Rapporteringsscenarier för Office 365 PowerShell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd följande PowerShell-scenarier till att skapa rapporter om användare, distributionsgrupper och oanvända postlådor, och för att använda filtrering och sortering.

Rapport över licensierade och icke-licensierade Office 365-användare

Du kan använda PowerShell till att skapa listor med licensierade och icke-licensierade användare och visa dem i PowerShell-fönstret eller spara dem i en fil.

För att börja måste du ansluta till Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Instruktioner finns i Ansluta till Office 365 PowerShell.

Använd det här kommandot till att visa licensierade användarkonton en skärmbild i taget:

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | More

Om du vill exportera den här listan till en textfil för enklare genomsökning och sökningar fyller du i sökvägen och filnamnet mellan citattecken och tar instruktionstexten och tecknen < och >.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser | Where {$_.isLicensed -eq $true} | Out-File  $fileName

Kör resulterande kommandon via fönstret Windows Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell.

Om du vill exportera den här listan till en CSV-fil för import till Microsoft Excel för detaljerad analys fyller du i sökvägen och filnamnet och kör sedan resulterande kommandon.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.csv>"
Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Kör det här kommandot för att visa icke-licensierade användare en skärmbild i taget:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | More

För att exportera den här listan till en textfil för enklare genomsökning och sökningar fyller du i sökvägen och filnamnet och kör sedan resulterande kommandon.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\Non-LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Out-File  $fileName

Om du vill exportera den här listan till en CSV-fil för import till Microsoft Excel för analys fyller du i sökvägen och filnamnet och kör sedan resulterande kommandon.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\Non-licensedUsers.csv>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Rapport över dina Office 365-distributionsgrupper

Distributionsgrupper används i organisationer av e-postprogram, till exempel Microsoft Outlook, till att skicka e-postmeddelanden till grupper med användare. Det här scenariot skapar listan över distributionsgrupper i din Office 365-prenumeration.

För att börja måste du ansluta till Exchange Online. Om du vill ansluta till Exchange Online med ett användarnamn och lösenord läser du Ansluta till Exchange Online PowerShell. Om du vill installera Microsoft Exchange Online Remote PowerShell-modulen och ansluta med MFA läser du Ansluta till Exchange Online PowerShell med multifaktorautentisering.

Använd det här kommandot till att visa listan över befintliga distributionsgrupper en skärmbild i taget.

Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | More

För att exportera den här listan till en textfil för enklare genomsökning och sökningar fyller du i sökvägen och filnamnet och kör sedan resulterande kommandon.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\DistGroups.txt>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Out-File  $fileName

Om du vill exportera den här listan till en CSV-fil för import till Microsoft Excel för detaljerad analys fyller du i sökvägen och filnamnet och kör sedan resulterande kommandon.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\DistGroups.csv>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Få en lista över inaktiva Exchange-postlådor

När användare lämnar en organisation kan deras postlådor bli kvar och ta upp lagringsutrymme i Office 365-prenumerationen. I det här scenariot kan du identifiera dessa inaktuella postlådor så att du kan sedan vidta lämpliga åtgärder för att ta bort dem. Det här scenariot visar hur du listar alla användare som inte har loggat in på postlådan på minst 30 dagar.

Obs!: I vissa fall kanske rapporten inte ger ett LastLogin-datum för senaste inloggning men det finns alltid ett DaysInactive-antal för antal inaktiva dagar. Postlådor med bevarande av juridiska skäl kan också visas i den här rapporten och de representerar inte nödvändigtvis en postlåda som kräver rensning eller borttagning.

För att börja måste du ansluta till Exchange Online. Om du vill ansluta till Exchange Online med ett användarnamn och lösenord läser du Ansluta till Exchange Online PowerShell. Om du vill installera Microsoft Exchange Online Remote PowerShell-modulen och ansluta med MFA läser du Ansluta till Exchange Online PowerShell med multifaktorautentisering.

Det här kommandot visar en lista över användare som varit inaktiva i minst 30 dagar, en skärmbild i taget.

Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | More

Fyll i sökvägen och filnamnet för att skapa en lista över användare som varit inaktiva i minst 30 dagar och exportera den till en CSV-fil. Kör sedan resulterande kommandon.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\StaleMailboxes.csv>"
Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Visa användare med hjälp av filter och sortering

Du kan använda den Where för att filtrera en lista, kommandot Sort för att ange ordningen på listan och kommandot Select för att ange uppsättningen egenskaper som ska visas.

För att börja måste du ansluta till Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Instruktioner finns i Ansluta till Office 365 PowerShell.

Anta till exempel att du behöver en lista över medlemmar som finns i din säljavdelning och vill se deras UPN (User Principal Name), visningsnamn och om de är licensierade, allt sorterat efter deras UPN:

  • Du använder kommandot Where till att endast ange användarkonton vars Avdelning-egenskap är inställd på "Försäljning".

  • Du använder kommandot Sort till att sortera efter egenskapen UPN.

  • Du använder kommandot Select till att ange egenskaperna UPN, Visningsnamn och ärLicensierad.

  • Slutligen kan du kommandot More till att visa listan en skärmbild i taget.

Här är det resulterande kommandot:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" } | Sort UserPrincipalName | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed | More

Anta nu att du måste lista alla medlemmar i både försäljnings- och marknadsföringsavdelningen. I det här fallet utökar du villkoren för kommandot Where så att det inkluderar båda avdelningarna och lägger till egenskapen Avdelning i kommandot Select. Här är det resulterande kommandot:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" -or $_.Department -eq "Marketing" } | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed,Department | More

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

PowerShell för Office 365-administratörer

Office 365 PowerShell-scenarier

Konfigurationsscenarier för Office 365 PowerShell

Användarhanteringsscenarier för Office 365 PowerShell

Scenarier med fler funktioner för Office 365 PowerShell

Office 365 PowerShell-communityresurser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×