Planer i planer: huvudprojekt och underprojekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det går snabbt och enkelt att hitta projekt. Innan du känner till det blir ett enkelt byggnads projekt ett collage med mindre projekt, till exempel design, grävning, grund arbete och marknadsföring. Du kan ha mer kontroll över projektet genom att skapa mindre projekt i Project och sedan länka dem till en enda projekt fil för att visa var de får plats i huvud projektet.

Artikelinnehåll

Översikt över huvud projekt

Arbeta med del projekt i ett huvud projekt

Hur resurser påverkas när du kombinerar filer

Andra sätt att kombinera filer

Översikt över huvud projekt

Tänk på en huvudprojekt som en samling konsoliderade projekt som visar en hierarki mellan flera relaterade projekt. Projekt som infogas i ett huvud projekt kallas under projekt.

Konsoliderade projekt

Knappbild När du infogar ett under projekt skiljer sig en liten projekt ikon från sammanfattnings aktiviteter som är en del av huvudprojektet.

Knappbild I huvud projektet visas under projekt som sammanfattnings aktiviteter som du enkelt kan ordna i en disposition.

Knappbild Klicka på plus tecknet bredvid ett under projekt för att expandera under projektets aktiviteter för visning.

Knappbild Varje under projekt representerar en annan fas eller annan funktionell grupp i huvud projektet.

När du infogar ett under projekt i huvud projektet är de två projekten länkade och du kan visa all information i under projektet från huvudprojektet.

När du uppdaterar ett under projekt från huvudprojektet uppdateras det också i käll filen. Om du bara måste kombinera filer för att skapa en rapport eller skriva ut en vy med sammankopplad projekt information kan du också konsolidera dem tillfälligt i en vy.

Om du skapar ett huvud projekt och under projekt kan du dela upp ett stort projekt och delegera sina delar till de som behövs. Om du tilldelar del projekt på det här sättet ger det ansvaret för de personer som sköter arbetet och matchar myndigheten med ansvars områden. När du skapar under projekt i ett huvud projekt för projekt kan projektledarna få till gång till och kontrol lera deras delar av schemat.

För att avgöra om du ska dela upp ett stort projekt i ett huvud projekt och under projekt bör du tänka på följande:

 • Ditt projekt är mycket stort och mer detaljerat.    Om projektet innehåller mer än några hundra uppgifter kan du dela upp det i under projekt så att det blir lättare att hantera. Om vissa delar av projektet innehåller arbete som är uppdelat i mer detaljer än andra kan det vara bra att göra dessa delar i under projekt så att de flesta användare bara kan se en upplyft Beskrivning av under projektet, men intresserade parter får mer detaljerad information. En enda fil är nästan alltid snabbare, men om du vill fokusera på bara en del av projektet kan det vara värt för dig.

 • Organisationen är inte centraliserad.    I en decentraliserad eller distribuerad organisation kan ett huvud projekt och-under projekt ge arbets tagarna större kontroll över sitt arbete än en centraliserad projekt fil.

 • Du vill öka effektiviteten i organisationens planerings sätt.    Om lågnivå administratörer ansvarar för och vet vilka uppgifter som behövs i projektet, kan det vara mer lämpligt att låta dem planera sina Teams arbete och sedan konsolidera sina projektfiler till ett huvud projekt. Om den nedrullningsbara planeringen är normal kan du ordna om den första planen i underprojekten när det har implementerats så att enskilda projektledarna eller team har till gång till och kontroll över deras egna scheman.

 • Du arbetar med flera projekt.    Projektledarna kan ha en uppsättning projekt som de arbetar med, oavsett om projekten är relaterade till varandra eller inte. I stället för att öppna dem en och en kan du öppna alla under projekt samtidigt när du öppnar huvudprojektet. Den här metoden gör det också enklare att skapa rapporter i flera projekt. Om projekten är relaterade till varandra kan projektledaren skapa aktivitetssamband mellan aktiviteter i olika projekt. Om du skapar samband mellan projekt blir det enklare för olika projektledare att se hur arbetet av andra projekt chefer påverkar deras scheman.

 • Vissa projekt är underordnade till andra.    Du kan spegla flera projekts hierarki genom att infoga olika projekt i andra filer. Den resulterande strukturen i del projekt bör återspegla prioriteringarna och ansvars områdena för dina grupp medlemmar, samt sambanden mellan aktiviteter i olika områden och den sammanlagda tids gränsen.

 • Flera personer kan ändra projektet.    Det bästa är att en projekt fil ägs, hanteras och ändras av en enda projektledare. Men ofta är ett projekt en del av ett större program som administratörer på den översta nivån kan behöva hantera. Projektets grupp medlemmar kan hålla fokus på deras arbete genom att visa den som en separat fil och projektledaren som styr huvudprojektet kan koordinera varje schema för under projekts laget.

  Det kan vara lämpligt att låta huvudprojektets mil stolpar hantera alla under projektets mil stolpar för att hålla ordningarna samordnade efter en tids gräns. Du kan koordinera mil stolpar genom att skapa ett samband mellan mil stolparna eller genom att kopiera och klistra in mil stolpe aktiviteter från huvudprojektet till varje under projekt.

 • Ditt projekt har flera intressenter som bryr sig om olika delar av projektet.    När personer vill titta på olika detaljer kan projektledarna samla alla projektfiler på en server och anpassa olika vyer för olika intressenter. Samma projekt fil kan användas som ett under projekt i olika huvud projekt för att anpassa informationen som visas.

 • Du vill att del projekt ska vara skrivskyddade.    Du kan behålla ytterligare kontroll över delar av ett projekt genom att flytta aktiviteter till ett under projekt och begränsa åtkomsten till viktiga personer.

 • Du vill analysera den kritiska linjen för varje fas utöver det övergripande projektet.    Varje enskilt projekt innehåller en kritisk linje. Om du konsoliderar flera projekt till ett huvud projekt blir det enkelt att se den övergripande bilden som flera kritiska linjer i huvudprojektet samtidigt som du behåller separata kritiska linjer för varje under projekt.

Läs mer

Arbeta med del projekt i ett huvud projekt

När du infogar ett under projekt i ett huvud projekt representeras ett under projekt som en sammanfattnings aktivitet i aktivitets listan och en symbol för projekt ikonen visas i fältet symboler . Under projektet är indrag på dispositions nivån för raden där du infogar det, men du kan dra in eller dra ut det precis som med vilken annan aktivitet som helst. Eftersom underprojektet representeras som en sammanfattnings aktivitet kan du inte redigera dess sammanfattnings information, men du kan expandera dispositionen för att visa under projektets aktiviteter och redigera projekt informationen i huvud projekt filen.

Obs!: All formatering som du har använt för sammanfattnings aktiviteter eller Gantt-staplar i ett under projekt visas inte i huvudprojektet. Formateringsinformation lagras i alla filer och måste läggas till i huvudprojektet.

När du sparar huvudprojektet sparas ändringar av under projekt i under projektets källfil. Om du vill arbeta direkt i käll filen utan att öppna huvud projekt filen uppdateras ändringar i under projektets källfil automatiskt i huvud projekt filen.

Obs!: Om du inte längre behöver hålla huvud projektet och under projektet synkroniserade kan du koppla bort dem. Om ändringar görs i under projektets eller huvudprojektet ändras inte den andra filen.

Läs mer

Hur resurser påverkas när du kombinerar filer

När du konsoliderar filer till en huvud projekt fil förblir resurserna för båda filerna åtskilda, precis som aktiviteterna i ett under projekt behålls i delprojektet. Du kan ändra resursinformation i huvudprojektet och ändringarna replikeras i under projektets källfil. Du kan visa alla resurser i huvudprojektet och under projekt i vyn resurs lista , men det går inte att tilldela en resurs till något annat projekt än det som den kom ifrån.

Obs!: Om samma resurser används i flera under projekt ser du dubblerade resurs namn eftersom resurserna inte kombineras. Om du däremot vill tilldela resurserna i olika under projekt och matcha dubbletter av resurs namn kan du kombinera dem i en resurspool och göra dem tillgängliga för de andra filerna.

Andra sätt att kombinera filer

Konsolidera orelaterade filer

Skapa en arbets yta för projektfiler

Med huvud projekt och under projekt kan du skapa en hierarki med projekt som återspeglar förhållandet mellan dem och i vissa fall organisationens struktur. Men du kanske har andra orsaker till att konsolidera projektfiler. Du kanske till exempel vill kombinera dem tillfälligt för en snabb granskning eller för utskrift.

Konsolidera orelaterade filer

Använd konsoliderade filer om du har flera filer som du vill kombinera i ett fönster, oavsett om filerna är relaterade eller inte. Om du kombinerar orelaterade filer i ett konsoliderat projekt blir det enklare att se information från flera projekt i olika vyer och att skriva ut dem. Du kan konsolidera projektfiler om du måste hålla reda på flera pågående projekt, till exempel när du utvecklar olika produkter samtidigt. Du kan sortera och gruppera efter produkt namn, projekt tids gränser och chefer för att hitta och utvärdera den information du behöver. Du kan till exempel skriva ut en vyn Gantt-schema som innehåller alla dina projekt.

Skapa en arbets yta

Ett alternativ till att konsolidera projekt är att skapa en arbets yta som innehåller enskilda projektfiler, varje öppning i ett eget fönster. Använd en arbets yta om du ofta arbetar med samma projektfiler och inte vill konsolidera dem till ett stort projekt.

När du öppnar filerna och sedan sparar dem som en arbets yta sparas filerna och deras aktuella inställningar i en enskild arbetsytefil. När du sedan öppnar arbetsytefilen kan du öppna alla inkluderade filer samtidigt. Varje projekt har en egen knapp i aktivitets fältet, vilket gör det enkelt att växla från ett projekt till ett annat.

Om du vill skapa en arbets yta markerar eller öppnar du projektfilerna och väljer sedan Arkiv _GT_Spara arbets yta.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×