Planer i planer: huvudprojekt och underprojekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Projekt har ofta en tendens att växa. Innan du vet ordet av utvecklas ett enkelt byggprojekt till ett collage av mindre projekt, t.ex. design-, markarbetes-, grundarbetes- och marknadsföringprojekt. Du får bättre kontroll över ditt projekt om du skapar flera mindre projekt i Microsoft Office Project 2007 och sedan länkar dem till en enda fil som visar var i huvudprojektet de passar in.

Artikelinnehåll

Översikt över huvudprojekt

Arbeta med underprojekt i ett huvudprojekt

Hur resurser påverkas när du kombinerar filer

Andra sätt att kombinera filer

Översikt över huvudprojekt

Tänk på huvudprojekt som en samling konsoliderade projekt som visar en hierarki mellan flera relaterade projekt. Projekt som infogats i ett huvudprojekt kallas delprojekt.

Konsoliderade projekt

Bild av knapp När du infogar ett underprojekt en indikator indikator för infogat projekt skiljer sig från sammanfattande uppgifter som ingår i det överordnade projektet.

Bild av knapp I huvudprojektet visas underprojekt som sammanfattningsaktiviteter som du enkelt kan ordna i en disposition.

Bild av knapp Klicka på plustecknet bredvid ett underprojekt att utöka underprojektets aktiviteter för visning.

Bild av knapp Varje underprojekt representerar olika faser eller andra funktionella grupp i huvudprojektet.

När du infogar ett underprojekt i ett huvudprojekt länkas de två projekten samman och du kan visa all underprojektinformation i huvudprojektet.

När du uppdaterar ett underprojekt inifrån huvudprojektet, uppdateras även underprojektets källfil. Om du måste kombinera filer för att skapa en rapport eller skriva ut en vy med kombinerad projektinformation kan du även temporärt konsolidera dem i en vy.

När du skapar ett huvudprojekt och underprojekt kan du bryta ned ett stort projekt och delegera de olika delarna till rätt personer. Ur ett projektledningsperspektiv är tilldelningen av underprojekt ett sätt att fördela ansvaret till de som utför arbetet, samtidigt som ansvaret kombineras med befogenheter. När du använder underprojekt i Project 2007 får projektledarna åtkomst till och kontroll över sina delar av schemat.

Tänk på följande när du ska bestämma om du ska dela upp ett större projekt i ett huvudprojekt och underprojekt:

 • Projektet är mycket stora och detaljerade.    Om projektet innehåller fler än några hundra aktiviteter, kan bryta i underprojekt göra det lättare att hantera. Om vissa delar av projektet innehåller arbete som är uppdelade djupare än andra, kan det vara bra att göra dessa delar i underprojekt så att de flesta användarna ser bara en upplyft beskrivning för ett underprojekt men intressenter kan visa den i detalj. En fil är nästan alltid snabbare, men möjligheten att fokusera på bara en del av projektet kan vara värd en kompromiss.

 • Organisationen är inte centraliserad.    I en decentraliserad miljö får ett huvudprojekt och underprojekt medarbetarna större kontroll över sitt eget arbete än en centraliserad projektfil.

 • Du vill öka effektiviteten i din organisation planeringsguide metoder.    Om chefer på lägre nivåer ansvarar för och veta vilka aktiviteter som krävs i projektet kan vara det bra att kunna planera sina team arbete och sedan konsolidera deras projektfiler till ett huvudprojekt. Om uppifrån och ned-planering är vanligaste, kanske du vill ordna om den ursprungliga planen till underprojekt när den implementeras så att enskilda projektledare eller grupper får åtkomst till och kontroll över sina egna scheman.

 • Du arbetar med flera projekt.    Projektledare kan ha en uppsättning projekt funkar på hela tiden om projekten hör ihop eller inte. I stället för att öppna dem en i taget, kan du öppna alla underprojekt samtidigt när du öppnar det överordnade projektet. Den här metoden är det också enkelt att snabbt skapa rapporter med flera projekt. Om projekten hör ihop kan projektledaren skapa aktivitetssamband mellan aktiviteter i olika projekt. Skapa samband mellan projekt gör det lättare för olika projektledare att se hur arbete som andra projektledare påverkar deras scheman.

 • Vissa projekt är underordnade andra.    Du kan motsvarar hierarki med flera projekt genom att infoga olika projekt i andra filer. Strukturen av underprojekt återspegla prioritet och ansvarsområden gruppmedlemmarna samt relationer mellan aktiviteter i olika områden och den övergripande tidsgränsen.

 • Flera personer kan ändra projektet.    En projektfil är det bästa som ägs, hanteras och ändrat av en enda projektledare. Men ofta ett projekt är en del av ett större program som hanteras av överordnade chefer kan behöva hantera. Medlemmar i en projektgrupp kan behålla fokus på sitt arbete genom att visa den som en separat fil och projektledaren som styr huvudprojektet kan samordna varje underprojekt team schema.

  Det kan t.o.m. vara vettigt att låta huvudprojektets milstolpar driva varje underprojektgrupps milstolpar för att hålla schemana koordinerade inför en tidsgräns. Du kan koordinera milstolpar genom att skapa ett samband mellan milstolparna eller genom att kopiera och klistra in milstolpeaktiviteterna från huvudprojektet i varje underprojekt.

 • Projektet har flera intressenter som bry dig om olika delar av projektet.    När användarna vill kunna granska olika detaljer, projektledare placera alla projektfiler på en server och anpassa olika vyer för olika intressenter. Samma projektfil kan användas som underprojekt i olika huvudprojekt för att anpassa informationen som visas.

 • Du vill använda din underprojekt är skrivskyddat läge.    Du kan behålla ytterligare kontroll över delar av ett projekt genom att flytta uppgifter till ett underprojekt och begränsa åtkomst till viktiga personer.

 • Du vill analysera den kritiska linjen för varje fas förutom det övergripande projektet.    Varje enskilt projekt innehåller en kritisk linje. Konsolidera flera projekt i ett huvudprojekt är det enkelt att se den övergripande bild som flera kritiska linjer i huvudprojektet och behåller separat kritiska linjer för varje underprojekt.

Läsa mer

Arbeta med underprojekt i ett huvudprojekt

När du infogar ett underprojekt i ett huvudprojekt underprojekt representeras som en sammanfattningsaktivitet i aktivitetslistan och en symbol för indikator för infogat projekt visas i fältet symboler. Underprojekt är indragna på dispositionsnivå på raden där du infogar det, men du kan skapa och minska indrag den precis som du gör med andra uppgifter. Eftersom ett underprojekt visas som en sammanfattningsaktivitet kan du inte kan redigera informationen, men du kan dölja disposition om du vill visa underprojektets aktiviteter och redigera projektinformation i filen huvudprojekt.

Obs!: All formatering som du har använt i sammanfattningsaktiviteter eller Gantt-staplar i ett underprojekt visas inte i det överordnade projektet. Formateringsinformation lagras i varje fil och måste tillämpas separat på huvudprojektet.

När du sparar huvudprojektet sparas ändringar av underprojektet även i underprojektets källfil. Om du vill arbeta direkt i källfilen utan att öppna huvudprojektfilen kommer ändringar av underprojektets källfil automatiskt att uppdateras i huvudprojektfilen.

Obs!: Om du inte längre behöver hålla huvudprojektet och underprojektet synkroniserat kan du bryta länken mellan dem. Om något sedan ändras i ett av projekten påverkar det inte den andra filen.

Läs mer

Hur resurser påverkas när filer kombineras

När du har konsoliderat filer i en huvudprojektfil hålls resurserna för båda filerna separerade, liksom aktiviteterna i ett underprojekt hålls inom underprojektet. Du kan ändra resursinformationen i huvudprojektet och låta ändringarna replikeras till underprojektes källfil. Du kan visa alla resurser i huvudprojektet och underprojekten tillsammans i vyn Resurslista, men du kan inte tilldela en resurs ett annat projekt än det projekt resursen tillhör.

Obs!: Om samma resurser som används i flera underprojekt visas dubblerade resursnamn eftersom resurserna inte kombineras. Men om du vill använda Om du vill tilldela resurser till olika underprojekt och lösa dubbla resursnamn kan du kombinera dem i en resurspool och göra dem tillgängliga för andra filer.

Andra sätt att kombinera filer

Konsolidera orelaterade filer

Skapa en arbetsyta för project-filer

Med hjälp av huvudprojekt och underprojekt kan du skapa en projekthierarki som återspeglar relationerna mellan projekten, vilket i vissa fall även återspeglar organisationens struktur. Men det kan också finnas andra orsaker till att du väljer att konsolidera projektfiler. Till exempel vill du kanske temporärt kombinera dem för att få en snabb översikt eller för att göra en utskrift.

Konsolidera filer som inte är relaterade till varandra

Använd konsoliderade filer om du har flera filer som du vill kombinera till en fil, oavsett om de är relaterade eller inte. När du kombinerar filer som inte är relaterade till varandra i ett konsoliderat projekt är det enkelt att visa information från flera projekt i flera olika vyer och att skriva ut dem. Du kan konsolidera projektfiler om du behöver hålla koll på många pågående projekt, t.ex. när du samtidigt utvecklar flera olika produkter. Du kan sortera och gruppera efter produktnamn, projektens tidsgränser och chefer för att hitta och utvärdera den specifika information du söker. Du kan t.ex. skriva ut en vyn Gantt-schema som inkluderar alla dina projekt.

Läs mer

Överst på sidan

Skapa en arbetsyta

Ett alternativ till att konsolidera projekt är att skapa en arbetsyta som innehåller enskilda projektfiler, vilka öppnas i egna fönster. Använd en arbetsyta om du ofta arbetar med samma projektfiler och du inte vill konsolidera dem i ett stort projekt.

När du öppnar filerna och sparar dem som en arbetsyta sparar Project 2007 filerna och de aktuella inställningarna i en enskild arbetsytefil. När du sedan öppnar arbetsytefilen öppnas alla inkluderade filer på samma gång. Varje projekt har sin egen knapp i Aktivitetsfältet så att du enkelt kan växla mellan projekten.

Om du vill skapa en arbetsyta öppnar du projektfilerna och klickar sedan på Spara arbetsytaArkiv-menyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×