Procent färdigt arbete (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Procent färdigt arbete innehåller en aktivitets, resurs eller tilldelnings aktuella status, uttryckt som en procentsats som anger hur stor del av arbetet som har utförts. Du kan antingen själv ange ett värde i fältet, eller också låta värdet beräknas automatiskt i Project utifrån det verkligt arbete.

Det finns flera kategorier av fälten Procent färdigt arbete.

Datatyp    Procent

Procent (%) Färdigt arbete (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en aktivitet först skapas är procent färdigt arbete lika med noll. Om du anger verkligt arbete för aktiviteten beräknar Project procent färdigt arbete på följande sätt:

Procent färdigt arbete = (Verkligt arbete / Arbete) x 100

Om du anger ett värde i fältet Procent färdigt arbete beräknar Project verkligt arbete och återstående arbete. Om du skriver in ett värde i fältet Verkligt arbete eller Återstående arbete räknas övriga fält om automatiskt.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Procent (%) färdigt arbete i en aktivitetslista när du vill visa, filtrera eller redigera procent färdigt arbete för aktiviteter. Om du anger ett värde i fältet Procent (%) färdigt arbete beräknas verkligt arbete och återstående arbete automatiskt. Om fältet Procent (%) färdigt arbete har ett värde som är större än noll, anges det schemalagda startdatumet i fältet Verklig start, om du ännu inte har skrivit in ett verkligt startdatum. Om fältet Procent (%) färdigt arbete har värdet 100, fylls det schemalagda slutdatumet i fältet Verkligt slut.

Exempel    Aktiviteten ”Skriva förslag” är schemalagd för 40 arbetstimmar. Hittills har resursen som har tilldelats aktiviteten rapporterat tio timmars verkligt arbete för aktiviteten. Project beräknar att aktiviteten har 25 procent färdigt arbete.

Aktiviteten ”Leda kundmöten” är schemalagd för 32 arbetstimmar. Den tilldelade resursen har rapporterat 16 arbetstimmar för aktiviteten. Skriv 50 i fältet Procent (%) färdigt arbete. Fältet Verkligt arbete ändras då till 16 timmar.

Obs!    Som standard påverkas till en aktivitet procent färdigt-värde värdet för verkligt arbete. På samma sätt påverkar värdet för verkligt arbete dess procent färdigt-värde.

När du anger ett värde i Procent färdigt arbete kan värdena i fälten Verkligt arbete och Återstående arbete justeras kring det aktuella rapportdatumet i Project. Om du vill kan du låta dessa uppföljningsfält i projektet fortsätta följa det ursprungliga schemat, även om det innebär att det färdiga arbetet visas som ett kommande arbete eller det återstående arbetet som ett förflutet. Detta kan du göra i dialogrutan Project-alternativ.

I dialogrutan Projektinformation kan du ange ett annat datum än dagens som rapportdatum.

Procent färdigt arbete visar status för mängden avslutat arbete i tilldelningen hittills, medan procent färdigt visar status för en aktivitets varaktighet hittills.

Procent (%) Färdigt arbete (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Procent (%) färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs, uttryckt i procent av resursens totala slutförda arbete.

Beräkning    När en resurs först läggs till är resursens procent färdigt arbete lika med noll procent. Så snart resursen tilldelas aktiviteter och verkligt arbete eller procent färdigt arbete skrivs in för någon av resursens tilldelningar, beräknas det totala värdet för procent färdigt arbete för resursen. Project beräknar resursens procent färdigt arbete på följande sätt:

Procent färdigt arbete = (Verkligt arbete / Arbete) x 100

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Procent (%) färdigt arbete i en resurslista när du vill visa eller filtrera procent färdigt arbete för en resurs. På detta sätt kan du granska en resurs framsteg i de olika aktiviteter som har tilldelats resursen.

Exempel    Karin har tilldelats fyra aktiviteter för sammanlagt innebär 40 arbetstimmar. Procent färdigt arbete är noll tills Karin har rapporterat verkligt arbete för någon av aktiviteterna. Karin rapporterar att hon har arbetat med en aktivitet i fem timmar och med en annan aktivitet i 15 timmar. Eftersom 20 timmars verkligt arbete har utförts av totalt 40 timmars schemalagt arbete, beräknar Project att Karin har 50 procent färdigt arbete på alla aktiviteter som har tilldelats henne.

Procent (%) Färdigt arbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beskrivning    Fältet Procent färdigt innehåller den aktuella statusen för en tilldelning uttryckt i procent av tilldelningens slutförda arbete. Du kan skriva procentandelen färdigt arbete eller ange att värdet ska räknas ut automatiskt baserat på verkligt arbete.

Beräkning    När en tilldelning skapas är procent färdigt arbete lika med noll. Om du skriver in verkligt arbete för tilldelningen beräknas procent färdigt arbete automatiskt på följande sätt:

Procent färdigt arbete = (Verkligt arbete / Arbete) x 100

Om du skriver ett värde i fältet Procent (%) färdigt arbete räknas verkligt och återstående arbete ut automatiskt. Om värdet i fältet Procent (%) färdigt arbete är större än noll, anges fältet Verklig start till det schemalagda startdatumet om du inte redan har angett ett verkligt startdatum. Fältet Verkligt slut anges till det schemalagda slutdatumet om fältet Procent (%) färdigt arbete har värdet 100. Om du skriver in ett värde i fältet Verkligt arbete eller Återstående arbete räknas övriga fält om automatiskt.

Rekommenderad användning    När du vill visa, filtrera eller redigera procent färdigt för tilldelningar lägger du till fältet Procent (%) färdigt arbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

Exempel    Karin har blivit tilldelad aktiviteten ”Skriva förslag” med 40 arbetstimmar. Hittills har Karin rapporterat 20 timmars verkligt arbete på tilldelningen. Project beräknar automatiskt att tilldelningen är 50 procent färdigt arbete.

Karin har dessutom blivit tilldelad 32 timmars arbete med aktiviteten ”Leda kundmöten”. Hon har rapporterat att 16 timmar av arbetet har avslutats. Skriv in 50 i fältet Procent (%) färdigt arbete. Då ändras fältet Verkligt arbete till 16 timmar.

Obs!    Som standard påverkas till en aktivitet procent färdigt-värde värdet för verkligt arbete. På samma sätt påverkar värdet för verkligt arbete dess procent färdigt-värde.

När du anger ett värde i Procent färdigt arbete kan värdena i fälten Verkligt arbete och Återstående arbete justeras kring det aktuella rapportdatumet i Project. Om du vill kan du låta dessa uppföljningsfält i projektet fortsätta följa det ursprungliga schemat, även om det innebär att det färdiga arbetet visas som ett kommande arbete eller det återstående arbetet som ett förflutet. Detta kan du göra i dialogrutan Project-alternativ.

I dialogrutan Projektinformation kan du ange ett annat datum än dagens som rapportdatum.

Procent färdigt arbete visar statusen för mängden avslutat arbete i tilldelningen hittills, medan procent färdigt visar statusen för en aktivitets varaktighet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×