Redigeringsalternativ (avancerade)

Med Redigeringsalternativ kan du ställa in alternativ för ditt innehåll i Outlook. Du kan exempelvis ställa in om du automatiskt ska skriva över vald text och om text som du klipper och klistrar in ska behålla sitt format.

Redigeringsalternativ

Klippa ut, kopiera och klistra in

Visa e-postinnehåll

Visa

Redigeringsalternativ

Markera kryssrutan för ett eller flera av följande alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 • Inmatning ersätter markerad text Välj det här alternativet om du vill att markerad text ska tas bort när du börjar skriva. Om du avmarkerar den här kryssrutan infogas ny text framför den markerade texten i stället för att den tas bort.

 • Automatisk markering av hela ord Välj det här alternativet om du vill att hela ord ska markeras när du markerar en del av ett ord och sedan en del av nästa ord. Om du aktiverar det här alternativet markeras också ett ord och mellanslaget efter ordet när du dubbelklickar på ordet.

 • Tillåt dra och släpp Välj det här alternativet om du vill kunna flytta eller kopiera markerad text genom att dra den. Om du vill flytta text markerar du texten och drar den till den nya platsen. Om du vill kopiera text markerar du texten och håller ned Ctrl medan du drar markeringen till den nya platsen.

 • Ctrl-klicka för att följa hyperlänk Välj det här alternativet om du vill göra det enklare att redigera texten i hyperlänkar. När alternativet är aktiverat måste du hålla ned Ctrl medan du klickar på länken för att du ska följa länken. När alternativet är inaktiverat och du klickar på länken går Outlook till länkens mål, och det blir därför svårare att redigera texten i länken.

 • Skapa arbetsyta automatiskt när figurer infogas Välj detta alternativ för att placera arbetsytor runt ritobjekt eller pennanteckningar och text när du infogar dem i ditt e-postmeddelande. En arbetsyta underlättar hantering av ritobjekt och bilder och gör att de kan flyttas som en enhet.

 • Anpassa styckemarkering Välj det här alternativet om du vill att stycketecknet ska markeras när du markerar ett helt stycke. Om du tar med stycketecknet när du klipper ut och klistrar in ett stycke, skapas inte något tomt stycke och formateringen bevaras automatiskt i det stycke du klipper ut.

 • Använd smart markör Välj det här alternativet om du vill att markören ska flyttas med när du rullar upp eller ned. När du trycker på Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil när du har rullat aktiveras markören på den sida som visas, och inte vid markörens tidigare position.

 • Styr överskrivningsläge med Insert-tangenten Välj det här alternativet om du vill aktivera eller inaktivera överskrivningsläge genom att trycka på Insert.

 • Använd överskrivningsläge Välj det här alternativet om du vill att befintlig text ska ersättas när du skriver, ett tecken i taget. Om Styr överskrivningsläge med Insert-tangenten har markerats kan du aktivera eller inaktivera det här alternativet genom att trycka på Insert.

 • Lägg till dubbelt citattecken vid numrering med det hebreiska alfabetet Välj det här alternativet om du vill lägga till dubbla citattecken (") vid numrering.

 • Uppmana att uppdatera formatmallar Välj det här alternativet om du vill få en uppmaning när du direkt ändrar text som är formaterad med en formatmall och sedan tillämpar formatmallen på den ändrade texten igen. När du får uppmaningen kan du antingen uppdatera formatmallen baserat på de senaste ändringarna eller tillämpa formateringen i formatmallen på nytt.

 • Använd formatmallen Normal för punktlistor och numrerade listor Välj det här alternativet om du vill att listformat ska baseras på styckeformatet Normal i stället för på listformatmallen Stycke.

 • Spåra formatering Välj det här alternativet om du vill att formateringen ska spåras medan du skriver. Det gör det enkelt att använda samma formatering på andra ställen. Det här alternativet måste vara aktiverat innan du kan använda kommandot Markera all text med liknande formatering på snabbmenyn som visas när du högerklickar på markerad text. Du kan visa en lista med den formatering som du använt genom att klicka på Alternativ i rutan Format, och sedan markera kryssrutorna Styckenivåformatering, Teckenformatering och Formatering av punkter och nummer.

 • Markera formateringsinkonsekvenser Välj detta alternativ för att markera formatering med en vågig blå understrykning när den liknar, men inte är exakt samma, som annan formatering i dina e-postmeddelanden. För att använda detta alternativ måste du även välja kryssrutan Spåra formatering.

 • Aktivera klicka och skriv Välj detta alternativ för att infoga text, bilder, tabeller och andra objekt i ett tomt område i ett e-postmeddelande genom att dubbelklicka i det tomma området. Klicka och skriv-funktionen infogar automatiskt stycken och utför nödvändiga justeringar för att placera objektet där du dubbelklickade. Denna funktion är endast tillgänglig i utskriftslayout och webblayout.

 • Standardstyckeformat Välj formatmall som ska tillämpas på text när du använder Klicka och skriv.

 • Använd sekventiell kontroll Välj det här alternativet om du vill kontrollera om tecken som du skrivit förekommer i rätt sekvens för att användas som tonmarkering, diakritiskt tecken eller vokal som ska placeras ovanför, nedanför, framför eller bakom tillhörande konsontant.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett komplicerat skriftspråk har aktiverats för textredigering. Skriv och ersätt Välj det här alternativet om du vill ersätta det tecken du skrivit tidigare med det nya tecknet om de två tecknen inte kan ingå samtidigt i samma textkluster.

 • Asiatiska teckensnitt för latinsk text Välj detta alternativ för att ändra latinska tecken till det valda asiatiska teckensnittet när du tillämpar det asiatiska teckensnittet på vald text. Avmarkera kryssrutan om du vill att latinska tecken ska ha kvar det latinska teckensnittet när du tillämpar det asiatiska teckensnittet på resten av e-postmeddelandet. Obs! Detta alternativ är endast tillgängligt om ett östasiatiskt språk aktiverats för redigering av text.

 • Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text Välj det här alternativet om du vill ändra språk och teckensnitt för tangentbordet baserat på språket i texten där markören är placerad. Om du avmarkerar alternativet ändras enbart teckensnittet.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

 • Aktivera bakåtkompatibelt IME-läge om du vill aktivera överskrivningsläge Välj det här alternativet om du vill att de tecken du skriver ska ersätta befintliga tecken (överskrivning) när du använder en IME (Input Method Editor) på en dator med operativsystemet Microsoft Windows XP. Om Outlook är installerat på en dator med Windows Vista visas inte alternativet, eftersom överskrivningsläge stöds automatiskt.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

 • IME aktiv kontroll Välj det här alternativet om du vill starta en IME (Input Method Editor). Avmarkera kryssrutan om du vill stoppa en IME.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

 • IME TrueInline Välj det här alternativet om du vill använda ett gränssnitt för naturliga språk på IME-anslutna datorer.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

 • IME-inställningar Klicka här om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för IME-namn. I dialogrutan kan du ställa in eller ändra alternativ för till exempel text, tangentbord och teckenkonvertering för aktiv IME.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

Klippa ut, kopiera och klistra in

Markera kryssrutan för ett eller flera av följande alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 • I samma e-postmeddelande Detta alternativ visar standardbeteendet när du kopierar och klistrar in innehåll till och från samma e-postmeddelande. Välj något av följande i den nedrullningsbara listrutan:

  • Behåll källformatering (standard) Med det här alternativet bevaras teckenformat och direkt formatering som tillämpats på den kopierade texten. Direkt formatering omfattar till exempel teckenstorlek, kursivering och annan formatering som inte ingår i styckeformatet.

  • Slå samman formatering Detta alternativ tar bort den mesta av den formatering som gällde för den kopierade texten, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av texten. Texten antar formatmallen för stycket där den klistras in. Texten antar även eventuell direktformatering eller teckenegenskaper för text som finns precis innan markören där texten klistras in.

  • Behåll endast text Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

 • Klistrar in mellan e-postmeddelanden Med det här alternativet visas standardbeteendet när du klistrar in innehåll som har kopierats från ett annat e-postmeddelande i Outlook. Välj något av följande i den nedrullningsbara listrutan:

  • Behåll källformatering (standard) Detta alternativ bibehåller formatering som tillämpats på den kopierade texten. Alla formatmallar som är kopplade till den kopierade texten kopieras till e-postmeddelandet.

  • Slå samman formatering Detta alternativ tar bort den mesta av den formatering som gällde för den kopierade texten, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av texten. Texten antar formatmallen för stycket där den klistras in. Texten antar även eventuell direktformatering eller teckenegenskaper för text som finns precis innan markören där texten klistras in.

  • Behåll endast text Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

 • Klistrar in mellan e-postmeddelanden när formatmallsdefinitioner är i konflikt Detta alternativ visar standardbeteendet när du klistrar in innehåll från ett annat e-postmeddelande i Outlook och den formatmall som är kopplad till den kopierade texten har en annan definition än den i e-postmeddelandet dit den klistras. Välj något av följande i den nedrullningsbara listrutan:

  • Behåll källformatering Med det här alternativet används formatmallen Normal och direkt formatering för den kopierade texten, och på så sätt bevaras textens ursprungliga utformning. Direkt formatering omfattar till exempel teckenstorlek, kursivering och annan formatering som behövs för att den kopierade textens formatmallsdefinition ska efterliknas.

  • Använd målformat (standard) Detta alternativ behåller det formatmallsnamn som är kopplat till den kopierade texten, men använder formatmallsdefinitionen för det e-postmeddelande dit texten klistras. Du kopierar exempelvis text med Rubrik 1 från ett e-postmeddelande till ett annat. I ett meddelande är Rubrik 1 definierad som Arial fetstil, 14 punkter, och i e-postmeddelandet där du klistrar in texten är Rubrik 1 definierad som Cambria fetstil, 16 punkter. När du använder alternativet Använd målformat använder den kopierade texten formatmall Rubrik 1, Cambria fetstil, 16 punkter.

 • Klistrar in från andra program Med det här alternativet visas standardbeteendet när du klistrar in innehåll som har kopierats från ett annat program. Välj något av följande i listrutan:

  • Behåll källformatering (standard) Med det här alternativet bevaras den kopierade textens formatering.

  • Slå samman formatering Detta alternativ tar bort den mesta av den formatering som gällde för den kopierade texten, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av texten. Texten antar formatmallen för stycket där den klistras in. Texten antar även eventuell direktformatering för text som finns precis innan markören där texten klistras in.

  • Behåll endast text Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

 • Infoga/klistra in bilder som Detta alternativ visar hur Outlook infogar bilder i relation till texten i ditt meddelande. Du kan infoga bilder i nivå med texten, låta bilderna följa med texten eller bryta text runt, framför eller efter bilder. Välj något av följande i den nedrullningsbara listrutan:

  • I nivå med text Med det här alternativet infogas bilden i ett stycke som om den var text. Alternativet används som standard. Bilden flyttas när du lägger till eller tar bort text. Du kan flytta bilden genom att dra den på samma sätt som du drar text.

  • Rektangulärt Med det här alternativet flyter texten runt alla sidor av en fyrkant runt grafiken. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

  • Tätt Med det här alternativet flyter texten runt bilden i en oregelbunden form runt själva bilden. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

  • Bakom text Med det här alternativet infogas bilden så att den flyter i ett eget lager bakom texten. Det finns ingen ram runt bilden. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

  • Framför text Med det här alternativet infogas bilden så att den flyter i ett eget lager framför texten. Det finns ingen ram runt bilden. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

  • Genom Med det här alternativet flyter texten runt bilden. Även utrymmet som bildas av en konkav form, till exempel en halvmåne, fylls med text. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

  • Över och under Med det här alternativet flyter inte texten runt bildens sidor. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

  Behåll punkter och nummer när du klistrar in text med alternativet Behåll endast text Välj det här alternativet om du vill konvertera numrering och punktlistor till textsymboler.

 • Använd INSERT-tangenten för Klistra in Välj detta alternativ för att använda tengenten Insert för att infoga innehållet i urklipp i ett meddelande.

 • Visa knappen Inklistringsalternativ Välj det här alternativet om du vill att knappen Inklistringsalternativ ska visas när du klistrar in innehållet. Med knappen Inklistringsalternativ kan du åsidosätta eller ändra inställningar som du gör i det här området i dialogrutan Redigeringsalternativ.

 • Använd Anpassa urklipp och inklistring Välj det här alternativet om du vill justera formatering automatiskt när du klistrar in text. När du har markerat kryssrutan kan du klicka på Inställningar och göra fler inklistringsinställningar.

  • Inställningar Klicka på detta för att öppna dialogrutan Inställningar. Använd denna dialogruta för att ange standardbeteende vid sammanslagning, urklippning och inklistring av text. Du kan använda knappen Inklistringsalternativ som visas när du klistrar in innehåll från urklipp för att åsidosätta standardbeteendet . Denna knapp är endast tillgänglig när alternativet Anpassa urklipp och inklistring är aktiverat.

  • Justera menings- och ordavstånd automatiskt Välj det här alternativet om du vill att extra blanksteg ska tas bort när du tar bort text och att nödvändiga blanksteg ska läggas till när du klistrar in text från Urklipp.

  • Justera styckeavstånd vid inklistring Välj det här alternativet om du vill förhindra oregelbundna styckeavstånd och att tomma stycken skapas. 

  • Anpassa formatering och justering av tabell vid inklistring Välj det här alternativet om du vill anpassa formatering och justering av tabeller. När alternativet är aktiverat klistras enstaka celler in som text, delar av tabeller klistras in som rader i en befintlig tabell (i stället för som en kapslad tabell), och tabeller som läggs till i en befintlig tabell anpassas efter den befintliga tabellen.

  • Smarta formatmallsegenskaper Det gör ingen skillnad att markera det här alternativet. Använd alternativen för Inklistring i avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in i Avancerat om du vill anpassa formatmallsegenskaper för inklistring av innehåll.

  • Koppla formatering vid inklistring från Microsoft Office PowerPoint Välj det här alternativet om du vill anpassa resultatet när du klistrar in innehåll från en PowerPoint-presentation. När alternativet är aktiverat tillämpas den omgivande textens eller tabellens formatering på den inklistrade texten. Det senast använda formatet för punktlistor eller nummerlistor tillämpas på en inklistrad lista och den ursprungliga utformningen för exempelvis tabeller, hyperlänkar, bilder, OLE-objekt och figurer i PowerPoint bevaras.

  • Justera formatering vid inklistring från Microsoft Office Excel Välj det här alternativet om du vill anpassa resultatet när du klistrar in data från Excel. När alternativet är aktiverat placeras den inklistrade informationen i en tabell och diagram klistras in som bilder, inte som OLE-objekt.

  • Sammanfoga inklistrade listor med omgivande listor Välj det här alternativet om du vill att listobjekts formatering ska anpassas efter den omgivande listan när du klistrar in objekt i en lista.

Visa e-postinnehåll

Markera kryssrutan för ett eller flera av följande alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 • Visa figursatt text i dokumentfönstret Välj detta alternativ för att radbryta text så den får plats i fönstret som innehåller e-postmeddelandet och är lättare att läsa.

 • Visa bildplatshållare Välj detta alternativ för att visa en tom ruta istället för bilder i dina e-postmeddelanden. Detta alternativ gör att det går snabbare att bläddra i ett meddelande som innehåller många bilder.

 • Visa ritade objekt och textrutor på skärmen Välj detta alternativ för att visa objekt som skapats med ritverktygen i Outlook i Utskriftslayout eller Webblayout. Avmarkera kryssrutan för att dölja ritade objekt och göra visningen av meddelanden som innehåller många ritningar snabbare. Ritade objekt skrivs ut även om du avmarkerar denna kryssruta.

 • Visa textanimering Välj det här alternativet om du vill visa textanimeringar på skärmen. Avmarkera kryssrutan om du vill se hur texten ser ut när den skrivs ut.

  Använd detta alternativ när du visar animerad text i meddelanden som skapades i en tidigare version av Outlook än Outlook 2007. Den aktuella versionen av Outlook har inte längre möjlighet att skapa animerad text.

 • Visa styrtecken Välj det här alternativet om du vill visa styrtecken från höger till vänster.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

 • Visa bokmärken Välj detta alternativ för att visa bokmärken på skärmen. Om du tilldelar ett bokmärke till ett objekt visas det inom hakparenteser ([…]). Om du tilldelar ett bokmärke till en plats, visas bokmärket som ett markörtecken. Hakparenteserna och markörtecknet skrivs inte ut.

 • Visa smarta etiketter Välj det här alternativet om du vill visa en lila prickad linje under text som känns igen som en smart etikett.

 • Visa fältkoder i ställer för deras värden Välj detta alternativ för att visa fältkoder istället för fältresultat i dina meddelanden. Du kan exempelvis se { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } istället för 4 februari 2008. Avmarkera denna kryssruta för att se fältresultat.

  Oberoende av den här inställningen kan du alltid växla mellan att visa fältkoder och fältkodsresultaten genom att trycka på Alt+F9.

 • Siffra Detta alternativ avgör hur siffror visas i meddelanden. Detta alternativ är endast tillgängligt om något arabiskt språk är aktiverat för textredigering.

  Välj ett objekt i listan.

  • Arabiska Välj det här alternativet om siffror ska visas i ett format som är bekant för personer som talar svenska och andra europeiska språk.

  • Hindi Välj det här alternativet om siffror ska visas i ett format som är bekant för personer som talar arabiska och hindi.

  • Sammanhang Välj det här alternativet om siffror ska visas enligt språket i den omgivande texten.

  • System Välj det här alternativet om siffror ska visas enligt de nationella inställningarna på Kontrollpanelen.

 • Månadsnamn Med det här alternativet anges hur västerländska (gregorianska) månadsnamn ska visas i arabisk text. Välj ett objekt i listan.

  • Arabiska Välj det här alternativet om ursprungliga arabiska månadsnamn ska användas.

  • Translittererad till engelska Välj det här alternativet om västerländska (gregorianska) månadsnamn ska skrivas ut med engelskt uttal och arabisk text.

  • Translittererad till franska Välj det här alternativet om västerländska (gregorianska) månadsnamn ska skrivas ut med franskt uttal och arabisk text.

 • Diakritiska tecken Detta alternativ aktiverar visning av diakritiska tecken i e-postmeddelandet. Detta alternativ är endast tillgängligt om ett språk som använder diakritiska tecken är aktiverat för textredigering.

 • Använd den här färgen för diakritiska tecken Använd detta alternativ för att ange en färg för att visa alla diakritiska tecken, oberoende av vilken färg de har i det ursprungliga meddelandet. Välj en färg i listan

 • Dokumentvisning Detta alternativ anger textriktningen för nya e-postmeddenden.

  • Höger till vänsterVälj detta alternativ för att skapa e-postmeddelanden som skrivs från höger till vänster. Stycken inleds exempelvis på höger sida av e-postmeddelandet och texten går mot vänster.

  • Vänster till högerVälj detta alternativ för att skapa e-postmeddelanden som skrivs från vänster till höger. Stycken inleds exempelvis på vänster sida av e-postmeddelandet och texten går mot höger.

 • Teckenersättning Klicka för att öppna dialogrutan Teckenersättning. Använd detta alternativ för att ta reda på om det aktiva e-postmeddelandet använder något teckensnitt som inte är tillgängligt på din dator.Om meddelandet använder teckensnitt du inte har kan du använda dialogrutan för att ange ett ersättningsteckensnitt.

Visa

Markera kryssrutan för ett eller flera av följande alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 • Visa mått i enheten Välj den måttenhet som ska användas för den vågräta linjalen och för mått som du skriver i dialogrutor.

 • Visa i teckenbreddsmått Välj det här alternativet om du vill använda teckenbredden som grund för textjustering, till exempel på den lodräta och vågräta linjalen. Obs! Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering.

 • Visa bildpunkter för HTML-funktioner Välj det här alternativet om du vill att bildpunkter ska vara standardmåttenhet i dialogrutor som hör till HTML-funktioner.

 • Visa kortkommandon i knappbeskrivningar Välj det här alternativet om kortkommandon ska visas i skärmtips.

 • Visa lodrät linjal i Utskriftslayoutvy Välj detta alternativ för att visa den lodräta linjalen i sidan av e-postfönstret. Kontrollera att du även markerar kryssrutan Linjal i gruppen Visa/dölj på fliken Visa i menyfliksområdet.

 • Visa höger linjal i Utskriftslayoutvy Välj detta alternativ för att visa den lodräta linjalen på höger sida av e-postfönstret.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

 • Optimera teckenpositionering för layout snarare än läsbarhet Välj detta alternativ för att visa text korrekt enligt hur den visas i ett utskrivet meddelande.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×