Presentera data i punktdiagram eller linjediagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Punktdiagram och linjediagram påminner mycket, särskilt när ett punktdiagram visas med kopplingslinjer. Men hur varje av dessa diagramtyper ritas fördelas längs den vågräta axeln (kallas även x-axeln) och den lodräta axeln (kallas även y-axeln) skiljer sig markant.

Formaterat punktdiagram
I det här formaterade punktdiagrammet visas numeriska värden längs den vågräta och den lodräta axeln, och värdena kombineras till enskilda datapunkter som visas i ojämna intervall.
Formaterat linjediagram
I det här formaterade linjediagrammet distribueras kategoridata (i det här fallet ett tidsintervall) jämnt längs en vågrät axel och alla numeriska värdedata jämnt längs en lodrät axel.

Obs!: Information om de olika typerna av punkt- och linjediagram, finns i tillgängliga diagramtyper i Office.

Innan du väljer något av dessa diagramtyper kanske du vill lära dig mer om skillnaderna mellan och ta reda på när det är bättre att använda ett punktdiagram i stället för ett linjediagram eller tvärtom.

Den största skillnaden mellan punkt- och linjediagram går de rita upp data på den vågräta axeln. Till exempel när du använder följande kalkylbladsdata du skapar ett punktdiagram och ett linjediagram kan du se att data fördelas på olika sätt.

Bild av kalkylbladsdata för regnmängd per dag

I ett punktdiagram visas värdena för regnmängd per dag från kolumn A som x-värden längs den vågräta axeln (x) och värdena för luftburna partiklar från kolumn B visas som värden längs den lodräta axeln (y). I ett punktdiagram, som ofta kallas ett xy-diagram, visas aldrig kategorier längs den vågräta axeln.

Bild av punktdiagram

Ett punktdiagram har alltid två värdeaxlar för att visa en uppsättning numeriska data längs en vågrät (värde)axel och en annan uppsättning numeriska värden längs en lodrät (värde)axel. I diagrammet visas punkter vid skärningen av ett numeriskt x- och y-värde, och värdena kombineras till enskilda datapunkter. De här datapunkterna kan distribueras jämnt eller ojämnt längs den vågräta axeln, beroende på data.

Den första datapunkten som visas i punktdiagrammet representerar både y-värdet 137 (luftburna partiklar) och x-värdet 1,9 (regnmängd per dag). De här talen representerar värdena i cell A9 och B9 i kalkylbladet.

I ett linjediagram visas dock samma värden för regnmängd per dag och luftburna partiklar som två separata datapunkter, som distribueras jämnt längs den vågräta axeln. Det beror på att ett linjediagram bara har en värdeaxel (den lodräta axeln). Längs den vågräta axeln i ett linjediagram visas bara jämnt fördelade grupperingar (kategorier) med data. Eftersom inte kategorier har angetts i dessa data har de genererats automatiskt, till exempel 1, 2, 3 och så vidare.

Det här är ett bra exempel på när du inte ska använda ett linjediagram.

Bild av linjediagram

I ett linjediagram distribueras kategoridata jämnt längs en vågrät (kategori)axel och alla numeriska värdedata distribueras längs en lodrät (värde)axel.

Partikelformiga y-värde 137 (cell B9) och daglig nederbörd x värdet av 1,9 (cell A9) visas som separata datapunkter i linjediagrammet. Ingen av dessa datapunkter är den första datapunkten visas i diagrammet – i stället den första datapunkten för varje dataserie refererar till värden i första datarad i kalkylbladet (cell A2 och B2).

Skillnader för axeltyp och -skalning

Eftersom den vågräta axeln i ett punktdiagram alltid är en värdeaxel kan den visa numeriska värden eller datumvärden (till exempel dagar eller timmar) som representeras som numeriska värden. Om du vill visa de numeriska värdena längs den vågräta axeln med mer flexibilitet kan du ändra skalningsalternativen på den här axeln på samma sätt som du kan ändra skalningsalternativen för en lodrät axel.

Eftersom den vågräta axeln i ett linjediagram är en kategoriaxel kan den bara vara en textaxel eller en datumaxel. På en textaxel visas endast text (icke-numeriska data eller numeriska kategorier som inte är värden) med jämnt fördelade intervall. På en datumaxel visas datum i kronologisk ordning med specifika intervall eller basenheter, till exempel antal dagar, månader eller år, även om datumen i kalkylbladet inte är i ordning eller har samma basenheter.

Skalningsalternativen för en kategoriaxel är begränsade jämfört med skalningsalternativen för en värdeaxel. De tillgängliga skalningsalternativen beror också på vilken typ av axel du använder.

Punktdiagram används vanligtvis för att visa och jämföra numeriska värden, till exempel vetenskapliga, statistiska och tekniska data. De här diagrammen är bra för att illustrera relationerna mellan numeriska värden i flera dataserier, och de kan rita två grupper med tal som en serie xy-koordinater.

Linjediagram kan visa kontinuerliga data över tid, mot en gemensam skala, och är därför bra för att illustrera trender i data med jämna intervall eller över tid. I ett linjediagram distribueras kategoridata jämnt längs den vågräta axeln och alla värdedata distribueras jämnt längs den lodräta axeln. Använd som regel ett linjediagram om dina data innehåller icke-numeriska x-värden – för numeriska x-värden är det oftast bättre att använda ett punktdiagram.

Överväg att använda ett punktdiagram i stället för ett linjediagram om du vill:

 • Ändra skalan för den vågräta axeln    Eftersom den vågräta axeln i ett punktdiagram är en värdeaxel finns det fler skalningsalternativ.

 • Använda en logaritmisk skala på den vågräta axeln    Du kan göra den vågräta axeln till en logaritmisk skala.

 • Visa kalkylbladsdata som innehåller par eller grupperade uppsättningar av värden    I ett punktdiagram kan du ändra de oberoende skalorna för axlarna för att visa mer information om grupperade värden.

 • Visa mönster i stora mängder data    Punktdiagram är bra för att illustrera mönster i dina data, till exempel genom att visa linjära eller icke-linjära trender, kluster och extremvärden.

 • Jämföra ett stort antal datapunkter utan hänsyn till tidsfaktorn    Ju mer data du tar med i ett punktdiagram, desto bättre jämförelser kan du göra.

Överväg att använda ett linjediagram i stället för ett punktdiagram om du vill:

 • Visa textetiketter längs den vågräta axeln    Textetiketterna kan motsvara jämnt fördelade värden för exempelvis månader, kvartal eller räkenskapsår.

 • Använda ett fåtal numeriska etiketter längs den vågräta axeln    Om du använder ett fåtal, jämnt fördelade numeriska etiketter som motsvarar tidsintervall, till exempel år, kan du använda ett linjediagram.

 • Visa en tidsskala längs den vågräta axeln    Använd ett linjediagram om du vill visa datum i kronologisk ordning vid vissa intervall eller basenheter, till exempel antal dagar, månader eller år, även om datumen i kalkylbladet inte visas i ordning eller med samma basenheter.

Obs!: Följande procedur gäller för Office 2013 och senare versioner. Steg för office 2010?

Skapa ett punktdiagram

Formaterat punktdiagram

Så hur har vi skapat det här punktdiagrammet? Så här kan du skapa ett punktdiagram med liknande resultat. För det här diagrammet har vi använt exempelkalkylbladets data. Du kan kopiera dem till ditt kalkylblad eller använda egna data.

 1. Kopiera kalkylbladsdata exemplet till ett tomt kalkylblad eller öppna kalkylbladet som innehåller de data du vill återge i ett punktdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Daglig nederbörd

  Partiklar

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Markera de data du vill rita i punktdiagrammet.

 3. Klicka på fliken Infoga och klicka sedan på Infoga punkt (X; Y) eller bubbeldiagram.

  Punktdiagram

 4. Klicka på punkt.

  Tips: Du kan placera muspekaren på en diagramtyp om du vill se dess namn.

 5. Klicka på diagramområde i diagrammet för att visa flikarna Design och Format.

 6. Klicka på fliken Design och klicka sedan på den Diagramlayout som du vill använda.

  Diagramformat

 7. Klicka på Diagramrubrik och Skriv den text du vill.

 8. Om du vill ändra teckenstorleken för diagramrubriken högerklickar du på rubriken, klickar du på teckensnitt och ange sedan den storlek du vill ha i rutan storlek. Klicka på OK.

 9. Klicka på diagramytan.

 10. Klicka på Lägg till diagramelement på fliken Design > Axelrubriker och gör sedan följande:

  Lägga till diagramelement

  1. Om du vill lägga till en vågrät axelrubrik klickar du på Primär vågrät.

  2. Om du vill lägga till en lodrät axelrubrik klickar du på Primär lodrät.

  3. Klicka på varje rubrik och Skriv önskad text.

  4. Markera rubriken i listan för fler formateringsalternativ på fliken Format i rutan Diagramelement rubrik och klicka sedan på Formatera markering. Formatet Rubrik-fönstret visas. Klicka på storlek och egenskaper Storlek och egenskaper och du kan välja Lodrät justering, Textorientering eller anpassad vinkel.

 11. Klicka på rityta i diagrammet eller på fliken Format i rutan Diagramelement, Välj Rityta från lista med diagramelement.

  Diagram element ruta

 12. Klicka på knappen Mer Knappen Mer i gruppen Figurformat på fliken Format och sedan på den effekt du vill använda.

 13. Klicka först på diagramområdet i diagrammet eller på fliken Format i rutan Diagramelement, markera Diagramområdet från lista med diagramelement.

 14. Klicka på knappen Mer Knappen Mer i gruppen Figurformat på fliken Format och sedan på den effekt du vill använda.

 15. Om du vill använda temafärger som skiljer sig från det standardtema som används i en arbetsbok gör du på följande sätt:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Klicka på sidlayout > teman

  2. Klicka på det tema som du vill använda under Office.

Skapa ett linjediagram

Formaterat linjediagram

Så hur har vi skapat det här linjediagrammet? Så här kan du skapa ett linjediagram med liknande resultat. För det här diagrammet har vi använt exempelkalkylbladets data. Du kan kopiera dem till ditt kalkylblad eller använda egna data.

 1. Kopiera exempelkalkylbladets data till ett tomt kalkylblad eller öppna ett kalkylblad med de data som du vill rita i ett linjediagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Datum

  Daglig nederbörd

  Partiklar

  1/1-07

  4,1

  122

  2/1-07

  4,3

  117

  3/1-07

  5,7

  112

  4/1-07

  5,4

  114

  5/1-07

  5,9

  110

  6/1-07

  5,0

  114

  7/1-07

  3,6

  128

  8/1-07

  1,9

  137

  9/1-07

  7,3

  104

 2. Markera de data du vill rita i linjediagrammet.

 3. Klicka på fliken Infoga och klicka sedan på Infoga rad eller ytdiagram.

  Infoga rad eller område diagram

 4. Klicka på Linje med brytpunkter.

 5. Klicka på diagramområde i diagrammet för att visa flikarna Design och Format.

 6. Klicka på fliken Design och klicka sedan på den Diagramlayout som du vill använda.

  Diagramformat

 7. Klicka på Diagramrubrik och Skriv den text du vill.

 8. Om du vill ändra teckenstorleken för diagramrubriken högerklickar du på rubriken, klickar du på teckensnitt och ange sedan den storlek du vill ha i rutan storlek. Klicka på OK.

 9. Klicka på diagramytan.

 10. Klicka på förklaringen i schemat eller lägga till den från en lista med diagramelement (på fliken Design klickar du på Lägg till diagramelement > förklaring och välj sedan en plats för förklaringen).

  Lägga till diagramelement

 11. Att rita en dataserie längs en sekundär lodrät axel klickar du på dataserien eller välja det från en lista med diagramelement (klicka på Diagramelement på fliken Format i gruppen Aktuell markering ).

  Diagram element ruta

 12. Klicka på Formatera markering på fliken Format i gruppen Aktuell markering. Åtgärdsfönstret Formatera dataserie visas.

 13. Välj Sekundäraxel under Alternativ för serie och klicka sedan på Stäng.

 14. Klicka på Lägg till diagramelement på fliken Design i gruppen Layouter för organisationsscheman och gör sedan följande:

  1. Om du vill lägga till en rubrik för primär lodrät axel klickar du på Axelrubrik >Primär lodrät. Klicka på storlek och egenskaper Storlek och egenskaper om du vill konfigurera typ av lodrät axelrubrik som du vill använda i fönstret Formatera axelrubrik.

  2. Om du vill lägga till en rubrik för sekundär lodrät axel klickar du på Axelrubrik > Sekundär lodrät och klicka sedan på storlek och egenskaper Storlek och egenskaper om du vill konfigurera typ av lodrät axelrubrik som du vill använda i fönstret Formatera axelrubrik.

  3. Klicka på varje rubrik, Skriv den text som du vill använda och sedan på RETUR

 15. Klicka på rityta i diagrammet eller välja det från en lista med diagramelement (flikenFormat, gruppen Aktuell markering, Diagramelement ruta).

 16. Klicka på knappen Mer Knappen Mer i gruppen Figurformat på fliken Format och sedan på den effekt du vill använda.

  Gruppen Figurformat på menyflik i Excel

 17. Klicka på diagramytan.

 18. Klicka på knappen Mer Knappen Mer i gruppen Figurformat på fliken Format och sedan på den effekt du vill använda.

 19. Om du vill använda temafärger som skiljer sig från det standardtema som används i en arbetsbok gör du på följande sätt:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Klicka på sidlayout > teman

  2. Klicka på det tema som du vill använda under Office.

Skapa ett punktdiagram eller linje diagram i Office 2010

Formaterat punktdiagram

Så hur har vi skapat det här punktdiagrammet? Så här kan du skapa ett punktdiagram med liknande resultat. För det här diagrammet har vi använt exempelkalkylbladets data. Du kan kopiera dem till ditt kalkylblad eller använda egna data.

 1. Kopiera exempelkalkylbladets data till ett tomt kalkylblad eller öppna ett kalkylblad med de data som du vill rita i ett punktdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Daglig nederbörd

  Partiklar

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Markera de data du vill rita i punktdiagrammet.

 3. Klicka på Punkt i gruppen Diagram på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka på Punkt med endast brytpunkter.

  Tips: Du kan placera muspekaren på en diagramtyp om du vill se dess namn.

 5. Klicka på diagramområde för diagrammet.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 6. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Diagramformat på menyflik i Excel

  För det här punktdiagrammet valdes Format 26.

 7. Klicka på Diagramrubrik på fliken Layout och välj en plats för rubriken från den nedrullningsbara listrutan.

  Vi valde Ovanför diagrammet.

 8. Klicka på diagramrubriken och skriv sedan den text du vill ha.

  För det här punktdiagrammet angavs Partikelnivåer i regn.

 9. Du kan minska storleken på diagramrubriken genom att högerklicka på rubriken och sedan ange den storlek du vill ha i rutan Teckenstorlek på snabbmenyn.

  För det här punktdiagrammet valdes 14.

 10. Klicka på diagramytan.

 11. Klicka på Axelrubriker i gruppen Etiketter på fliken Layout och gör sedan så här:

  1. Om du vill lägga till en rubrik för den vågräta axeln klickar du på Rubrik för primär vågrät axel och sedan på Rubrik nedanför axel.

  2. Om du vill lägga till en rubrik för den lodräta axeln klickar du på Rubrik för primär lodrät axel och sedan på önskad typ av rubrik för den lodräta axeln.

   För det här punktdiagrammet valdes Roterad rubrik.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Klicka på varje rubrik och Skriv önskad text.

   För det här punktdiagrammet angavs Regnmängd per dag i rubriken för den vågräta axeln och Partikelnivå i rubriken för den lodräta axeln.

 12. Klicka på diagrammets rityta eller välj Rityta i en lista med diagramelement (fliken Layout, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement).

 13. Klicka på knappen Mer Knappen Mer i gruppen Figurformat på fliken Format och sedan på den effekt du vill använda.

  För det här punktdiagrammet valdes Diskret effekt - Dekorfärg 3.

  Gruppen Figurformat på menyflik i Excel

 14. Klicka på diagramytan.

 15. Klicka på knappen Mer Knappen Mer i gruppen Figurformat på fliken Format och sedan på den effekt du vill använda.

  För det här punktdiagrammet valdes Diskret effekt - Dekorfärg 1.

 16. Om du vill använda temafärger som skiljer sig från det standardtema som används i en arbetsbok gör du på följande sätt:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på det tema som du vill använda under Inbyggd.

   För det här linjediagrammet valdes Office-temat.

Formaterat linjediagram

Så hur har vi skapat det här linjediagrammet? Så här kan du skapa ett linjediagram med liknande resultat. För det här diagrammet har vi använt exempelkalkylbladets data. Du kan kopiera dem till ditt kalkylblad eller använda egna data.

 1. Kopiera exempelkalkylbladets data till ett tomt kalkylblad eller öppna ett kalkylblad med de data som du vill rita i ett linjediagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Datum

  Daglig nederbörd

  Partiklar

  1/1-07

  4,1

  122

  2/1-07

  4,3

  117

  3/1-07

  5,7

  112

  4/1-07

  5,4

  114

  5/1-07

  5,9

  110

  6/1-07

  5,0

  114

  7/1-07

  3,6

  128

  8/1-07

  1,9

  137

  9/1-07

  7,3

  104

 2. Markera de data du vill rita i linjediagrammet.

 3. Klicka på Linje i gruppen Diagram på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka på Linje med brytpunkter.

 5. Klicka på diagramområde för diagrammet.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 6. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Diagramformat på menyflik i Excel

  För det här linjediagrammet valdes Format 2.

 7. Välj fliken Layout och gå till gruppen Etiketter. Klicka på Diagramrubrik och klicka sedan på Över diagram.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 8. Klicka på diagramrubriken och skriv sedan den text du vill ha.

  För det här linjediagrammet angavs Partikelnivåer i regn.

 9. Du kan minska storleken på diagramrubriken genom att högerklicka på rubriken och sedan ange den storlek du vill ha i rutan Storlek på snabbmenyn.

  För det här linjediagrammet valdes 14.

 10. Klicka på förklaringen i diagrammet eller välj den i en lista med diagramelement (fliken Layout, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement).

 11. Klicka på Förklaring i gruppen Etiketter på fliken Layout och klicka därefter på den placering som du vill använda.

  För det här linjediagrammet valdes Visa förklaring i överkant.

 12. Om du vill rita en av dataserierna längs en sekundär lodrät axel klickar du på dataserien för regnmängd eller väljer den i en lista med diagramelement (fliken Layout, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement).

 13. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Layout.

  Gruppen Aktuell markering på menyflik i Excel

 14. Välj Sekundäraxel under Alternativ för serie och klicka sedan på Stäng.

 15. Klicka på Axelrubriker i gruppen Etiketter på fliken Layout och gör sedan så här:

  1. Om du vill lägga till en rubrik för den primära lodräta axeln klickar du på Rubrik för primär lodrät axel och sedan på önskad typ av rubrik för den lodräta axeln.

   För det här linjediagrammet valdes Roterad rubrik.

  2. Om du vill lägga till en rubrik för den sekundära lodräta axeln klickar du på Rubrik för sekundär lodrät axel och sedan på önskad typ av rubrik för den lodräta axeln.

   För det här linjediagrammet valdes Roterad rubrik.

  3. Klicka på varje rubrik, skriv den text du vill ha och tryck sedan på Retur.

   För det här linjediagrammet angavs Partikelnivå i rubriken för den primära lodräta axeln och Regnmängd per dag i rubriken för den sekundära lodräta axeln.

 16. Klicka på diagrammets rityta eller välj den i en lista med diagramelement (fliken Layout, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement).

 17. Klicka på knappen Mer Knappen Mer i gruppen Figurformat på fliken Format och sedan på den effekt du vill använda.

  För det här linjediagrammet valdes Diskret effekt - Mörk 1.

  Gruppen Figurformat på menyflik i Excel

 18. Klicka på diagramytan.

 19. Klicka på knappen Mer Knappen Mer i gruppen Figurformat på fliken Format och sedan på den effekt du vill använda.

  För det här linjediagrammet valdes Diskret effekt - Dekorfärg 3.

 20. Om du vill använda temafärger som skiljer sig från det standardtema som används i en arbetsbok gör du på följande sätt:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på det tema som du vill använda under Inbyggd.

   För det här linjediagrammet valdes Office-temat.

Skapa ett punktdiagram

 1. Markera de data som ska ritas i diagrammet.

 2. Klicka på fliken Infoga och klicka på X Y punkt och välj ett diagram under punkt.

 3. Diagrammet är markerat, klickar du på fliken Diagramdesign gör du något av följande:

  • Klicka på Lägg till diagramelement om du vill ändra information som titel, etiketter och förklaringen.

  • Klicka på Snabblayout att välja bland fördefinierade uppsättningar av diagramelement.

  • Klicka på en av förhandsgranskningarna i formatgalleriet om du vill ändra layout eller format.

  • Klicka på Växla rad/kolumn eller Markera Data om du vill ändra datavy.

 4. Klicka på fliken Design du vill Ändra fyllning för figur, disposition, eller effekterna av diagramelementdiagrammet är markerat.

Skapa ett linjediagram

 1. Markera de data som ska ritas i diagrammet.

 2. Klicka på fliken Infoga och klicka på linje och och välj ett alternativ i raden tillgängliga diagramformat.

 3. Diagrammet är markerat, klickar du på fliken Diagramdesign gör du något av följande:

  • Klicka på Lägg till diagramelement om du vill ändra information som titel, etiketter och förklaringen.

  • Klicka på Snabblayout att välja bland fördefinierade uppsättningar av diagramelement.

  • Klicka på en av förhandsgranskningarna i formatgalleriet om du vill ändra layout eller format.

  • Klicka på Växla rad/kolumn eller Markera Data om du vill ändra datavy.

 4. Klicka på fliken Design du vill Ändra fyllning för figur, disposition, eller effekterna av diagramelementdiagrammet är markerat.

Mer information finns i

Spara ett anpassat diagram som mall

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×