Ordlista för Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

A

B

C

D

E

F

G

H

Jag

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Överst på sidan

absolut eller fast placering

Placerar elementet i relation till elementets överordnade eller, om det inte finns något brödtexten. Värden för elementets egenskaper vänster och Överkant är i förhållande till det övre vänstra hörnet av elementets överordnade.

Access-arbetsyta

En arbetsyta som använder Access-databasmotorn för att komma åt en datakälla. Datakällan kan vara en Access-databas-fil, en ODBC-databas, till exempel en Paradox eller Microsoft SQL Server-databas eller en ISAM-databas.

åtgärd

Byggstenarna i ett makro. en fristående instruktion som kan kombineras med andra åtgärder som du vill automatisera uppgifter. Det här kallas ibland ett kommando i andra makrospråk.

åtgärdsargument

Ytterligare information som krävs av vissa makroinstruktioner. Till exempel det objekt som påverkas av instruktionen eller särskilda villkor enligt vilka åtgärden som utförs.

åtgärdslista

I listan som visas när du klickar på pilen i kolumnen Action på fliken makro objekt.

redigeringsfråga

En fråga som kopierar eller ändrar data. Redigeringsfrågor inkluderar tilläggsfrågor, ta bort tabell- och uppdateringsfrågor. De identifieras av ett utropstecken (!) bredvid deras namn i navigeringsfönstret.

åtgärdsrad

En rad i den övre delen av fliken makro objekt där du anger Makronamn, åtgärder, argument och kommentarer som är associerad med ett makro eller en makrogrupp.

ADE-fil

Ett Access-projekt (ADP-fil) med alla moduler kompilerats och all redigerbar källkod har tagits bort.

Fönstret Avancerad filtrering/sortering

Ett fönster där du kan skapa ett filter från början. Du anger villkorsuttryck i filterrutnätet om du vill begränsa posterna i det öppna formuläret eller databladet till en delmängd av poster som uppfyller villkoret.

mängdfunktion

En funktion som Summa, antal, medeleller varians, som du använder för att beräkna summor.

anonym replik

I en Access-databas (.mdb filformatet endast) en särskild typ av replik där du inte hålla reda på enskilda användare. Anonym kopian är särskilt användbart i en Internet-situation där du förväntar dig många användare kan hämta kopior.

ANSI SQL-frågeläge

En av två typer av SQL-syntax: ANSI-89 SQL (kallas även Microsoft Jet SQL och ANSI SQL), som är den traditionella Jet SQL-syntaxen; och ANSI-92 SQL, som har nya och andra reserverade ord, syntaxregler och jokertecken.

lägg till fråga

En redigeringsfråga som lägger till posterna i en fråga resultatuppsättningen till slutet av en befintlig tabell.

programmets bakgrund

Bakgrundsområdet i ett programfönster.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (ASCII) 7-bitars teckenuppsättning som används för att representera bokstäver och symboler på ASCII-standarden.

Autofilter

Filtrera data i en pivottabell eller ett pivotdiagram genom att markera en eller flera objekt i ett fält där filtrering.

autoformat

En samling med format som bestämmer utseendet på kontroller och avsnitt i ett formulär eller en rapport.

Länka automatiskt

En länk från ett OLE-objekt i Access till en OLE-server som automatiskt uppdaterar objektet i Access när informationen i objektfilen ändras.

AutoNumber-datatyp

En fältdatatyp som automatiskt lagrar ett unikt värde för varje post som den läggs till i en tabell i en Access-databas. Tre typer av nummer kan genereras: sekventiella, slumpmässiga och replikering-ID.

B

Överst på sidan

bastabellen

En tabell i en Access-databas. Det går att manipulera strukturen för en bastabellen med hjälp av DAO-objekt eller data definition (DDL) SQL-uttryck och du kan ändra data i en bastabellen med postuppsättning-objekt eller redigeringsfrågor.

bigint-datatyp

I ett Access-projekt, en datatyp på 8 byte (64 bitar) som lagrar heltal i intervallet-2 ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808) till 2 ^ 63-1 (9,223,372,036,854,775,807).

binär-datatyp

I ett Access-projekt, en datatyp med fast längd med högst 8 000 byte binära data.

datatypen bit

I ett Access-projekt, en datatyp som lagrar antingen värdet 1 eller 0. Heltalsvärden än 1 eller 0 accepteras men tolkas alltid som 1.

bitars mask

Ett värde som används med bitvis operatorer (And, Eqv, Imp, Not, eller, och Xor) att testa, ange eller återställa läget för enskilda bitar i ett bitvist värdet.

binär jämförelse

En-bitars jämförelse mellan identiskt placerade bitar i två numeriska uttryck.

Bokmärke

En egenskap för en postuppsättning-objekt eller ett formulär som innehåller en binär sträng som identifierar den aktuella posten.

bunden kolumn

Kolumnen i en listruta, kombinationsruta eller nedrullningsbar listruta som är bunden till fältet som anges av kontrollens egenskap för Kontrollkälla .

bunden kontroll

En kontroll som används i ett formulär, rapport eller dataåtkomstsida för att visa eller ändra data från en tabell, fråga eller SQL-uttryck. Kontrollens egenskap för Kontrollkälla lagrar namnet på det fält som kontrollen är bunden.

bunden hyperlänkkontroll

En kontroll som används på en dataåtkomstsida för att binda en länk, en intranätadress eller en Internet-adress till ett underliggande textfält. Du kan klicka på hyperlänken för att gå till målplatsen.

bundet objektfält

En kontroll i ett formulär eller en rapport som används för att visa och ändra OLE-objekt som lagras i tabeller.

bunden bild

En kontroll som används i ett formulär, rapport eller dataåtkomstsida för att binda en bild till ett OLE-objektfält i en Access-databas eller en bildkolumnen i ett Access-projekt.

kontroll för kopplat intervall

En kontroll som används på en dataåtkomstsida för att binda HTML-kod till ett Text- eller PM-fält i en Access-databas eller till en text, ntext eller varchar-kolumn i ett Access-projekt. Du kan inte redigera innehållet i en kontroll för kopplat intervall.

Skapa sträng

Ett Access-verktyg som förenklar en uppgift. Du kan till exempel snabbt skapa ett komplext uttryck med Uttrycksverktyget.

inbyggt verktygsfält

I Access 2003 och tidigare ett verktygsfält som är en del av användargränssnittet i Access när det är installerat på datorn. Däremot är ett anpassat verktygsfält ett värde som du skapar för databasprogrammet. I Access 2007 ersättas verktygsfält med menyfliksområdet, som ordnar kommandon i relaterade grupper på flikarna. Dessutom kan du lägga till kommandon som du använder ofta i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Byte-datatyp

En Access-databas datatyp som används för att hålla små positiva heltal mellan 0 och 255.

C

Överst på sidan

beräknad kontroll

En kontroll som används i ett formulär, rapport eller dataåtkomstsida för att visa resultatet av ett uttryck. Resultatet beräknas om varje gång en ändring i någon av de värden som uttrycket baseras.

beräknat fält

Ett fält som har definierats i en fråga som visar resultatet av ett uttryck i stället för att visa lagrade data. Värdet beräknas om varje gång ett värde i uttrycket ändras.

anropa träd

Alla moduler som kan anropas av procedurerna i den modul där kod körs.

Beskrivning avsnitt

Avsnitt i en grupperad dataåtkomstsida som visar beskrivningar för kolumner med data. Den visas omedelbart före grupphuvudet. Du kan inte lägga till en bunden kontroll i ett rubrikavsnitt.

Kartesiansk produkt

Resultatet av att utföra en SQL SELECT-uttryck som innehåller två eller flera tabeller i FROM-satsen, men inga var eller JOIN-sats som anger hur tabellerna ska vara ansluten.

borttagning

Processen med en åtgärd som anger att en annan åtgärd. Till exempel när en sammanhängande uppdatering relation har definierats för två eller fler tabeller, utlöser en uppdatering för primärnyckeln i primärtabellen automatiskt ändringar av extern tabell.

borttagning av relaterade

För relationer som referensintegritet mellan tabeller, borttagningen av alla relaterade poster i den relaterade tabellen eller tabellerna när en post i den primära tabellen tas bort.

sammanhängande händelse

En sekvens med händelser som orsakas av en händelseprocedur som direkt eller indirekt anropar sig själv. kallas även en händelse överlappande eller rekursion. Var försiktig med överlappande händelser eftersom de leder ofta till Dataspill eller andra körningsfel.

uppdatering av relaterade

För relationer som referensintegritet mellan tabeller, uppdatering av alla relaterade poster i den relaterade tabellen eller tabellerna när en post i den primära tabellen ändras.

kategorifält

Ett fält som visas i kategoriområdet i pivotdiagramvy. Objekt i ett kategorifält visas som etiketter på kategoriaxeln.

kanalnummer

Ett heltal som motsvarar en öppen Dynamic Data Exchange (DDE) kanal. Kanalnummer tilldelas av Microsoft Windows 95 eller senare kan skapas med hjälp av funktionen DDEInitiate , och används av andra DDE-funktioner och rapporter.

Char-datatyp

I ett Access-projekt, en datatyp med fast längd med upp till 8 000 ANSI-tecken.

teckenkod

Ett tal som representerar ett visst tecken i en mängd, till exempel ANSI-teckenuppsättningen.

diagram

En grafisk representation av data i ett formulär, rapport eller dataåtkomstsida.

Kryssruta

En kontroll som visar om ett alternativ är markerat. En bockmarkering visas i rutan när alternativet är markerat.

Kontrollera villkor

Möjliggör regler som omfattar flera tabeller. Tabellen Order kan till exempel ha villkoret Kontrollera som order för en kund kan förhindra en kreditkontroll överskrids definieras för kund i tabellen Kund.

klassmodul

En modul som kan innehålla definitionen för ett nytt objekt. Varje instans av en klass skapar ett nytt objekt. Procedurer som definieras i modulen blir egenskaper och metoder för objektet. Klassmoduler kan finnas ensamma eller med formulär och rapporter.

klassnamn

Det namn som används för att referera till en klassmodul. Om klassmodulen är en formulär- eller rapportmodul klassnamn inleds med vilken typ av modul – till exempel Form_OrderForm.

klassnamn (OLE)

Ett fördefinierat namn som används för att referera till ett OLE-objekt i Visual Basic. Det består av namnet på det program som används för att skapa OLE-objekt i objekttyp och eventuellt versionsnummer för programmet. Exempel: Excel.Sheet.

kodstub

Ett segment i Visual Basic-kod som definierar början och slutet av en procedur.

kollision

En konflikt som inträffar under en batchuppdatering. En annan klient läser data från servern och försöker ändra dessa data i en batchuppdatering, men innan uppdateringen försök utförs en annan klient ändras den ursprungliga serverdata.

kolumn

En plats i en databastabell som lagrar en viss typ av data. Det är också en visuell representation av ett fält i ett datablad och i en Access-databas, frågerutnätet eller filterrutnätet.

Kolumnområde

Del av pivottabellvyn som innehåller kolumnfält.

kolumnfält

Ett fält i kolumnområdet i pivottabellvyn. Element i kolumnfält visas längst upp i listan. Inre kolumnfält är närmast informationsområde; Yttre kolumnfält visas ovanför de inre kolumnfält.

kolumnen dataväljare

Det vågräta fältet överst i en kolumn. Du kan klicka på en kolumn Vyväljare om du vill markera en hel kolumn i frågerutnätet eller filterrutnätet.

kombinationsruta

En kontroll som används i ett formulär som innehåller den kombinerade funktionen av en listruta och en textruta. Du kan ange ett värde i en kombinationsruta eller klicka på kontrollen om du vill visa en lista och välj sedan ett objekt från listan.

kommandoknapp

En knapp som kör ett makro, anropar en Visual Basic-funktion eller kör en händelseprocedur. En kommandoknapp kallas ibland en kommandoknapp i andra program.

jämförelseoperator

En operator som används för att jämföra två värden eller uttryck. Till exempel < (mindre än), > (större än) och = (lika med).

sammansatt kontroll

En kontroll och en kopplad etikett, till exempel en textruta med en kopplad etikett.

villkorsstyrd filtrering

Filtrera ett fält om du vill visa översta eller nedersta n elementen baserat på en summa. Du kan till exempel filtrera fram de tre städer med störst försäljning eller de fem produkter som är minst lönsamma.

villkorsstyrd formatering

Formatera innehållet i en kontroll i ett formulär eller en rapport baserat på ett eller flera villkor. Ett villkor kan referera till en annan kontroll, kontrollen med fokus eller en användardefinierad Visual Basic for Applications-funktion.

konflikt

Ett villkor som uppstår om data har ändrats i samma post av två repliker. När en konflikt inträffar en vinnande ändring ut och används i alla kopior och förlora ändringen registreras som en konflikt i alla kopior.

anslutningssträng

Ett stränguttryck som används för att öppna en extern databas.

villkor

En begränsning av det värde som kan anges i en kolumn eller en rad. Till exempel får inte värdena i kolumnen ålder vara mindre än 0 eller större än 110.

kontinuerligt formulär

Ett formulär som visar flera poster på skärmen i formulärvyn.

kontroll som innehåller en hyperlänk

En kontroll som gör det möjligt för en användare att hoppa till ett dokument, en webbsida eller ett objekt. Ett exempel är en textruta som är bunden till ett fält som innehåller hyperlänkar.

korsfråga

En fråga som beräknar summa, medel, antal eller annan typ av totalsumma i poster och sedan grupperar resultatet efter två typer av information: en kategori till vänster i databladet och andra längs överkanten.

Currency-datatyp

I en Access-databas, en datatyp som används för beräkningar eller för allmänna matematiska beräkningar där det är mycket viktigt.

aktuell post

Posten i en postuppsättning som du kan ändra eller hämta data. Det kan finnas bara en aktuell post i en postuppsättning åt gången, men en postuppsättning behöver inte ha någon aktuell post, till exempel när en post har tagits bort från en postuppsättning typ postuppsättning.

markören-datatyp

I ett Access-projekt, en datatyp som du kan använda för att skapa en markörvariabel. Den här typen kan inte användas för kolumner i en tabell. En markör är en funktion som används för att arbeta med en rad i taget i resultatet av ett SELECT-uttryck.

anpassad grupp

Ett objekt i ett anpassat gruppfält. En anpassad grupp innehåller två eller fler objekt från en rad eller kolumn.

fält för egen grupp

Ett fält i området rad eller kolumn som innehåller anpassade grupper som element.

anpassad ordning

Användardefinierade sorteringsordning. Du kan till exempel definiera en anpassad sorteringsordning och visa värden i kolumnen EmployeeTitle baserade på tjänsteålder.

dialogrutan anpassade egenskaper

En anpassad egenskapsruta där användare kan ange egenskaper för en ActiveX-kontroll.

anpassat verktygsfält

I Access 2003 och tidigare versioner, ett verktygsfält som du skapar för ditt program. Ett inbyggt verktygsfält är däremot del av Access när det är installerat på datorn.

D

Överst på sidan

DAO-objekt

Ett objekt som definieras av biblioteket Data Access Objects (DAO). Du kan använda DAO-objekt, till exempel databas, TableDefoch Recordsetrepresenterar objekt som används för att organisera och ändra data, till exempel tabeller och frågor i koden.

data access-objekt

Ett programming interface som du kan använda för att komma åt och hantera databasobjekt.

Data Access Objects (DAO)

dataåtkomstsida

En webbsida som utformats för att visa och arbeta med data från Internet eller ett intranät. Data lagras vanligtvis i en Access-databas.

Egenskaper för dataåtkomstsida

Attribut för en data som identifierar den databas som sidan är ansluten och definiera sidans utseende och beteende.

dataområdet

Del av en pivottabell eller ett pivotdiagram som innehåller sammanfattningsdata i detalj. Värden i dataområdet visas som poster i pivottabellvyn och som datapunkter i pivotdiagramvyn.

datainsamling

En metod för att samla in information från användare genom att skicka och ta emot HTML-formulär eller InfoPath 2007-formulärverktyg från Access 2007. I Access kan du skapa en webbplatssamling databegäran och skicka till användarna i ett formulär i ett e-postmeddelande. Användare sedan fylla i ett formulär och återgå till dig.

datadefinitionsfråga

Fälten i underliggande tabeller och frågor och uttrycken som utgör datakällan för en dataåtkomstsida.

data definition language (DDL)

Det språk som används för att beskriva en databas, särskilt tabeller, fält, index och lagring strategi attribut. ANSI-standarden har tokens CREATE, DROP och ALTER. DDL är en delmängd av structured query language (SQL).

datadefinitionsfråga

En SQL-specifik fråga som kan skapa, ändra, eller ta bort en tabell eller skapa eller ta bort ett index i en databas. ANSI definierar dessa som DDL frågar och använder tokens CREATE, DROP och ALTER.

datafält

Ett fält som innehåller summerade data i pivottabeller och pivotdiagram. Ett datafält innehåller vanligtvis numeriska data.

dataobjekt

En utvalda program datablock som kan överföras via en (Dynamic Data Exchange) DDE-kanal.

dataetikett

En etikett som ger ytterligare information om en brytpunkt, som representerar en enda datapunkt eller värde.

data manipulera language (DML)

Språket som används till att hämta, infoga, ta bort och uppdatera data i en databas. DML är en delmängd av SQL Structured Query Language ().

databrytpunkt

En stapel, yta, punkt, sektor eller annan symbol i ett diagram som representerar en enda datapunkt eller ett värde. Relaterade brytpunkter i ett diagram utgör en dataserie.

dataserie

Relaterade datapunkter som ritas i ett diagram. Varje dataserie i ett diagram har en unik färg eller ett mönster. Du kan skriva ut en eller flera dataserier i ett diagram.

kontroll för datakälla

Motorn bakom dataåtkomstsidor och Microsoft Office Web Components som hanterar anslutningen till den underliggande datakällan. Datakällkontrollen har ingen visuell representation.

databasprogram

En uppsättning objekt som kan innehålla tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och kod moduler som är utformad för att fungera tillsammans för att göra en databas enklare att använda. Ett databasprogram distribueras vanligtvis till en grupp användare.

databasdiagram

En grafisk representation av en del av ett databasschema. Det kan vara antingen ett helt eller delvis bild av strukturen i databasen. Den innehåller tabeller, kolumner i dem och relationer mellan tabellerna.

Databasdokumenteraren

Ett verktyg som skapar en rapport som innehåller detaljerad information om objekt i en databas.

databasobjekt

En Access-databas innehåller objekt, till exempel tabeller, frågor, formulär, rapporter, sidor, makron och moduler. Ett Access-projekt innehåller objekt som formulär, rapporter, sidor, makron och moduler.

databasreplikering

Processen för att skapa två eller fler speciella kopior (kopior) av en Access-databas. Kopior kan synkroniseras, skickas ändringar av data i en replik eller designändringar i Design original till andra kopior.

Databasfönster

I Access 2003 och tidigare i fönstret som visas när du öppnar en Access-databas eller ett Access-projekt. Genvägar för att skapa nya databasobjekt och öppna befintliga objekt visas. I Access 2007 ersätts databasfönstret av navigeringsfönstret.

datadefinitionsfråga

En SQL-specifik fråga som innehåller uttryck data definition language (DDL). Följande uttryck kan du skapa eller ändra objekt i databasen.

datablad

Data från en tabell, formulär, fråga, vy eller lagrad procedur som visas i rader och kolumner.

Databladsvy

En vy som visar data från en tabell, formulär, fråga, vy eller lagrad procedur i rader och kolumner. I databladsvyn kan du redigera fält, lägga till och ta bort data och söka efter data. Du kan också ändra och lägga till fält i en tabell i databladsvyn i Access 2007.

datumuttryck

Ett uttryck som kan tolkas som ett datum, inklusive datum konstanter, tal som ser ut som datum, strängar som ser ut som datum och datum returneras från funktioner.

datumformat

En teckenföljd med ett giltigt format som omges av nummertecken (#). Giltiga format är datumformatet enligt de nationella inställningarna för din kod eller universell datumformatet.

datumavgränsare

Tecken som används för att avgränsa dag, månad och år när datumvärden formateras. Tecknen bestäms av systeminställningarna eller med hjälp av funktionen Format .

Datum/tid-datatyp

En Access-databas datatyp som används för att hålla datum och tid.

DateTime-datatyp

I ett Access datatyp-projekt, datum och tid som sträcker sig från den 1 januari 1753 till 31 December 9999, med en noggrannhet av tre hundradelar av en sekund, eller 3,33 millisekunder.

DBCS

En teckenuppsättning som använder 1 eller 2 byte för varje tecken, så att fler än 256 tecken som ska visas.

Decimal, datatyp (Access-databas)

En exakt numerisk datatyp som innehåller värden mellan -10 ^ 28-1 och 10 ^ 28-1. Du kan ange skala (maximalt antal siffror) och precision (maximalt antal siffror till höger om decimaltecknet).

Decimal, datatyp (Access-projekt)

En exakt numerisk datatyp som innehåller värden mellan -10 ^ 38-1 och 10 ^ 38-1. Du kan ange skala (maximalt antal siffror) och precision (maximalt antal siffror till höger om decimaltecknet).

deklaration

Icke körbara kod som namn på en konstant, variabel eller procedur och anger objektets egenskaper, till exempel datatyp. DLL-procedurer ange deklarationer namn, bibliotek och argument.

Deklarationsdel

Avsnitt i en modul som innehåller deklarationer som gäller för alla procedurer i modulen. Den kan innehålla deklarationer för variabler, konstanter, användardefinierade datatyper och externa procedurer i en DLL-bibliotek.

standardkontrollformat

Egenskapen standardinställningen med en kontrolltyp. Du anpassar en kontrolltyp innan du skapar två eller flera liknande kontroller för att undvika anpassa varje enskild kontroll.

standardegenskap

En egenskap som kan anges för en kontroll så att varje gång en ny kontroll av den typen skapas egenskapen har samma värde.

standardvärde

Ett värde som anges automatiskt i ett fält eller en kontroll när du lägger till en ny post. Du kan acceptera standardvärdet eller åsidosätta genom att skriva ett värde.

ta bort fråga

En fråga (SQL-uttryck) som tar bort rader som matchar de villkor som du anger från en eller flera tabeller.

designrutnät

Rutnätet som du använder för att designa en fråga eller filter i Frågedesign eller i fönstret Avancerat Filter/sortering. För frågor kallades förut rutnätet för frågerutnät.

Design original

Endast tillhör kopian ange i som du kan göra ändringar i databasstrukturen som kan spridas till andra kopior.

Designvyn

En vy som visar designen för följande databasobjekt: tabeller, frågor, formulär, rapporter och makron. Du kan skapa nya databasobjekt och ändra designen på befintliga objekt i Design-vyn.

informationsområde

Del av pivottabellvyn som innehåller informationsfält och sammanlagda fält.

detaljfält

Ett fält som visar alla rader, eller poster från den underliggande datakällan.

detaljavsnitt

Används för att brödtexten i ett formulär eller en rapport. Det här avsnittet innehåller kontroller som är bundna till fälten i datakällan vanligtvis men kan också innehålla obunden kontroller, till exempel etiketter som identifierar innehållet i ett fält.

direkt synkronisering

En metod för att synkronisera data mellan kopior som är direkt ansluten till det lokala nätverket och är tillgängliga via delade nätverksmappar.

inaktiverad kontroll

En kontroll som är nedtonad i ett formulär. En inaktiverad kontroll tar inte emot fokus och svarar inte på musklick.

dokumentegenskaper

Egenskaper, till exempel titel, ämne och författare, som lagras med varje dataåtkomstsida.

domän

En uppsättning poster som definieras av en tabell, en fråga eller ett SQL-uttryck. Mängdfunktioner för domäner returnerar statistisk information om en viss domän eller en uppsättning poster.

domänmängdfunktion

En funktion, till exempel DMedel eller DMax, som används för att beräkna statistik över en uppsättning poster (en domän).

dubbel precision

Egenskapen för ett tal som lagras i två gånger belopp (två ord; oftast 8 byte) som krävs för ett tal mindre precision (enkel precision). Vanligtvis hanteras av en dator flyttal.

Släpp område

Ett område i pivottabell- eller pivotdiagramvy där du kan släppa fält från fältlistan för att visa data i fältet. Etiketterna på varje nedrullningsbara område visar vilka typer av fält som du kan skapa i vyn.

nedrullningsbar listruta

En kontroll i en dataåtkomst sida som, när du klickar på visas en lista där du kan välja ett värde. Du kan inte ange ett värde i en nedrullningsbar listruta.

DLL-bibliotek

En uppsättning rutiner som kan anropas från Visual Basic-procedurer som laddas och länkas till programmet vid körning.

R

Överst på sidan

eko

Processen Access uppdaterar eller ritar om skärmen medan ett makro körs.

Redigera kontroll

Kallas även en textruta, en redigeringsruta är ett rektangulärt område som en användare kan skriva och redigera text.

bädda in

Infoga en kopia av ett OLE-objekt från ett annat program. Källan för objekt som kallas OLE-server kan vara valfritt program som stöder OLE-objektlänk och bädda in. Ändringarna till ett inbäddat objekt visas inte i det ursprungliga objektet.

aktiverad databas

En tidigare version-databas som har öppnats i Access 2000 eller senare utan att konvertera dess format. Om du vill ändra design på databasen måste du öppna den i versionen av Access som den skapades.

felnummer

Ett heltal i intervallet 0 - 65 535 som motsvarar egenskapsinställningen numret av fel objekt. Kombination med egenskapsinställningen Beskrivning av objektet fel motsvarar talet ett felmeddelande.

exklusivt

Ett läge för åtkomst till data i en databas som delas i ett nätverk. När du öppnar en databas i exklusivt läge kan du förhindra att andra öppnar databasen.

Visa kontroll

En kontroll i en dataåtkomst sidan som, när du klickat på, expanderar eller döljer grupperade poster om du vill visa eller dölja dess poster.

Expandera indikator

En knapp som används för att visa eller dölja grupper av poster. den visar ett plustecken (+) eller minustecken (-).

exportera

Du vill kopiera data och databasobjekt till en annan databas, kalkylbladsfil, eller filformat så att en annan databas eller program kan använda dessa data eller databasobjekt. Du kan exportera data till en mängd olika databaser som stöds, program och filformat.

Uttrycksverktyget

Ett Access-verktyg som du kan använda för att skapa ett uttryck. Den innehåller en lista över vanliga uttryck som du kan välja.

extern databas

Källan till den tabell som ska länkas eller importeras till den aktuella databasen eller målet för en tabell som ska exporteras.

extern tabell

En tabell utanför den öppna Access-databasen eller Access-projekt.

F

Överst på sidan

fältet-datatyper som stöds

En egenskap för ett fält som anger vilken typ av data som det kan lagra. Ett fält som har datatypen Text kan lagra data som består av text eller numeriska tecken, men ett talfält kan lagra numeriska data.

Fönstret Fältlista

Ett fönster som visar alla fält i det underliggande spela in källistan eller databasen objektet.

Fältväljaren

En liten ruta eller rad som du klickar på om du vill markera en hel kolumn i ett datablad.

filnummer

Ett tal som används i uttrycket Öppna för att öppna en fil. Filnummer i intervallet 1-med 255, för filer som inte är tillgängliga för andra program. Filnummer i intervallet 256 – 511 för filer som är tillgängliga från andra program.

Fyll

Rapportförstoring som fyller fönstret ögonblicksbild av en rapport genom att passa bredd eller höjd på en sida, beroende på om rapporten är i stående eller liggande orientering.

filter

En uppsättning villkor som tillämpas på data för att visa en delmängd av informationen eller sortera data. Du kan använda filtrering tekniker, till exempel filtrera enligt markering och filtrera efter formulär att filtrera data i Access.

filterområdet

Del av en pivottabell- eller pivotdiagramvy som innehåller filterfält.

Filtrera enligt formulär

En metod för att filtrera data som använder en version av det aktuella formuläret eller databladet med tomma fält där du kan ange de värden som du vill att de filtrerade posterna ska innehålla.

Filtrera enligt markering

En metod för att filtrera poster i ett formulär eller datablad där du hämtar bara poster som innehåller det aktuella värdet.

Filtrera bort markering

En metod som du kan filtrera poster i ett formulär eller datablad att hämta de poster som inte innehåller det aktuella värdet.

filterfält

Ett fält i filterområdet som du kan använda för att filtrera data som visas i pivottabell- eller pivotdiagramvy. Filterfält utföra samma funktioner som sidfält i pivottabellrapporter i Microsoft Excel.

Filter för indata

En metod för att filtrera poster som använder ett värde eller uttryck som du anger om du vill söka efter poster som innehåller värdet eller uttryck.

textfil med fast bredd

En fil som innehåller data där varje fält har en fast bredd.

flyttal-datatyp

En ungefärlig numerisk datatyp med 15 siffrors precision i ett Access-projekt. Flyttal datatyp kan innehålla positiva värden från cirka 2, 23E - 308 till 1, 79E + 308, negativa värden från cirka - 2, 23E - 308 till - 1, 79E + 308 och noll.

flytande

Du kan flytta fritt som ett eget fönster. Ett flytande fönster är alltid överst. Uttrycksverktyget, databasdokumenteraren, verktygslådan och paletter kan flytande.

sekundärnyckel

En eller flera tabellfält (kolumner) som hänvisar till primärnyckelfältet eller i en annan tabell. En sekundärnyckel visar hur tabellerna är relaterade.

sekundärtabell

En tabell (till exempel kundorder) som innehåller ett sekundärnyckelfält (till exempel CustomerID) som är primärnyckelfält i en annan tabell (till exempel kunder) i databasen och som är vanligtvis på ”n”-sidan av en 1: n-relation

formulär

Ett Access-databasobjekt som du placerar kontroller för att utföra åtgärder eller för att ange, visa och redigera data i fält.

formuläret sidfot

Används för att visa instruktioner för att använda ett formulär, kommandoknappar eller obunden kontroller för att acceptera indata. Visas längst ned i formuläret i formulärvyn och i slutet av en utskrift.

formulärrubriken

Används för att visa en rubrik för ett formulär, instruktioner för hur du använder formulär eller kommandoknappar som öppnar relaterade formulär eller utföra andra åtgärder. Formulärhuvudet visas högst upp i formuläret i formulärvyn och i början av en utskrift.

formulärmodul

En modul som innehåller Visual Basic for Applications (VBA) kod för alla händelseprocedurer som aktiveras av händelser som inträffar på ett visst formulär eller dess kontroller.

Formulär objektfliken

En objekt-flik där du arbetar med formulär i designvyn, formulär, datablad eller Förhandsgranska.

formuläregenskaper

Attribut för ett formulär som påverkar formulärets utseende och beteende. Egenskapen Visa poster är till exempel en formuläregenskap som anger om ett formulär öppnas automatiskt i formulär och datablad.

formulär

Rutan där linjalerna möts i det övre vänstra hörnet av ett formulär i designvyn. Använd rutan utföra formulär nivå operationer, till exempel välja formulär.

Formulärvy

En vy som visar ett formulär som du använder för att visa eller ta emot data. Formulärvyn är att lägga till och ändra data i tabeller. Du kan också ändra design för ett formulär i den aktuella vyn.

format

Anger hur data visas och skrivs ut. En Access-databas innehåller standardformat för specifika datatyper, liksom ett Accessprojekt för motsvarande SQL-datatyper. Du kan också skapa anpassade format.

front end/back end-program

Ett databasprogram som består av en ”” serverdatabas-fil som innehåller tabeller, och kopior av en ”klientdatabas”-fil som innehåller alla andra databasobjekt med länkar till tabellerna ”backend”.

funktion

En fråga som tar indataparametrar och returnerar ett resultat som en lagrad procedur. Typer: skalär (flera uttryck, returnerar ett värde), infogad (ett uttryck, ett tabellvärde som kan uppdateras) och tabell (flera uttryck,).

Function-procedur

En procedur som returnerar ett värde och som kan användas i ett uttryck i Visual Basic for Applications (VBA). Du deklarerar en funktion med hjälp av funktionen uttryck och slutar genom att använda instruktionen End Function.

G

Överst på sidan

Allmän sorteringsordning

Standardsorteringsordning avgör hur tecken sorteras i hela databasen, t ex för i tabeller, frågor och rapporter. Om du planerar att använda en databas med olika språkversioner av Access bör du definiera allmänna sorteringsordningen.

global menyrad

I Access 2003 och tidigare, en särskild anpassad menyrad som ersätter den inbyggda menyraden i alla fönster i databasprogrammet, förutom där du har angett en egen menyrad för ett formulär eller en rapport.

global replik

En replik där ändringar spåras fullständigt och kan utbyta med alla globala repliker i uppsättningen. En global replik kan också utbyta ändringar med eventuella lokala eller anonyma repliker som den blir NAV.

global snabbmeny

En anpassad snabbmeny som ersätter den inbyggda snabbmenyn för följande objekt: fält i tabeller och frågor datablad; formulär och formulärkontroller i formulärvyn, databladsvyn och förhandsgranska; och rapporter i Förhandsgranska.

globalt unik identifierare (GUID)

Ett 16-byte fält används i en Access-databas för att upprätta en unik identifierare för replikering. GUID används för att identifiera kopior, uppsättningar, tabeller, poster och andra objekt. I en Access-databas kallas GUID replikering ID: N.

rutnät (databladsläge)

Lodräta och vågräta linjer som visuellt delar rader och kolumner med data i celler i en tabell, en fråga, ett formulär eller en lagrad procedur. Du kan visa och dölja dessa rutnätslinjer.

rutnät (design)

Ett arrangemang med lodräta och vågräta streckade eller heldragna linjer som hjälper dig att exakt Placera kontroller när du designar ett formulär eller en rapport.

gruppkonto

En samling användarkonton i en arbetsgrupp som identifieras av gruppens namn och personliga ID (PID). Behörigheter som tilldelats en grupp gäller för alla användare i gruppen.

kontroll för filter

En nedrullningsbar listruta på en dataåtkomstsida som hämtar poster från en underliggande postuppsättning baserat på det värde som du väljer i listan. På en grupperad sida hämtar kontrollen en särskild grupp med poster.

gruppfot

Används för att placera information, till exempel namnet på gruppen eller grupp total, i slutet av en grupp med poster.

grupphuvud

Används för att placera information, till exempel namnet på gruppen eller grupp total, i början av en grupp med poster.

gruppnivå

Djup som en grupp i en rapport eller data inuti andra grupper. Grupper är kapslade när en uppsättning poster grupperas efter flera fält, uttryck eller gruppdatakälla.

grupperade kontroller

Två eller fler kontroller som kan behandlas som en enhet när du utformar formulär och rapporter. Du kan markera gruppen i stället för att markera varje enskild kontroll när du ordnar kontroller eller inställning av egenskaper.

grupperad dataåtkomstsida

En dataåtkomstsida med två eller flera gruppnivåer.

GUID-datatyp

Ett unikt ID-sträng som används med remote procedure call. Varje gränssnitt och klassen använder en GUID (globalt unik identifierare) för identifiering. GUID är ett 128-bitars värde.

D

Överst på sidan

värdprogram

Valfritt program som stöder användning av Visual Basic for Applications.

NAV

En global replik som alla kopior i uppsättningen synkronisera sina ändringar. Navet fungerar som överordnad kopian.

hyperlänkadress

Sökvägen till en plats som ett objekt, ett dokument eller en webbsida. En hyperlänkadress kan vara en URL (adress till en plats på Internet eller intranät) eller en UNC-sökväg (en adress till en fil i ett lokalt nätverk).

Hyperlink-datatyp

En datatyp för ett Access-databas som lagrar hyperlänkadresser. En adress kan ha upp till fyra delar och skrivs i följande format: visningstext #address subaddress #.

fältet HYPERLINK

Ett fält som innehåller hyperlänkadresser. I en Access-databas är det ett fält med datatypen hyperlänk. I ett Access-projekt är det ett fält som har egenskapen ÄrHyperlänk inställd på Sant.

bildkontroll för hyperlänk

En kontroll som används på en dataåtkomstsida för att visa en obunden bild som representerar en hyperlänk till en fil eller webbsida. I bläddringsläge kan du klicka på bilden för att gå till målplatsen.

I

Överst på sidan

IDC/HTX-filer

Microsoft Internet Information Server använder en IDC-fil och en HTX-fil för att hämta data från en ODBC-datakälla och formatera den som ett HTML-dokument.

identifierare (uttryck)

Ett element i ett uttryck som refererar till ett värde för ett fält, en kontroll eller en egenskap. Exempel: formulär! [Order]! [OrderID] är en identifierare som refererar till värdet i kontrollen Ordernr i formuläret Order.

identifierare (Visual Basic)

Datamedlem i en modul med Visual Basic-kod. En identifierare kan vara en Sub, funktionen eller egenskapen procedur, en variabel, en konstant, en DECLARE-sats eller en användardefinierad datatyp.

bildkontroll

En kontroll som används för att visa en bild i ett formulär eller en rapport.

bild-datatyp

I ett Access-projekt, en variabel längd datatyp som kan innehålla högst 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) byte binära data. Det används för att lagra binära stora objekt (BLOB), till exempel bilder, dokument, ljud och kompilerad kod.

importera

Att kopiera data från en textfil, kalkylblad eller en databastabell till en Access-tabell. Du kan använda importerade data för att skapa en ny tabell eller du kan du lägga det i en befintlig tabell med en matchande datastruktur.

Importera/exportera specifikation

En specifikation som lagrar den information som Access behöver att köra en import- eller exportåtgärd på en fast bredd eller en avgränsad textfil.

index

En funktion som du snabbar sökning och sortering i en tabell baserat på nyckelvärden och unika rader i en tabell. Primärnyckeln för en tabell indexeras automatiskt. Vissa fält kan inte indexeras på grund av deras datatyp, till exempel OLE-objekt eller bifogad fil.

indexfönster

I en Access-databas, ett fönster där du kan visa eller redigera index i en tabell eller skapa index för flera fält.

indirekt synkronisering

Synkroniseringsmetod som används i en frånkopplad miljö, till exempel när du reser med en bärbar dator. Du måste använda replikering Manager för att konfigurera indirekt synkronisering.

aktivering på plats

Aktivering av OLE-objektets OLE-server från ett fält eller en kontroll. Du kan till exempel spela upp en Wave WAV-fil som finns i en kontroll genom att dubbelklicka på kontrollen.

indatamask

Ett format som består av strängtecken (till exempel parenteser, punkter och bindestreck) och mask-tecken som anger var data ska anges vilken typ av data och hur många tecken som kan användas.

installeras ISAM

En drivrutin som du kan ange, som tillåter åtkomst till extern databasformat som dBASE, Excel och Paradox. I Microsoft Access-databasmotorn installerar (läser in) drivrutinerna ISAM när refereras till av dina program.

instans

Ett objekt som har skapats från den klass som innehåller dess definition. Flera instanser av en form-klass använder samma kod och laddas med de kontroller som användes för att utforma klassen formulär.

int, datatyp

I ett Access-projekt, en typ av 4 byte (32 bitar) som lagrar heltal i intervallet-2 ^ 31 (-2,147,483,648) till 2 ^ 31-1 (2,147,483,647).

Integer-datatyp

En grundläggande datatyp som innehåller heltal. Ett heltalsvariabel lagras som ett 16-bitars (2-byte) tal i intervallet från-32 768 till 32 767.

Internet-synkronisering

Används för att synkronisera kopior i en frånkopplad miljö där en Internet-server är konfigurerad. Du måste använda replikering Manager för att konfigurera Internet-synkroniseringen.

inbyggd konstant

En konstant som tillhandahålls av Access, VBA, ADO eller DAO. Dessa konstanter visas i Objektgranskning genom att klicka på globala i vart och ett av dessa bibliotek.

objekt

Ett unikt dataelement i ett fält. När en lägre nivå av objekt är tillgängliga för visning i en pivottabellista eller i fältlistan visas en plustecknet (+) bredvid objektet.

J

Överst på sidan

Jet och replikeringsobjekt

En uppsättning automation-gränssnitt som du kan använda för att utföra åtgärder som är specifika för Microsoft Jet-databaser. Med JRO kan du komprimera databaser, uppdatera data från cachen, och skapa och upprätthålla replikerade databaser.

K

Överst på sidan

Tangentbordshanterare

Kod som bestämmer och svarar på tangenter eller tangentbordskombinationer som används av användaren.

L

Överst på sidan

etikett

En kontroll som visar beskrivande text, till exempel en rubrik, en bildtext eller instruktioner i ett formulär eller en rapport. Etiketter kan och inte kan vara kopplade till en annan kontroll.

Layoutvyn

I Access 2007, en vy som du kan göra många typer av design ändras till formulär och rapporter när du visar realtidsdata.

vänster yttre koppling

En yttre koppling där alla posterna till vänster i LEFT JOIN-uttrycket i frågans SQL-uttryck läggs till i frågans resultat, även om det finns några matchande värden i det kopplade fältet från tabellen till höger.

förklaring

En ruta som identifierar de mönster och färger som tilldelats dataserier eller kategorier i ett diagram.

biblioteksdatabas

En samling med procedurer och databasobjekt som du kan ringa ett samtal från alla program. För att kunna använda objekten i biblioteket måste du först upprätta en referens från den aktuella databasen till biblioteksdatabasen.

länka (tabeller)

En åtgärd som upprättar en anslutning till data från ett annat program så att du kan visa och redigera data i både det ursprungliga programmet och i Access.

länkad tabell

En tabell som lagras i en fil utanför den öppna databasen där Access kan hämta poster. Du kan lägga till, ta bort och redigera poster i en länkad tabell, men du kan inte ändra dess struktur.

ListIndex

Sekvensen med nummer för objekt i en lista som börjar med 0 för den första posten, 1 för andra objektet, och så vidare.

lokalt objekt

En tabell, fråga, formulär, rapport, makro eller modul som finns kvar i den eller de Design original den skapades. Varken objektet eller ändringar av objektet kopieras till andra medlemmar i uppsättningen.

lokal replik

En replik som byter data med sitt nav eller en global kopia men inte med andra kopior i uppsättningen.

språk

En uppsättning information som motsvarar ett visst språk och land.

låst

Villkor för en post, postuppsättning eller databas som gör den skrivskyddad för alla användare utom den användare som för tillfället ändrar den.

uppslagsfält

Ett fält som används i ett formulär eller en rapport i en Access-databas som antingen visar en lista med värden som hämtats från en tabell eller fråga, eller som sparar en statisk uppsättning värden.

M

Överst på sidan

ACCDE-fil

En Access 2007-databas (.accdb) fil med alla moduler kompilerats och all redigerbar källkod har tagits bort.

Access-databasmotorn

Del av Access-databas som hämtar eller lagrar data i användar- och databaser. Motorn kan betraktas som chef data vid vilken databas system, till exempel Access, byggs.

makro

En åtgärd eller uppsättning med åtgärder som du kan använda för att automatisera uppgifter.

Makroverktyget

Objektfliken som du skapar och ändrar makron. Du kan starta Makroverktyget från en mängd olika platser, till exempel ett formulär eller en rapport, eller direkt från fliken Skapa i menyfliksområdet.

maktrogrupp

En samling med relaterade makron som lagras tillsammans under ett Makronamn. Samlingen är ofta som anges som ett makro.

huvudformulär

Ett formulär som innehåller ett eller flera underformulär.

tabellfråga

En fråga (SQL-uttryck) som skapar en ny tabell och skapar sedan poster (rader) i tabellen genom att kopiera poster från en befintlig tabell eller fråga resultat.

manuell länk

En länk som du måste vidta åtgärder för att uppdatera data när data i källdokumentet har ändrats.

många-till-många-relation

En koppling mellan två tabeller där en post i någon av tabellerna kan relatera till många poster i en annan tabell. Skapa en tredje tabell och lägga till primärnyckelfälten från de två tabellerna i den här tabellen om du vill skapa en n: n-relation.

remsa

Flytta text som används på en dataåtkomstsida dra användarens uppmärksamhet till ett visst sidelement, till exempel en rubrik eller ett viktigt meddelande. Skapa en textkontroll för rullande om du vill placera en remsa på en sida.

Maximalt antal poster

För att förbättra prestanda kan ange du det maximala antalet poster som hämtas från en Microsoft SQL Server-databas till ett formulär eller datablad i ett Access-projekt.

MDE-fil

En Access 2003 eller tidigare databasfil (.mdb) med alla moduler kompilerats och all redigerbar källkod har tagits bort.

Memo-datatyp

Det här är en fältdatatyp i en Access-databas. PM-fält kan innehålla upp till 65 535 tecken.

Microsoft Access-datafil

En Access-databas eller Access-projektfilen. En Access 2007-databas lagrar databasobjekt och data i ACCDB-filer och tidigare versioner av Access använder mdb-format. En projektfil innehåller inte data och används för att ansluta till en Microsoft SQL Server-databas.

Microsoft Access-databas

En samling data och objekt (till exempel tabeller, frågor eller formulär) som är relaterade till ett visst ämne eller syfte.

Microsoft Access-objekt

Ett objekt som definieras av Access som relaterar till Access, dess gränssnitt, eller ett program formulär och rapporter. Du kan dessutom använda Microsoft Access-objekt för att programmera elementen i gränssnittet som används för att ange och visa data.

Microsoft Access-projekt

En Access-fil som ansluter till en Microsoft SQL Server-databas och används för att skapa klient-program. En projektfil innehåller inte några data eller data-definition-baserade objekt, till exempel tabeller och vyer.

Microsoft Data Engine

En klient/server data engine som ger lokal datalagring i ett mindre datorsystem, till exempel en användare med en dator eller en liten arbetsgruppserver, och som är kompatibelt med Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 och SQL Server 2000.

Microsoft SQL Server-databas

En databas i Microsoft SQL Server som består av tabeller, vyer, index, lagrade procedurer, funktioner och utlösare. Du kan ansluta en Access-databas till SQL Server-data med hjälp av ODBC eller genom att skapa ett Access-projekt (* ADP) fil.

modulnivå

Beskriver de variabler eller konstanter som är deklarerade i avsnittet deklarationer i ett Visual Basic for Applications (VBA) modul eller utanför en procedur. Variabler och konstanter som deklareras på modulnivå är tillgängliga för alla procedurer i en modul.

modulnivåvariabel

En variabel som deklareras i avsnittet deklarationer i ett Visual Basic for Applications (VBA) modul med nyckelordet privat . Dessa variabler är tillgängliga för alla procedurer i modulen.

pengar-datatyp

I ett Access-projekt, en datatyp som lagrar monetära värden i intervallet-922,337,203,685,477.5707 via 922,337,203,685,477.5807, med en precision på en valutaenhet.

flytthandtag

Den stora fyrkant som visas i det övre vänstra hörnet av den markerade kontrollen eller Kontrollayout i designvyn eller layoutvyn. Du kan dra i handtaget om du vill flytta kontrollen eller Kontrollayout till en annan plats.

förflyttningsläge

Det aktuella dokumentläget där du kan flytta en kolumn i databladsvyn genom att använda vänster och höger piltangenterna.

flervärdesfält

Ett uppslagsfält som kan lagra flera värden.

fleranvändardatabas (delad databas)

En databas som kan flera användare kommer åt och ändrar samma uppsättning data på samma gång.

N

Överst på sidan

Autokorrigering av namn

En funktion som automatiskt korrigerar vanliga fel som kan uppstå när du byter namn på formulär, rapporter, tabeller, frågor, fält eller kontroller i formulär och rapporter. Autokorrigering av namn kan dock inte reparera alla referenser till objekt som har bytt namn.

navigeringsknappar

Knapparna som du använder för att flytta mellan poster. Knapparna finns i det nedre vänstra hörnet av det datablad och formulär. Knapparna är också tillgängliga i Förhandsgranska så att du kan förflytta dig mellan sidor i dokumentet.

Navigeringsfönstret

Det fönster som visas när du öppnar en Access-databas eller ett Access-projekt. Navigeringsfönstret visar objekten i databasen, och kan anpassas för att sortera och gruppera objekt på olika sätt.

nchar-datatyp

I ett Access-projekt, en datatyp med fast längd med högst 4 000 Unicode-tecken. Unicode-tecken använder 2 byte per tecken och hanterar alla internationella tecken.

normalisera

För att minimera redundant information i en relationsdatabas genom effektiv tabelldesign. Du kan använda Tabellanalysguiden normalisera databasen.

ntext-datatyp

I ett Access-projekt, en variabel längd datatyp som kan innehålla högst 2 ^ 30-1 (1 073 741 823) tecken. Kolumner med datatypen ntext lagrar en 16 byte-pekare på dataraden och data lagras separat.

Null

Ett värde som du kan ange i ett fält eller använda i uttryck och frågor för att markera saknade eller okända data. I Visual Basic indikerar nyckelordet Null värdet Null. Vissa fält, till exempel primärnyckelfält, får inte innehålla ett Null-värde.

null-fält

Ett fält som innehåller ett Null-värde. Ett null-fält är inte samma som ett fält som innehåller en nollängdssträng (””) eller ett fält med värdet 0.

Number-datatyp

I en Access-databas, en fältdatatyp avsedd för numeriska data som ska användas i matematiska beräkningar. Använd datatypen valuta dock visa eller beräkna valuta.

numerisk datatyp

I ett Access-projekt, en exakt numerisk datatyp som innehåller värden mellan -10 ^ 38-1 och 10 ^ 38-1. Du kan ange skala (maximalt antal siffror) och precision (maximalt antal siffror till höger om decimaltecknet).

nvarchar(n)-datatyp

I ett Access-projekt, datatypen för variabel längd med högst 4 000 Unicode-tecken. Unicode-tecken använder 2 byte per tecken och hanterar alla internationella tecken.

O

Överst på sidan

Objekt, datatyp

En grundläggande datatyp som representerar alla objekt som kan identifieras i Visual Basic. Även om du kan deklarera en objektvariabel som typen objekt, är det bäst att deklarera objektvariabler beroende på deras specifika typer.

Fönstret Objektberoenden

Visar objekt som har ett beroende på markerat objekt och även objekt som det markerade objektet har beroenden.

objektbibliotek

En fil som innehåller definitioner av objekt och deras metoder och egenskaper. Den fil som innehåller ett objektbibliotek vanligtvis har filen namnet filtillägget .olb.

objekttyp

En typ av objekt som används av ett program via Automation; till exempel program, Arkiv, intervall och blad. Använda objektgranskningen i Visual Basic Editor eller i programmets hjälpdokumentation för en komplett lista med tillgängliga objekt.

objektvariabel

En variabel som innehåller en referens till ett objekt.

ODBC-kopplingssträng

Ett Access-verktyg som du kan använda för att ansluta till en SQL-databas när du skapar en direktfråga. Om du sparar frågan lagras anslutningssträngen med frågan.

ODBC-datakälla

Data och informationen som behövs för att komma åt dessa data från program och databaser som stöder Open Database Connectivity (ODBC)-protokollet.

ODBC-databas

En databas som en Open Database Connectivity (ODBC)-drivrutin – en drivrutin som du kan använda för att importera, länka till eller exportera data – anges.

ODBCDirect

En teknik som gör att du kan komma åt ODBC-datakällor direkt med hjälp av DAO-funktioner som går förbi Microsoft Jet-databasmotor.

OLE-behållare

Ett program som innehåller ett länkat eller inbäddat OLE-objekt från ett annat program. Om ett OLE-objekt i en Access-databas innehåller ett Excel-kalkylblad, är Access OLE-behållaren.

OLE-DB

En komponentdatabasstruktur som tillhandahåller effektiv nätverks- och Internetåtkomst till många typer av datakällor, inklusive relationsdata, e-postfiler, textfiler och kalkylblad.

OLE DB-provider

Ett program i OLE DB-arkitekturen som möjliggör direktåtkomst till data i stället för att komma åt data med hjälp av ODBC- eller IISAM drivrutiner som är externa sätt att komma åt data.

OLE-objekt

Ett objekt som stöder OLE-protokollet för länkning och inbäddning. OLE-objekt från en OLE-server (till exempel en Windows Paint-bild eller ett Excel-kalkylblad) kan länkade och inbäddade i ett fält, ett formulär eller en rapport.

OLE Object-datatyp

En fältdatatyp som du använder för objekt som har skapats i andra program som kan länkas eller bäddas in (infogas) i en Access-databas.

OLE-server

Ett program eller DLL som tillhandahåller ett länkat eller inbäddat OLE-objekt till ett annat program. Om ett OLE-objekt i en Access-databas innehåller ett Excel-kalkylblad, är Excel OLE-servern.

OLE/DDE-länk

En anslutning mellan ett OLE-objekt och OLE-servern eller mellan källdokument Dynamic Data Exchange (DDE) och ett måldokument.

en-till-många-relation

En koppling mellan två tabeller som primär nyckelvärdet för varje post i den primära tabellen motsvarar värdet i det eller de matchande fält i flera poster i den relaterade tabellen.

en-till-en-relation

En koppling mellan två tabeller som primär nyckelvärdet för varje post i den primära tabellen motsvarar värdet i det eller de matchande fält i en och endast en post i den relaterade tabellen.

alternativknapp

En kontroll kallas även en alternativknapp som vanligtvis används som en del av en gruppruta för att visa alternativ i ett formulär eller en rapport. En användare kan inte markera mer än ett alternativ.

alternativgrupp

En ram som kan innehålla kryssrutor, växlingsknappar och alternativknappar i ett formulär eller en rapport. Du kan använda en gruppruta för att visa alternativ som användaren kan välja ett alternativ.

yttre koppling

En koppling där varje matchande post från två tabeller kombineras till en post i frågans resultat och minst en tabell bidrar med alla sina poster, även om värdena i det kopplade fältet inte matchar dem i den andra tabellen.

ägare

När säkerhet används, det användarkonto som har kontroll över en databas eller ett databasobjekt. Som standard är det användarkonto som skapade en databas eller databasobjekt ägare.

P

Överst på sidan

sida (datalagring)

En del av databasfilen postdata lagras. Beroende på storleken på posterna som innehålla en sida (4 KB stor) mer än en post.

sidfot

Används för att visa sammanfattningar av sidor, datum eller sidnummer längst ned på varje sida i ett formulär eller en rapport. Sidfoten visas bara när du skriver ut formuläret i ett formulär.

sidhuvud

Används för att visa en rubrik, kolumnrubriker, datum eller sidnummer längst upp på varje sida i ett formulär eller en rapport. I ett formulär visas sidhuvudet bara när du skriver ut formuläret.

parameterfråga

En fråga som en användare interaktivt anger en eller flera villkorsvärden. En parameterfråga är inte en separat typ av frågan. i stället utökas flexibilitet för en fråga.

partiell replik

En databas som innehåller endast en delmängd av poster i databasen. Med en partiell replik kan du ange filter och identifiera relationer som definierar vilken delmängd av posterna i databasen ska finnas i databasen.

direktfråga

En SQL-specifik fråga som du använder för att skicka kommandon direkt till en ODBC-databasserver. Med hjälp av vidarekoppling frågor kan arbeta du direkt med tabellerna på servern i stället för de data som bearbetas av Access-databasmotorn.

behörigheter

En uppsättning attribut som anger vilken typ av åtkomst en användare har till data eller objekt i en databas.

beständigt objekt

Ett objekt som lagras i databasen. till exempel en databastabell eller QueryDef -objekt. Typ av postuppsättning eller postuppsättning-objekt av typen ögonblicksbild betraktas inte beständiga objekt eftersom de skapas i minnet efter behov.

personligt ID-nummer

En skiftlägeskänslig alfanumerisk sträng som är 4 till 20 tecken långt och att Access används i kombination med kontonamnet för att identifiera en användare eller grupp i en Access-arbetsgrupp.

sämsta

En typ av låsning där sidan som innehåller en eller flera poster, inklusive den post som redigeras är inte tillgängligt för andra användare när du använder metoden Redigera och är bara tillgängligt om du använder metoden Update .

PI

En matematisk konstant 3,1415926535897932.

Pivotdiagramvy

En vy som visar en grafisk analys av data i ett datablad eller formulär. Du kan se olika informationsnivåer eller ange layout genom att dra fält och element eller visa och dölja objekt i listrutorna för fälten.

Pivottabellformulär

En interaktiv tabell som sammanfattar stora mängder data med hjälp av format och beräkningen metoder som du väljer. Du kan rotera dess rad- och kolumnrubriker om du vill visa data på olika sätt som liknar en pivottabellrapport i Excel.

Pivottabellista

En Microsoft Office Web Component som används för att analysera data interaktivt på en webbsida. Informationen visas i en rad och kolumnformat kan flyttas, filtreras, sorteras och beräknas på ett sätt som är meningsfulla för målgruppen.

Pivottabellvy

En vy som sammanfattar och analyserar data i ett datablad eller formulär. Du kan använda olika informationsnivåer eller ordna data genom att dra fält och element eller visa och dölja objekt i listrutorna för fälten.

pluspekare

Pekare som visas när du flyttar pekaren till den vänstra kanten av ett fält i ett datablad. När plus pekaren visas kan du klicka på om du vill markera hela fältet.

popup-formulär

Ett formulär som visas framför andra fönster. Ett popup-formulär kan vara öppet eller fritt.

primärnyckel

Ett eller flera fält (kolumner) vars värden unikt identifierar varje post i en tabell. En primärnyckel tillåter inte Null-värden och måste alltid ha ett unikt index. En primärnyckel används för att relatera en tabell till sekundärnycklar i andra tabeller.

primärtabell

”1”-sidan av två relaterade tabeller i en 1: n-relation. En primär tabell bör ha en primärnyckel och varje post bör vara unika.

privat procedur

Sub eller Function-procedur deklareras som privat med nyckelordet Private i en Declare -sats. Privata procedurer är tillgängliga för användning av andra procedurer i samma modul.

procedur

En sekvens av deklarationer och uttryck i en modul som körs som en enhet. Procedurer i en modul Visual Basic for Applications (VBA) inkluderar både Sub och funktionen procedurer.

procedurnivå

Beskriver variabler eller konstanter som deklareras i en procedur. Variabler och konstanter deklarerade inom en procedur är tillgängliga för den aktuella proceduren.

procedurnivåvariabel

En variabel som deklareras i en procedur. Procedurnivåvariabler är alltid privata för den procedur som de är deklarerade.

projekt

En uppsättning kodmoduler i en databas, inklusive standard moduler och klassmoduler. Som standard har projektet samma namn som databasen.

egenskapssida

Ett fönster som används för att visa eller ändra egenskaperna för olika objekt, till exempel tabeller, frågor, fält, formulär, rapporter, dataåtkomstsidor och kontroller.

pseudoindex

En dynamisk korsreferens med en eller flera data tabellfält (kolumner) som tillåter en ODBC-tabell (server-tabell) utan ett unikt index som ska redigeras.

offentlig variabel

En variabel som du deklarerar med nyckelordet Public i avsnittet deklarationer i ett Visual Basic for Applications (VBA) modul. En offentlig variabel kan delas av alla procedurer i alla moduler i en databas.

publikation

I ett Access-projekt en publikation kan innehålla en eller flera publicerade tabeller eller artiklar med lagrade procedurer från en användardatabas. Varje användardatabas kan ha en eller flera publikationer. En artikel är en gruppering av data som replikeras som en enhet.

publicera

Spara en databas på en server för dokumenthantering, till exempel en server som kör Windows SharePoint Services.

Q

Överst på sidan

fråga

En fråga om de data som lagras i tabeller eller en begäran om att utföra en åtgärd på fliken data. En fråga kan sammanfoga data från flera tabeller som ska fungera som datakälla för ett formulär eller en rapport.

frågefönster

Ett fönster där du arbetar med frågor i designvyn, databladsvyn, SQL-vy eller Förhandsgranska.

QueryDef

en lagrad definition av en fråga i en Access-databas eller en tillfällig definition av en fråga i en ODBCDirect arbetsyta.

R

Överst på sidan

Real, datatyp

En ungefärlig numerisk datatyp med sju siffrors precision i ett Access-projekt. Den kan innehålla positiva värden från cirka 1, 18E - 38 till 3, 40E + 38, negativa värden från cirka - 1, 18E - 38 till - 3, 40E + 38 och noll.

spela in navigeringskontrollen

En kontroll som används på en dataåtkomstsida för att visa ett verktygsfält för posthantering. Du kan lägga till ett verktygsfält för navigering på varje gruppnivå i en grupperad sida. Du kan anpassa posthanteringskontrollen genom att ändra dess egenskaper.

postnummerruta

En liten ruta som visar det aktuella postnumret i det nedre vänstra hörnet i datablad och formulär. Om du vill flytta till en viss post du skriver du postens nummer i rutan och tryck på RETUR.

postväljare

En liten ruta eller fältet till vänster om en post som du kan klicka på om du vill markera hela posten i datablad och formulär.

datakälla

Den underliggande datakällan för ett formulär, rapport eller data. I en Access-databas kan det vara en tabell, fråga eller SQL-uttryck. Det kan vara en tabell, vy, SQL-uttryck i ett Access-projekt eller lagrad procedur.

postuppsättning

De gemensamma namnet till tabell-, postuppsättning- och ögonblicksbild postuppsättning-objekt, som är uppsättningar med poster som fungerar som objekt.

formeln refererar till databasen

Access-databas som användaren har skapat en referens från den aktuella databasen. Användaren kan skapa en referens till en databas och sedan anropa procedurer i globala moduler i databasen.

refererar till databasen

Aktuella Access-databasen som användaren har skapat en referens till en annan Access-databas. Användaren kan skapa en referens till en databas och sedan anropa procedurer i globala moduler i databasen.

referensintegritet

Regler som du följer för att bevara definierade relationer mellan tabeller när du lägger till, uppdatera eller ta bort poster.

uppdatera

I en Access-databas att visa posterna i ett formulär eller datablad ska återspegla ändringar som andra användare har gjort. I ett Access-projekt igen för att en fråga underliggande aktivt formuläret eller databladet så att ändringar i poster.

relation

En koppling som upprättas mellan gemensamma fält (kolumner) i två tabeller. En relation kan vara 1: 1, 1: n- eller n: n.

Relationer objektfliken

En flik för objekt som du visa, skapa och ändra relationer mellan tabeller och frågor.

relativ eller infogad placering

Placerar elementet i det naturliga HTML-flödet i dokumentet men förskjuter elementets baserat på det föregående innehållet position.

uppdatera

Att rita upp skärmen. Metoden Uppdatera skärmen Slutför alla väntande skärmuppdateringar för ett angivet formulär.

replik

En kopia av en databas som är medlem i en replikuppsättning och kan synkroniseras med andra i dialogrutan Ange. Ändringar i en replik skickas och tillämpas på de andra kopior.

uppsättningen

Ange identifierare Design bildbakgrund och alla kopior som delar samma databasdesign och unik.

replikuppsättningstopologi

Ordningen i vilken ändringar sprids från replik till replik. Topologin avgör hur snabbt ändringar i en annan replik visas i din replik.

replikering

Tillvägagångssätt för att kopiera en databas så att två eller fler kopior kan utbyta uppdaterade data eller replikerade objekt. Detta utbyte kallas synkronisering.

rapport

En Access-databas objekt som du kan skriva ut som innehåller information som är formaterad och ordnad enligt dina specifikationer. Exempel på rapporter är försäljningssummor, telefonlistor och adressetiketter.

rapportfot

En rapportavsnitt som används för att placera information som vanligtvis visas längst ned på sidan, till exempel sidnummer, datum och summor.

rapporthuvud

En rapportavsnitt som används för att placera information (till exempel rubrik, datum eller rapportintroduktion) i början av en rapport.

rapportmodul

En modul som innehåller Visual Basic for Applications (VBA) kod för alla händelseprocedurer som aktiveras av händelser som inträffar i en viss rapport eller dess kontroller.

Fliken rapport objekt

En objekt-flik där du arbetar med rapporter i Design-vyn, förhandsgranska Layout eller Förhandsgranska.

rapporten dataväljare

Rutan där linjalerna möts i det övre vänstra hörnet av en rapport i Design-vyn. Använd om du vill utföra rapporten nivå åtgärder, som att välja rapporten.

ögonblicksbild av en rapport

En fil (.snp filnamnstillägg) som innehåller en hifi-kopia av varje sida i en Access-rapport. Den bevarar den tvådimensionella layouten, grafik och andra inbäddade objekt i rapporten.

fråga igen

Om du vill köra en fråga som underliggande aktivt formulär eller datablad så för att ändringar i posterna, visa nyligen lagt till poster och radera borttagna poster.

reserverat ord

Ett ord som är en del av ett språk, till exempel Visual Basic. Reserverade ord innehåller namnen på rapporter, fördefinierade funktioner och datatyper, metoder, operatorer och objekt.

höger yttre koppling

En yttre koppling där alla posterna till höger i RIGHT JOIN-uttrycket i frågans SQL-uttryck läggs till i frågans resultat, även om det finns några matchande värden i det kopplade fältet från tabellen till vänster.

återställning

Processen att avsluta eller avbryta en väntande överföring utan att spara ändringarna.

Radområde

Del av pivottabellvyn som innehåller radfält.

radfält

Ett fält i radområdet i pivottabellvyn. Element i radfält listas nedåt till vänster i vyn. Inre radfält finns närmast informationsområde; yttre radfält är till vänster om de inre radfält.

radväljare

En liten ruta eller rad att när du klickar på Markera en hel rad i tabellen eller makro designläge eller när du sortera och gruppera poster i rapportdesign visa.

S

Överst på sidan

avsnitt

En del av ett formulär eller en rapport, till exempel ett sidhuvud, sidfot eller detaljavsnitt.

avsnittsrubrik

Vågräta fältet ovanför avsnitt i ett formulär eller rapport i designvyn. Avsnittsfältet visar typ och namnet på avsnittet. Använda det för att komma åt avsnittets egenskapsruta.

avsnittet dataväljare

Rutan till vänster om ett avsnitt liggande när ett objekt är öppen i designvyn. Använd rutan för att utföra avdelningsnivå åtgärder, till exempel välja avsnitt.

säker arbetsgrupp

En Access-arbetsgrupp där användare loggar in med användarnamn och lösenord och in som försöker få tillgång till databasobjekt är begränsad enligt de behörigheter till specifika användare och grupper.

startvärde

Ett värde som används för att generera slumptalsföljder. Till exempel skapar programsatsen slumpmässigt ett startvärde som används av funktionen Rnd för att skapa unika pseudoslumpvisa nummerserier.

välj fråga

En fråga som ställer en fråga om de data som lagras i tabellerna och returnerar ett resultat flyttas i form av ett datablad utan att ändra data.

markeringsrektangel

Rektangeln utgörs av markerade rader (poster) och kolumner (fält) i databladsvyn.

självkoppling

En koppling i som en tabell som är kopplad till sig själv. Poster från tabellen kombineras med andra poster från samma tabell om det finns matchande värden i de kopplade fälten.

avgränsare

Ett tecken som avgränsar enheter med text eller siffror.

seriefält

Ett fält som visas i serieområdet i ett diagram och som innehåller serieobjekt. En serie är en grupp med relaterade datapunkter.

Seriepunkt

Ett enskilt datavärde som ritas i ett diagram och som representeras av en kolumn, stapel, linje, cirkel- eller ringdiagram sektor eller annan typ av brytpunkt.

Serverfiltrering enligt formulär

En teknik som använder en version av det aktuella formuläret eller databladet med tomma fält där du kan ange värden som du vill använda de filtrerade posterna ska innehålla. Data filtreras av servern innan den har hämtats från databasen.

HTML-format

En Active Server Pages (ASP) eller IDC/HTX-fil som skapas från en tabell, fråga eller formulär, ansluten till en ODBC-datakälla och bearbetas av Internet Information Server för skapandet av dynamiska skrivskyddade HTML-filer.

skapas på servern HTML: en Active Server-sidor

session

En sekvens med åtgärder som utförs av Access-databasmotorn som börjar när en användare loggar in och slutar när användaren loggar ut. Alla åtgärder under en session bildar en transaktion och lyder under användarens inloggningsbehörigheter.

smalldatetime-datatyp

I ett Access-projekt för datum och tid datatyp som är mindre exakt än datatypen datetime. Data med ett belopp som sträcker sig från 1 januari 1900 till 6 juni 2079, med en precision på en minut.

smallint-datatyp

I ett Access-projekt, en datatyp på 2 byte (16 bitar) som lagrar heltal i intervallet-2 ^ 15 (-32 768) till 2 ^ 15-1 (32 767).

smallmoney-datatyp

I ett Access-projekt, en datatyp som lagrar monetära värden från-214 748,3648 till 214 748,3647, med en precision på en valutaenhet. När smallmoney-värden visas avrundas de uppåt till två decimaler.

ögonblicksbild

En statisk bild av en uppsättning data, till exempel poster som visas som resultatet av en fråga. Postuppsättning-objekt av typen ögonblicksbild kan skapas från en grundläggande tabell, en fråga eller en annan postuppsättning.

Ögonblicksbild Viewer

Ett program som du kan använda för att visa, skriva ut eller skicka en ögonblicksbild, till exempel en ögonblicksbild av en rapport. Ögonblicksbild Viewer består av ett fristående program, en ögonblicksbild Viewer-kontroll (Snapview.ocx) och andra relaterade filer.

Ögonblicksbild Viewer-kontrollen

En ActiveX-kontroll (Snapview.ocx) som du använder för att visa en ögonblicksbild av en rapport från Microsoft Internet Explorer 3.0 eller senare eller från ett program som stöder ActiveX-kontroller, till exempel Access eller Microsoft Visual Basic.

SQL-databas

En databas som baseras på SQL Structured Query Language ().

SQL-sträng/SQL-uttryck

Ett uttryck som definierar ett SQL-kommando, till exempel SELECT, uppdatera och ta bort, och innehåller instruktioner som WHERE och ORDER BY. SQL strängar/uttryck används i frågor och i mängdfunktioner.

SQL variant, datatyp

I ett Access-projekt, en datatyp som lagrar värden för flera datatyper, förutom text, ntext, bild, tidsstämpel och sql_variant-datatyper som stöds. Sql variant-datatyp som används i en kolumn, parameter, variabel eller returnera värdet av en användardefinierad funktion.

SQL-vy

En objektfliken som visar SQL-uttrycket för den aktuella frågan eller som används för att skapa en SQL-specifik fråga (union-, direkt- och definition). När du skapar en fråga i Design-vyn, skapar Access SQL motsvarande SQL.

SQL-specifik fråga

En fråga som består av ett SQL-uttryck. Underfrågor och vidarekoppling, union och definitionsfrågor är SQL-specifika frågor.

standardavvikelse

En parameter som anger hur en sannolikhet är fördelad kring medelvärdet och som är lika med kvadratroten för den tidpunkt som avvikelse från medelvärdet kvadrat.

standardmodul

En modul Visual Basic for Applications (VBA) som du kan placera raderna Sub och funktionen procedurer som du vill ska vara tillgängliga för andra procedurer i databasen.

lagrad procedur

En förkompilerad samling SQL-uttryck och valfria Kontrollflöde av rapporter som lagras under ett namn och behandlas som en enhet. Samlingen lagras i en SQL-databas och kan köras med ett anrop från ett program.

strängavgränsare

Tecken som avgränsar en sträng inbäddad i en sträng. Enkla citattecken (') och dubbla citattecken (”) är strängavgränsare.

Underprocedur

Ett Visual Basic for Applications (VBA)-procedur som utför en åtgärd. Till skillnad från en Function-procedur returnerar en Sub-procedur inget värde. Du inleder en Sub-procedur med Sub -uttrycket och avslutar det med ett End Sub -uttryck.

underdatablad

Ett datablad som är kapslat i ett annat datablad och som innehåller data relaterade eller kopplade till det första databladet.

underformulär

Ett formulär i ett annat formulär eller en rapport.

underformulär-/underrapportkontroll

En kontroll som visar ett underformulär i ett formulär eller ett underformulär eller en underrapport i en rapport.

underfråga

Ett SQL SELECT-uttryck inuti en annan Välj eller redigeringsfråga.

underrapport

En rapport som ingår i en annan rapport.

prenumerera

För att godkänna får en publikation i en Access-databas eller ett Access-projekt. En prenumerationsdatabas prenumererar på replikerade data från en publisher-databas.

prenumeration

Den databas som tar emot tabeller och data som replikeras från en publisher-databas i ett Access-projekt.

synkronisering

Processen med att uppdatera två medlemmar i en replikuppsättning genom att utbyta alla poster och objekt i varje medlem. Två repliker är synkroniserade när ändringarna i var och en har kopplats till den andra.

sysname-datatyp

I ett Access-projekt, en särskild, användardefinierad datatyp som används för tabellkolumner, variabler och lagrade procedurparametrar som lagrar objektnamn.

systemobjekt

Databasobjekt som definieras av systemet, till exempel tabellen MSysIndexes, eller av användaren. Du kan skapa ett systemobjekt genom att namnge objektet med USys som de första fyra tecknen i objektets namn.

T

Överst på sidan

tabbkontroll

En kontroll som du kan använda för att skapa en gemensam ruta formulär eller en dialogruta som innehåller flera sidor, var och en med en flik och som innehåller liknande kontroller, till exempel textrutor eller alternativknappar. När en användare klickar på en flik aktiveras sidan.

tabell

Ett databasobjekt som lagrar data i poster (rader) och fält (kolumner). Data är vanligtvis om en viss kategori saker, till exempel anställda eller order.

tabell-datatyp

I ett Access-projekt som en särskild datatyp som används för att lagra en resultatuppsättning i en lokal variabel eller returnera värdet av en användardefinierad funktion för senare bearbetning. Det kan användas i stället för en temporär tabell som lagras i tempdb-databasen.

Objektet Tabellfliken

I en Access-databas, en objektfliken som du arbetar med tabeller i Design eller datablad.

tabellegenskaper

I en Access-databas attribut för en tabell som påverkar utseendet eller beteendet för tabellen som en helhet. Tabellegenskaper anges i tabelldesign, som är fältegenskaper.

textruta

En kontroll kallas även en redigeringsfältet som används i ett formulär eller en rapport för att visa text och acceptera inmatningar. En textruta kan ha en etikett.

text-datatyp

I ett Access-projekt, en variabel längd datatyp som kan innehålla högst 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) tecken. Standardvärdet är 16.

Text-datatyp

Det här är en fältdatatyp i en Access-databas. Textfält kan innehålla upp till 255 tecken eller maximalt antal tecken som anges i egenskapen Fältstorlek , beroende på vad som är mindre.

tidsstämpel-datatyp

I ett Access-projekt är en datatyp som uppdateras automatiskt varje gång en rad infogas eller uppdateras. Värdena i tidsstämpel kolumner är inte datetime-data utan binary(8) eller varbinary(8), vilket anger ordningen för ändring av data.

tinyint, datatyp

I ett Access-projekt, en datatyp på 1 byte (8 bitar) som lagrar heltal i intervallet 0 till 255.

växlingsknapp

En kontroll som används för att tillhandahålla/inaktivera alternativ i ett formulär eller en rapport. Det kan visa text eller en bild och kan vara fristående eller en del av en gruppruta.

Verktygslåda

En uppsättning verktyg som är tillgängliga i Design visa för att lägga till kontroller i ett formulär eller en rapport.

Knappbeskrivningar

En kort beskrivning av namnen på kommandon och knappar i menyfliksområdet. En beskrivning visas när du håller muspekaren på dessa kommandon och knappar.

topologi

Ordningen i vilken ändringar sprids från replik till replik. Topologin är viktig eftersom den bestämmer hur snabbt ändringar i en annan replik visas i din replik.

sammanlagt fält

Ett fält som innehåller en sammanfattar av data från den underliggande datakällan. Ett sammanlagt fält kan använda en summeringsfunktion, till exempel summera eller Räkna, eller använda ett uttryck för att beräkna summeringsfunktioner.

Summarad

En rad i ett datablad som visar ditt val av sammanfattningsinformation för varje fält, baserat på vilken typ av data i fältet.

summafråga

En fråga som visar en summering, till exempel ett medelvärde eller en summa, för värden i olika fält från en eller flera tabeller. En summafråga är inte en separat typ av frågan. i stället utökas flexibiliteten i select-frågor.

transaktion

En serie ändringar i en databas data eller schema. Om alla element av transaktion misslyckas hela transaktion misslyckas och data ”återställs”.

utlösare

En särskild typ av en lagrad procedur som genomförs automatiskt när data i en angiven tabell ändras. Utlösare skapas ofta om du vill använda referensintegritet eller överensstämmelse mellan logiskt relaterade data i olika tabeller.

U

Överst på sidan

obunden kontroll

En kontroll som inte är ansluten till ett fält i en underliggande tabell, fråga eller SQL-uttryck. Obunden kontroll används ofta för att visa informativ text och dekorativa bilder.

obundet formulär eller en rapport

Ett formulär eller en rapport som inte är ansluten till en datakälla som en tabell, fråga eller SQL-uttryck. (Formulärets eller rapportens egenskap för datakälla är tomt.)

obundet objektfält

En kontroll som du placerar i ett formulär eller en rapport ska innehålla ett obundet objekt. Ett obundet objekt är ett objekt, till exempel en bild vars värde inte är härledd från data som lagras i en tabell.

union-fråga

En fråga som använder operatorn UNION för att kombinera resultaten av två eller flera urvalsfrågor.

unikt index

Ett index som definieras genom att ställa in egenskapen för ett fält IndexeratJa (inga dubbletter). Ett unikt index tillåter inte dubblettposter i indexerade fält. Ange att ett fält som primärnyckel automatiskt definierar fältet som är unikt.

Unik identifierare-datatyp

I ett Access-projekt, en 16-byte globalt unik identifierare (GUID).

uppdatera

Acceptera ändringar av data i en post. När du flyttar till en annan post i ett formulär eller datablad eller när du sparar posten uttryckligen sparas ändringarna i databasen.

uppdateringsfråga

En redigeringsfråga (SQL-uttryck) som ändrar en uppsättning poster efter villkor (sökvillkor) som du anger.

kan uppdateras ögonblicksbild

En typ av postuppsättning som fungerar effektivt i en klient/server-miljö genom cachelagring av data på klienten och minimera överföringar till servern för att hämta och uppdatera data.

användarkonto

Ett konto som identifieras av ett användarnamn och personliga ID (PID) som har skapats för att hantera användarnas behörigheter till databasobjekt i en Access-arbetsgrupp.

användardefinierad datatyp

En definition av typ av data som en kolumn i en Microsoft SQL Server-databas kan innehålla. Den definieras av användaren, och baserat på befintliga SQL Server-datatyper. Regler och standardvärden kan bara vara kopplat till användardefinierade datatyper.

användardefinierad typ

I Visual Basic for Applications (VBA), någon datatyp som definierats med hjälp av uttrycket Type . Användardefinierade datatyper kan innehålla en eller flera element i någon datatyp. Matriser av användardefinierade och andra datatyper skapas med uttrycket DUF .

användardefinierad samling

En samling som du skapar genom att lägga till objekt i en mängd -objekt. Element i en samling som definieras av mängd -objektet indexeras med början på 1.

användardefinierad funktion

En fråga som tar indataparametrar och returnerar ett resultat som liknar en lagrad procedur. Typer: skalär (flera uttryck, returnerar ett värde), infogad (ett uttryck, ett tabellvärde som kan uppdateras) och tabell (flera uttryck,).

användardefinierat objekt

Ett anpassat objekt som definieras i ett formulär eller en rapport klassmodul. I en klassmodul kan du skapa egenskaper och metoder för ett nytt objekt, skapa en ny instans av objektet och ändra objektet genom att använda dessa egenskaper och metoder.

säkerhet på användarnivå

När du använder säkerhet på användarnivå i en Access-databas kan en databasadministratör eller ett objekts ägare kan tilldela enskilda användare eller grupper av användare särskilda behörigheter till tabeller, frågor, formulär, rapporter och makron.

Användargruppen

Gruppkontot som innehåller alla användarkonton. Access lägger automatiskt till användarkonton i gruppen användare när du skapar.

V

Överst på sidan

verifiering

Processen för att kontrollera om data uppfyller vissa villkor eller begränsningar.

verifieringsuttryck

En egenskap som definierar giltiga indatavärden för ett fält eller en post i en tabell eller för en kontroll i ett formulär. Access visar det meddelande som angetts i egenskapen Verifieringstext när verifieringsuttrycket.

varbinary, datatyp

I ett Access-projekt, en datatyp med variabel längd med högst 8 000 byte binära data.

varchar

I ett Access-projekt, en variabel längd datatyp med upp till 8 000 ANSI-tecken.

varians

Kvadraten av standardavvikelsen. Det är ett mått på hur mycket som alla värden i en grupp variera från det genomsnittliga värdet i gruppen.

variantuttryck

Ett uttryck som kan utvärderas till numeriska, sträng eller datumdata utöver särskilda belopp som är tom och Null.

vy

I ett Access-projekt, en typ av fråga som är en virtuell tabell baserad på ett SQL SELECT-uttryck. En vy kan innehålla endast 3 av 10 tillgängliga kolumner vid en koppling mellan två tabeller för att begränsa åtkomsten till vissa data.

synlighet

En egenskap för en replik som visar vilka medlemmar i kopian den kan synkroniseras med och vilka konfliktlösning tillämpas. Kopior delas in i tre typer av synlighet: global, lokal och anonym.

W

Överst på sidan

WHERE-sats

Den del av ett SQL-uttryck som anger vilka poster som ska hämtas.

jokertecken

Tecken som används i frågor och uttryck för att inkludera alla poster, filnamn eller andra objekt som börjar med specifika tecken eller som matchar ett visst mönster.

X

Överst på sidan

XML-attribut

Information som läggs till en tagg som ger mer information om taggen, t.ex < komponent kvantitet = ”2” enheter = ”koppar” > mjöl < / komponent >. I det här exemplet är antal och enheter attribut.

XML-element

Information som avgränsas med en start- och slutdatum tagg i ett dokument med Extended Markup Language (XML). Ett exempel på ett XML-element är < Efternamn > Davolio < / Efternamn >.

XML-enheter

Kombinationer av tecken och symboler som ersätter andra tecken när ett XML-dokument delas upp, vanligtvis de som har andra innebörd i XML. Exempel: & lt; representerar den < symbol, som också är den inledande hakparentesen för en tagg.

Y

Överst på sidan

Yes/No-datatyp

En fältdatatyp som du använder för fält som ska innehålla ett av två värden, till exempel Ja eller Nej och SANT eller FALSKT. Null-värden är inte tillåtna.

Z

Överst på sidan

nollängdssträng

En sträng som inte innehåller några tecken. Du kan använda en nollängdssträng som indikerar att du vet inte finns något värde för ett fält. Du anger en nollängdssträng genom att skriva två dubbla citattecken utan mellanslag (””).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×