Operationerna LEFT JOIN och RIGHT JOIN

Kombinerar källtabellposter när de används i FROM-satser.

Syntax

FROM tabell1 KOPPLA [ VÄNSTER | HÖGER ] tabell2
ON tabell1.fält1operator tabell2.fält2

Åtgärderna KOPPLA VÄNSTER och KOPPLA HÖGER består av följande element:

Element

Beskrivning

tabell1, tabell2

Namnen på de tabeller som innehåller de poster som ska kombineras.

fält1, fält2

Namnen på de fält som ska kombineras. Fälten måste ha samma datatyp och innehålla samma typ av data, men de behöver inte ha samma namn.

operator

En jämförelseoperator: "=," "<," ">," "<=," ">=" eller "<>."


Kommentarer

Använd en KOPPLA VÄNSTER-åtgärd för att skapa en vänster yttre koppling. Vänster yttre koppling tar med alla poster från den första (vänster) av två tabeller, även om det inte finns några matchande värden för poster i den andra tabellen (höger).

Använd en KOPPLA HÖGER-åtgärd för att skapa en höger yttre koppling. Höger yttre koppling tar med alla poster från den andra (höger) av två tabeller, även om det inte finns några matchande värden för poster i den första tabellen (vänster).

Du kan till exempel använda KOPPLA VÄNSTER med tabellerna för avdelning (vänster) och anställda (höger) för att välja alla avdelningar, även dem som inte har några anställda som har tilldelats. Om du vill markera alla anställda, även de som inte har tilldelats till en avdelning, använder du KOPPLA HÖGER.

I följande exempel visas hur du kan koppla tabellerna Kategorier och Produkter på fältet Kategori-ID. Frågan skapar en lista över alla kategorier, även dem som inte innehåller några produkter:

SELECT CategoryName, ProductName FROM Categories LEFT JOIN Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID;

I det här exemplet är Kategori-ID det kopplade fältet, men tas inte med i frågeresultatet eftersom det inte ingår i SELECT-instruktionen. Om du vill inkludera det kopplade fältet anger du fältnamnet i SELECT-instruktionen – i det här fallet Categories.CategoryID.

Obs!: 

Om du vill skapa en fråga som innehåller bara de poster där data i de kopplade fälten är desamma, använder du en INRE KOPPLING-åtgärd.

  • KOPPLA VÄNSTER eller KOPPLA HÖGER kan kapslas i en INRE KOPPLING, men INRE KOPPLING kan inte kapslas i KOPPLA VÄNSTER eller KOPPLA HÖGER. Läs diskussionen om kapsling i avsnittet om INRE KOPPLING och lär dig hur du kapslar kopplingar i andra kopplingar.

  • Du kan länka flera ON-satser. Läs diskussionen om satslänkning i avsnittet om INRE KOPPLING och lär dig hur du gör detta.

Om du försöker koppla fält som innehåller datatypen Memo eller OLE-objekt uppstår ett fel.Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×