Redigera data i en fråga

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I vissa fall kan du inte redigera data i frågor som visas som Databladsvy så att informationen i den underliggande tabellen ändras. I den här artikeln beskrivs när du kan redigera frågedata, när du inte kan det och hur du ändrar design på en fråga så att du kan redigera dess underliggande data.

Artikelinnehåll

Introduktion

När kan jag redigera data i en fråga?

När kan jag inte redigera data i en fråga?

Hur ändrar jag en fråga så att jag kan redigera data?

Inledning

När du öppnar en fråga i databladsvyn kanske du vill redigera informationen. Du kanske upptäcker ett fel eller hittar information som är inaktuell. Beroende på hur frågan var uppbyggd kan du redigera data direkt i frågans datablad.

Om du försöker att redigera data i ett frågedatablad men inget händer, eller så spelas ett ljud upp och redigeringen har ingen verkan, går det inte att redigera. Det kan inträffa om själva frågan inte är tillgänglig för redigering, till exempel om det är en korsfråga. Det kan också vara så att fältet som du försöker att redigera inte är tillgängligt för redigering – till exempel om fältet baseras på en mängdfunktion, exempelvis ett medelvärde. Oavsett vilket kan du vidta åtgärder så att det går att redigera.

Förutom att redigera data i frågedatabladet, kan du också använda en uppdateringsfråga om du vill uppdatera data i en tabell. I den här artikeln beskrivs emellertid inte uppdateringsfrågor.

Mer information om uppdateringsfrågor finns i artikeln Skapa en uppdateringsfråga.

När du vill redigera data i ett frågedatablad vill du oftast att ändringarna ska sparas i tabellerna som frågan baseras på. Om du inte vill ändra data i dessa tabeller, men ändå vill redigera informationen och behålla den redigerade informationen när du är klar, använder du en tabellfråga för att först skapa en ny tabell vars data du kan redigera. Du kan också använda en tabellfråga om du vill spara resultatet från en fråga som inte tillåter redigering som en ny tabell, och sedan redigera informationen i den nya tabellen. I den här artikeln beskrivs emellertid inte hur du skapar och kör tabellfrågor.

Mer information om tabellfrågor finns i artikeln Skapa en tabellfråga.

Överst på sidan

När kan jag redigera data i en fråga?

Du kan alltid redigera data i en fråga när frågan baseras på enbart en tabell eller på två tabeller som har en en-till-en-relation med varandra.

Obs!: Även om du kan redigera data i en fråga, kanske vissa av fälten inte kan redigeras. Sådana fall beskrivs i nästa stycke.

Överst på sidan

När kan jag inte redigera data i en fråga?

Du kan aldrig redigera data i en fråga när:

 • Frågan är en korsfråga.

 • Frågan är en SQL-specifik fråga.

 • Fältet som du försöker att redigera är ett beräknat fält. I det här fallet kanske du kan redigera andra fält.

 • Frågan baseras på tre eller flera tabeller med en N:1:N-relation.

  Obs!: Men du inte kan redigera frågedatabladet i detta fall, kan du redigera data i ett formulär när egenskapen RecordsetType i formuläret har angetts till urval (Inkonsekventa uppdateringar).

 • Frågan innehåller instruktionen GROUP BY.

Överst på sidan

Hur ändrar jag en fråga så att jag kan redigera dess data?

I tabellen nedan beskrivs de fall när du inte kan redigera en fråga, tillsammans med de metoder som gör frågedatabladet tillgängligt för redigering.

Du kan inte redigera värdena i ett frågedatablad när:

Så här gör du frågedatabladet tillgängligt för redigering:

Egenskapen Unika värden för frågan anges till Ja.

Ange egenskapen Unika värden för frågan till Nej.

Se avsnittet följande egenskapen unika värden till Nej, att lära dig hur du ställer in den här egenskapen.

Frågan innehåller en länkad ODBC-databas-tabell utan unikt index eller en Paradox-tabell utan primärnyckel.

Lägg till en primärnyckel eller ett unikt index till den länkade tabellen med de metoder som databasleverantören rekommenderar.

Du har inte behörigheten Uppdatera data för den underliggande tabellen.

Tilldela behörigheten Uppdatera data.

Frågan omfattar mer än en tabell eller en fråga, och tabellerna eller frågorna kopplas inte samman med en kopplingslinje i designvyn.

Skapa lämpliga kopplingar.

Finns i avsnittet skapa kopplingaratt lära dig hur du skapar kopplingen.

Databasen är öppen med skrivskydd, eller finns på en skrivskyddad enhet.

Stäng databasen och öppna den utan att välja Öppna med skrivskydd eller, om databasen finns på en skrivskyddad enhet, ta bort attributet för skrivskydd från enheten eller flytta databasen till en enhet som inte är skrivskyddad.

Fältet i posten som du försöker att uppdatera har tagits bort eller är låst av en annan användare.

Vänta tills posten låses upp. En låst post kan uppdateras så snart låsningen har upphävts. Vänta tills den andra användaren är klar med åtgärden som låser posten.

Frågan baseras på tabeller med en en-till-många-relation och kopplingsfältet från N-sidan är inte ett utdatafält. I det här fallet kan data i kopplingsfältet från 1-sidan inte redigeras.

Lägg till kopplingsfältet från N-sidan av relationen till frågans utdatafält.

Gå till avsnittet Lägg till det kopplade fältet från relationens "n" sida till utdata frågefältatt lära dig hur du lägger till det kopplade fältet.

Kopplingsfältet från N-sidan (efter att du har redigerat data) finns på 1-sidan.

Tryck på SKIFT+F9 för att bekräfta ändringarna och uppdatera frågan.

Det finns ett tomt fält från tabellen på 1-sidan av en 1:N-relation och kopplingen är en höger yttre koppling.

Kontrollera att det finns ett värde i det fältet på 1-sidan. Du kan bara redigera kopplingsfältet på N-sidan om det finns ett värde i det fältet på 1-sidan.

Du använder en länkad ODBC-databastabell och alla fälten från den länkade tabellens unika index finns inte i frågeresultatet.

Lägg till alla fält från ODBC-tabellens unika index i frågans utdatafält.

Gå till avsnittet Lägg till unika indexfält från en länkad ODBC-tabell, att lära dig hur du lägger till fälten.


Överst på sidan

Ange egenskapen Unika värden till Nej

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. Om egenskapslistan inte är öppen, öppnar du den genom att trycka på F4. Klicka en gång i frågerutnätet för att se till att egenskapslistan innehåller frågeegenskaper och inte fältegenskaper.

 3. Leta reda på egenskapsrutan Unika värden i egenskapslistan. Klicka i rutan bredvid den, klicka på pilen i den rutan och sedan på Nej.

Skapa kopplingar

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. För varje tabell eller fråga som du vill koppla till en annan, drar du kopplingsfältet från tabellen eller frågan till motsvarande fält i tabellen eller frågan som du vill skapa kopplingen till.

Mer information om hur du skapar kopplingar finns i artikeln Koppla tabeller och frågor.

Lägga till kopplingsfältet från N-sidan till frågans utdatafält

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. Leta reda på kopplingen som motsvarar den relevanta 1:N-relationen i frågedesignern.

 3. Dubbelklicka på kopplingsfältet från "N"-sidan av 1:N-relationen. Kopplingsfältet visas i fältrutnätet vilket anger att det nu är ett utdatafält.

Lägga till unika indexfält från en länkad ODBC-tabell

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. Leta reda på den länkade ODBC-tabellen i frågedesignern.

 3. De unika indexfälten har en nyckelsymbol bredvid fältnamnet. Dubbelklicka på alla fält som inte redan finns i fältrutnätet. Varje fält visas i fältrutnätet vilket anger att det nu är ett utdatafält.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×