Pivottabellalternativ

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I dialogrutan Pivottabellalternativ kan du ändra inställningar för pivottabellrapporter.

Namn    Visar pivottabellens namn. Om du vill ändra namnet klickar du på texten i rutan och ändrar namnet.

Layout och Format

Layoutavsnitt

Sammanfoga och centrera celler med etiketter    Markera om du vill sammanfoga celler för yttre rad- och kolumnposter så att du kan centrera posterna i vågrät och lodrät riktning. Avmarkera om du vill vänsterjustera posterna i yttre rad- och kolumnfält överst i gruppen med poster.

Dra in radetiketter när kompakt format används     Välj en indragsnivå mellan 1 och 64 om du vill infoga ett indrag för rader i radetikettområdet när pivottabellrapporten visas i kompakt format.

Visa fält i rapportfilterområde     Välj Ned, sedan över om du först vill visa fält i rapportfilterområdet från topp till botten, när fält läggs till det, innan en annan kolumn används. Välj Över, sedan ned om du först vill visa fält i rapportfilterområdet från vänster till höger när fält läggs till, innan en annan rad används.

Rapportfilterfält per kolumn     Ange eller välj antalet fält som ska visas innan en annan kolumn eller rad används baserat på inställningen i Visa fält i rapportfilterområde.

Området Format

Visa för felvärden     Markera kryssrutan och skriv den text, t.ex. "Ogiltig", som ska visas i cellen i stället för ett felmeddelande. Avmarkera kryssrutan om du vill visa felmeddelandet i cellen.

Visa för tomma celler     Markera kryssrutan och skriv den text, t.ex. "Tom", som ska visas i tomma celler.

Autopassa kolumnbredd vid uppdatering     Markera om du vill anpassa pivottabellkolumnerna efter storleken på det bredaste text- eller nummervärdet. Avmarkera kryssrutan om du vill behålla den aktuella kolumnbredden.

Bevara cellformatering vid uppdatering    Markera den här kryssrutan om du vill spara pivottabellrapportens layout och format så att de används varje gång du utför en åtgärd i pivottabellen. Avmarkera kryssrutan om du inte vill spara pivottabellrapportens layout och format utan i stället återställa standardlayouten och standardformatet varje gång du öppnar utför en åtgärd i pivottabellen.

Summor och filter

Området Totalsumma

Visa summering av rader    Markera eller avmarkera för att visa eller dölja raden Totalt längst ned i pivottabellrapporten.

Visa summering av rader    Markera eller avmarkera för att visa eller dölja raden Totalt längst ned i pivottabellrapporten.

Området Filter

Delsumma av filtrerade sidelement    Markera eller avmarkera för att inkludera eller utelämna filtrerade rapportposter i delsummor.

Obs!: OLAP-datakällan måste stödja delvalssyntaxen för MDX-uttryck.

Märk summor med *    Markera eller avmarkera om du vill visa eller dölja en asterisk bredvid summorna. Asterisken visar att de synliga värden som visas och som används när summan beräknas inte är de enda värden som används i beräkningen.

Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om OLAP-datakällan inte stöder delvalssyntaxen för MDX-uttryck.

Tillåt flera filter per fält    Markera om du vill inkludera alla värden, inklusive de som dolts vid filtreringen, vid beräkningen av delsummor och totalsumma. Avmarkera om du bara vill inkludera de poster som visas vid beräkningen av delsummor och totalsumma.

Obs!: Den här inställningen är bara tillgänglig för datakällor som inte är OLAP-datakällor.

Området Sortera

Använd anpassade listor vid sortering    Markera eller avmarkera för att aktivera eller inaktivera användningen av anpassade listor vid sortering.

Visa

Visa avsnitt

Visa knappar för mer/mindre detaljerat    Markera om du vill visa plus- och minusknapparna som du använder för att visa eller dölja rad- eller kolumnetiketter. Avmarkera om du vill dölja plus- eller minusknapparna som används för att visa eller dölja rad- eller kolumnetiketter.

Visa sammanhangsbaserade knappbeskrivningar    Markera om du vill visa knappbeskrivningar som innehåller värde-, rad- eller kolumninformation för ett fält- eller datavärde. Avmarkera om du vill dölja knappbeskrivningar som visar värde-, rad- eller kolumninformation för ett fält- eller datavärde.

Visa egenskaper i knappbeskrivningar    Markera eller avmarkera för att visa eller dölja knappbeskrivningar som visar egenskapsinformation för en post.

Obs!: Den här inställningen är bara tillgänglig för OLAP-datakällor.

Visa fältbeskrivningar och listrutor för filter    Markera eller avmarkera för att visa eller dölja pivottabellbeskrivningar överst i pivottabellrapporten och pilar för filterlistrutor vid kolumn- och radetiketter.

Klassisk pivottabellayout (aktiverar dra/släpp fält i rutnätet)    Markera eller avmarkera om du vill eller inte vill kunna dra fält från och till pivottabellrapporten.

Obs!: Det här alternativet Aktivera inte kompatibel med tidigare versioner av pivottabellrapporter. Mer information finns i arbeta med olika pivottabellformat i Office Excel.

Visa objekt utan data på rader    Markera eller avmarkera om du vill visa eller dölja radelement som har några värden.

Obs!: Den här inställningen är bara tillgänglig för OLAP-datakällor.

Visa element som saknar data på kolumner    Markera eller avmarkera för att visa eller dölja kolumnelement som saknar värden.

Obs!: Den här inställningen är bara tillgänglig för OLAP-datakällor.

Visa elementetiketter när det inte finns några fält i värdeområdet    Markera eller avmarkera om du vill visa eller dölja elementetiketter när det inte finns några fält i värdeområdet.

Obs!: Den här kryssrutan gäller bara pivottabellrapporter som skapats med tidigare versioner än Office Excel 2007.

Visa beräknade medlemmar från OLAP-servern     Markera eller avmarkera om du vill visa eller dölja beräknade medlemmar i en dimension. Den här kryssrutan påverkar inte beräknade mått.

Obs!: Den här inställningen är bara tillgänglig för OLAP-datakällor.

Avsnittet Fältlista

Följande två alternativ utesluter varandra.

Sortera från A till Ö    Markera om du vill sortera fälten i pivottabellens fältlista i fallande sorteringsordning.

Obs!: Den här inställningen är inte tillgänglig för OLAP-datakällor.

Sortera i datakällordning    Markera om du vill sortera fältet i pivottabellens fältlista i den ordning som anges av den externa datakällan.

Obs!: Den här inställningen är inte tillgänglig för OLAP-datakällor.

Skriva ut

Skriv ut knappar för visa/dölj när de visas i pivottabeller    Markera eller avmarkera för att visa eller dölja knappar för visa/dölj när du skriver ut en pivottabellrapport. Den här kryssrutan är inte tillgänglig om kryssrutan Visa knappar för mer/mindre detaljerat är avmarkerad på fliken Visa i den här dialogrutan.

Upprepa radetiketter på varje utskriven sida    Markera eller avmarkera om du vill upprepa de aktuella elementetiketterna som en radetikett på varje sida i utskriften av pivottabellrapporten.

Ange utskriftsrubriker    Markera eller avmarkera om du vill aktivera eller inaktivera upprepande av rad- och kolumnrubriker i fältet och kolumn elementetiketter på varje utskriven sida i en pivottabellrapport.

Obs!: Om du vill skriva ut etiketterna ange du ändå värden i rutorna i upp rader eller kolumner till vänster under avsnittet utskriftsrubriker på fliken blad i dialogrutan Utskriftsformat. (Klicka på Utskriftsrubriker på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

Data

Avsnittet Pivottabelldata

Spara källdata med filen    Markera eller avmarkera om du vill eller inte vill spara informationen från den externa datakällan med arbetsboken.

Obs!: Den här inställningen är inte tillgänglig för OLAP-datakällor.

Aktivera visa detaljer    Markera eller avmarkera om du vill kunna analysera detaljinformation från datakällan och sedan visa informationen i ett nytt kalkylblad.

Obs!: Den här inställningen är inte tillgänglig för OLAP-datakällor.

Uppdatera data när filen öppnas    Markera eller avmarkera om du vill att data ska uppdateras eller inte när du öppnar den Excel-arbetsbok som innefattar den här pivottabellrapporten.

Obs!: Den här inställningen är inte tillgänglig för OLAP-datakällor.

Behåll element som tagits bort från datakällavsnittet

Antalet element som ska returneras per fält    Välj något av följande alternativ om du vill ange hur många poster per fält som tillfälligt ska cachelagras med arbetsboken:

  • Automatisk     Standardantalet för unika poster för varje fält.

  • Ingen    Inga unika objekt för varje fält.

  • Max     Maximalt antal unika poster för varje fält. Du kan ange upp till 1 048 576.

Obs!: Den här inställningen är inte tillgänglig för OLAP-datakällor.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×