Power View-designtips

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Följande är några tips för att arbeta i Power View i Excel och i SharePoint som hjälper dig att skapa interaktiva vyer av data från datamodeller i Excel-arbetsböcker eller tabellmodeller som har distribuerats till SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services-instanser (SSAS).

Artikelinnehåll

Skapa en Power View-rapport

Powerview i Excel

Powerview i SharePoint

Anpassa en Power View-rapport till fönstret

Varför är diagramikonerna nedtonade?

Vad betyder ikonerna i fältlistan?

Fält i Fältavsnittet

Tabellnamn

Radetikettfält

Layoutavsnittet

Visa en Power View-rapport i SharePoint i läs- och helskärmsläge lägen

Överlappa och placera objekt ovanpå varandra

Expandera en visualisering

Ändra storlek på en visualisering

Ångra

”Vi kan inte visa dina data då nära relaterade fält är på olika axlar”

Lösning 1: Ta bort fältet

Lösning 2: Skapa ett dubblettfält i datamodellen

Se även

Skapa en Power View-rapport

Power View i Excel

Det är enkelt att starta Power View i Microsoft Excel 2013.

Klicka på fliken Infoga > Power View i Excel.

Mer information om hur du startar Power View i Excel 2013.

Power View i SharePoint

Starta Power View från en datamodell i en Excel (XLSX), delad datakälla (RSDS) eller BISM-anslutning (BISM) fil i SharePoint Server 2013.

Modeller kan vara i en vanlig SharePoint Server 2013-dokumentbibliotek eller i ett Power Pivot-galleriet. Designmiljön Power View öppnas och du ser vyn som du vill placera dina visualiseringar.

Läs mer om hur du skapar, spara, exportera, och skriva ut Power View-rapporter.

Överst på sidan

Anpassa en Power View-rapport till fönstret

Power View-rapportbladet i Microsoft Excel (eller Power View-vyn i SharePoint) har en fast storlek i likhet med en Microsoft Office PowerPoint-bild, till skillnad från andra Excel-kalkylblad.

Ändra storlek i Power View

Bladet anpassas som standard till fönstret och dess storlek ändras automatiskt när du öppnar fler fönster. Om du till exempel visar filterområdet krymper bladet så att resten av fönstret får plats. Du kan inaktivera detta beteende.

Om du inte vill att bladets storlek ska anpassas automatiskt avmarkerar du knappen Anpassa till fönster.

Nu kan du rulla för att visa de olika delarna av bladet.

Överst på sidan

Varför är diagramikonerna nedtonade?

Om ett objekt i menyfliksområdet är inaktiverat (nedtonat) betyder det att åtgärden inte är tillgänglig för det som du har markerat på bladet eller i vyn. Till exempel är alla diagramikoner inaktiverade på fliken Design för en tabell som inte har några aggregerade värden som summor och genomsnitt, eftersom du inte kan konvertera den till ett diagram.

Lägg till ett numeriskt fält i tabellen.

Mer information om hur du ändrar en summa till ett medelvärde eller annan aggregering i Power View.

Överst på sidan

Det betyder ikonerna i fältlistan?

Fönstret till höger i vyn är fältlistan.

I fältavsnittet i den övre delen visas tabellerna och fälten i datamodellen som Power View-rapporten baseras på. Dessa är de fält som du kan lägga till i rapporten.

Den nedre delen är layoutavsnittet. Här visas layoutalternativ för fälten för den visualisering som du har valt i vyn.

Fält i fältavsnittet

Klicka på ett fält så läggs det till i vyn. Om en visualisering har valts i vyn läggs det nya fältet till i den visualiseringen. Annars startar en ny visualisering i vyn när du klickar på det nya fältet.

Du kan också dra ett fält till vyn. Du kan starta en ny tabell eller lägga till det i en befintlig tabell.

Tabellnamn

Expandera tabellnamnet i fältavsnittet om du vill visa fälten i tabellen.

Om du klickar på själva tabellnamnet läggs tabellens standardfält till i vyn i Power View. Standardfälten finns definierade i datamodellen som rapporten baseras på.

Radetikettfält

Mängdfunktioner i en tabell är de fält som markerats med symbolen sigma, ∑. En mängdfunktion är ett numeriskt värde som anger storleken, antalet, skalan, prioriteten eller omfattningen av något. Mängdfunktioner definieras i modellen som rapporten baseras på. Du behöver minst en mängdfunktion för att skapa en diagramvisualisering.

Mer information finns i Konfigurera tabellbeteendeegenskaper för Power View-rapporter.

Du kan också använda ett icke-mängd fält som en aggregering. Om du har ett produktnamn fält kan du lägga till den i en tabell och ange sedan till räknas. Finns i Ändra en summa till ett medelvärde eller annan aggregering i Power View.

Kalkylatorikonen i Power View Beräknade fält i en tabell är markerade med en miniräknare Kalkylatorikonen i Power View symbol. Det här kallas ibland beräknade mått. Varje beräknat fält har en egen formel som skapats med DAX. Du kan inte ändra mängden, till exempel om det är en summa kan endast vara en summa.

Mer information om hur du skapar visualiseringar i Power View.

Överst på sidan

Layoutavsnitt

Elementen i layoutavsnittet varierar beroende på vilken typ av visualisering du har valt i vyn. Om du till exempel har valt ett diagram visas fält i rutorna Värden, Axel och Serie. Här följer exempel på några åtgärder som du kan utföra i layoutavsnittet:

Dra fält från fältavsnittet i fältlistan till rutorna i layoutavsnittet. När du gör det läggs de till i den valda visualiseringen i vyn.

Ta bort fält från layoutavsnittet. Observera att fälten inte tas bort från modellen.

Ändra en aggregering i layoutområdet. Som standard är de flesta mängderna summor. Du kan permanent Ändra standardaggregeringar med Power Pivot. Eller så kan du ändra aggregering på grundval av användning genom att använda genom att klicka på pilen bredvid fältnamnet i rutan värden och sedan välja medelvärde, Minimum, Maximum eller antal.

Ändra ett fält som inte är en aggregering till en aggregering. Mer information finns i Ändra en summa till ett medelvärde eller annan aggregering i Power View.

Skapa en behållare. Om du har valt ett diagram kan skapa du paneler genom att dra ett fält till panelen efter. Mer information finns i brickor i Power View.

Skapa multiplar genom att dra ett fält till antingen lodrät eller vågrät multiplar rutorna i layoutområdet. Mer information finns i Multipelvisualiseringar i Power View.

Överst på sidan

Visa en Power View-rapport i SharePoint i läs- och helskärmslägena

I läsläge fyller rapporten hela webbläsarfönstret. I helskärmsläge fyller rapporten hela skärmen på samma sätt som ett PowerPoint-bildspel. Det här är det läge som du använder när du presenterar rapporter med Power View.

På fliken Start > Läsläge eller Helskärm.

I båda lägena döljs menyfliksområdet och fältlistan, så att visualiseringarna i vyn upptar mycket mer utrymme. Filterområdets läge förblir samma som i designläget. Om det visas i designläge, så visas det även i läs- och helskärmslägena.

I läs- och helskärmslägena flyttar du mellan vyerna i rapporten med hjälp av piltangenterna eller genom att klicka på ikonen för flera vyer nere till vänster. Du kan interagera med rapportvisualiseringarna på samma sätt som i designläge.

Däremot kan du inte redigera rapporten i läs- och helskärmslägena. Du kan exempelvis inte flytta, ändra storlek på eller ta bort visualiseringar, eller kopiera, ändra ordning på eller ta bort vyer.

Tryck på ESC när du vill avsluta helskärmsläge och gå tillbaka till det senaste läge som var aktivt, antingen design- eller läsläge.

Överst på sidan

Överlappa och placera objekt ovanpå varandra

Objekt i vyn kan överlappa eller helt täcka varandra. Du kan till exempel placera ett mindre diagram ovanpå ett större. Du kan förbättra designmiljön genom att flytta objekt bakåt eller placera dem längst fram, eller bakåt eller längst bak.

Anpassa visualiseringsordning i Power View

Välj en visualisering på designytan.

Gå till fliken Design >

Flytta framåt

Placera längst fram

Flytta bakåt

Placera längst bak

Tips:  Om en visualisering ligger framför det övre högra hörnet på en annan visualisering kan det vara svårt att välja Filter- eller Ta fram-ikonen för visualiseringen som ligger bakom. Flytta fram den visualiseringen om du vill filtrera den och flytta sedan tillbaka den.

Om du lägger till en till ny visualisering när vyn redan är full placeras den ovanpå befintliga objekt i vyn i Power View.

Överst på sidan

Expandera en visualisering

Alla visualiseringar har ett pop-ut knappen Ta fram-ikon i Power View i det övre högra hörnet. När du klickar på den visualiseringen verkar expanderas så att det fyller hela Power View-vyn, eller om du befinner dig i läs- eller helskärmsläge läge ska fyllas hela läge. Det här är endast tillfälliga. Resten av rapporten är fortfarande underneath och när du klickar på ikonen expanderade igen visualiseringen återgår till dess plats i rapporten.

Obs!: Brickor har inte en expanderade knapp.

Ändra storlek på en visualisering

Storleken på en visualisering ändras automatiskt när du lägger till nya fält i visualieringen. Du kan även ändra storlek på dem manuellt.

  1. Välj en visualisering.

  2. Placera muspekaren över ett av storlekshandtagen i visualiseringen (storlekshandtaget visas när du hovrar över mitten av något av streckade linjerna som omger visualiseringen). Muspekaren ändras till en dubbelriktad pil Dubbelpil i Power View .

  3. Dra pilen till den storlek du vill ha på visualiseringen.

Obs!: När du har ändrat storleken på visualiseringen manuellt ändras storleken inte längre automatiskt så att nya fält ska få plats. I stället visas en rullningslist så att du kan rulla i visualiseringens innehåll. Om du vill återgå till läget för automatisk storleksanpassning dubbelklickar du på storlekshandtagen.

Ångra

En av de saker som är så bra med att designa i Power View är att du kan ångra nästan allt du gör. Det gör dig fri att experimentera, eftersom du alltid kan ångra åtgärderna igen. Du kan ångra flera steg i den ordning du utförde dem.

Ångra och Gör om i Power View

Obs!:  I Excel har Power View-blad egna knappar för Ångra och Gör om. Det är de stora framåt- och bakåtpilarna på fliken Power View.

"Vi kan inte visa dina data då nära relaterade fält är på olika axlar"

Det här meddelandet visas i Power View om en visualisering har samma fält i fler än ett område, till exempel i både axel- och förklaringsområdena.

Om du skapar Power View-rapporter i SharePoint (RDLX-filer) med en flerdimensionell SQL Server Analysis Services-modell kan det hända att det här meddelandet visas även med olika fält om de är "nära relaterade" (om de delar vissa nyckelfält). Den här begränsningen beror på den nya funktionen för flerdimensionella modeller.

Lösning 1: Ta bort fältet

Ta bort fält från alla områden utom ett. Om du till exempel har ett stapeldiagram med samma fält i både axel- och förklaringsområdena tar du bort det från förklaringsområdet men lämnar det i axelområdet.

Lösning 2: Skapa ett dubblettfält i datamodellen

Skapa en kopia av fältet om du har tillgång till datamodellen för Power View-rapport. Anta att du har ett stapeldiagram med fältet ”land” på axeln och förklaring. Utforma, Skapa en beräknad kolumn med formeln ”= [Land]”, och namnger det ”Country2” i dina data. I Power View, dra land till axel och Country2 till förklaring.

Mer information finns i

Videoklipp om Power View och Power Pivot

Självstudier: Analysera pivottabelldata med en datamodell i Excel 2013

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×