Planer i planer: huvudprojekt och underprojekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Projekt kommer snabbt för hand. Innan du vet att den blir en enkel byggprojekt ett collage mindre projekt, till exempel design, markarbeten, foundation arbete och marknadsföring. Du kan ha mer kontroll över ditt projekt genom att skapa mindre projekt i Project och länka dem till en enda projektfil att visa var de passar i bakgrunden projekt.

Artikelinnehåll

Översikt över huvudprojekt

Underprojekt i ett huvudprojekt

Hur resurser påverkas när du kombinerar filer

Andra sätt att kombinera filer

Översikt över huvudprojekt

Tänk på huvudprojekt som en samling konsoliderade projekt som visar en hierarki mellan flera relaterade projekt. Projekt som infogats i ett huvudprojekt kallas delprojekt.

Konsoliderade projekt

Bild av knapp När du infogar ett underprojekt en liten Projektikon skiljer sig från sammanfattande uppgifter som ingår i det överordnade projektet.

Bild av knapp I huvudprojektet visas underprojekt som sammanfattningsaktiviteter som du enkelt kan ordna i en disposition.

Bild av knapp Klicka på plustecknet bredvid ett underprojekt att utöka underprojektets aktiviteter för visning.

Bild av knapp Varje underprojekt representerar olika faser eller andra funktionella grupp i huvudprojektet.

När du infogar ett underprojekt i huvudprojektet två projekt är kopplade och du kan visa all information i delprojekt från huvudprojektet.

När du uppdaterar ett delprojekt från huvudprojektet uppdateras dess källfil. Om du måste bara kombinerar filer om du vill skapa en rapport eller skriva ut en vy över kombinerad projektinformation kan konsolidera du även dem tillfälligt i en vy.

Skapa ett huvudprojekt och underprojekt kan du dela upp ett stort projekt och delegera olika delar till personer som behövs. I project management termer får tilldelar delprojekt på detta sätt ansvar till de personer som gör medarbetare och kombinera förtroende med ansvar. I Project termer hjälper skapa underprojekt i ett huvudprojekt projektledare få åtkomst till, och kontroll över, sina delar av schemat.

Om du vill ta reda på om du ska dela upp ett stort projekt i ett huvudprojekt och underprojekt genom att tänka på följande:

 • Projektet är mycket stora och detaljerade.    Om projektet innehåller fler än några hundra aktiviteter, kan bryta i underprojekt göra det lättare att hantera. Om vissa delar av projektet innehåller arbete som är uppdelade djupare än andra, kan det vara praktiskt att göra de delarna i underprojekt så att de flesta användarna ser bara en upplyft beskrivning för ett underprojekt men intressenter kan visa den i detalj. En fil är nästan alltid snabbare, men att du kan fokusera på bara en del av projektet kan vara värd en kompromiss.

 • Organisationen är inte centraliserad.    I en decentraliserad organisation får ett huvudprojekt och underprojekt medarbetarna större kontroll över sitt eget arbete än en centraliserad projektfil.

 • Du vill öka effektiviteten i din organisation planeringsguide metoder.    Om chefer på lägre nivåer ansvarar för och veta vilka aktiviteter som krävs i projektet kan vara det bra att kunna planera sina team arbete och sedan konsolidera deras projektfiler till ett huvudprojekt. Om uppifrån och ned-planering är vanligaste, kanske du vill ordna om den ursprungliga planen till underprojekt när den implementeras så att enskilda projektledare eller grupper får åtkomst till, och kontroll över, sina egna scheman.

 • Du arbetar med flera projekt.    Projektledare kan ha en uppsättning projekt funkar på hela tiden om projekten hör ihop eller inte. I stället för att öppna dem en i taget, kan du öppna alla underprojekt samtidigt när du öppnar det överordnade projektet. Den här metoden gör det också lättare att skapa rapporter för flera projekt. Om projekten hör ihop kan projektledaren skapa aktivitetssamband mellan aktiviteter i olika projekt. Skapa samband mellan projekt gör det lättare för olika projektledare att se hur arbete som andra projektledare påverkar deras scheman.

 • Vissa projekt är underordnade andra.    Du kan motsvarar hierarki med flera projekt genom att infoga olika projekt i andra filer. Strukturen av underprojekt återspegla prioritet och ansvarsområden gruppmedlemmarna samt relationer mellan aktiviteter i olika områden och den övergripande tidsgränsen.

 • Flera personer kan ändra projektet.    En projektfil är det bästa som ägs, hanteras och ändrat av en enda projektledare. Men ofta ett projekt är en del av ett större program som hanteras av överordnade chefer kan behöva hantera. Medlemmar i en projektgrupp kan behålla fokus på sitt arbete genom att visa den som en separat fil och projektledaren som styr huvudprojektet kan samordna varje underprojekt team schema.

  Det kan vara bra att låta det överordnade projektet milstolpar enhet varje underprojekt team milstolpar så att schemana överensstämmer med tidsgränsen. Du kan samordna milstolpar genom att skapa samband mellan dem eller genom att kopiera och klistra in milstolpe uppgifter från huvudprojektet i respektive underprojekt.

 • Projektet har flera intressenter som bry dig om olika delar av projektet.    När användarna vill kunna granska olika detaljer, projektledare placera alla projektfiler på en server och anpassa olika vyer för olika intressenter. Samma projektfil kan användas som underprojekt i olika huvudprojekt för att anpassa informationen som visas.

 • Du vill använda din underprojekt är skrivskyddat läge.    Du kan behålla ytterligare kontroll över delar av ett projekt genom att flytta uppgifter till ett underprojekt och begränsa åtkomst till viktiga personer.

 • Du vill analysera den kritiska linjen för varje fas förutom det övergripande projektet.    Varje enskilt projekt innehåller en kritisk linje. Konsolidera flera projekt i ett huvudprojekt är det enkelt att se den övergripande bilden som flera kritiska linjer i huvudprojektet och behåller separat kritiska linjer för varje underprojekt.

Mer information

Underprojekt i ett huvudprojekt

När du infogar ett underprojekt i ett huvudprojekt underprojekt representeras som en sammanfattningsaktivitet i aktivitetslistan och en symbol för ikonen projekt visas i fältet symboler. Underprojekt är indragna på dispositionsnivå på raden där du infogar det, men du kan skapa och minska indrag den precis som du gör med andra uppgifter. Eftersom ett underprojekt visas som en sammanfattningsaktivitet kan du inte kan redigera informationen, men du kan dölja disposition om du vill visa underprojektets aktiviteter och redigera projektinformation i filen huvudprojekt.

Obs!: All formatering som du har använt i sammanfattningsaktiviteter eller Gantt-staplar i ett underprojekt visas inte i det överordnade projektet. Formateringsinformation lagras i varje fil och måste tillämpas separat på huvudprojektet.

När du sparar huvudprojektet, sparas ändringarna underprojektets i underprojektets källfil samt. Om du vill arbeta direkt i källfilen utan att öppna filen huvudprojekt uppdateras ändringar underprojektets källfilen automatiskt i filen huvudprojekt.

Obs!: Om du inte längre behöver spara huvudprojekt och underprojekt synkroniseras kan du koppla isär dem. Sedan om ändringar görs i ett underprojekt eller det överordnade projektet inte ändras den andra filen.

Mer information

Hur resurser påverkas när du kombinerar filer

När du har konsoliderat filer till en fil för huvudprojekt resurser för båda filerna är emellertid separat, precis som aktiviteter i ett underprojekt finns kvar i ett underprojekt. Du kan ändra resursinformation i huvudprojektet och replikeras ändringarna i underprojektets källfil. Du kan visa alla resurser i huvudprojekt och underprojekt tillsammans i vyn Resurslista, men du kan inte tilldela en resurs till ett annat projekt än underprojekt som den kom från.

Obs!: Om samma resurser som används i flera underprojekt visas dubblerade resursnamn eftersom resurserna inte kombineras. Om du vill tilldela resurser till olika underprojekt utan att dubbla resursnamn du emellertid kombinera dem i en resurspool och göra dem tillgängliga för andra filer.

Andra sätt att kombinera filer

Konsolidera orelaterade filer

Skapa en arbetsyta för project-filer

Huvudprojekt och underprojekt kan du skapa en hierarki med projekt som återspeglar relation mellan dem och i vissa fall strukturen för din organisation. Men du kan ha andra orsaker till att konsolidera projektfiler. Du kanske vill kombinera dem tillfälligt för en snabb genomgång eller för utskrift.

Konsolidera orelaterade filer

Använd konsoliderade filer om du har flera filer som du vill kombinera i ett fönster om filerna är relaterade eller inte. Kombinera orelaterade filer i ett konsoliderat projekt gör det enklare att visa information från flera projekt i olika vyer och skriva ut kommentarerna. Du kan konsolidera projektfiler om du måste hålla reda på flera pågående projekt, till exempel när du utvecklar olika produkter samtidigt. Du kan sortera och gruppera efter produktnamn, tidsgränser och chefer för att hitta och utvärdera specifik information som du behöver. Du kan till exempel skriva ut vyn Gantt-schema som innehåller alla dina projekt.

Mer information

Överst på sidan

Skapa en arbetsyta

Ett alternativ till att konsolidera projekt är att skapa en arbetsyta som innehåller enskilda projektfiler varje öppna i ett eget fönster. Använd en arbetsyta om du ofta arbetar med samma projektfiler men inte vill konsolidera dem till ett stort projekt.

När du öppnar filer och spara dem som en arbetsyta sparar projektet filerna och deras aktuella inställningar i en enda arbetsytefil. När du öppnar filen kan öppna du alla inkluderade filer samtidigt. Varje projekt har en egen knapp i Aktivitetsfältet gör det enklare att växla från ett projekt till ett annat.

Om du vill skapa en arbetsyta, markera eller öppna projektfiler och välj Arkiv >Spara arbetsyta.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×