Projicera värden i en serie

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du behöver förutsäga utgifter för nästa år eller projicera de förväntade resultaten för en serie i ett vetenskapligt experiment kan du använda Microsoft Office Excel för att generera framtida värden automatiskt baserat på befintliga data, eller automatiskt generera extrapolerade värden som baseras på linjära trendberäkningar eller tillväxttrendberäkningar.

Du kan fylla i en serie värden som bildar en linjär eller exponentiell kurva med hjälp av fyllningshandtag eller kommandot serie. Om du vill utöka komplexa och icke-linjära data kan du använda kalkylbladsfunktioner eller verktyget regressionsanalys i den Analysis ToolPak Add-in.

I en linjär serie adderas stegvärdet, eller skillnaden mellan det första och nästa värde i serien, till startvärdet och adderas sedan till varje efterföljande värde.

Initial markering

Utökad linjär serie

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Gör följande om du vill fylla i en serie för en linjär trend:

 1. Markera minst två celler som innehåller de inledande värdena i trenden.

  Du kan förbättra noggrannhet i trenden genom att markera fler startvärden.

 2. Dra fyllningshandtaget i den riktning som du vill fylla med växande värden eller minskande värden.

  Om du t.ex. har markerat startvärdena 3, 5 och 8 i cellerna C1:E1 drar du fyllningshandtaget åt höger för att fylla i cellerna med en serie växande trendvärden. Om du vill fylla i celler med en serie minskande värden drar du i stället fyllningshandtaget åt vänster.

Tips: Om du manuellt vill styra hur serien skapas eller använda tangentbordet för att fylla i en serie klickar du på kommandot Serie(knappen Fyll, gruppen Redigering, fliken Start).

I tillväxtserier multipliceras startvärdet med stegvärdet för att erhålla nästa värde i serien. Resultatprodukten och varje efterföljande produkt multipliceras sedan med stegvärdet.

Initial markering

Utökad tillväxtserie

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6.75, 10.125

Gör följande om du vill fylla i en serie för en tillväxttrend:

 1. Markera minst två celler som innehåller de inledande värdena i trenden.

  Du kan förbättra noggrannhet i trenden genom att markera fler startvärden.

 2. Håll ned höger musknapp, dra fyllningshandtaget i den riktning som du vill fylla med växande eller minskande värden, släpp musknappen och klicka på Tillväxttrend på snabbmeny.

Om du t.ex. har markerat startvärdena 3, 5 och 8 i cellerna C1:E1 drar du fyllningshandtaget åt höger för att fylla i cellerna med en serie växande trendvärden. Om du vill fylla i celler med en serie minskande värden drar du i stället fyllningshandtaget åt vänster.

Tips: Om du manuellt vill styra hur serien skapas eller använda tangentbordet för att fylla i en serie klickar du på kommandot Serie(knappen Fyll, gruppen Redigering, fliken Start).

När du klickar på kommandot Seriekan du manuellt styra hur en linjär trend eller tillväxttrend skapas och använda tangentbordet för att fylla i värden.

 • I en linjär serie används startvärdena i minsta-kvadrat-algoritmen (y=mx+b) för att generera serien.

 • I en exponentiell serie används startvärdena i algoritmen för exponentialkurvor (y=b*m^x) för att generera serien.

I bägge fallen ignoreras startvärdet. Serien som skapas är ekvivalent till de värden som returneras av funktionen TREND eller funktionen EXPTREND.

Gör följande om du vill fylla i värden manuellt:

 1. Markera cellen som du vill starta serien i. Cellen måste innehålla det första värdet i serien.

  När du klickar på kommandot Serieersätter den serie du får de värden som ursprungligen markerades. Om du vill spara de ursprungliga värdena kopierar du dem till en annan rad eller kolumn och skapar sedan serien genom att markera de kopierade värdena.

 2. Klicka på Fylli gruppen Redigeringpå fliken Startoch sedan på Serie.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill fylla serien nedför kalkylbladet klickar du på Kolumner.

  • Om du vill fylla serien tvärs över kalkylbladet klickar du på Rader.

 4. I rutan Stegvärdeanger du det värde som du vill att serien ska ökas med i varje steg.

Serietyp

Resulterande stegvärde

Linjär

Stegvärdet adderas till startvärdet och adderas sedan till vart och ett av de följande värdena.

Tillväxt

Startvärdet multipliceras med stegvärdet. Den resulterande produkten samt var och en av de följande produkterna multipliceras sedan med stegvärdet.

 1. Under Typklickar du på Linjäreller Exponentiell.

 2. Ange det värde som serien ska stoppa vid i rutan Stoppvärde.

Obs!: Om det finns mer än ett startvärde i serien och du vill att Excel ska generera trenden markerar du kryssrutan Trend.

När du har befintliga data som du vill generera en trend för kan du skapa en trendlinje i ett diagram. Om du exempelvis har ett diagram i Excel som visar försäljningsdata för de första månaderna för ett år kan du lägga till en trendlinje till diagrammet som visar den allmänna försäljningstrenden (ökande, minskande eller stillastående) eller som visar den projicerade trenden för kommande månader.

Det här förutsätter att du redan skapat ett diagram som baseras på befintliga data. Om du inte har gjort det, finns i avsnittet Skapa ett diagram.

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på den dataserie som du vill lägga till en trendlinje eller ett glidande medelvärde i.

 3. Klicka på Trendlinjei gruppen Analyspå fliken Layoutoch klicka på den typ av regressionstrendlinje eller glidande medelvärde som du vill använda.

 4. Om du vill ange alternativ för och formatera regressionstrendlinjen eller det glidande medelvärdet högerklickar du på trendlinjen och klickar på Formatera trendlinje på snabbmenyn.

 5. Välj trendlinjealternativ, linjer och effekter.

  • Om du väljer Polynommåste du ange den högsta potensen för den oberoende variabeln i rutan Ordning.

  • Om du valt Glidande medelvärde, måste du i rutan Period ange hur många perioder som ska användas när det glidande medelvärdet beräknas.

Meddelanden: 

 • Rutan Baserad på serievisar vilka dataserier i diagrammet som stöder trendlinjer. Om du vill lägga till en trendlinje till en serie klickar du på namnet i rutan och väljer vilka alternativ du vill använda.

 • Om du lägger till ett glidande medelvärde till ett punktdiagram baseras det glidande medelvärdet på ordningen av de x-värden som ritas i diagrammet. Du kanske måste sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde för att resultatet ska bli rätt.

Använda funktionen PREDIKTION    Funktionen PREDIKTION beräknar, eller förutsäger ett framtida värde med hjälp av befintliga värden. Det förutsagda värdet är ett y-värde för ett givet x-värde. De kända värdena är befintliga x-värden och y-värden, och det nya värdet förutsägs genom linjär regression. Du kan använda den här funktionen för att förutsäga framtida försäljning, lageråtgång och konsumenttrender.

Använda funktionerna TREND och EXPTREND    Med funktionerna TREND och EXPTREND kan du extrapolera framtida y-värden som ritar en rak linje eller en exponentiell kurva som bäst beskriver befintliga data. De kan också returnera endast y-värdena baserade på kända x-värden för den bäst anpassade linjen eller kurvan. Om du vill rita ut befintliga data använder du de befintliga x-värden och y-värden som returneras av funktionerna TREND eller EXPTREND.

Använda funktionerna REGR och EXPREGR    Du kan använda funktionerna REGR och EXPREGR för att beräkna en rak linje eller en exponentiell kurva från befintliga data. Funktionerna REGR och EXPREGR returnerar olika slags regressionsstatistik, däribland lutning och skärningspunkt för den bäst anpassade linjen.

Följande tabell innefattar länkar till mer information om dessa kalkylbladsfunktioner.

Funktion

Beskrivning

PROGNOSER

Projicera värden

TREND

Projicera värden som bildar en rät linje

EXPTREND

Projicera värden som bildar en exponentialkurva

REGR

Beräkna en rät linje från befintliga data

EXPREGR

Beräkna en exponentialkurva från befintliga data

När du behöver utföra mer komplicerad regressionsanalys – inklusive beräkna och rita restvärden – du kan använda verktyget för regressionsanalys i den Analysis ToolPak Add-in. Mer information finns i läsa in Analysis ToolPak.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×