att skapa kopplingar och relationerna kan inte identifieras automatiskt. Om frågan hämtar data från SQL Server Parallel Data Warehouse måste alla tabellkopplingar skapas manuellt.

 • Lägg till relation. Lägger till en relation i listan Relation.

  Om funktionen är aktiverad läggs tabellerna från kolumnerna som används i frågan automatiskt till i listan Relation. Om funktionen för automatisk identifiering upptäcker att två tabeller är relaterade läggs den ena tabellen till i kolumnen Vänster tabell och den andra i kolumnen Höger tabell, varefter en inre koppling skapas mellan dem. Varje relation skapar en JOIN-sats i frågan. Om tabellerna inte är relaterade visas alla i kolumnen Vänster tabell, och kolumnen Kopplingstyp anger att tabellerna inte är relaterade till andra tabeller. När funktionen är aktiverad kan du inte manuellt lägga till relationer mellan tabeller som har fastställts som icke relaterade av funktionen.

  Om funktionen är inaktiverad kan du lägga till och ändra relationer mellan tabeller. Klicka på Redigera fält om du vill ange vilka fält som ska användas för att koppla två tabeller.

  Relationerna i listan Relation visas i den ordning som kopplingarna utförs i frågan. Du kan ändra ordning på relationerna genom att flytta dem uppåt och nedåt i listan.

  När du använder flera relationer i en fråga, måste var och en av tabellerna i respektive relation (förutom den första) refereras i en föregående relation.

  Om båda tabellerna i en relation refereras av en föregående relation, skapar inte relationen någon separat kopplingssats. I stället läggs ett kopplingsvillkor till i kopplingssatsen som skapas för föregående relation. Kopplingstypen fastställs utifrån den föregående relation som refererar till samma tabeller.

 • Redigera fält. Öppnar dialogrutan Redigera relaterade fält där du kan lägga till och ändra relationer mellan tabeller. Du väljer fälten du vill koppla i den vänstra och högra tabellen. Du kan koppla flera fält från den vänstra tabellen och högra tabellen om du vill ange flera kopplingsvillkor i en relation. De två fälten som kopplas i den vänstra och högra tabellen behöver inte ha samma namn. Datatypen för de kopplade fälten måste ha kompatibla datatyper.

 • Ta bort relation. Tar bort den markerade relationen.

 • Flytta uppåt och Flytta nedåt. Flyttar relationer uppåt eller nedåt i listan relation. Sekvensen relationer placeras i frågan kan påverka frågeresultatet. Relationer läggs till i frågan i ordningen som de visas i listan relation.

Följande kolumner visas:

 • Vänster tabell   Visar namnet på den första tabellen som är en del av en kopplad relation.

 • Kopplingstyp   Visar typ av SQL JOIN-uttryck som används i den automatiskt skapade frågan. Om du upptäcker villkoret för en sekundärnyckel används INNER JOIN som standard. Andra typer av kopplingar kan vara LEFT JOIN och RIGHT JOIN. Om ingen av de aktuella filtyperna koppling gäller visar kolumnen KopplingstypUnrelated. Inga CROSS JOIN kopplingar skapas för orelaterade tabeller. i stället måste du manuellt skapa relationer genom att sammanfoga kolumner i tabeller till vänster och höger.

 • Höger tabell   Visar namnet på den andra tabellen i den kopplade relationen.

 • Kopplingsfält   Visar par med kopplade fält. Om en relation har flera kopplingsvillkor avgränsas paren med kopplade fält med kommatecken (,).

Fönstret Använda filter

I fönstret Använda filter visas de villkor som används för att begränsa antalet datarader som hämtas under körning. Villkoren som anges i det här fönstret används för att generera en SQL WHERE-sats. När du väljer ett parameteralternativ skapas automatiskt en parameter.

Följande kolumner visas:

 • Fältnamn   Visar namnet på det fält som kriterierna ska tillämpas på.

 • Operator   Visar operationen som ska användas i filteruttrycket.

 • Värde   Visar värdet som ska användas i filteruttrycket.

 • Parameter   Visar alternativet att lägga till en frågeparameter till frågan.

Fönstret Frågeresultat

Fönstret Frågeresultat visar resultaten för den automatiskt genererade fråga som specificerats med hjälp av de val som har gjorts i de övriga fönstren. Kolumnerna i resultatuppsättningen utgörs av de fält som du anger i fönstret Markerade fält och uppsättningens raddata begränsas av de filter som du anger i fönstret Använda filter.

Dessa data representerar värden från datakällan vid det tillfälle då du kör frågan.

Resultatuppsättningens sorteringsordning bestäms av i vilken ordning data hämtas från datakällan. Sorteringsordningen kan ändras genom att frågetexten ändras direkt.

Verktygsfältet Grafisk frågedesigner

Den grafiska frågedesignerns verktygsfält innehåller följande knappar som hjälper dig att ange eller visa resultaten för en fråga.

Knapp

Beskrivning

Redigera som text

Växla till den textbaserade frågedesignern för att visa den automatiskt skapade frågan eller för att modifiera frågan.

Importera

Importera en befintlig fråga från en fil eller rapport. Filtyperna .sql och .rdl stöds.

Kör frågan

Kör frågan. Resultatuppsättningen visas i frågeresultatfönstret.

Överst på sidan

Förstå automatiskt genererade frågor

När du markerar tabeller och kolumner eller lagrade procedurer och bilder i fönstret Databasvy hämtar frågedesignern den underliggande primärnyckeln och relationer för sekundärnycklar från databasschemat. Frågedesignern identifierar relationerna mellan två tabeller och lägger till kopplingar i frågan. Du kan sedan redigera frågan genom att lägga till grupper och mängder, lägga till eller ändra relationer och lägga till filter. Om du vill visa frågetexten som visar kolumnerna som data hämtas från, kopplingarna mellan tabeller och eventuella grupper eller mängder klickar du på Redigera som text.

Överst på sidan

Textbaserad frågedesigner

Med den textbaserade frågedesignern kan du ange en fråga med hjälp av frågespråket som stöds av datakällan, köra frågan och visa resultat vid design. Du kan ange flera SQL-instruktioner, fråge- eller kommandosyntax för anpassade databearbetningstillägg och frågor som anges som uttryck.

Eftersom den textbaserade frågedesignern inte förbearbetar frågan, kan alla typer av frågesyntax användas. Den utgör standardfrågedesignern för många olika typer av datakällor.

I den textbaserade frågedesignern visas ett verktygsfält och följande två fönster:

 • Fråga   Visar frågetexten, tabellnamnet eller lagrad procedurnamn beroende på frågan. Inte alla typer av frågor är tillgängliga för alla typer av datakällor. Till exempel stöds tabellnamnet endast för datakälltypen OLE DB.

 • Resultat   Visar resultatet av att köra frågan vid designtillfället.

Verktygsfält i den textbaserade frågedesignern

I den textbaserade frågedesignern finns ett enda verktygsfält för alla kommandotyper. I tabellen nedan beskrivs knapparna i verktygsfältet och deras funktioner.

Knapp

Beskrivning

Redigera som text

Växla mellan den textbaserade frågedesignern och den grafiska frågedesignern. Alla typer av datakällor går inte att använda i grafiska frågedesigners.

Importera

Importera en befintlig fråga från en fil eller rapport. Det är endast filtyperna SQL och RDL som kan användas.

Ikon för relationsfrågedesignern

Kör frågan och visa resultatuppsättningen i resultatfönstret.

Kommandotyp

Välj Text, StoredProcedure eller TableDirect. Om en lagrad procedur har parametrar visas dialogrutan Definiera frågeparametrar när du klickar på Kör i verktygsfältet, och du kan fylla i värden efter behov.

Obs!: Om en lagrad procedur returnerar fler än en resultatuppsättning, används bara den första för att fylla i datamängden.

Obs!: TableDirect kan bara användas för datakälltypen OLE DB.

Kommandotypen Text

När du skapar en SQL Server-datamängd öppnas relationsfrågedesignern som standard. Du växlar till den textbaserade frågedesignern genom att klicka på växlingsknappen Redigera som text i verktygsfältet. I den textbaserade frågedesignern finns två fönster: frågefönstret och resultatfönstret. I följande bild anges namnen på fönstren.

Relationsfrågedesignern

I tabellen nedan beskrivs hur varje fönster fungerar.

Fönster

Funktion

Fråga

Visar SQL-frågetexten. Använd det här fönstret när du skriver eller redigerar en SQL-fråga.

Resultat

Visar resultatet från frågan. Om du vill köra frågan högerklickar du i valfritt fönster och klickar på Kör, eller klickar på Kör i verktygsfältet.

Exempel

Följande fråga returnerar listan med de senaste namnen från tabellen ContactType.

Markera namn från ContactType

När du klickar på Kör i verktygsfältet körs kommandot i fönstret Fråga och resultatet, en lista med namn, visas i fönstret Resultat.

Kommandotypen StoredProcedure

När du väljer Kommandotyp StoredProcedure innehåller den textbaserade frågedesignern två fönster: Frågefönstret och resultatfönstret. Ange namnet på den lagrade proceduren i frågefönstret och klicka på Kör i verktygsfältet. Om de lagrade procedurerna använder parametrar öppnas dialogrutan Definiera frågeparametrar. Ange parametervärden för den lagrade proceduren.

I bilden nedan visas fråge- och resultatfönstren när du kör en lagrad procedur. I det här fallet är indataparametrarna konstanter.

Relationsfrågedesignern

I tabellen nedan beskrivs hur varje fönster fungerar.

Fönster

Funktion

Fråga

Visar namnet på den lagrade proceduren och eventuella indataparametrar.

Resultat

Visar resultatet från frågan. Om du vill köra frågan högerklickar du i valfritt fönster och klickar på Kör, eller klickar på Kör i verktygsfältet.

Exempel

Följande fråga anropar en lagrad procedur med namnet uspGetWhereUsedProductID. När den lagrade proceduren har indataparametrar måste du ange parametervärden när du kör frågan.

uspGetWhereUsedProductID

Klicka på knappen Kör (!). Följande tabell innehåller ett exempel på uspGetWhereUsedProductID-parametrar som du anger värden för i dialogrutan Definiera frågeparametrar.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Kommandotypen TableDirect

När du väljer Kommandotyp TableDirect innehåller den textbaserade frågedesignern två fönster: Frågefönstret och resultatfönstret. När du anger en tabell och klickar på Kör returneras alla kolumner för den tabellen.

Exempel

Följande datamängdsfråga returnerar en resultatuppsättning för alla kontakttyper i ContactType-tabellen för datakälltypen OLE DB.

ContactType

När du anger tabellnamnet ContactType, är det genereringen av SQL-instruktionen Välj * från ContactType.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×