Om Yammer-nätverk och klientorganisationer i Office 365

När Yammer utvecklas från att vara en fristående tjänst till att bli en del av Office 365 utvecklas även rollen som ett Yammer-nätverk spelar. Anskaffning och hantering av Yammer-tjänsten är smidigt integrerade med Office 365, precis som slutanvändarens upplevelse av tjänsten. Därför är det viktigt för kunder som tidigare har skapat fristående Yammer-nätverk att lära sig hur Yammer kan hanteras som en tjänst i Office 365. Dessutom får du bästa möjliga upplevelse för användare och administratörer om en Office 365-innehavare bara är kopplad till ett Yammer-nätverk. Om du inte använder den här konfigurationen rekommenderar vi att du konsoliderar dina nätverk/innehavare till det här tillståndet.

Obs!: Har du nyligen fått ett meddelande från Yammer om att din Office 365-innehavare är kopplad till två eller fler Yammer-nätverk? Om du undrar vad det innebär får du mer kontext i den här artikeln och mer detaljerad information om vilka åtgärder du kan vidta finns i det här blogginlägget från Yammers support.

Yammer-nätverkets förändrade roll

Ett Yammer-nätverk består av personer i samma organisation som arbetar nära varandra. Ett Yammer-nätverk fungerar som en organisationsgräns och som en hanteringsenhet. När Yammer integreras med Office 365 använder Yammer den kopplade Office 365-innehavaren som organisationsgräns och för hantering av viktiga funktioner.

Yammer-nätverk som organisationsgräns    Endast användare som ingår i samma organisation kan ansluta till nätverket, något som ingjuter förtroende hos nätverkets medlemmar och går att de kan samarbeta fritt. När Yammer integreras med Office 365 används samma organisationsgräns för Yammer och Office 365 – alla Office 365-användare som ingår i samma Office 365-innehavare (med en Yammer-prenumeration) kan komma åt Yammer. När organisationen växer och en ny domän läggs till i Office 365-innehavare så synkroniseras den domänen automatiskt med Yammer, så att användarna på ett enkelt sätt får åtkomst till Yammer.

Yammer-nätverk som en hanteringsenhet    Alla aspekter av Yammer-tjänsten hanterades tidigare på nätverksnivå, inklusive hantering av identiteter, domäner och användare. Viktiga aspekter av Yammer-tjänsten, inklusive hantering av identiteter, domäner, användare och licenser, kan hanteras i Office 365 när Yammer integreras med Office 365. Tack vare det finns en gemensam och kraftfull uppsättning verktyg som Office 365-administratörer kan använda för att hantera alla Office 365-tjänster, inklusive Yammer. Vi rekommenderar att Yammer-administratörer endast hanterar Yammer-specifika konfigurationer (t.ex. standardinställningar för meddelanden eller inställningar för externa nätverk) på nätverksnivån.

Så här kan Yammer-nätverk kopplas till Office 365-innehavare

Många kunder använde Yammer innan det integrerades med Office 365, något som resulterade i följande konfigurationer.

I det här scenariot är din Office 365-innehavare kopplad till ett enda Yammer-nätverk. Till exempel:

 • Verifierade domäner på Office 365-innehavaren:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domäner på Yammer-nätverk:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com och fabrikam.com

Följande bild visar den här relationen där en Office 365-innehavare är kopplad till ett Yammer-nätverk:

En klientorganisation i Office 365 mappad till ett Yammer-nätverk

Så här kan kunder använda den här konfigurationen: Eftersom Yammer som standard är aktiverat i Office 365 skapas automatiskt ett nytt Yammer-nätverk när en ny Office 365-innehavare skapas och domänerna från Office 365 läggs till i Yammer. Vi aktiverar även Yammer för alla innehavare med en Yammer-prenumeration. När domäner läggs till i eller tas bort från Office 365-innehavaren synkroniseras domänerna fortfarande med Yammer-nätverket.

Det här är den vanligaste konfigurationen och är den rekommenderade konfigurationen. Nedan visas en lista över viktiga fördelar med den här konfigurationen.

 • Minska kostnader för Yammer-administration:    Du kan hantera en enda Yammer-tjänst, i stället för att hantera enskilda Yammer-nätverk.

 • Hantera Yammer smidigt från Office 365:    Du kan hantera Yammer-tjänsten smidigt från Office 365 på liknande sätt som du hanterar andra Office 365-tjänster. Till exempel kan du hantera livscykeln för alla Yammer-användare centralt i Office 365 och du kan hantera livscykeln för Yammer-domäner från Office 365.

 • Minska informationssilor i organisationen:    En konsoliderad Yammer-tjänst som delas av alla användare ger dem möjlighet att ansluta till och arbeta med alla i organisationen.

Nedan visas en lista över viktiga funktioner (för hantering av Yammer i Office 365) som stöds i den här konfigurationen.

Funktion

Stöd i konfigurationen 1 innehavare – 1 nätverk

Inloggning

Ja

Enkel inloggning

Ja

Livscykelhantering för användare

Ja

Livscykelhantering för administratörer

Ja

Licenshantering

Ja

Livscykelhantering för domäner

Ja

Konsolidera kostnadsfria Yammer Basic-nätverk

Ja

Framtida integrering mellan Yammer och Office 365-grupper

Ja

Andra framtida integreringar mellan Yammer och Office 365

Ja

Integrering mellan Yammer och Office 365-grupper:    Som vi har informerat om i Yammer-bloggen så arbetar vi med att integrera Yammer-grupper med infrastrukturen för Office 365-grupper. Funktionen kommer att vara tillgänglig för kunder med konfigurationen 1 innehavare – 1 nätverk

Framtida integreringar mellan Yammer och Office 365:    I framtiden kan vi lansera andra funktioner för integrering mellan Yammer och Office 365. Funktionerna kommer att vara tillgängliga för kunder med konfigurationen 1 innehavare – 1 nätverk

I det här scenariot är din Office 365-innehavare kopplad till två eller fler Yammer-nätverk. Till exempel:

 • Verifierade domäner på Office 365-innehavaren:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domäner på Yammer-nätverket1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Domäner på Yammer-nätverket2:    fabrikam.com

Följande bild visar den här relationen där en Office 365-innehavare är kopplad till flera Yammer-nätverk:

En klientorganisation i Office 365 mappad till många Yammer-nätverk

Så här kan kunder använda den här konfigurationen: Vanligtvis upplever stora kunder det här scenariot. En stor organisation (contoso.com) kan ha flera dotterbolag (anta att fabrikam.com är ett av dem). Organisationen har en officiell Office 365-innehavare och ett officiellt Yammer-nätverk (nätverket contoso.com), men användare i dotterbolagen kanske oberoende har registrerat egna Yammer-nätverk med sina e-postdomäner (nätverket fabrikam.com). I mycket stora företag kan det finnas tiotals Yammer-nätverk och de flesta av de här underordnade nätverken används inte mycket eller är helt inaktiva – antagligen för att de är åtskilda från det mer aktiva större nätverket. Vi rekommenderar starkt att organisationen konsoliderar de här mindre nätverken till det större överordnade nätverket genom att göra en nätverksmigrering. När nätverken har konsoliderats kan organisationen få tillgång till viktiga fördelar som anges ovan för organisationer med konfigurationen 1 innehavare – 1 nätverk

Även efter konsolideringen kan du befinna dig i en situation där du på grund av starka företagsskäl kan behöva ansluta en Office 365-innehavare till några Yammer-nätverk. Den här konfigurationen stöds, men med vissa begränsningar. Nedan visas en lista över viktiga begränsningar för den här konfigurationen.

 • Ökade kostnader för Yammer-administration:    Du behöver hantera fler Yammer-nätverk, något som ökar administrationskostnaden.

 • Det går inte att samarbeta med alla i organisationen:    Alla anställda i din organisation finns inte på samma Yammer-nätverk, och därför kan användarna inte ansluta till alla i organisationen som använder Yammer. Se några exempel nedan.

  • Meddelanden till hela företaget: Om företagets vd ska kommunicera ett meddelande till alla i organisationen måste han/hon göra det i varje individuellt nätverk, och de anställdas reaktioner på meddelandet kommer inte att vara tillgängliga för alla i organisationen.

  • Organisk upptäckt av information: Om anställda i ett nätverk arbetar på ett projekt och behöver referera till ett liknande projekt som redan har gjorts i ett dotterbolag så kan de inte komma åt det på ett enkelt sätt. Det här leder till ytterligare friktion som kan leda till mindre organiskt samarbete.

 • Förvirring orsakas av att organisationsgränser skiljer sig åt mellan Yammer och Office 365:    I den här konfigurationen är organisationsgränsen i Office 365 större än de enskilda Yammer-nätverken, något som kan skapa förvirring. Se några exempel nedan.

  • Yammer-kommentarer för Office 365-innehåll: En Office 365-video kan delas med alla i organisationen. En nätverksanvändare på contoso.com kanske lägger till en Yammer-kommentar för videon – men kommentaren visas endast för andra användare på nätverket contoso.com. Om en nätverksanvändare på fabrikam.com sedan lägger till en kommentar som liknar den som användaren på contoso.com lade till så visas inte den kommentaren för användaren på contoso.com (eftersom de finns på olika nätverk).

  • Yammer-konversationer under en Skype-mötessändning: Du kan lägga till en Yammer-feed i vilken Skype-mötessändning som helst. Du väljer vanligtvis en grupp i Yammer som ska ingå i mötessändningen, och den gruppen tillhör ett visst Yammer-nätverk. Men själva mötessändningen kan omfatta alla i Office 365-innehavaren. Därför kan det finnas en situation när en användare är inloggad i Skype-mötessändningen, men inte är medlem i den kopplade Yammer-gruppen. Då kan han/hon inte delta i konversationen.

 • Integrering mellan Yammer och Office 365-grupper är inte tillgänglig:    Som vi har informerat om i Yammer-bloggen så arbetar vi med att integrera Yammer-grupper med infrastrukturen för Office 365-grupper. Funktionen kommer inte att vara tillgänglig för kunder med konfigurationen 1 innehavare – flera nätverk. Det här beror även på skillnaden i organisationsgränser mellan Office 365 och Yammer. Se ett exempelscenario nedan.

  • Hantering av gruppmedlemskap: När Yammer-grupper är integrerade med infrastrukturen för Office 365-grupper antar vi att en grupp skapas på nätverket contoso.com som bara innehåller användare som kan vara en del av nätverket contoso.com. Men när den här integrerade gruppen hanteras i Office 365 kan en användare med domänen fabrikam.com läggas till i gruppen. Nu kan fabrikam.com-användaren inte läggas till i gruppen i Yammer.

 • Framtida integreringar mellan Yammer och Office 365 är inte tillgängliga:    I framtiden kan vi lansera andra funktioner för integrering mellan Yammer och Office 365. De här funktionerna kanske inte kommer att vara tillgängliga för kunder med konfigurationen 1 innehavare – flera nätverk.

 • En Office 365-innehavare kan ha högst 150 nätverk: Office 365-innehavare kan ha högst 150 Yammer-nätverk. Kunder som har fler än 150 domäner kan bara se anslutningar mellan 150 av dem – resten av nätverken förblir frånkopplade från innehavaren. Administratörer behöver konsolidera sina nätverk med migreringsverktygen för nätverk så att de har högst 150 nätverk.

Nedan visas en lista över viktiga funktioner (för hantering av Yammer i Office 365) som stöds i den här konfigurationen.

Funktion

Stöd i konfigurationen 1 innehavare – flera nätverk

Inloggning

Ja

Enkel inloggning

Ja

Livscykelhantering för användare

Ja

Livscykelhantering för administratörer

Ja

Licenshantering

Ja

Livscykelhantering för domäner

Ja

Konsolidera kostnadsfria Yammer Basic-nätverk

Ja

Framtida integrering mellan Yammer och Office 365-grupper

Nej

Andra framtida integreringar mellan Yammer och Office 365

Nej

Inloggning:    Även om en Office 365-innehavare är kopplad till flera Yammer-nätverk så är en Office 365-användare bara kopplad till ett Yammer-nätverk. Och när användare får åtkomst till Yammer hamnar de på rätt nätverk.

 • Linda och Johan är användare av samma Office 365-innehavare, men medlemmar på olika nätverk. Anta att linda@contoso.com försöker komma åt Yammer – antingen genom att klicka på Yammer-panelen eller genom att logga in på www.yammer.com. Linda uppmanas att ange sin Office 365-inloggningsuppgifter och kommer att hamna på nätverket contoso.com. På liknande sätt kan johan@fabrikam.com få åtkomst till Yammer, logga in med sina Office 365-inloggningsuppgifter och hamna på nätverket fabrikam.com. Om Linda eller Johan är Yammer-användare sedan tidigare så kopplas deras Office 365-konton till den befintliga Yammer-användaren (ingen ny användare skapas).

 • Selma är användare av Office 365-innehavaren med flera e-postadresser som kopplas till flera nätverk. Anta att selma@contoso.com försöker komma åt Yammer. Hennes primära e-postadress är selma@contoso.com, men hon har även proxy-e-postadressen selma@fabrikam.com. I det här scenariot uppmanas Selma att ange sina Office 365-inloggningsuppgifter och kommer att hamna på nätverket contoso.com (hon kopplas endast till ett av Yammer-nätverken)

  • Om användarens primära e-postadress matchar ett nätverk loggas användaren in på det nätverket.

  • Om användarens icke-primära e-postadress matchar nätverket loggas användaren in på det nätverket. Om det finns fler än en icke-primär e-postadress som matchar så väljs en av dem.

  • Om användarens huvudnamn (UPN, t.ex. anvandare@doman.se) matchar nätverket så loggas användaren in på det nätverket

  • Om den här användaren är Yammer-användare sedan tidigare så kopplas Office 365-kontot till den redan befintliga Yammer-användaren (ingen ny användare skapas).

  Selma kan göra följande för att komma åt det andra nätverket.

  • Bli inbjuden som gästanvändare från det andra fabrikam.com-nätverket. Om båda nätverken har konfigurerats för att använda konfigurationen Tillämpa Office 365-identitet är det här det enda alternativet.

  • Skapa ett nytt konto på det andra nätverket och logga in med e-postadress och lösenord.

När alla användare i innehavaren kan logga in på nätverket med sina Office 365-konton kan du hantera livscykeln för alla användare i Office 365 och konfigurera enkel inloggning i Office 365.

Livscykelhantering för administratörer:    Administratörer som tillhör rollen Global administratör i Office 365-innehavaren läggs till som verifierade administratörer i Yammer på matchande nätverk. När rollen Global administratör tas bort från användarkontot är de inte längre verifierade administratörer i Yammer. Om en global administratör i exemplet ovan har 2 e-postadresser, admin@contoso.com och admin@fabrikam.com, läggs den administratören till som verifierad administratör på både contoso.com-nätverket och fabrikam.com-nätverket. Men enligt beskrivning i avsnittet Inloggning så kan de bara logga in på ett nätverk med sina Office 365-inloggningsuppgifter.

Livscykelhantering för domäner:    När en Office 365-innehavare kopplas till flera Yammer-nätverk kan du fortfarande hantera Yammer-domäner under deras hela livscykler i Office 365.

 • När en domän läggs till i Office 365 läggs den till på det nätverk som har utsetts till det primära nätverket för livscykelhantering för domäner. När Yammer aktiveras i Office 365-innehavaren utses nätverket med flest aktiverade användare till det primära nätverket för livscykelhantering för domäner. Det görs för att nya domäner ska läggas till på det största nätverket. Obs! Domänen .onmicrosoft.com i Office 365-innehavaren (domänen som inte kan tas bort från innehavaren) läggs till på det här primära nätverket.

 • När en domän tas bort i Office 365 tas den bort från motsvarande nätverk. Om det här är den sista domänen på nätverket inaktiveras nätverket.

Du har följande alternativ för att byta till en konfiguration för 1 innehavare – 1 nätverk:

 • Konsolidera de mindre nätverken i det större nätverket genom att göra en nätverksmigrering. Gör följande i exemplet ovan. Kontrollera först att Yammer är aktiverat i Office 365-innehavaren. Om du inte redan har gjort det utför du Yammer Enterprise-aktiveringen och aktiverar Yammer på domänen som är kopplad till det större överordnade nätverket (i det här fallet contoso.com). Därefter går du till avsnittet för nätverksmigrering (som är en del av administrationssidorna för Yammer) och migrerar det mindre nätverket fabrikam.com till nätverket contoso.com. Du måste vara en verifierad Yammer-administratör och Global administratör i Office 365 för att utföra den här åtgärden. I slutet når du följande tillstånd:

  Domäner på Office 365-innehavaren

  Domäner på Yammer-nätverket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Om dotterbolaget har blivit helt integrerat i moderorganisationen eller om det har knoppats av så kan dotterbolagets domän tas bort från Office 365-innehavaren. I exemplet ovan skulle du ta bort fabrikam.com från Office 365-innehavaren. I slutet når du följande tillstånd:

  Domäner på Office 365-innehavaren

  Domäner på Yammer-nätverket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

Även efter att du har flyttat till en konfiguration för 1 innehavare – 1 nätverk kan du av misstag flytta tillbaka till en konfiguration för 1 innehavare – flera nätverk. Anta att contoso.com förvärvar bolaget tailspin.com som har ett kostnadsfritt Yammer Basic-nätverk. Contoso lägger sedan till tailspin.com i Office 365-innehavaren, vilket gör att nätverket tailspin.com uppgraderas till Enterprise, och innehavaren nu är kopplad till 2 Yammer-nätverk. Vi rekommenderar att du i sådana fall använder reglerna i avsnittet ovan för att återgå till den rekommenderade konfigurationen 1 innehavare – 1 nätverk och få tillbaka alla fördelar.

Du kanske har två eller fler Office 365-innehavare som är kopplade till ett enda Yammer-nätverk. Till exempel:

 • Verifierade domäner på Office 365-innehavare1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Verifierade domäner på Office 365-innehavare2:    fabrikam.onmicrosoft.com, fabrikam.com

 • Domäner på Yammer-nätverk:    contoso.com, fabrikam.com

Följande bild visar den här relationen där flera Office 365-innehavare är kopplade till ett Yammer-nätverk:

Många klientorganisationer i Office 365 mappade till ett Yammer-nätverk

Så här kan kunder använda den här konfigurationen: Vanligtvis upplever stora kunder det här scenariot. En stor organisation (contoso.com) kan ha flera dotterbolag (anta att fabrikam.com är ett av dem). Organisationen har ett Yammer-nätverk och kan ha lagt till alla domäner i företaget på Yammer-nätverket. Inom organisationen finns en officiell Office 365-innehavare, men dotterbolaget kan oberoende av detta ha skapat en annan Office 365-innehavare (fabrikam.com).

Den här konfigurationen stöds inte. När Yammer har aktiverats kopplas endast en av innehavarna till nätverket för hantering och inloggning. Nedan visas en lista över viktiga funktioner (för hantering av Yammer i Office 365) som stöds i den här konfigurationen. Mer information om de här funktionerna finns i artikeln om hantering av Yammer-tjänsten i Office 365.

Funktion

Stöd i konfigurationen flera innehavare – 1 nätverk

Information

Inloggning

Nej

Endast användare från en av Office 365-innehavarna kan logga in på Yammer med sina Office 365-inloggningar. Den första användaren som loggar in med sina Office 365-inloggningsuppgifter avgör vilken Office 365-innehavare som kopplas till Yammer-nätverket för inloggning. Om nätverket har konfigurerats med Yammer-SSO kan ingen användare logga in på nätverket med sina Office 365-inloggningsuppgifter, och därför kommer ingen innehavare att kopplas till nätverket för inloggning.

Enkel inloggning

Nej

Eftersom inte alla användare kan logga in på Yammer med sina Office 365-inloggningsuppgifter kan du inte Tillämpa Office 365-identitet i Yammer eller implementera den Office 365-baserade lösningen med enkel inloggning. Yammer-SSO kommer inte att fungera efter den 1 december 2016. Alternativet är att använda den Office 365-baserade lösningen med enkel inloggning, som inte kan implementeras i konfigurationen flera innehavare – 1 nätverk

Livscykelhantering för användare

Nej

Det går bara att hantera livscykler för användare som kan logga in på Yammer med sina Office 365-inloggningsuppgifter. Därför kan du inte hantera alla Yammer-användare under deras livscykel i Office 365.

Livscykelhantering för administratörer

Nej

Endast globala administratörer för en av innehavarna läggs till som verifierade administratörer i Yammer. Därför kan du inte hantera livscykeln för alla Yammer-administratörer under deras livscykel i Office 365.

Licenshantering

Nej

Du kan endast hantera licenser för användare som kan logga in på Yammer med sina Office 365-inloggningsuppgifter. Eftersom du inte kan Tillämpa Office 365-identitet kan du heller inte blockera Office 365-användare utan Yammer-licenser.

Livscykelhantering för domäner

Nej

Den här konfigurationen stöds inte för livscykelhantering för domäner, så du kan inte hantera Yammer-domäner i hela livscykeln i Office 365.

Konsolidera kostnadsfria Yammer Basic-nätverk

Ja

Du kan logga in på Yammer och konsolidera Yammer Basic-nätverk på Office 365-innehavaren som är kopplad för hantering till Yammer-nätverket.

Framtida integrering mellan Yammer och Office 365-grupper

Nej

Andra framtida integreringar mellan Yammer och Office 365

Nej

Du har följande alternativ för att byta från den här konfigurationen som inte stöds:

 • Lägg till alla relevanta domäner i en innehavare med administratörscentret för Office 365.  I exemplet ovan ser du till att både contoso.com och fabrikam.com finns i samma innehavare. I slutet når du följande tillstånd:

  Domäner på Office 365-innehavaren

  Domäner på Yammer-nätverket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Skapa separata Yammer-nätverk, ett per innehavare. I exemplet ovan tar du bort antingen contoso.com eller fabrikam.com från Yammer-nätverket och skapar ett nytt nätverk med den domänen. Om du vill ta bort Yammer-domäner från nätverket kontaktar du supportteamet för Yammer. Innan du tar bort en domän från ett nätverk behöver du ta bort alla användarkonton som innehåller den domänen. Vid behov kan de här användarna senare bjudas in som gäster från det nyskapade nätverket. I slutet når du följande tillstånd:

  Domäner på Office 365-innehavare1

  Domäner på Yammer-nätverket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Domäner på Office 365-innehavare2

  Domäner på Yammer-nätverket

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

Även efter att du har flyttat till konfigurationen 1 innehavare – 1 nätverk kan du av misstag flytta tillbaka till konfigurationen flera innehavare – 1 nätverk. Anta att nätverket contoso.com av någon anledning har en ytterligare domän (tailspin.com) som ännu inte har lagts till i Office 365-innehavaren. I det fallet skapas en ny Office 365-innehavare för tailspin.com. Nu är två innehavare (contoso.com och tailspin.com) anslutna till samma Yammer-nätverk. Om du vill undvika den här situationen rekommenderar vi att du lägger till alla domäner på Yammer-nätverket i Office 365-innehavaren. Om du hamnar i den här situationen kan du använda anvisningarna ovan för att återgå till den rekommenderade konfigurationen 1 innehavare – 1 nätverk och få tillbaka alla fördelar.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×